Read Time:80 Minute, 32 Second

1 sinif sene basi ogretmenler kurulu tutanagi

1 sinif sene basi ogretmenler kurulu tutanagi

 

İLKOKULU 2019-2020  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

…………… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                            …………………

2019 – 2020 Eğitim- Öğretim yılı 1.Sınıflar sene başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.09.2019 Salı günü saat 10.00’da öğretmenler odasında yapmak istiyoruz.

            Gereğini bilgilerinize arz ederim.      

 

                                                                                                                                 03.09.2019 

                                                                                                                          ……………………

                                                                                                                       1.Sınıflar Zümre Başkanı        

GÜNDEM MADDELERİ                      

 1. Açılış ve yoklama.
 2. İKY’nin 35.maddesinin incelenmesi.
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 10 Temmuz 2019 Çarşamba Tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede ile yayınlanan değişikliklerin incelenmesi.
 4. Uyum haftasının planlaması ve yapılacak etkinliklerin kararlaştırılması.
 5. 2019 -2020 Eğitim yılında okutulacak derslerin öğretim programları
 6. 2019 -2020 Eğitim yılında ilkokul 1.sınıflarında uygulanacak haftalık ders saatlerinin incelenerek haftalık ders çizelgesinin oluşturulması.
 7. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması.
 8. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
 9. İhtiyaç listesi ve beslenme listesinin tespiti.
 10. 2019-2020Eğitim ve Öğretim yılı iş takviminin incelenerek çalışma takviminin oluşturulması.
 11. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
 12. Okul-Aile  iş birliği ve veli toplantıları.
 13. Zümre öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
 14. Ölçme ve değerlendirme.
 15. Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve tekniklerin tespiti.
 16. Öğrencilerin eğitim ve davranış durumlarında olumlu gelişmelerin oluşması için alınacak önlemler.
 17.  Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi.
 18. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 19. Dilek ve Temenniler.

İLKOKULU 2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI1. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi        : 03.09.2018

Toplantı Yeri                        :  Öğretmenler Odası            

Toplantı Saati                      :  10: 00

Toplantı No                          :  1

 Toplantıya Katılanlar           :

 

……………………………               1/A Sınıfı Öğretmeni (Zümre Başkanı)

……………………                           1/B Sınıfı Öğretmeni                    

                                 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. AÇILIŞ VE YOKLAMA:

Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı ………………………..nın açılış konuşması ile başladı. Tüm öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunuldu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklâl Marşı okundu.

Yapılan yoklamada birinci sınıf öğretmenlerinin toplantıya eksiksiz katıldığı görüldü. Gündem maddeleri zümre öğretmenlerine sunularak ortak karar doğrultusunda kabul edildi.1-B Sınıf Öğretmeni ……………………….. toplantıda yazman olarak seçildi.

 1. İKY’NİN 35.MADDESİNİN İNCELENMESİ.

Zümre başkanı ……………………….. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesi uyarınca “Zümre öğretmenleri kurulunun, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 35. maddesi 1-B Sınıfı Öğretmeni ……………………….. tarafından okundu. Buna göre;

Zümre Öğretmenler Kurulu;

 (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

3. İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE 10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA TARİH VE 30827 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26.7.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 304 üncü ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,

b) Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”

“f) Destek eğitim odası: Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı,”

“n) Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ders yılı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ara tatil,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.”

“a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “hafta sonu,” ibaresi “hafta sonu tatili, ara tatil” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler

MADDE 9 – (1) Anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik servisi oluşturulur. Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.

(3) Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen belge ile kimlik numarası edinen çocukların kayıtları bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmelerinin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir.”

“a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.”

“a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları, millî sporcu olan çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda sınıfı okutan öğretmen, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında şube rehber öğretmeni öğrenci dosya bilgilerini e-Okul sistemine zamanında işler ve gerekli güncellemeleri yapar. Bilgilerin e-Okul sistemine işlenmesi ve güncellenmesinin takibinden okul yönetimi sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.”

“b) Bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumunu ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise velisine ivedilikle bildirir ve öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.”

“e) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kaynaştırma” ibaresi “Kaynaştırma/bütünleştirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında” ibaresi “Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim sınıflarında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile ilköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisi ile ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar.”

“(2) İlkokul çağında olup akranları ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları hâlinde, ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

c) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

ç) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda zümre toplantısı yapılmaz, bu öğretmenler ilgili ilçe/il zümre toplantısına katılır. Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Bu öğretmenler alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına da katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak ders yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınıf/şube öğretmenler kurulu

MADDE 36 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehberlik öğretmeninden oluşur. Sınıf/şube öğretmenler kurulu ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında oluşturulur, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda oluşturulmaz. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Sınıf/şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve ders yılı sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında ayrı ayrı toplanır. Ayrıca, gerektiğinde sınıf/şube öğretmenler kurulu, şube rehber öğretmeni veya okul rehberlik öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda; sınıf/şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri, ailenin ekonomik durumu ve benzeri konular ile alınacak önlemler görüşülür. Bunun yanı sıra şube öğretmenler kurulunda bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, öğrencilerin başarıları değerlendirilerek uygulanmak üzere karar defterine yazılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

Kurullar ve zümreler ile ilgili diğer hususlar

MADDE 36/A – (1) Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, sınıf öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “okul öncesi eğitim kurumları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dışındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüğü, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dâhilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilirler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci ve onbirincifıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir.”

“(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri hâlinde nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez.”

“(11) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”

“(12) Özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.

(13) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir şubede en fazla bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla okul öncesi eğitim kurumlarında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılır. Beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının o il/ilçe merkezindeki okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda; her şubeye birer öğrenci verilmiş olması kaydı ile bir şubeye birden fazla da öğrenci verilebilir. Bu öğrencilerin okul/sınıflara yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde dengeli olarak dağıtımı sağlanır. Beceri eğitimi yapılacak okul öncesi eğitim kurumlarının planlaması il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi

“(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğine göre yürütülür.”

“(3) Asker öğretmenler istemeleri hâlinde belletici öğretmen olarak görev alabilirler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinde yer alan “ve psikolojik danışma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan “ve psikolojik danışma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alan/bölüm şefi

MADDE 49 – (1) Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli çocuk gelişimi ve eğitimi alan/bölüm şefi, bu sınıfın amaçlarına uygun olarak işleyişinden ve Okul Öncesi Eğitim Programı ile mevzuata uygun olarak yönetilmesinden okul müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.”

“(3) Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (8) ve (11) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinin (17) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“10) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak.”

“8) Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak.”

“11) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Aynı olumsuz davranışın o eğitim ve öğretim yılı içinde tekrarı hâlinde bir üst yaptırım uygulanır.”

“(10) Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi verilmez.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve psikolojik danışma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yer alan “kurul başkanı tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “rehberlik öğretmeni, bulunmaması durumunda bir öğretmen eşliğinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Karar öğrenci velisine tebliğ edilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. Okul yönetimince belirlenen günlük yemek ücretini ilgili banka hesabına haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları kaydıyla okulun diğer çalışanları da yemek hizmetinden faydalanabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yarıyıl tatilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ara tatilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu belgeyi almak için, belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, onaylı Diploma Kayıt Örneği EK-14 verilir. Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük defterine işlenir. Aldığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle yeniden belge verilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı ve benzeri yerlerde, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 5/2/2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”

“(6) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yürütülür.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir.

(2) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre açılır.”

“(4) Okulda müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Okul öncesi eğitimde eğitime erişim modelleri

MADDE 82 – (1) Okul öncesi eğitim çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri uygulanabilir, gezici öğretmen görevlendirilebilir. Uygulanacak olan farklı erişim modellerinde bir yılda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılır. Bir günde yapılacak eğitim 2 (iki) etkinlik saatinden az olamaz. Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar kaydedilir. Eğitime erişim modelleri ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim desteği verilmesi amacıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda destek eğitim odası açılır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 93 – (1) Yatılı bölge ortaokullarında iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 94 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili iş ve işlemlerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri, ilgili mevzuatı doğrultusunda denetlemeye yetkili olan birimlerce yürütülür.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde ve 57 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “rehber” ibareleri “rehberlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’inde yer alan “Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşü” ibaresi “Okul Rehberlik Öğretmeninin Görüşü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 47 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 1. UYUM HAFTASININ PLANLAMASI VE YAPILACAK ETKİNLİKLERİN KARARLAŞTIRILMASI.

Uyum programının bu sene 5-6 Eylül arasında işlenmesi gerektiğini, harflerin, uyum haftasının ertesinde, 1. Hafta yapılacak serbest çizgi çalışmaları ve 2. Hafta yapılacak düzenli çizgi çalışmalarından sonra verilmeye başlanılmasının ve birinci dönem sonuna kadar harf öğretiminin bitirilmesinin uygun olacağını belirtti.

 • Hazırlık döneminde uygulanacak etkinliklerin iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştırmaktır. İkincisi ise derslere hazırlık çalışmaları yaparak okuma yazma çalışmalarına temel oluşturmaktır.’ dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yayımladığı Okula Uyum Haftası adlı kılavuzda biz öğretmenlere gerekli bilgiler verilmiştir. Kılavuzda uyum haftasında yapılabilecek çeşitli etkinlik örnekleri yer almaktadır. Çocukların bireysel farklılıkları, okul ve çevre koşulları dikkate alınarak etkinlikler üzerinde uyarlamalar yapılabileceği ifadesi yer almaktadır.                                                                                                                               

Uyum haftasında tüm okul personelinin veliler ve öğrencilerle tanışması, okul ve sınıf kurallarının söylenmesi, okulun bölümlerinin gezilmesi, yönetici odası, öğretmenler odası, sınıf, koridor, kantin ve tuvaletlerin kullanımının anlatılması ve uygulama yapılması, teneffüste koridorlarda, merdivenlerde ve bahçede giriş-çıkışlarda dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması, öğrencilerin sevdikleri oyuncakları anlatması, oyuncaklar veya hayvanlarla ilgili bir şarkının dinletilmesi ya da istekli öğrencilere söyletilmesi, günlük olayların konuşulması, defter kullanma, kalem tutma, tahtayı kullanma, sınıf içi araç gereçlerin kullanımının öğretilmesi, hikâye anlatma, bildiği fıkrayı anlatma, resim defteri ve kâğıtların hazırlanması, anlatılan masal konulu ya da serbest konulu resimlerin yapılması, tamamının panoya asılması, resimler üzerinde konuşma, öğretmen tarafından bir öykünün okunması veya anlatılması,istekli öğrencilere masal anlattırılması, kalem saklama, deve cüce vb. sınıf içi oyunların oynatılması, kâğıt katlama, kağıttan uçak, kuş vb. yapma çalışmaları, makas çalışmaları, ders sonunda atıkların birlikte toplanıp sınıfın düzenlenmesi, çalışmaların dosyalanması, öğrencilerin okuldan eve güvenle gelip gitmeleri için eğitim verilmesi, bir oyun öğrenme, birlikte oynama (şarkılı oyunlar tercih edilebilir) alışkanlığının kazandırılması, beden eğitimi için bahçede uygun bir alanda toplanılması, sıra olma, dağılma, toplanma, halka olma, yürüme çalışması gibi etkinliklerin yaptırılabileceğini belirtti.

Uyum Haftası Kılavuzundan da yararlanarak gelecek hafta için örnek bir plan hazırlanabilir. Kılavuza bağlı kalmakla beraber, her öğretmen kendi sınıfı için uygun gördüğü etkinliği yapabilir. Uyum haftası planı her sınıf için o sınıfı okutacak öğretmen tarafından isteğe bağlı olarak yeniden düzenlenebilir.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERGENE İLKOKULU 1.SINIFLAR UYUM HAFTASI PROGRAMI    

 (5-6Eylül)

 

DERS NO

TARİH

05.09.2019

06.09.2019

1.DERS

-Öğrencilerin karşılanması.

Öğrencilere oturacakları yerlerin gösterimi

-Öğrencilerin öğretmenleri ile tanışmaları

 

– Niçin okula gidiyoruz?

 -Okul ve sınıf kurallarının

   Konuşulması.

 

 

2.DERS

-Öğrencilerin sınıflarını tanımaları

-Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları

 

 

-Okulun Bölümlerinin Gezilmesi

-Okuldaki yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlarla tanışma ve görevleri hakkında bilgi edinme.

 

 

3.DERS

-Tanışma oyunları oynama

 

-Oyun hamuru ve serbest resim çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2019-2020EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKUTULACAK DERSLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI:

2018-2019 Eğitim yılında okutulacak derslerin öğretim programları incelendi.

 • Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve “ Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi dik temel harf yahut birleşik eğik harflerle gerçekleştirilir.

 İlk okuma yazma süreci 3 aşamadan oluşmaktadır:

1) İlk okuma yazmaya hazırlık

a) Dinleme eğitimi çalışmaları : Bu süreçte Öğrencilere harflerin sesleri verilmeden, doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesler dinletilmelidir. Dinletilen sesin kaynağını fark etmeleri sağlanmalıdır. Ardından doğal ve yapay ses kaynaklarına karşılık gelen duyduğu sesleri tanıma, ayırt etme ve taklit etme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar esnasında müzik dersinin ilgili üniteleriyle ilişkilendirilmedir. Dinleme eğitimi çalışmaları, öğrencilerin ilk okuma yazma öğrenirken ses harf ilişkisini daha kolay çözebilecekleri ve harfleri doğru ve net seslendirmelerini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu süreçte işitme engeli ve konuşma bozukluğu olduğu düşünülen öğrencilerin gözlemlenmesi gerekmektedir. Profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

b) Parmak, el ve kol kaslarını geliştirme çalışmaları: Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin parmak, el ve kol kaslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar boyama ve çizgi çalışmaları öncesinde öğrenciyi destekleyecek nitelikte olmalıdır.

c) Boyama ve çizgi çalışmaları: Boyama ve çizgi çalışmalarına başlamadan önce öğrencilerin kalemi hangi eliyle tuttuğu tespit edilmelidir. Sol elini kullanan öğrenciler, sağ ellerini kullanmaları hususunda zorlanmamalıdır. İki elini de kullanabilen öğrenciler hangi elle daha rahat yazmakta iseler o eli kullanmaya teşvik edilmelidir. Birleşik eğik ve dik temel harflerin yapısal özellikleri ve geometrilerindeki ana unsurları farklı olduğundan her iki yazıda da yazma öncesi yapılacak düzenli çizgi çalışmalarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Birleşik eğik yazı yazmaya hazırlık için kavisli, dalgalı, dairesel ve kesintisiz çizgiler çizdirilmelidir. Dik temel harflerle yazmaya hazırlık için ise dik, eğik, dairesel ve yatay çizgiler çizdirilmelidir. Dik Temel yazma biçiminde dairesel çizgi öğretilirken, saatin 2 noktasından başlanmalı, sola doğru eller kâğıttan kaldırılmadan aynı noktaya gelene kadar çizdirilmelidir. Dik temel harflerin yazılış yönleri, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru gösterilmelidir. Birleşik eğik harflerin yazılış yönleri ise harflerin bağlantılarına göre değiştiğinden soldan sağa, sürekli ve eğik biçimde gösterilmelidir.

 

2) İlk okuma yazmaya başlama ve ilerleme

Okuma yazma öğretimi süreci boyunca dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart Yazı Defteri kullanılmalıdır. Yazı defterindeki satır aralığı, 4 5 4 oranında, en az 1,3cm genişliğinde olmalıdır. Yazı defterindeki satırlar ilk okuma yazma öğretimi boyunca kullanılacak materyallerde harflerin ve hecelerin verildiği aşamalar daha geniş satır aralığı kullanılmalıdır. Okuma yazma öğretimi tamamlandıktan sonra standart yazı defteri veya çizgili defter kullanma kararı, öğretmen ve öğrencilerin inisiyatifindedir. Yazmada zorluk yaşayan öğrenciler ile yazma çalışmalarına standart yazı defteri ile devam edilebilir.

a) Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme: Okuma yazma öğretiminde ilk olarak ses hissettirilmelidir. Ses öğretilirken görselden hareketle harf senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmecelerden yararlanılabilir. Ardından öğrencilere sesin karşılığı olan harf gösterilmeli ve ses harf ilişkisi kavratılmalıdır.

b) Harfi okuma ve yazma: Öğrenci yazma çalışmalarında harflerin yazım şekilleri, yönleri, geometrisi, eğimi, dikliği konusunda zorlanmamalıdır. Öncelikle öğrencilerin harfin temel formunu oluşturmaları beklenmelidir. Önce büyük harfin yazımı hemen ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte gösterilmelidir. Birleşik eğik yazı ve dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimi aşağıdaki harf grupları sırasına göre yapılmalıdır. Okuma yazma çalışmalarındaki birleşik eğik ve dik temel yazı için hazırlanan harf grupları Tablo 1’de sunulmuştur.

c) Harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma: Birinci harf grubunun ikinci harfi olan “l” öğretiminden sonra hece öğretimine geçilmelidir. Hece öğretimi sırasında büyük harf kullanılmamalıdır. Hece tek başına değerlendirilmeli ve küçük harflerle gösterilmelidir. İlk önce “e” sesine, sonra “l” sesine vurgu yaparak iki sesin birlikte söylenmesi sağlanmalıdır. Örnek: e+l = el kapalı hecesine ulaşılmalıdır. Kapalı hecenin gösteriminden sonra açık hece gösterilmelidir. Örnek: l+e = le açık hecesine ulaşılmalıdır. Harflerde ilerlendikçe her zaman önce kapalı hecelere sonra açık hecelere ulaşılmalıdır. Ardından üç ve dört harfli heceler gösterilmelidir. Oluşturulacak üç ve dört harfli heceler öğrencinin anlamlandırabileceği kelimelerden seçilmelidir. Anlamını bilemeyeceği türden kelimelere yer verilmemelidir. Hece türlerinin tamamı kolaydan zora doğru aşamalı olarak tanıtılmalıdır. Örnek: a, al, la, kel, kal, kalk Bu heceleri oluştururken anlamlı ve işlek hecelere öncelik verilmelidir.

Kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenebilecek, öğrencinin ön bilgileriyle anlamlandırabileceği kelimelere öncelik verilmelidir. Örnek: e + la = Ela la + le = lale ka + le = kale e + lek = elek Yeni oluşturulan kelimeler gösterildikten sonra cümle içinde kullanılmalıdır. Kelimelerin arasında uygun boşluklar bırakmaları sağlanmalıdır. Örnek: elek Ela elek al. Cümleler oluşturulurken okunuşu ve yazılışı öğretilmemiş kelimelerin yerine görseller kullanılmamalıdır. Örnek: «Ela elma al.» cümlesinde «elma» kelimesinin okunuşu ve yazılışı bu harf grubunda öğretilmediğinden «elma» kelimesinin yerine görseli kullanılarak cümle oluşturulmamalıdır. Sadece okunuşu ve yazılışı öğretilmiş kelimelerin yerine görsel kullanılabilir. Örnek: «Ela lale al.» Bu cümlede «lale» kelimesinin okunuşu ve yazılışı öğretildiği için bu kelimenin yerine görseli kullanılarak cümle oluşturulabilir ve etkinliklerde kullanılabilir. Büyük harflerin kullanımı cümle başlarında, özel isimlerde ve başlıklarda vurgulanmalıdır. Örnek: Özel isimleri yazma: Ela, Lale, Nil Cümleye büyük harfle başlama: Kek al

d) Metin okuma: Metinlerde öğrenci için anlamlı olmayan cümlelerden metinler hazırlanmamalı ve okutulmamalıdır. Tekerleme, bilmece, sayışma, mani ve ninniler bu kapsamın dışındadır.

 

3) Bağımsız okuma ve yazma

Seslerin tamamı kavratıldıktan sonra ve temaya başlamadan önce en az iki hafta süreyle öğretmenin rehberliğinde akıcı okuma düzeyini geliştirmek amacıyla okuma çalışmaları (sessiz ve sesli okuma, sesleri doğru çıkarma, vurgu tonlama, anlamlı okuma, koro hâlinde okuma, metin üzerinde konuşma vb.) yapılmalıdır. Bu süreçte öğretmenler, bireysel farklılıkları göz önüne alarak öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirme çalışmalarını yürütebilir. Öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunan tekerlemelerin ilk okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilmektedir. Okumayı geliştirmeye yönelik tekerleme, sayışma, ninni, bilmece ve maniler sıklıkla kullanılmalıdır.

 

6-2019-2020 EĞİTİM YILINDA İLKOKUL 1.SINIFLARINDA UYGULANACAK HAFTALIK DERS PROGRAMININ İNCELENMESİ:

Talim Terbiye Kurulunun yayınlamış olduğu genelgeye göre birinci sınıflarda haftalık okutulacak zorunlu dersler ve dağılımları şu şekildedir;

           BİRİNCİ SINIFLAR HAFTALIK DERS PROGRAMI ÖRNEĞİ

İlköğretim 1.Sınıf DERSLERİ

Zorunlu Dersler

Haftalık Ders Saati

Türkçe

10

Matematik

5

Hayat Bilgisi

4

Görsel Sanatlar

1

Müzik

1

Beden Eğitimi ve Spor

5

Serbest etkinlik

4

GENEL TOPLAM

30

 

Haftalık ders saatleri dikkate alınarak zümre öğretmenlerinin yararlanması adına örnek bir ders programı oluşturulmuştur. Her zümre öğretmeni bu haftalık ders programını ders günleri ve sıralamasını kendi sınıfına göre düzenleyebilir.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

GÖRSEL SANATLAR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

MÜZİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

SERBEST ETKİNLİK

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

 

 

7-ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULARIN ÜZERİNDE DURULARAK ÇALIŞMALARIN BUNA GÖRE PLANLANMASI, ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ, PROGRAMLARIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ DE DİKKATE ALINARAK AMACINA VE İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK UYGULANMASI, YILLIK PLAN VE DERS PLANLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA KONU VE KAZANIM AĞIRLIKLARININ DİKKATE ALINMASI.

1.SINIFTA DERSLERE GÖRE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

 

 Ünitelendirilmiş yıllık planlarının zümre öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla Eylül ayı bitimine kadar hazırlanması ve temaların işlenişinde Atatürkçülük konularına da yer verilmesi kararlaştırıldı.

Derslere ait tema/Ünite konularının ve okuma yazma öğretiminde harf gruplarının işleniş sırası ve tarihleri zümre kararı ile belirlendi fakat uygulama aşamasında sınıf düzeyleri gözetilerek oluşabilecek muhtemel farklılıklar nedeniyle zümre öğretmenlerinin belirtilen tarih aralıklarına bire bir uyması zorunlu tutulmadı.

Okuma-yazma öğretiminde Dik Temel Harflerin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

SES GRUPLARI TABLOSU VERİLİŞ SÜRESİ

 

GRUP NO

SESLER

SÜRE

İŞ GÜNÜ / HAFTA

ÇİZGİ ÇALIŞ.

DÜZENSİZ ÇİZGİ

 

09.09.2019

13.09.2019

1 HAFTA

ÇİZGİ ÇALIŞ.

DÜZENLİ ÇİZGİ

16.09.2019

20.09.2019

 

1HAFTA

1.GRUP

E -L -A -K-İ-N

23.09.2019

25.10.2019

 

 5 HAFTA

2. GRUP

O-M-U-T-Ü-Y

28.10.2019

15.11.2019

 

3 HAFTA

3. GRUP

Ö-R-I-D-S-B

25.11.2019

13.12.2019

 

 3 HAFTA

4. GRUP

Z-Ç-G-Ş-C-P

16.12.2019

27.12.2018

 

2 HAFTA

5. GRUP

H-V-Ğ-F-J

30.12.2019

10.01.2020

 

2 HAFTA

 

TEKRAR

 

 

TÜM SESLER

DİKTE ÇALIŞMALARI

13.01.2020

17.01.2020

 

 1 HAFTA

 

 

 

SERBEST OKUMA

 

 

TÜRKÇE DERS KİTABI

 

03.02.2020

19.06.2020

 

18 HAFTA

2. DÖNEM

 

 

Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek belirlenmiştir.

 

 

•Müzik kültürü

•Güzel konuşma-yazma

 •  

•Masalları seslendirme

•Masal dinleme

•Grup Çalışması

 •  

•Fıkra anlatma

 •  

•Kitap okuma

•Bilmece bulmaca

•Sayışma, bilmece ve tekerlemeler

•Oyun oynama

•Film izleme

•Kâğıt işleri

•Gözleme dayalı çalışmalar, geziler,

•Duygu ve düşüncelerini ifade etme

•Soru sorma cevap verme

 

Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre; ”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir ”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanmasına karar verildi.

 

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler dersinin öğrencilerin oynayarak, ritim tutarak, çizgi çalışmaları ve boyama yaparak kısacası eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler bütünü şeklinde tasarlanmış olduğunun altı çizildi. Bu dersler kapsamında tasarlanan etkinliklerle küçük ve büyük kasların geliştirilmesi, eğlenme, olumlu iletişim becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, renklerin uyumu ve yaratıcılık, sesleri tanıma, ritmi tanıma ve ritim tutma gibi becerilerin tümünün oyun, fiziksel ve zihinsel etkinliklerle geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Oyun ve fiziki derslerinin yıllık plana uygun bir biçimde işlenmesi kararlaştırıldı.

 

8-ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI (BEP) İLE DERS PLANLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

 

Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasın önemini belirtti.

BEP öğrencisi olabilecek öğrencilerin rehberlik servisine yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, BEP raporu olan öğrenciler için sınıf öğretmeni tarafından BEP planının yapılacağını belirtti.

 

9-İHTİYAÇ LİSTESİ VE BESLENME LİSTESİNİN TESPİTİ

 

Bu yıl için ihtiyaç listemiz ve günlere göre beslenme listemiz şu şekilde belirlenmiştir.

TÜRKÇE

Büyük boy güzel yazı defteri. (40yaprak)(Dik temel harfler aralıklarına uygun)

Üçgen kurşun  kalem(2 tane)

Yuvarlak kurşun  kalem(2 tane)

Kırmızı kalem(2 tane)

Kalemtraş(Büyük çöp kutulu)

Kokusuz silgi

 

 

MATEMATİK

Büyük boy kenarı çizgili KARELİ matematik defteri ( 60 yaprak),

Cetvel(30 cm uzunlukta) – gönye -Geometri takımı

Sayma için çubuklar ve  fasülye

Abaküs

HAYAT BİLGİSİ

Büyük boy kenarı çizgili defter (1 adet 40 yaprak)

GÖRSEL SANATLAR

Resim defteri

Kuru boya-  Pastel boya-Keçeli kalem

(Boyalar 12 ve ya 24’lü takım olsun)

Oyun hamuru

Kağıt makası(Küt uçlu),yapıştırıcı,

 

Bant,Şeffafkap,etiket,2 top fotokopi kağıdı,1 tane çıtçıtlı zarf dosya( Ödev ve etkinlikleri koymak için çıtçıtlı )

Renkli A4 kağıdı (değişik renklerden 3 er ya da 4 er tane)

Kağıt mendil ve ıslak mendil(Öğrencinin yanında olsun)

Beslenme örtüsü

Kağıt havlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

10-2019-2020EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İŞ TAKVİMİNİN İNCELENEREK ÇALIŞMA TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI.

GÜNLER

EYLÜL/2019

EKİM/2019

KASIM/2019

Pazartesi

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

Salı

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

Çarşamba

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Perşembe

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Cuma

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

Cumartesi

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

Pazar

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

İşgünü/hafta

16

23

11+ 5

GÜNLER

ARALIK/2019

OCAK/2020

ŞUBAT/2020

Pazartesi

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

Salı

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

Çarşamba

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

Perşembe

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Cuma

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Cumartesi

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

Pazar

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

 

İşgünü/hafta

22

12

20

GÜNLER

MART/2020

NİSAN/2020

MAYIS/2020

Pazartesi

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

Salı

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

Çarşamba

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

Perşembe

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

Cuma

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

Cumartesi

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

Pazar

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

İşgünü/hafta

22

3+14

18

GÜNLER

HAZİRAN/2020

TEMMUZ/2020

AĞUSTOS/2020

Pazartesi

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

31

Salı

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

Çarşamba

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

Perşembe

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

Cuma

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

Cumartesi

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

Pazar

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

İşgünü/hafta

15

 

 

Toplam İşgünü/hafta:181/37

Birinci dönem: 18 hafta 89 iş günü

İkinci dönem: 19 hafta 92 iş günü

 

 

 

 

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması

2-6 Eylül 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı

9 Eylül 2019 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2019 Salı

Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 -16 Kasım 2019

Ara Tatil

18-22 Kasım 2019

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2020 Çarşamba

1.Dönemin Sona Ermesi

17 Ocak 2020 Cuma

Yarıyıl Tatili

20 Ocak–02 Şubat 2020

2.Yarıyıl Başlangıcı

03 Şubat 2020 Pazartesi

Ara Tatil

6-10 Nisan 2020

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2020 Perşembe

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2020 Çarşamba

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2020 Salı

Ramazan Bayramı

23 Mayıs Arife- 24,25,26 Mayıs

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi

19 Haziran 2020 Cuma

                                                                                             

 

İş takviminden yararlanılarak çalışma takvimi oluşturuldu. Çalışma takvimine uygun çalışılması oy birliği ile     kabul edildi.

 

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

 

 

 

 

 

EYLÜL

1- Seminer çalışmalarının tamamlanması

 

2. 1.Sınıf 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı.

2- 1.Sınıflara ait ders müfredatının incelenmesi.

3-Veli toplantısı

4- Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının yapılması.

5- Dersliğin eğitim öğretime hazırlanması.

6- Haftalık ders programının hazırlanması.

7- İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

8- 15 Temmuz Şehitler Günü

 

 

 

 

EKİM

1- Dünya Çocuk Günü.

 

2-Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

3-Boy ve ağırlık ölçülerinin tespiti.

4- Sınıf Grafiklerinin hazırlanması.

5- E-okuldaki öğrenci ve veli bilgilerinin güncellenmesi.

6- Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ( 28-29 Ekim)

 

 

KASIM

1- Atatürk Köşesinin zenginleştirilmesi.

 

2- Kızılay haftası (29 Ekim-4 Kasım)

3-Atatürk Haftası ( 10-16 Kasım)

4- Öğretmenler Günü ( 24 Kasım)

5- Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi.

 

 

 

ARALIK

1- Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası ( 12-18 Aralık)

 

2-Öğrencilerin yeni programa gÖre gelişimlerinin takip edilmesi.

3- Sınıftaki tema köşelerinin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi.

4- E-okul sisteminin kontrol edilip varsa eksikliklerin tamamlanması.

5-Veli toplantısı yapılması.

 

 

OCAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Enerji Tasarrufu Haftası (2. Pazartesi ile başlayan hafta)

 

2- 1. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi.

3-Öğrencilerin genel durumlarının gözden geçirilerek, varsa eksikliklerin giderilmesi

4- Dönem sonu evraklarının yazımı.

5- Karnelerin dağıtılması ve yarıyıl tatili

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

 

 

 

 

ŞUBAT

1-İkinci dönem yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi.

 

2- Veli toplantısı yapılması.

3- Grafik ve tema köşelerinin güncellenmesi

4- Zümre öğretmenler kurulu toplantısınınyapılması

5- Öğretmenler Kurulu toplantısına katılma

6- Sınıf kitaplıklarının gözden geçirilmesi.

7-Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

 

 

 

 

MART

1- Deprem Haftası (1-7 Mart )

 

2-Yeşilay Haftası(1Mart gününü içine alan hafta)

3-23 Nisan hazırlıklarına başlanması.

4-Dünya Kadınlar Günü (8 Mart )

5-İstiklal Marşı’nın Kabulü ( 12 Mart)

6-Şehitler Günü Çanakkale Zaferi (18 Mart )

7- OrmanHaftası (21-26 Mart)

8-Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart )

9-E-okul sisteminin kontrol edilip varsa eksikliklerin tamamlanması.

 

 

 

 

NİSAN

1- Turizm Haftası       (15-22Nisan)

 

2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

3- Kutlu Doğum Haftasının kutlanması.

 

 

 

 

 

MAYIS

1- Trafikve ilk Yardım Haftası

 

2- Anneler Günü’nün kutlanması.

3-  Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilip zamanında e- okula işlenmesi.

4- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı’nın kutlanması

5- Veli toplantısı yapılması.

 

 

 

 

 

HAZİRAN

1-E-okul Öğrenci dosyalarının kontrol edilmesi, doldurulması, görüşlerin yazılması.

 

2-Not çizelgelerinin hazırlanıp doldurulması ve idareye teslim edilmesi.

3- Çevre koruma haftasının kutlanması.

4-  Karnelerin dağıtılması.

5-Yıl sonu zümre öğretmenler toplantısının yapılması

6- Yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısının yapılması

7- Seminer çalışmalarının yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

  1. İlköğretim Haftası                                                 :  Okulların açıldığı hafta

  2. Hayvanları Koruma Günü                                   :  4 Ekim

  3. Dünya Çocuk Günü                                             :  Ekim ayının ilk pazartesi günü

  4. Standardlar Haftası                                              :  Ekim ayının üçüncü haftası

  5. Kızılay Haftası                                                      : 

 

 

 

 

29 Ekim – 4 Kasım

  6. Cumhuriyet Bayramı                                            :  29 Ekim

  7. Dünya Çocuk Kitapları Haftası                          :  Kasım ayının 2. pazartesi günü başlayan hafta

  8. Atatürk Haftası                                                     :  10 – 16 Kasım

  9. Deprem Bilinçlendirme Günü                              :  12 Kasım

10. Öğretmenler Günü                                               :  24 Kasım

11. İnsan Hakları Haftası                                           :  10 Aralık günü başlayan hafta

12. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası            :  12 – 16 Aralık

13. Verem Savaş Eğitimi Haftası                              :  Yılbaşını takip eden ilk pazartesi günü başlayan hafta

14. Enerji Tasarrufu Haftası                                      :  Ocak ayının ikinci pazartesi günü

15. Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü      :  19 Şubat

16. Yeşilay Haftası                                                     :  1 – 7 Mart

17. Orman Haftası                                                      :  21 – 26 Mart

18. Dünya Tiyatrolar Günü                                       :  27 Mart

19. Kütüphaneler Haftası                                          :  Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta

20. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası                    :  7 – 13 Nisan

21. Turizm Haftası                                                      :  15 – 22 Nisan

22. Trafik Haftası                                                       :  Mayıs ayının ilk cumartesi günü başlayan hafta

23. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                :  23 Nisan

24. Anneler Günü                                                       :  Mayıs ayının ikinci pazar günü

25. Müzeler Haftası                                                    :  18 – 24 Mayıs

26. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma

           Gençlik ve Spor Bayramı                                : 19 Mayıs

27. Çevre Koruma Haftası                                         :  Haziran ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta

28. Kahramanlık Günleri                                            : 

29. Türk Büyüklerini Anma Günleri                         : 

 

TATİL GÜNLERİ

Haftanın Resmî Tatil Günleri                                   :  Cumartesi – Pazar

Cumhuriyet Bayramı                                                 :  28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören

                                                                                          yapılır ve akşamı sona erer.

Yılbaşı Tatili                                                               :  1 Ocak günü

Yarı Yıl Tatili                                                              :  Ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk haftası

                                                                                          için 15 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                      :  23 Nisan günü törenden sonra başlar, 24 Nisan                                                            günü akşamı sona erer.

Zafer Bayramı                                                            :  30 Ağustos günü

Ramazan Bayramı                                                      :  Arafe günü öğleden sonra başlamak üzere 3,5 gün

Kurban Bayramı                                                        :  Arafe günü öğleden sonra başlamak üzere 4,5 gün

Mahallî Kurtuluş Günü                                            :  Olan yerlerde 1 gün

 1. ) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” indeki “Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar” adlı başlığı okudu. Kutlanan Belirli Gün ve Haftalarla ilgili Pano düzenlenmesi ve etkinlikler yapıldıktan sonra bunların dosyalanarak saklanması gerekliliğine karar verildi.

 1. Zümre öğretmenlerince veli toplantı tarihleri belirlendi. Bu tarihler dışında, öğretmenlerin gerekli gördüğü durumlarda da veli toplantısı yapabilecekleri kararlaştırıldı.

 

Toplantı No

Veli Toplantı Tarihleri

1. Veli Toplantısı

Eylül ayının 3.Haftası

2. Veli Toplantısı

Aralık ayının son  haftası

3. Veli Toplantısı

2. Dönem başı  2. hafta

4. Veli Toplantısı

Mayıs ayının 2. haftası 

 

 

 1. Zümre toplantılarının tarihleri aşağıdaki şekliyle belirlendi;

1.Zümre Toplantısı: 03 Eylül 2019 yani bugün yapılmaktadır.

2.Zümre Toplantısı: İkinci Dönemin başında yapılacaktır.

3.Zümre Toplantısı: Yıl sonunda haziran ayı içinde yapılacaktır.

Ayrıca teneffüslerde birlikte vakit geçirerek sürekli bilgi alış verişinde bulunulacak, haftalık zümrelerimiz olacaktır.

 

14- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenci başarısını belirlerken öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına karar verildi.

1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formlarının mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı. Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Birinci dönem Türkçe-Hayat Bilgisi-Matematik-Görsel Sanatlar-Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersleri için zümre öğretmenlerinin kullanabileceği ölçekler oluşturulmuş ancak aynı ölçeği kullanıp kullanmama öğretmenin tercihine bırakılmıştır.

 

RGENE İLKOKULU 1.  SINIFI 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ 1. TEMA: ZAMAN VE MEKAN KAZANIM DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

SIRA NO

            İSİM LİSTESİ

1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.

1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.

1.4. Görselden/ görsellerden hareketle dinleyeceği/ izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

1.6. Dinlediği/ izlediği metni anlatır.

4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.

1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.

3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.

3.2. Harfi tanır ve seslendirir.

4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.

2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

3.3. Hece ve kelimeleri okur.

3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.

4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.

4.3. Hece ve kelimeler yazar.

4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.

4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.

4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.

3.5. Kısa metinleri okur.

TOPLAM

SONUÇ

DEĞERLENDİRME

1

                                               

 

ERGENE İLKOKULU 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR 1. DÖNEM  GÖRSEL SANATLAR DERSİ                                                                   

 KAZANIM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

SIRA

ÖĞRENCİNİN

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder.

G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.

G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur

G.1.1.5. İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.

G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder.

G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır.

TOPLAM

SONUÇ

DEĞERLENDİRME

NO

ADI ve SOYADI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  
 1. Türkçe dersinde, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları  göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması kararlaştırıldı.
 2. Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 3. Matematik dersinde yaparak yaşayarak öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, keşfederek öğrenme, soru-cevap, anlatım ve benzetişim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 4. Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
 5. Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

Beden Eğitimi ve Oyun dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 1. Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

Konular işlenirken basitten zora doğru, işlenen konuya uygun metot belirleyip işlenmesine,  derslerin görsel kaynaklarla, resim, sunu grafik vb. desteklenmesine karar verildi.

 

16-ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM VE DAVRANIŞ DURUMLARINDA OLUMLU GELİŞMELERİN OLUŞMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER.

Başarının artırılmasında öğrenci özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiğini ve öğrencilerin algılama seviyesine inilmesini ve başarı duygusunu her öğrencinin tatması gerektiğinin önemini vurguladı.

Milli bayramlarda belirli gün ve haftalarda okulda ve çevrede yapılacak faaliyetlere katılmaya ve 1.sınıf öğrencilerinin bu faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmelidir.

Öğrencilerin ders içi ve ders dışında gözlemlenerek, olumlu ve olumsuz davranışlar, tespit edilmelidir. Olumsuz davranışların düzeltme çalışmaları yapılmalı, olumlu davranışların pekiştirilmelidir.

Birçok alışkanlık ve davranışın kazandırılmasında birinci sınıfın çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilere temizlik ve sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak için bunların öneminin öğrencilere seviyelerine uygun bir biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı. Bunun için de ilk haftalarda derse başlamadan önce birkaç dakika bu konular üzerinde durulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Her öğrencinin çantasında ıslak mendil bulunması gerektiğini belirterek ayrıca sınıflarda sıvı sabun bulundurulmasının ve beslenme öncesi el – yüz temizliğinin yaptırılmasının, temizlik alışkanlığını kazandırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

Ağız ve diş sağlığı konusuna önem gösterilmesini, yapılacak veli toplantılarında ailelere ve zaman zaman da öğrencilere konunun vurgulanması gerektiğini söyledi. Ayrıca öğünlerin önemi üzerinde özellikle durulması gerektiğini, beslenme saatlerinde de çocukların beslenmelerinin olup olmadığının kontrol edilmesini, veli toplantısında da özellikle bu konu üzerinde durulması gerektiğini açıkladı.

Sınıf ve çevre temizliği için öğrencilerin yönlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, temizlik kültürünün kazandırılması gerektiği, günlük temizlik kontrollerinin yapılarak öğrenci duyarlılığının arttırılması gerektiği vurgulandı. Nöbetçi öğrenci uygulamasının ciddi bir şekilde yapılmasının önemi belirtilerek, İkinci dersten sonraki teneffüste “ beslenme saati ” yapılacağı, bu zaman diliminde öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme ve yemekte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi önerildi. Öneri tüm öğretmenler tarafından benimsendi.

 

 1. MESLEKÎ ESERLER VE EĞİTİM ALANINDAKİ YENİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ.

Değişen zamana ve şartlara göre öğretmenin de kendini bu şartlara göre geliştirmesi zorundadır. Bunun için yayınlanan eserleri, yayınları yakından takip etmelidir.

Öğretmenler olarak, elimizdeki kaynakları bir araya getirerek istifade edilmesinin sağlanmasına, İnternette yararlı sitelerin belirlenip takip edilmesine, eğitim ile ilgili filmlerin izlenmesine(3 idiots, vb.) karar verildi.

 

 1. OKUL VE ÇEVRE İMKANLARININ DEĞERLENDİRİLEREK YAPILACAK DENEY, PROJE, GEZİ VE GÖZLEMLERİN PLANLANMASI.

 

Birinci dönem öğrencilerin okula uyum süreci, yaş düzeyi ve hava şartları nedeniyle gezilerin ikinci dönem yapılması kararlaştırıldı.

Geziye gidilecek yerler belirlendi. Zümre öğretmenlerinin zümre kurulunu önceden bilgilendirmesi koşuluyla; sınıfın düzeyi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gezi yeri ve tarihi konusunda bireysel seçim yapabilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. SINIFLAR ZÜMRESİ OLARAK İKİNCİ DÖNEM GİDİLECEK YER ve SOSYAL FAALİYETLERİN LİSTESİDİR

 

1Gezi (Tarihi ve Turistik alanlar)

 

2.Piknik (Köypark, Peçenek Mesire Alanı vb )

 

3. Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri

 

19-DİLEK VE TEMENNİLER.

Zümre üyelerinin karşılıklı olarak teşekkürleri ve başarılar temennileri ile toplantı sona erdirildi.

  ………………………..                                                                                      ………………………..

                   1-B Sınıf Öğretmeni                                                                                                Zümre Başkanı

1-A sınıf Öğretmeni               

03.09.2018

UYGUNDUR.

………………..

Okul Müdürü

 

İLKOKULU  2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI 1. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

Toplantı Tarihi        :  03.09.2019

Toplantı Yeri                        :  Öğretmenler Odası            

Toplantı Saati                       :  10: 00

Toplantı No                          :  1

ALINAN KARARLAR

1 – Tüm iş ve işlemlerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılmasına, yönetmelik değişikliklerinin takip edilmesine,

2 –Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların EYLÜL ayının sonuna kadar, 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Planlama İle İlgili Yönerge” de belirtilen ortak hükümler gözetilerek ve …. adlı sitede yayımlanan öğretim programları incelenerek zümre öğretmenler kurulunun ortak çalışması ile hazırlanmasına,

 3 – Uyum Haftasında yapılacak etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan kılavuz doğrultusunda planlanmasına,

4- Uyum haftası sonrası 1. ve 2. Haftaların çizgi çalışmalarına ayrılmasına, okuma-yazma öğretiminde Dik Temel Harflerin esas alınmasına,

5 –Tema-ünite işleyişinde Atatürkçülük konularına önemle yer verilmesine,

6 –Ders işlenişi ve etkinliklerin öğrenci merkezli eğitim doğrultusunda yapılmasına, teknolojik gelişmelerden faydalanılmasına,

7 – Derslerle ilgili planlamalarda iş günü ve çalışma takvimlerine bağlı kalınmasına,

8 – Ölçme ve değerlendirme için kazanım tablolarının esas alınmasına,

9 –Öğrenci kılık-kıyafet,  temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulmasına,

10 – Öğrencilerde ortaya çıkabilecek davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için rehberlik servisi ile görüşülmesine,

11 – Veli toplantılarının zümre öğretmenlerince belirlenen tarihlerde yapılmasına, öğretmenlerin gerekli gördüğü durumlarda bu tarihler dışında da veli toplantısı yapabilmesine,

12- Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının İKY’nın 35. Maddesi gereğince okul idaresinin planlamasına uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda yapılmasına, bunun haricinde zümre öğretmenlerinin teneffüslerde birlikte vakit geçirerek sürekli bilgi alış verişinde bulunmasına,

13 – Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, çağdaş öğretim yöntemlerinden de faydalanması

14 – Sınıfta kutlanan belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklerin dosyalanarak saklanmasına,

15 – E-Okul sistemine öğrenci bilgileri ile değerlendirme çalışmalarının zamanında girilmesi ve bilgilerin yıl içerisinde sık sık güncellenmesine,

16 – Serbest Etkinlik dersinin planlamasında öğrencilerde ilgi, yetenek sosyal ve duygusal yönleri açığa çıkaracak veya pekiştirecek konuların seçilmesine özen gösterilmesine, dersin 1+1+1+1 şeklinde işlenmesine,

17 – Mesleki eser ve yayınların yakından takip edilmesine,

18 – Okul- öğretmen-veli ve öğrenci birlikteliğine özen gösterilmesi,

19 – Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi için tasarlanan etkinliklerin küçük ve büyük kasların geliştirilmesi, eğlenme, olumlu iletişim becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, renklerin uyumu ve yaratıcılık, sesleri tanıma, ritmi tanıma ve ritim tutma gibi becerilerin gelişmesine olanak tanıyacak şekilde seçilmesine,

20– Sınıf gezilerinin ikinci dönem yapılmasına, kurulca belirlenen yerler dışında yapılacak gezilerde kurulun önceden bilgilendirilmesine,

21 – Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazanılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

UYGUNDUR

 

             

……………

Okul Müdürü

 

………………………..                                                                                             ………………………..

1-B Sınıf Öğretmeni                                                                                                1-A Sınıf Öğretmeni

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın