11 sinif tarih 1 donem 1 yazili sorulari

11 sinif tarih 1 donem 1 yazili sorulari

 

11. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTAR

Aşağıdaki tabloda verile sorulara kısa cevaplar veriniz.   (5.2=10 puan)

Viyana bozgunu sonrası Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya’nın Osmanlı’ya karşı oluşturduğu Haçlı birliğine ne denir?

KUTSAL İTTİFAK

Akdeniz’de daha çok kürek gücüyle hareket edebilen, her koya rahatça girip çıkabilen, küçük limanlara rahatça yanaşabilen gemilerin adı nedir?

KADIRGA

Osmanlı Devleti’nin batıda toprak aldığı son antlaşma hangisidir?

BUCAŞ

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanan ve günümüzdeki Türkiye-İran sınırının da belirlenmesinde etkili olan antlaşmanın adı nedir?

KASR-I ŞİRİN

Osmanlı Devleti’nin Tunus, Trablusgarp ve Cezayir’i kapsayan Kuzey Afrika’daki eyaletlerine ne ad verilir?

GARP OCAKLARI

Mütekabiliyet;  karşılıklı denk olma durumu anlamına gelen bir kelime olup diplomatik bir terimdir. Devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibidir. 1533 İstanbul Antlaşması’nda Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk olması mütekabiliyet kavramına terstir. Fakat Zitvatoruk Antlaşması’nda Avusturya Arşidükü ile Osmanlı padişahının denk olması mütekabiliyet ilkesine uygundur.

Mütekabiliyet kavramını 1533 İstanbul ve Zitvatoruk Antlaşmalarını dikkate alarak açıklayınız. (10 puan)

 

Aşağıdaki kişiler hakkında kısa bilgiler vardır. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz?  (2.5=10 puan)

Lale Devri padişahıyım. Benim dönemimde birçok ıslahat yapıldı.  Ben kimim?

Bağdat Kalesi’ni alan ve Safeviler ile Kasr-ı Şirin antlaşmasını imzalayan padişahım. Ben kimim?

                                                                                            

    IV.MURAT                      III.AHMET                         

Aşağıdaki antlaşmalardan beş tanesi Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanmıştır. Doğru olanların yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.   (5.2=10 puan)Amasya Antlaşması          Vasvar Antlaşması         Zitvatoruk Antlaşması          Ferhat Paşa Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması         Nasuh Paşa Antlaşması        Kasr-ı Şirin Antlaşması         Kerden Antlaşması

 

Batıda Avusturya, doğuda ise İran ile uzun süren ve kesin sonuç alınamayan savaşların yapılması

Rusya’nın güçlü bir devlet olarak kuzeyden Osmanlı topraklarını tehdide başlaması

Akdeniz’de Tunus, Fas ve Kıbrıs’ın alınmasından sonra hâkimiyetinin sağlanması.(Bu durum donanmanın durağanlaşmasına neden olmuştur)

Coğrafi Keşifler sonrasında Hint Okyanusu’na hâkim olan Portekizlilerin güney sınırlarında tehdit haline gelmesi

XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin fetih ve genişleme politikasında önemli ölçüde yavaşlama başlamıştır. Bu durumun sebepleri neler olabilir? Yazınız.  (10 puan)1700 İstanbul Antlaşması’nın maddelerinden iki tanesi şunlardır:Azak Kalesi Ruslara verilecek.Rusya İstanbul’da elçi bulundurabilecek.

Rusya Azak Kalesi’ni alarak önce Karadeniz’e sonra da Akdeniz’e inerek “Sıcak denizlere inme” politikasını gerçekleştirmek istiyor.

İstanbul’da elçi bulundurarak Ortodoks Hıristiyanları Osmanlı aleyhine kullanıp iç sorunlar çıkararak Balkanlardan “Sıcak denizlere inme” politikasını gerçekleştirmek istiyor.

 

Akdeniz’de ve Karadeniz’de üstünlüğün sağlanması üzerine denizlerde rakip devletin kalmaması (Bu durum Osmanlı donanmasını durağan-hareketsiz hale getirmiştir.)

XVII. Yüzyılda sık sık padişah ve devlet adamı değişikliğinden dolayı siyasi istikrarın sağlanamaması

Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yollarının yön değiştirmesi

Ticari kaybın azaltılması için kapitülasyon verilen devlet sayısının artırılması

Avrupa’daki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere pek ilgi duyulmaması

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki hâkimiyetinin zayıflamasının nedenlerini yazınız. (10 puan) 

Kapitülasyon; bir devletin başka bir devlete siyasi, ekonomik, sosyal vb alanlarda tanıdığı ayrıcalık ve imtiyazlara verilen addır. Avrupalı tüccarları Osmanlı limanlarına ve topraklarına çekmek, Avrupalıların Osmanlı aleyhine birleşmelerini önlemek, değişen ticaret yollarının Osmanlı ekonomisine kötü etkilerinin önüne geçmek için kapitülasyonlar verilmiştir.

Kapitülasyon nedir? Osmanlı Devleti kapitülasyonları vermekle neleri amaçlamıştır? Açıklayınız. (10 puan)Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. (Her doğru cevap 2 puan değerindedir. 10.2=20 puan)Yukarıdan Aşağıya< >Yerel halk tarafından fırtınalar burnu olarak adlandırılan Afrika’da bir yerRusya ile 1724 yılında yapılan ittifak antlaşmasının adı.Deli lakaplı Rus çarının adıBalkanlardan sıcak denizlere inmek için Rusya’nın takip ettiği siyasetTunus, Cezayir ve Trablusgarp’a verilen ortak ad1736 yılında tahttan indirilen Safevi devletinin son hükümdarı (Örnek)Soldan Sağa< >Coğrafi keşiflerden olumsuz etkilenen İtalya’da kurulmuş bir denizci devletLale Devri’nin başlangıcı olan antlaşmaBir tür yelkenli gemi1736’da tahttan indirilen Safevi Devleti’nin son hükümdarı (Örnek)Lale Devri’ne son veren isyanın adıİspanya ve Portekiz devletlerinin bulunduğu yarımada

 

Sevgili öğrenciler;

Soruları cevaplamanız için verilen süre bir ders saatidir. Her sorunun doğru cevabının puan değeri karşısına yazılmıştır. Başarılar.

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: