12 Sinif Biyoloji 1 Donem 2 Sinav Sorulari

Okuma Süresi:5 Dakika, 39 Saniye

Biyoloji Test

1. Kloroplastın granalarında, aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? A) Suyun ışık etkisi ile proton (H+), elektron (e-) ve oksijene parçalanması B) E.T.S’de serbestlenen enerji ile ATP sentezlenmesi C) NADP+nin, suyun hidrojen iyonlarını alarak indirgenmesi D) Organik besindeki kimyasal bağ enerjisinin ATP ye aktarılması E) Tepkimelerin ışığın etkisi ile gerçekleşmesi

2. Fotosentezin “karbon tutma tepkimeleri” için aşağıdakilerden hangisi geçersizdir? A) Işık evresinden gelen ATP ve NADPH2 ler kullanılır. B) Kloroplastın stromasında gerçekleşen enzimatik tepkimelerdir. C) Sudan gelen hidrojenlerle karbondioksit moleküllerinin birleşmesiyle organik madde sentezlenir. D) Sıcaklık değişimi tepkimelerin hızını etkiler. E) Sadece glikoz sentezi gerçekleşir.

3. Kloroplastın stromasında gerçekleşen “karbon tutma” tepkimelerinde 30 molekül CO2 indirgenirse; a.Sentezlenen glikoz molekülü sayısı b. Harcanan ATP miktarı c. Yükseltgenen NADPH2 miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a b c

A) 1 18 12

B) 3 54 36

C) 5 90 60

D) 3 36 54

E) 4 72 48

4. Çift çenekli bitki yaprağında; I. Epidermis II. Palizat parankiması III. Sünger parankiması IV. Stoma hücrelerinden hangileri fotosentez yapar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve IV E) II, III ve IV

5.

Yukarıdaki şekilde olduğu gibi, dört ayrı düzenek hazırlanıyor; her düzeneğin I. kaplarına farklı bitkisel yapı, II. kaplarına Ca(OH)2 çözeltisi konarak aşağıda koşulları verilen deney setleri oluşturuluyor:

I. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba şapkalı mantar

II. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba kaktüs bitkisi

III. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba fasulye tohumları

IV.düzenek aydınlık ortamda, I. kaba yeşil yapraklı saksı bitkisi

Işık ve diğer koşulların optimum olduğu yukarıdaki dört ayrı deney setinden, hangi ikisindeki Ca(OH)2 çözeltisinin bulanıklaşması, diğer ikisine göre daha hızlı olur? (Ca(OH)2, karbondioksit ayıracıdır.)

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

6. Soru: e şıkkı

7. 15 glikozit bağından oluşmuş bir nişasta dizisi kullanılarak gerçekleşen oksijenli solunumda net ATP kazancı aşağıdakilerden hangisidir? A) 608 B) 570 C) 600 D) 440 E) 640

Etil alkol fermentasyonunda; I. CO2 nin oluşması II. ATP sentezlenmesi III. Glikozun aktifleştirilmesi olaylarının gerçekleşmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I

8. insanın kas hücrelerinde gerçekleşebilen laktik asit fermentasyonu ile O2 li solunumun bazı özellikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır. Hangi sütunda verilen özellik yanlıştır?

Solunum çeşidi Özellik Laktik asit fermentasyonu Oksijenli solunum

A) Son atık ürünün

enerjisi Çok Az

B) Gerçekleştiği yer Sitoplazma Sitoplazma + Mitokondri

C) Son ürünün molekül

özelliği Organik molekül inorganik molekül

D) Üretilen ATP Az Çok

E) Son ürünün hücre

zarından geçebilme

özelliği Yok Var

9. Hidrojen atomları işaretli glikoz molekülü çizgili kas hücrelerinde yıkıldığında, bu hücrelerde oluşan; I. H2O II. Laktik asit III. Pirüvat gibi moleküllerden hangilerinde işaretli hidrojen atomlarına rastlanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan bir hücreye, O2 girişi engellenirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Glikozun pirüvik asite yıkımı B) Pirüvatın asetil CoAya dönüşümü C) Asetil CoA nın katılımı ile gerçekleşen sitrik asit döngüsü D) ETS deki indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri E) FAD nin indirgenmesi

11. Birer molekül glikoz; I. X bakterisi etil alkol fermentasyonu II. Y bakterisi laktik asit fermentasyonu III. Z bakterisi oksijenli solunum olaylarında kullanıldığında, tepkimeler sonucu oluşan molekül sayılarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) II, III, I C) II, I, III D) III, I, II E) III, II, I

12. Fotosentez ve oksijenli solunumla ilgili, aşağıda karşılaştırılan özelliklerden hangisi yanlıştır?

OLAYLAR ÖZELLİKLER Fotosentez Oksijenli

A) Kullanılan

madde CO2 ve H2O Glikoz ve O2

B) Son ürün Glikoz ve O2 CO2 ve H2O, Enerji

C) Kimyasal

değişim Organik monomer parçalanması Organik Monomer yapımı

D) Gerçekleşme

zamanı Işık varlığında Her zaman

E) Hangi hücrede

gerçekleştiği Kloroplastlı hücrelerde Mitokondri bulunan hücrede

Havası boşaltılmış fanuslarda, eşit sayıda tek hücreli X ve Y canlıları bulunmaktadır. Deney süresince, X ve Y canlılarının sayıca arttığı, I. fanustaki kireç suyunun bulandığı, II. fanustaki kireç suyunun bulanmadığı gözlenmiştir (Kireç suyu CO2 yi tutar).

Bu duruma göre,

I. X canlısının bulunduğu kapta etil alkol miktarı artabilir.

II. Y canlısının bulunduğu kapta, laktik asit miktarı artabilir.

III.Deney süresince X canlısı, Y canlısından daha fazla besin tüketir.

IV.X ve Y canlıların bulunduğu kaplarda sıcaklık artışı olur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve IV

15. Ökaryot hayvansal bir hücrede; I. Tüketilen O2 miktarı

II. Dışarı verilen CO2 miktarı

III. Tüketilen glikoz miktarı gibi niceliklerinden hangileriyle solunum hızı belirlenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

16. Fotosentez tepkimelerinde hammadde olarak kullanılan su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Atmosfer için oksijen kaynağıdır. B) NADP+ için hidrojen kaynağıdır.

C) Klorofil-b için elektron kaynağıdır. D) Glikoz için hidrojen kaynağıdır. E) Klorofil-a için hidrojen kaynağıdır.

C şıkkı

18. İki molekül maltoz oksijensiz solunumda kullanılmaktadır. Buna göre hücrenin sentezlediği ATP miktarı ne kadar olur? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

19. Yeşil bitkilerde gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde, I. ATP üretilmesi II. Glikoz sentezi III. NADP in indirgenmesi

IV. NADPH in yükseltgenmesi V. O2 ni açığa çıkması Olaylarından kloroplastın granalarında ve stromasında gerçekleşen reaksiyonlar hangileridir? Stroma Grana . A) I, IV ve V II ve III B) II ve IV I, II ve V

C) II ve III I, IV ve V

D) I,II ve IV III ve V E) I, II ve III IV ve V

20. Bir bitkide fotosentez hızını etkileyen; I. Klorofil miktarı II. Sitoplazmadaki enzim miktarı III. Yaprak düzeyinin genişliği IV. Işık şiddeti V. CO2 konsantrasyonu gibi faktörlerden hangileri genetik, hangileri çevresel faktörlerdir? Genetik Çevresel A) I ve II III, IV ve V B) II ve III I, IV ve V C) IV ve V I, II ve III

D) I, IV ve V II ve III E) I, II ve III IV ve V

21.Bir hücrede oksijenli solunumda 80 ATP, fermantasyonda net 30 ATP olmak üzere toplam 120 ATP kazanılmışsa , bu hücrede yakılan glikoz molekülü sayısı kaçtır? A) 17 B) 15 C)8 D) 4 E) 2

22. Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında; I. Substrat düzeyinde fosforilasyon, II. NAD’nin indirgenmesi III. Oksidatif fosforilasyon. IV. CO2 in açığa çıkması Olaylarından hangileri hem mitokondri hem de sitoplazmada gerçekleşir? A) Yalnız II B) I, II ve III C) III ve IV D) I ve II E) I, II ve IV

Eşit hacimlerdeki fanuslarda bulunan farelerin yaşam süresi kısadan uzuna doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) II-III-I B) I-II-III

C) I-III-II D) III-I-II E) III-II-I

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: