Read Time:12 Minute, 32 Second

11.Sinif Sosyoloji 1.Donem 2.Sinav

 

SOSYOLOJİ   DERSİ 11. SINIFLAR

1.DÖNEM  2. YAZILI ORTAK SORULARIDIR.

 

<span style="font-size:16px;">1. Temel toplumsal işlevlerin, hem yeni bir i&ccedil;erik ve &ouml;z kazanması hem de değişik bi&ccedil;imlerde yerine getirilmesi kurumların değişmesinin nedenlerinden biridir.</span><span style="font-size:16px;">Ayrıca kurumun toplumsal işlevlerinden bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n başka kurum veya kurumlara devredilmesi de kurumun değişmesine neden olabilir.&nbsp;<strong>Yukarıda toplumsal kurumların yapısal &ouml;zelliklerin hangisinden bahsedilmektedir?</strong></span>
 1. Her kurum temel bir toplumsal işlevi üstlendiği gibi, başka kurumların işlevlerine de yardımcı olur.
 2. Her toplumsal kurum bir örgütlenmedir.
 3. Her kurum işlevlerini yerine getirebilmek için üyeleri arasında işbölümü yapar.
 4. Kurumların değişmeleri çeşitli şekilde olur.
 5. Toplumsal kurumları meydana getiren iki öğe vardır.
<span style="font-size:16px;"><strong>2.&nbsp; </strong>Aile kurumlarında eş sayısının tek olması, evliliğin hukuk kurallarına g&ouml;re kurulması, kadının ev dışında &ccedil;alışabilmesi gibi kural, inan&ccedil; ve değerler kurumun manevi &ouml;ğeleridir. Oturulacak bina, evlilik y&uuml;z&uuml;kleri gibi &ouml;ğelerse maddi &ouml;ğelerdir.</span><span style="font-size:16px;"><strong>Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?</strong></span>
 1. Kurumlar sahip olduğu değer ve normlarla bireylere baskı yapar.
 2. Toplumsal kurumları meydana getiren öğeler iki grupta toplanır.
 3. Kurumlar toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına yöneliktir.
 4. Kurumların değişmesi çeşitli şekilde olur.
 5. Kurumlar kültür içinde bir bütün oluşturur ve birindeki değişme diğerini de etkiler.,
<span style="font-size:16px;"><strong>3.&nbsp; </strong>Polijini erkeğin durumu, birden &ccedil;ok eşe sahip olmadır.</span><span style="font-size:16px;"><strong>Aşağıdakilerden hangisi polijini i&ccedil;in s&ouml;ylenebilir?</strong></span>
 1. Günümüzde yaygın olan evlilik türüdür.
 2. Genellikle erkek nüfusun çok ve geçim kaynaklarının kıt olduğu topluluklarda görülür.
 3. Aynı sosyal gruptan olan bireylerin evlenmesidir.
 4. Kadının değerinin ve statüsünün düşük olduğu toplumda görülür.
 5. İki ailenin birbirinden kız alarak gerçekleştirdiği evlilik türüdür.
<span style="font-size:16px;"><strong>4.&nbsp; Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevlerinden biri değildir?</strong></span>
 1. İnsanlar arası ilişkileri yönetmek ve yönlendirmek
 2. Neslin devamını sağlamak
 3. Üyelerinin ekonomik gereksinimlerini sağlamak
 4. Sosyalleşmeye hizmet etmek
 5. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak
<span style="font-size:16px;"><strong>5.&nbsp; </strong>Evlilik t&uuml;rleri toplumun yapısıyla ilişkilidir.</span><span style="font-size:16px;"><strong>Evlilik t&uuml;rleri ile ilgili aşağıdaki d&uuml;ş&uuml;ncelerden hangisi yanlıştır?</strong></span>
 1. Dışa kapalı toplumlarda endogami çok sık uygulanmış.
 2. Toprağa yerleşmiş aşiret, kent gibi toplumlarda savaşlarda elde edilen kadınların çokluğu polijiniye yol açmıştır.
 3. Tezgâh ve el sanatlarının çoğalması polijiniyi arttırmıştır.
 4. Bazı dini gruplar, ırklar hatta etnik gruplar üyelerinin grup dışından evlenmesine izin vermezler.
 5. Poliandride kadınlar genellikle kardeştir.
<span style="font-size:16px;"><strong>6.&nbsp; &Uuml;lkemizde i&ccedil; g&uuml;veysi deyimi ile ifade edilen evlilik bi&ccedil;imi aşağıdakilerden hangisidir?</strong></span>
 1. Matrilokal
 2. Patrilokal
 3. Neolokal
 4. Polijini
 5. Poliandri
<span style="font-size:16px;"><strong>7.&nbsp; </strong>Kurumlarda &uuml;yeler arasında yinelenen d&uuml;zenli davranışlar, bazı toplumsal değerlere bağlılık, zamanla davranış kurallarının oluşmasını sağlar. Kurum, &uuml;yelerinin bu normlara uyumlu davrandıkları &ouml;l&ccedil;&uuml;de varlığını korur ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;r.</span><span style="font-size:16px;">&nbsp;<strong>Paragrafta toplumsal kurumların ayırıcı &ouml;zelliklerinden biri ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu, aşağıdakilerden hangisidir?</strong></span>
 1. Her kurumun kendine özgü değerleri ve normları vardır.
 2. Her kurumun belli bir amacı vardır.
 3. Her kurumun belli bir yapısı vardır.
 4. Kurumlarda yer alan bireyler arasında işbölümü vardır.
 5. Her kurum temel bir toplumsal işlevi üstlendiği gibi başka kurumların işlevlerine de yardımcı olur.
<span style="font-size:16px;"><strong>8.&nbsp; </strong>İkinci D&uuml;nya Savaşı&rsquo;na kadar Sırbistan&rsquo;ın dağlık b&ouml;lgelerinde &ldquo;Zadruga&rdquo; adı altında yaşamıştır. Zadruga erkek tarafından akraba olanlarla onların eşleri ve &ccedil;ocuklarından oluşurdu. Sayıları 20~60 kişiyi bulan aile, aynı topraktan yararlanır ve elde edilen &uuml;r&uuml;nleri birlikte t&uuml;ketirlerdi. &Ccedil;ift&ccedil;ilik ve &ccedil;obanlıkla ge&ccedil;inen ve babanın y&ouml;netiminde bulunan ailede mal b&ouml;l&uuml;nmez, arazi par&ccedil;alanmaz ve satılmazdı.</span><span style="font-size:16px;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yukarıda &ouml;zellikleri verilen &ldquo;Zadruga&rdquo; ailesi hangi aile tipi i&ccedil;inde değerlendirilir?</strong></span>
 1. Anaerkil aile
 2. Çekirdek aile
 3. Soy aile
 4. Geniş aile
 5. Ataerkil aile
<span style="font-size:16px;">9. Avcılık ve toplayıcılıkla ge&ccedil;inen toplumlarda erkekler avcılıkla uğraşırken kadın bitkilerin toplanması, &ccedil;ocukların bakımı ve g&uuml;venliği, yırtıcı hayvanlardan korunma gibi işlerle ilgilenmektedir. Bu da anne soyunun esas olduğu aile bi&ccedil;imini ortaya &ccedil;ıkarmıştır.</span><span style="font-size:16px;">Yukarıda anlatılan aile t&uuml;r&uuml; hangisidir?</span><span style="font-size:16px;">A) Anaerkil aile&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16px;">B) Geniş aile</span>

C) Ataerkil aile    

D) Soy ailesi    

E) Çekirdek aile

10)   Sosyal olgu, belli bir değişmeyi değil, benzer nitelikteki bir çok  değişmeyi ifade eder.             

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal olguların  özelliklerinden biridir?         

 1. Ferdim iradesi sonucu ortaya çıkması
 2. Özel ve somut olması
 3. Aynı türden sosyal olayları kapsaması
 4. Belli bir süre içinde değişmesi
 5. Kısa süreli bir değişmeyi ifade etmesi
<span style="font-size:16px;">11) &Ouml;ğretmen ailelerinin yapısını incelemek isteyen bir sosyolog t&uuml;m &ouml;ğretmenlere ulaşamamış, bunların i&ccedil;inden belli bir y&ouml;ntemle belli sayıda &ouml;ğretmen se&ccedil;erek onlarla g&ouml;r&uuml;şebilmiştir.</span><span style="font-size:16px;"><strong>Bu uygulamada kullanılan y&ouml;ntem aşağıdakilerden hangisidir?</strong></span>
 1. Örneklem alma
 2. Monografi
 3. İstatistik
 4. Sosyometri
 5. Görüşme
<span style="font-size:16px;">12. &ldquo;Bir araştırmacı, bir sınıftaki &ouml;ğrencilere sevdiğiniz arkadaşlarınızın en &ccedil;ok sevdiğiniz &ouml;zelliklerini, en &ccedil;oktan en aza doğru sıralayınız şeklinde bir soru sormuş ve elde edilen verilere g&ouml;re de &ccedil;ok sevilen, orta derecede sevilen şeklinde bir sınıflama yapmıştır.&rdquo;</span><span style="font-size:16px;"><strong>Bu &ccedil;alışmada araştırmacının kullandığı bilgi toplama y&ouml;ntemi aşağıdakilerden hangisidir?</strong></span><span style="font-size:16px;">a) T&uuml;mdengelim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16px;">b) T&uuml;mevarım</span><span style="font-size:16px;">c) Sosyometri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16px;">d) Anket&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16px;">e) Monografi</span><span style="font-size:16px;"><strong>13.Aşağıdaki sosyal grupların hangisine bireylerin kendi isteğiyle katılması s&ouml;z konusu <u>değildir?</u></strong></span>

a) Dershane   

b) Aile    

c) Sendika

d) Şehir       

e) Parti

<span style="font-size:16px;"><strong>14. Aşağıdakilerden hangisi kent yaşamının &ouml;zelliklerinden biri <u>değildir?</u></strong></span><span style="font-size:16px;">a) İkincil ilişkiler ge&ccedil;erlidir</span><span style="font-size:16px;">b) Organik dayanışma egemendir</span><span style="font-size:16px;">c) Duygusal etkileşim &ccedil;ok zayıftır</span><span style="font-size:16px;">d) Resmi olmayan normlar ge&ccedil;erlidir</span><span style="font-size:16px;">e) İlişkiler kısa s&uuml;reli ve &ccedil;ıkar temeline dayalıdır</span><span style="font-size:16px;"><strong>15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değerlerin &ouml;zelliklerinden biri <u>değildir?</u></strong></span><span style="font-size:16px;">a) Toplumsal yapıya s&uuml;reklilik kazandırırlar</span><span style="font-size:16px;">b) Toplumdan topluma farklılık g&ouml;sterirler</span><span style="font-size:16px;">c) &Ouml;nem dereceleri hi&ccedil;bir zaman değişmez</span><span style="font-size:16px;">d) Ortak duygu ve d&uuml;ş&uuml;nceleri yansıtırlar</span><span style="font-size:16px;">e) Toplum tarafından sahip &ccedil;ıkılıp, korunur</span><span style="font-size:16px;"><strong>16. Aşağıdaki topluluk t&uuml;rlerinden hangisi &ldquo;kategori&rdquo;ye &ouml;rnek g&ouml;sterilebilir</strong>?</span><span style="font-size:16px;">a) Bir mahallenin sakinleri&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16px;">b) Bir otob&uuml;s&uuml;n yolcuları</span><span style="font-size:16px;">c) Bir dershanenin &ouml;ğrencileri</span><span style="font-size:16px;">d) Tiyatronun oyuncuları</span><span style="font-size:16px;">e) Bir takımın taraftarları</span><span style="font-size:16px;"><strong>17. Aşağıdakilerden hangisi bir &ldquo;sosyal grup&rdquo;tur?</strong></span><span style="font-size:16px;">a)Sinemada filmi izleyen insanlar</span><span style="font-size:16px;">b) &Uuml;niversite sınavını kazanan &ouml;ğrenciler</span><span style="font-size:16px;">c) &Uuml;lkenin kalkınması i&ccedil;in &ccedil;alışan bakanlar</span><span style="font-size:16px;">d) Aynı gazeteyi okuyan insanlar</span><span style="font-size:16px;">e) Belli bir g&ouml;r&uuml;ş&uuml; protesto etmek i&ccedil;in toplanmış olan insanlar</span><span style="font-size:16px;"><strong>18. Aşağıdaki gruplardan hangisinde ikincil ilişkiler en fazla g&ouml;r&uuml;l&uuml;r?</strong></span><span style="font-size:16px;">a) Aile&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;b) Akrabalık&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;c) Arkadaşlık</span><span style="font-size:16px;">d) Cemaatler&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e) Cemiyetler</span><span style="font-size:16px;"><strong>19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kontrol mekanizmasının işlevlerinden biri <u>değildir?</u></strong></span><span style="font-size:16px;">a) Toplumu diğer toplumlara karşı korumak</span><span style="font-size:16px;">b) Benimsenmiş davranışların yapılmasını sağlamak</span><span style="font-size:16px;">c) Normlardan sapmayı &ouml;nlemek</span><span style="font-size:16px;">d) Toplumsal ilişkilerde bireylere yol g&ouml;stermek</span><span style="font-size:16px;">e) &Ccedil;&ouml;z&uuml;lmelere karşı direnci artırmak</span><span style="font-size:16px;"><strong>20. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına <u>girmez?</u></strong></span><span style="font-size:16px;">a) Toplumu meydana getiren &ouml;geler</span><span style="font-size:16px;">b) Toplumsal grup ve kurumlar</span><span style="font-size:16px;">c) Toplumsal gelişmenin dinamikleri</span><span style="font-size:16px;">d) Toplumsal yapıda bireyin davranışları</span><span style="font-size:16px;">e) Sosyal hareketlilik ve değişme</span><span style="font-size:16px;"><strong><em>Not Baremi: Doğru cevaplar &nbsp;5 puandır. </em></strong></span>

Süre 30 dakikadır. HERKESE BAŞARILAR       

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın