Read Time:10 Minute, 41 Second

11 sinif felsefe 1 donem 2 yazili

 

FELSEFE   DERSİ 11. SINIFLAR

1.DÖNEM  2. YAZILI ORTAK SORULARIDIR.

1.–Yatmadan önce adaçayı içersen rahatlarsın.

 • Fala inanma, falsız kalma.
 • Karanfil yemek sindirimi kolaylaştırır.

Yukarıda verilen önermelerin ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

 1. İnanç temelli olması
 2. Hayal gücünün etkin olması
 3. Olaylar arasında rastlantısal bir bağ kurulması
 4. Evrensel olması
 5. Olayların bilimsel verilere dayanması

2.Sofistlere göre, aynı şey hakkında birbirinin karşıtı iki sav ileri sürülebilir. Bu savlardan herhangi birinin, diğerine göre daha genel – geçer olduğu söylenemez. Bu görüşleriyle sofistler, aşağıdakilerden hangisi­ni savunmaktadırlar?

 1. Bilginin kesinliğini                                         
 2. Bilginin göreceli olduğunu
 3. Bilginin sezgiye dayandığını
 4. Bilginin faydaya dayandığını
 5. Bilginin genelliğini

3. Eğer bir ateist, Tanrı'nın varlığını kabul etmemesi so­nucu hayata olumlu bir biçimde bakamıyor, geleceği olumlu bir biçimde kuramıyor, düşüncesini olumlu bir biçimde yapılandıramıyorsa onun bu teorisi yanlıştır. Paragrafa göre, doğru bilginin ölçütü nedir?

A)sezgi                                                       B) Akıl       C) Fenomen

                        D) Yarar                                                     E) Duyum

4. Sokrates'e göre, bilimsel çalışmanın amacı, duyularla edinilen tek tek algılar değil, kavramlardır. Onun için, Sokrates hep kavramın belirlenmesi, sınırının çizilip gösterilmesi olan 'tanımlara' varmaya çalışır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Sokrates'in savunduğu bir yargıdır?

 1. İnsan zihninde bir takım önyargılar mevcuttur.
 2. Bilgiye ulaşmada hayal gücü ve sezgi önemlidir.
 3. Varlıklar bize nasıl görünüyorsa öyledirler.
 4. Bilgi kişiden kişiye değişiklik gösterir.
 5. Her türlü bilgi akıl yürütme ile elde edilir.

5.     "Doğru önermelerin tümü doğa bilimlerinin ürünüdür. Felsefe, doğa bilimlerinden biri değildir. Felsefenin he­defi, düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır. Felsefe öğreti değil, tersine bir etkinliktir. Felsefenin sonucu, 'felsefi önermeler" değil, önermeleri açık kılmaktır." Wittgenstein bu söylemiyle, aşağıdaki akımlardan hangisinin savunuculuğunu yapmaktadır?

 1. Rasyonalizm                                            D) Entüisyonizm
 2. Empirizm                                                  E) Analitik Felsefe
 3. Pozitivizm

6.  Felsefede gerçeklik,

 • Platon'da, gerçek dünyanın yani idealar dünyasının ken­disi
 • Aristoteles'te, madde ve formun bütünselliği
 • Epiküros'ta, mutlu bir yaşam için gerekli hazdır. Felsefede gerçekliğin farklı biçimlerde tanımlanması felsefenin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A) Öznellik                   B) Yöntemlilik    C) Birikimlilik

D) Rasyonellik      E) Yaratıcılık

7.  Nasıl ki, gözleri görmeyen insanlar bir file dokunarak onu farklı özellikleriyle tanımlarsa, bilimler de evreni parça parça yönleriyle inceler. Oysa felsefe evreni tanımlamak için onu bütün yönleriyle ele alarak açıklamaya çalışır. Bu parçada felsefenin hangi özelliğiyle bilimlerden farklı olduğundan söz edilmektedir?

A) Sonuçlarının kesin olmasıyla

B) Belirli bir yöntem kullanmasıyla

C) Evrenle ilgili tümel bilgiler sunmasıyla

D) Sınanabilir olgulara dayanmasıyla

E) Yaşamı kolaylaştıracak bilgiler üretmesiyle

8. . Bir tavır olarak şüphe felsefenin ruhunda vardır. Yine bu an­lamda her filozofun felsefi bir tavır olarak şüpheci olduğunu söylemek mümkündür. Kant, bu tavrı gerçekleri ve temelleri olmadığı sürece herhangi bir görüşü, iddiayı kabul etmeme ve sorgulama olarak tanımlamaktadır. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 1. Tutarlı olması
 2. Eleştirel olması
 3. Öznel olması
 4. Tümel bir bilgi olması
 5. Genel olması

9. Çoğunluğun onayladığı düşünceleri sorgulamadan kabul eden insanların yaşamında felsefi etkinliğe yer yoktur.

A)Olaylara eleştirel gözle bakma

B)Toplumsal sorunları çözme

C)Çoğunluğun görüşlerine katılma

D)Düşünce ve davranışlarda tutarlı olma

E) Sistemli ve düzenli olma

10.       İlk Çağ'da incelenen insana ilişkin sorunlar, Rönesans’la bir­likte tekrar ele alınmıştır. Daha sonra felsefe tarihi içinde     “in­san" gündem olarak ilk sıralarda yer almasa da felsefenin konuları arasında var olmuştur. 20. yüzyılda varoluşçu yak­laşım, insanın varoluşunu ve özgürlüğünü incelemiş, insan­lık kavramını tekrardan yüceltmiştir.

 1. Felsefe cevaplardan çok sorulara önem verir.
 2. Düşünürler içinde yaşadıkları toplumu etkileyebilir.
 3. Felsefede bitmişlik olmadığından, aynı konular tekrar değerlendirme süzgecinden geçirilir.
 4. Her filozof felsefeye yeni konular kazandırmıştır.
 5. Felsefe gerçeği arama çabasının ürünüdür.

11. Kant'a göre felsefe, akla dayanan nedenlerle düşünceleri tutarlı kılmak iddiasında bir zihinsel etkinliktir. Bu etkinliği gerçekleştirirken filozoflar, tutarlı olmak için büyük bir çaba harcarlar.

A) Akıl ilkelerinden yararlanması

B) Öznel bilgilere ulaşması

C) insan yaşamını etkilemesi

D) Sonuçtan çok sürece önem verilmesi

E) Düşünme yolunu göstermesi

12.   Güneş ışınlarının bir enerji taşıdığı ve bunun elektrik ener­jisine dönüştürülebileceği bilimsel bilgidir. Bunun evlerde, arabalarda kullanılması ise teknik bilgidir. Buna göre teknik bilginin amacı aşağıdakilerden hangi­sidir?

 1. Evrensel bilgiye ulaşmak
 2. Pratikte fayda sağlamak
 3. Doğanın kanunlannı bulmak
 4. Olgusal açıklamalar yapmak
 5.  Düşünme yollarını öğretmek

13. Felsefe ile dinin, amaçları bakımından kimi benzerlikleri bulunmaktadır, ikisi de evreni ve insanı anlamaya çalışır. Ama bu iki alan dayanakları ve yöntemleri bakımından, bir­birinden ayrılır. Dinsel inanç kutsal kitaplara, vahiy ya da sezgiye dayanır. Felsefenin tek kılavuzu ise akıldır. Dinde inancın bu dayanaklarından kuşkuya yer yoktur. Oysa felse­fe kuşkuyla ve eleştiriyle beslenir. Parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 1. Dinin felsefeden üstün olduğu
 2. Din ile felsefenin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği
 3. Felsefenin dine karşı bir tavır sergilediği
 4. Din ve felsefenin aynı konuyu farklı şekillerde ele aldık­ları
 5. Felsefenin din gibi eleştiriye açık olduğu

14.  Bilim hiçbir sosyal veya ekonomik sisteme bağlı değildir. Bilim dil, din, ırk ve millet sınıfı tanımaz; o tüm insanlığın­dır.

Parçada bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 1. Sistemli ve düzenli olması
 2. Kendi içinde çelişki barındırmaması
 3. Evrensel olması
 4. Kendine ait bir yönteminin olması
 5. Nesnel olması

15. Batlamyus, kurduğu astronomi sistemiyle Orta Çağ boyun­ca, dünya merkezli ve dünyanın hareketsizliğine dayanan bir sistem geliştirmiştir. Oysa bugün bu anlayış kendini baş­ka bir evren anlayışına bırakmıştır. Artık dünyanın hem ken­di etrafında hem de güneş etrafında belli bir yörüngeye uygun olarak döndüğünü biliyoruz.

Paragrafta dile getirilen düşünce aşağıdaki hangi kav­rama karşılık gelir?

A) Bilimsel hoşgörü                                         B) Bilimsel ilerleme

C) Bilimsel tutarlılık                                       D) Bilimsel çelişki

E) Bilimsel doğrulama

16.  Bilimin ilerlemesi adım adımdır. Her adımda bir önceki adı­mın hataları geride bırakılır. Bu ilerleme günün birinde açık­lanması gereken hiçbir şeyin kalmayacağı inancını getirir. Böylece, kusursuz ve eksiksiz bir bilim ortaya çıkacaktır.

 Parçadan, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 1. Bilimin sonuçlarından teknolojide yararlanılmalıdır.
 2. Bilimin değeri konusunda insanlar aydınlatılmalıdır.
 3. Bilimin olumlu olduğu kadar olumsuz yanları da vardır.
 4. Bilimsel önermeler doğrulanabildik açısından incelen­melidir.
 5. Bilim, evrenin tüm problemlerini çözebilecek bir güce sahiptir.

17. Bugün bilimsel bilgilerin üretime uygulanması sayesinde birçok problemin üstesinden gelebiliyoruz. Teknoloji diye de nitelendirilebilecek bu süreçle beraber Kilometrelerce uzaktaki arkadaşımızla konuşabiliyor, bir başka kentteki toplantıya bir iki saat içinde yetişebiliyoruz.

Bu parçada bilimin hangi bakımdan değerli olduğundan söz edilmektedir?

 1. Pratik bakımdan
 2. Psikolojik bakımdan
 3. Yeni yöntemler bulma bakımından
 4. İnsanı ve evreni anlamlandırma bakımından
 5. Ahlaki bakımdan

18. Bilim felsefecisi bilime yaklaşırken bilim adamından farklı bir tavra sahiptir. Bilim felsefecisi, bilimi nesne edinir ve elbette nesne edindiği şeye felsefî tavırla yani eleştirel, kuş­kucu ve sorgulayıcı yaklaşır. Uğraşına felsefe damgasını vurur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilim adamından çok bilim felsefecisini ilgilendirir?

 1. Olaylar arası neden-sonuç ilişkisinin ortaya konması
 2. Bilimsel kavramların kim tarafından, ne için üretildiğinin irdelenmesi
 3. Doğadaki ve toplumdaki ilişkilerin nesnel olarak ince­lenmesi
 4. Doğadaki varlıkların kesin bilgisine ulaşılması
 5. Belli bir yöntemle sistematik olarak olguların saptanma­sı

19. Bilim, gözlem ve deney  yoluyla doğrulanabilir olan önerme­ler sağlar. Buna karşın metafizik, gözlem ve deneye konu yapılamayan yani gözlem ve deney yoluyla sınanamayan önermelerden oluşur. Örneğin evrende bir amacın var oldu­ğunu söyleyen bir önerme sınanamaz. Bundan ötürü doğ­rulanabilir bir içerikten yoksundur ve anlamsızdır. Bu parçaya göre, metafiziğin anlamsız kabul edilmesi­nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Deney ve gözlemle ifade edilebilmesi
 2. Mantıksal dile dönüştürülebilmesi
 3. Doğrulanabilir bir içeriğe sahip olması
 4. Ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir olması
 5. Olgusal niteliğe sahip olması

20. Thomas Kuhn'a göre, bilimi bilim yapan bilimsel kuramlar­dan çok, bu kuramları üreten bilim adamlarının oluşturduğu bilim topluluğudur. Bilimi anlamaya çalışıyorsak bu unsura önem vermeliyiz. Bilim, bilimi üreten bilim adamlarının ruh­sal, sosyal, kültürel koşullarıyla düşünülmelidir.

Paragrafta dile getirilen düşünce Kuhn'un bilime hangi açıdan baktığını gösterir?

 1. Ürün olarak
 2. Etkinlik olarak
 3. Öznel bir sistem olarak
 4. Tartışmasız bir açıklama projesi olarak
 5. Rasyonel bir sistem olarak

<

p style=”margin-left:36.0pt”> 

Not Baremi: Doğru cevaplar  5 puandır.

Süre 30 dakikadır. HERKESE BAŞARILAR    

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın