12.Sinif Biyoloji Test

Okuma Süresi:10 Dakika, 48 Saniye

12.Sinif Biyoloji Test

 

1. Kloroplastın granalarında, aşağıdaki tepkimeler­den hangisi gerçekleşmez?
A) Suyun ışık etkisi ile proton (H+), elektron (e-) ve ok­sijene parçalanması
B) E.T.S'de serbestlenen enerji ile ATP sentezlenmesi
C) NADP+nin, suyun hidrojen iyonlarını alarak indir­genmesi
D) Organik besindeki kimyasal bağ enerjisinin ATP ye aktarılması
E) Tepkimelerin ışığın etkisi ile gerçekleşmesi

 

2. Fotosentezin "karbon tutma tepkimeleri" için aşağıdakilerden hangisi geçersizdir?
A) Işık evresinden gelen ATP ve NADPH2 ler kullanılır.
B) Kloroplastın stromasında gerçekleşen enzimatik tepkimelerdir.
C) Sudan gelen hidrojenlerle karbondioksit molekül­lerinin birleşmesiyle organik madde sentezlenir.
D) Sıcaklık değişimi tepkimelerin hızını etkiler.
E) Sadece glikoz sentezi gerçekleşir.

 

3. Kloroplastın stromasında gerçekleşen "karbon tut­ma" tepkimelerinde 30 molekül CO2 indirgenirse;
a.Sentezlenen glikoz molekülü sayısı
b. Harcanan ATP miktarı
c. Yükseltgenen NADPH2 miktarı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

a

b

c

A) 1

18

12

B) 3

54

36

C) 5

90

60

D) 3

36

54

E) 4

72

48

 

4. Çift çenekli bitki yaprağında;
I. Epidermis
II. Palizat parankiması
III. Sünger parankiması
IV. Stoma
hücrelerinden hangileri fotosentez yapar?
A) Yalnız I              B) Yalnız III             C) I ve II
D) I ve IV                E) II, III ve IV

 

5.Yukarıdaki şekilde olduğu gibi, dört ayrı düzenek ha­zırlanıyor; her düzeneğin I. kaplarına farklı bitkisel ya­pı, II. kaplarına Ca(OH)2 çözeltisi konarak aşağıda ko­şulları verilen deney setleri oluşturuluyor:

I. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba şapkalı mantar

 1. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba kaktüs bitkisi
 2. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba fasulye tohumları
 3. düzenek aydınlık ortamda, I. kaba yeşil yapraklı saksı bitkisi

Işık ve diğer koşulların optimum olduğu yukarıda­ki dört ayrı deney setinden, hangi ikisindeki Ca(OH)2 çözeltisinin bulanıklaşması, diğer ikisine göre daha hızlı olur? (Ca(OH)2, karbondioksit ayıra­cıdır.)

A) I ve II                   B) I ve III                    C) II ve III

D) II ve IV               E) III ve IV

6. Soru: e şıkkı

 

7.  15 glikozit bağından oluşmuş bir nişasta dizisi kullanılarak gerçekleşen oksijenli solunumda net ATP kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 608      B) 570      C) 600    D) 440       E) 640 

Etil alkol fermentasyonunda;
I. CO2 nin oluşması
II. ATP sentezlenmesi
III. Glikozun aktifleştirilmesi
olaylarının gerçekleşmesi, aşağıdakilerden hangi­sinde doğru sıralanmıştır?
A) I, II, III                      B) I, III, II            C) II, III, I
D) III, I, II           E) III, II, I

8.insanın kas hücrelerinde gerçekleşebilen laktik asit fermentasyonu ile O2 li solunumun bazı özellikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır.
Hangi sütunda verilen özellik yanlıştır?

Solunum çeşidi      Özellik

Laktik asit fermentasyonu

Oksijenli

solunum

 1. Son atık ürünün enerjisi

Çok

Az

 1. Gerçekleştiği yer

Sitoplazma

Sitoplazma +

Mitokondri

 1. Son ürünün molekül özelliği

Organik molekül

inorganik molekül

 1. Üretilen ATP

Az

Çok

 1. Son ürünün hücre zarından geçebilme özelliği

Yok

Var

 

9.Hidrojen atomları işaretli glikoz molekülü çizgili kas hücrelerinde yıkıldığında, bu hücrelerde oluşan;
I. H2O
II. Laktik asit
III. Pirüvat
gibi moleküllerden hangilerinde işaretli hidrojen atomlarına rastlanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

10.Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan bir hücreye, O2 girişi engellenirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Glikozun pirüvik asite yıkımı
B) Pirüvatın asetil CoAya dönüşümü
C) Asetil CoA nın katılımı ile gerçekleşen sitrik asit döngüsü
D) ETS deki indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri
E) FAD nin indirgenmesi

 

11.Birer molekül glikoz;
I. X bakterisi etil alkol fermentasyonu
II. Y bakterisi laktik asit fermentasyonu
III. Z bakterisi oksijenli solunum
olaylarında kullanıldığında, tepkimeler sonucu oluşan molekül sayılarının çoktan aza doğru sıra­lanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III        
B) II, III, I      
C) II, I, III
D) III, I, II        
E) III, II, I

12. Fotosentez ve oksijenli solunumla ilgili, aşağıda karşılaştırılan özelliklerden hangisi yanlıştır?
 

OLAYLAR
ÖZELLİKLER

Fotosentez

Oksijenli

 1. Kullanılan madde

CO2 ve H2O

Glikoz ve O2

 1. Son ürün

Glikoz ve O2

CO2 ve H2O,

Enerji

 1. Kimyasal değişim

Organik monomer parçalanması

Organik

Monomer  yapımı

 1. Gerçekleşme zamanı

Işık varlığında

Her zaman

 1. Hangi hücrede gerçekleştiği

Kloroplastlı hücrelerde

Mitokondri bulunan hücrede

 

13. Havası boşaltılmış fanuslarda, eşit sayıda tek hücreli X ve Y canlıları bulunmaktadır. Deney süresince, X ve Y canlılarının sayıca arttığı, I. fa­nustaki kireç suyunun bulandığı, II. fanustaki kireç suyu­nun bulanmadığı gözlenmiştir (Kireç suyu CO2 yi tutar).

Bu duruma göre,

 1. X canlısının bulunduğu kapta etil alkol miktarı arta­bilir.
 2. Y canlısının bulunduğu kapta, laktik asit miktarı ar­tabilir.
 3. Deney süresince X canlısı, Y canlısından daha faz­la besin tüketir.

IV.X ve Y canlıların bulunduğu kaplarda sıcaklık artışı olur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                  B) Yalnız III                    C) I ve III

D) II ve III                    E) I, II ve IV
 

14. Ökaryot hayvansal bir hücrede;
I. Tüketilen O2 miktarı

 1. Dışarı verilen CO2 miktarı
 2. Tüketilen glikoz miktarı
  gibi niceliklerinden hangileriyle solunum hızı belirlenemez?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                     C) Yalnız III
D) I ve II                          E) II ve III

 

15.  Fotosentez tepkimelerinde hammadde olarak kul­lanılan su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Atmosfer için oksijen kaynağıdır.
B) NADP+ için hidrojen kaynağıdır.
C) Klorofil-b için elektron kaynağıdır.
D) Glikoz için hidrojen kaynağıdır.
E) Klorofil-a için hidrojen kaynağıdır.

C şıkkı

18. İki molekül maltoz oksijensiz solunumda kullanılmaktadır.
Buna göre hücrenin sentezlediği ATP miktarı ne kadar olur?
A) 2     B) 4       C) 8     D) 16     E) 32

 

19. Yeşil bitkilerde gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde,
I.   ATP üretilmesi
II.  Glikoz sentezi
III. NADP in indirgenmesi

IV. NADPH in yükseltgenmesi
 V. O2 ni açığa çıkması
 Olaylarından kloroplastın granalarında ve stromasında gerçekleşen reaksiyonlar hangileridir?
    Stroma                                   Grana      .
    A) I, IV ve V                       II ve III
    B) II ve IV                           I, II ve V

  C) II ve III                           I, IV ve V

    D) I,II ve IV                        III ve V
    E) I, II ve III                        IV ve V

20. Bir bitkide fotosentez hızını etkileyen;
       I. Klorofil miktarı
       II. Sitoplazmadaki enzim miktarı
       III. Yaprak düzeyinin genişliği
       IV. Işık şiddeti
       V. CO2 konsantrasyonu
gibi faktörlerden hangileri genetik, hangileri çevresel faktörlerdir?
                Genetik                  Çevresel
A)         I ve II                                        III, IV ve V
B)         II ve III                       I, IV ve V
C)         IV ve V                      I, II ve III

D)         I, IV ve V                   II ve III
E)         I, II ve III                    IV ve V

 

21.Bir hücrede oksijenli solunumda 80 ATP, fermantasyonda  net 30 ATP olmak üzere toplam 120 ATP kazanılmışsa , bu hücrede yakılan glikoz molekülü sayısı kaçtır?
A) 17    B) 15      C)8      D) 4     E) 2

 

22.  Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında;
     I. Substrat düzeyinde fosforilasyon,
     II. NAD’nin indirgenmesi
     III. Oksidatif fosforilasyon.
     IV. CO2 in açığa çıkması
  Olaylarından hangileri hem mitokondri hem de    sitoplazmada gerçekleşir?
A) Yalnız II     
B)  I, II ve III      
C) III ve IV
D) I ve II      
E) I, II ve IV
23. Soru:b şıkkı

 

Eşit hacimlerdeki fanuslarda bulunan farelerin yaşam süresi kısadan uzuna doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
   A) II-III-I     
   B) I-II-III 

 C) I-III-II
 D) III-I-II       
 E) III-II-I      

25. soru: e şıkkı

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: