11 Sinif Sosyoloji 1 Donem 2 Sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 54 Saniye

SOSYOLOJİ DERSİ 11. SINIFLAR

1.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SORULARIDIR.

1. Temel toplumsal işlevlerin, hem yeni bir içerik ve öz kazanması hem de değişik biçimlerde yerine getirilmesi kurumların değişmesinin nedenlerinden biridir.

Ayrıca kurumun toplumsal işlevlerinden bir bölümünün başka kurum veya kurumlara devredilmesi de kurumun değişmesine neden olabilir.

Yukarıda toplumsal kurumların yapısal özelliklerin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Her kurum temel bir toplumsal işlevi üstlendiği gibi, başka kurumların işlevlerine de yardımcı olur.

B) Her toplumsal kurum bir örgütlenmedir.

C) Her kurum işlevlerini yerine getirebilmek için üyeleri arasında işbölümü yapar.

D) Kurumların değişmeleri çeşitli şekilde olur.

E) Toplumsal kurumları meydana getiren iki öğe vardır.

2. Aile kurumlarında eş sayısının tek olması, evliliğin hukuk kurallarına göre kurulması, kadının ev dışında çalışabilmesi gibi kural, inanç ve değerler kurumun manevi öğeleridir. Oturulacak bina, evlilik yüzükleri gibi öğelerse maddi öğelerdir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurumlar sahip olduğu değer ve normlarla bireylere baskı yapar.

B) Toplumsal kurumları meydana getiren öğeler iki grupta toplanır.

C) Kurumlar toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına yöneliktir.

D) Kurumların değişmesi çeşitli şekilde olur.

E) Kurumlar kültür içinde bir bütün oluşturur ve birindeki değişme diğerini de etkiler.

3. Polijini erkeğin durumu, birden çok eşe sahip olmadır.

Aşağıdakilerden hangisi polijini için söylenebilir?

A) Günümüzde yaygın olan evlilik türüdür.

B) Genellikle erkek nüfusun çok ve geçim kaynaklarının kıt olduğu topluluklarda görülür.

C) Aynı sosyal gruptan olan bireylerin evlenmesidir.

D) Kadının değerinin ve statüsünün düşük olduğu toplumda görülür.

E) İki ailenin birbirinden kız alarak gerçekleştirdiği evlilik türüdür.

4. Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevlerinden biri değildir?

A) İnsanlar arası ilişkileri yönetmek ve yönlendirmek

B) Neslin devamını sağlamak

C) Üyelerinin ekonomik gereksinimlerini sağlamak

D) Sosyalleşmeye hizmet etmek

E) Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak

5. Evlilik türleri toplumun yapısıyla ilişkilidir.

Evlilik türleri ile ilgili aşağıdaki düşüncelerden hangisi yanlıştır?

A) Dışa kapalı toplumlarda endogami çok sık uygulanmış.

B) Toprağa yerleşmiş aşiret, kent gibi toplumlarda savaşlarda elde edilen kadınların çokluğu polijiniye yol açmıştır.

C) Tezgâh ve el sanatlarının çoğalması polijiniyi arttırmıştır.

D) Bazı dini gruplar, ırklar hatta etnik gruplar üyelerinin grup dışından evlenmesine izin vermezler.

E) Poliandride kadınlar genellikle kardeştir.

6. Ülkemizde iç güveysi deyimi ile ifade edilen evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matrilokal

B) Patrilokal

C) Neolokal

D) Polijini

E) Poliandri

7. Kurumlarda üyeler arasında yinelenen düzenli davranışlar, bazı toplumsal değerlere bağlılık, zamanla davranış kurallarının oluşmasını sağlar. Kurum, üyelerinin bu normlara uyumlu davrandıkları ölçüde varlığını korur ve sürdürür.

Paragrafta toplumsal kurumların ayırıcı özelliklerinden biri ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her kurumun kendine özgü değerleri ve normları vardır.

B) Her kurumun belli bir amacı vardır.

C) Her kurumun belli bir yapısı vardır.

D) Kurumlarda yer alan bireyler arasında işbölümü vardır.

E) Her kurum temel bir toplumsal işlevi üstlendiği gibi başka kurumların işlevlerine de yardımcı olur.

8. İkinci Dünya Savaşı’na kadar Sırbistan’ın dağlık bölgelerinde “Zadruga” adı altında yaşamıştır. Zadruga erkek tarafından akraba olanlarla onların eşleri ve çocuklarından oluşurdu. Sayıları 20~60 kişiyi bulan aile, aynı topraktan yararlanır ve elde edilen ürünleri birlikte tüketirlerdi. Çiftçilik ve çobanlıkla geçinen ve babanın yönetiminde bulunan ailede mal bölünmez, arazi parçalanmaz ve satılmazdı.

Yukarıda özellikleri verilen “Zadruga” ailesi hangi aile tipi içinde değerlendirilir?

A) Anaerkil aile

B) Çekirdek aile

C) Soy aile

D) Geniş aile

E) Ataerkil aile

9. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinen toplumlarda erkekler avcılıkla uğraşırken kadın bitkilerin toplanması, çocukların bakımı ve güvenliği, yırtıcı hayvanlardan korunma gibi işlerle ilgilenmektedir. Bu da anne soyunun esas olduğu aile biçimini ortaya çıkarmıştır.

Yukarıda anlatılan aile türü hangisidir?

A) Anaerkil aile

B) Geniş aile

C) Ataerkil aile

D) Soy ailesi

E) Çekirdek aile

10) Sosyal olgu, belli bir değişmeyi değil, benzer nitelikteki bir çok değişmeyi ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal olguların özelliklerinden biridir?

A) Ferdim iradesi sonucu ortaya çıkması

B) Özel ve somut olması

C) Aynı türden sosyal olayları kapsaması

D) Belli bir süre içinde değişmesi

E) Kısa süreli bir değişmeyi ifade etmesi

11) Öğretmen ailelerinin yapısını incelemek isteyen bir sosyolog tüm öğretmenlere ulaşamamış, bunların içinden belli bir yöntemle belli sayıda öğretmen seçerek onlarla görüşebilmiştir.

Bu uygulamada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örneklem alma

B) Monografi

C) İstatistik

D) Sosyometri

E) Görüşme

12. “Bir araştırmacı, bir sınıftaki öğrencilere sevdiğiniz arkadaşlarınızın en çok sevdiğiniz özelliklerini, en çoktan en aza doğru sıralayınız şeklinde bir soru sormuş ve elde edilen verilere göre de çok sevilen, orta derecede sevilen şeklinde bir sınıflama yapmıştır.”

Bu çalışmada araştırmacının kullandığı bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tümdengelim

b) Tümevarım

c) Sosyometri

d) Anket

e) Monografi

13.Aşağıdaki sosyal grupların hangisine bireylerin kendi isteğiyle katılması söz konusu değildir?

a) Dershane

b) Aile

c) Sendika

d) Şehir

e) Parti

14. Aşağıdakilerden hangisi kent yaşamının özelliklerinden biri değildir?

a) İkincil ilişkiler geçerlidir

b) Organik dayanışma egemendir

c) Duygusal etkileşim çok zayıftır

d) Resmi olmayan normlar geçerlidir

e) İlişkiler kısa süreli ve çıkar temeline dayalıdır

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değerlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Toplumsal yapıya süreklilik kazandırırlar

b) Toplumdan topluma farklılık gösterirler

c) Önem dereceleri hiçbir zaman değişmez

d) Ortak duygu ve düşünceleri yansıtırlar

e) Toplum tarafından sahip çıkılıp, korunur

16. Aşağıdaki topluluk türlerinden hangisi “kategori”ye örnek gösterilebilir?

a) Bir mahallenin sakinleri

b) Bir otobüsün yolcuları

c) Bir dershanenin öğrencileri

d) Tiyatronun oyuncuları

e) Bir takımın taraftarları

17. Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal grup”tur?

a)Sinemada filmi izleyen insanlar

b) Üniversite sınavını kazanan öğrenciler

c) Ülkenin kalkınması için çalışan bakanlar

d) Aynı gazeteyi okuyan insanlar

e) Belli bir görüşü protesto etmek için toplanmış olan insanlar

18. Aşağıdaki gruplardan hangisinde ikincil ilişkiler en fazla görülür?

a) Aile b) Akrabalık c) Arkadaşlık

d) Cemaatler e) Cemiyetler

19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kontrol mekanizmasının işlevlerinden biri değildir?

a) Toplumu diğer toplumlara karşı korumak

b) Benimsenmiş davranışların yapılmasını sağlamak

c) Normlardan sapmayı önlemek

d) Toplumsal ilişkilerde bireylere yol göstermek

e) Çözülmelere karşı direnci artırmak

20. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

a) Toplumu meydana getiren ögeler

b) Toplumsal grup ve kurumlar

c) Toplumsal gelişmenin dinamikleri

d) Toplumsal yapıda bireyin davranışları

e) Sosyal hareketlilik ve değişme

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: