12 Sinif Coğrafya 1 Donem 2 Sinav Sorulari

Okuma Süresi:7 Dakika, 29 Saniye

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi

C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi

E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

2. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?

A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya

C) İngiltere-Fransa D) Almanya-Avusturya

E) İsveç-Hollanda

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?

A)İtalya B)Libya C)Suriye D)Ukrayna E)Hindistan

4. Şehirlerde nüfusun yoğunlaştığı alanlar sanayileşmenin öncesinde ve sonrasında farklı biçimlerde dağılış göstermiştir.

Sanayileşme öncesinde ve sonrasında nüfusun yoğunlaştığı alanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Sanayileşme öncesi Sanayileşme sonrası

A) Su kenarları Maden yatakları

B) Ovalar Tarım alanları

C) Dağlık alanlar Akarsu vadileri

D) Maden yatakları Tarım alanları

E) Deniz kenarları Dağ etekleri

5. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?

A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak

B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak

C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak

D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak

E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

6. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?

A) Rüzgar enerjisinden yararlanma

B) Akarsular üzerinde baraj kurulması

C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi

D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi

E) Ormanların tahrip edilmesi

7. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;

I. Taş kömür yataklarının bulunması

II. İş gücünün fazla olması

III. Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E) II ve III

8. Bir kültürün oluşması uzun yıllık zaman içerisinde oluşan bir olgudur ve tek başına oluşmaz. Her kültür kendisine coğrafi anlamda yakın komşu kültürün izlerini taşır.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinden en az etkilenmiş olması beklenir?

A) İran Kültürü B) İskandinav Kültürü

C) Mezopotamya Kültürü D) Mısır Kültürü

E) Yunan Kültürü

9. Kültür, çeşitli unsurların birleşmesiyle oluşmuş dinamik bir bütündür. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında sayılır?

A) Coğrafi konum B) İklim özellikleri C) Simgeler

D) Din ve inançlar E) Toprak özellikleri

10. Bir kültürün etki alanını kısıtlayan, gelişip dağılmasını engelleyen çeşitli doğal faktörler vardır. Uzun sıra dağlar, denizler, çöller bu faktörler arasındadır. Böyle bir doğal sınırlamaya maruz kalan kültürler sadece o coğrafyada kalır gelişip büyüyemez.

Aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinde yukarıda bahsedilen durumun varlığından bahsedebiliriz?

A) Mısır Kültürü B) Anadolu Kültürü

C) Hint Kültürü D) Avustralya Kültürü

E) Orta Asya Kültürü

11. Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu kültüründe hala Orta Asya Bozkır kültürünün izlerinin olduğunu söyleyebiliriz?

A) Küçükbaş hayvancılığın yaygın bir ekonomik faaliyet olması

B) Resim sanatının önem kazanması

C) Anadolu da dini mimarinin gelişmiş olması

D) Yerleşim yerlerinin deniz kıyısında yoğunlaşması

E) Aşiret ve ağalık sisteminin hala varlığını koruyor olması

12. Ülkemizin tarihine baktığımızda aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde kültürümüzün izlerine rastlama olasılığımız daha yüksektir?

A) İber Yarımadası B) Batı Avrupa C) Balkanlar

D) Güneydoğu Asya E) Orta Afrika

13. Dünyamızda başka kültürlerle etkileşime girmeyen değişmeyen hiçbir kültür kalmamıştır. Çünkü küreselleşen dünyada kültürlerin birbiriyle etkileşimi kaçınılmazdır. Ancak bulundukları coğrafyanın korunaklı olmasından dolayı bazı kültürlerin başka kültürlerle etkileşimi son derece kısıtlıdır. Durum bu şekilde olunca bu yerlerde az değişmiş anlamında ‘’saf kültür’’ bölgeleri oluşmuştur.

Aşağıda dünyada verilen yerlerden hangilerinde saf kültürün varlığından bahsedebiliriz?

A) I – V B) IV – V C) I – III D) II – III E) III – V

14. Geçmişten günümüze Türk kültürünün yayılış sahaları göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türk kültürü etkisi daha azdır?

A) Makedonya B) Bulgaristan C) Meksika

D) İran E) Gürcistan

15. Ülkemizde depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden olan doğal afetler, sel ve taşkınlardır. Bu afetlerin oluşmasında etkili olan başlıca fiziki faktörler arasında çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen ve yatak taşıma kapasitesini aşan su fazlalığı, eğim yükselti, bakı vb. faktörlerdir.

Yukarıdaki bilgi doğrultusunda, aşağıda ülkemizde verilen yerlerden hangisinde sel ve taşkın olma olasılığı daha fazladır?

A)I B) II C) III D) IV E) V

16. Aşağıdaki hangi iki doğal afet, ülkemizin jeolojik devirler boyunca oluşum özellikleriyle ilgilidir?

A) Depremler – Volkanik püskürme

B) Heyelan – Sel baskınları

C) Depremler – Toprak erozyonu

D) Çığ düşmesi – Orman yangınları

E) Volkanik püskürme –Toprak erozyonu

17. Rüzgar erozyonu, bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsü çok seyrek olan kurak ve yarı kurak yerlerde daha etkilidir.

Buna göre, yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde rüzgar erozyonunun diğerlerinden daha fazla olması beklenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Heyelanlar; bol yağışlı, killi ve eğimli arazilerde etkili olurken, erozyon az yağışlı, bitki örtüsünden yoksun ve toprağın kuru olduğu ortamlarda etkilidir.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde heyelan hangisinde erozyon daha fazla olur?

HEYELAN EROZYON

A) I II

B) II IV

C) III I

D) I IV

E) IV III

19. Bazı doğal afetlerin oluşumu süreci birbirine bağlı olarak meydana gelir. Bir doğal afetin oluşumu başka bir doğal afetin tetikleyicisi durumundadır.

Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinde birinci doğal afet ikincisinin oluşum sürecini kolaylaştırır?

I II

A) Deprem Volkanik Püskürme

B) Orman Yangını Erozyon

C) Heyelan Çığ Düşmesi

D) Sel Baskını Heyelan

E) Deprem Orman Yangını

20. Çığ, bitki örtüsünün az olduğu, dağlık, engebeli alanlarda, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan kar örtüsünün herhangi bir nedenle aşağıya doğru hareketiyle ortaya çıkan bir doğal afettir.

Buna göre aşağıda ülkemizde işaretli yerlerden hangi ikisinde çığ oluşma ihtimali daha yüksektir?

A)IV – V B)I – V C)III – IV D)II – IV E)III – V

21.Türkiye, Dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle çok sayıda kırıkla parçalanmış olan Anadolu’da şiddetli ve yıkıcı depremler görülmektedir.

Buna göre, haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde fay hatlarına bağlı olarak deprem görülme olasılığı daha azdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

22.Ülkemizde sel ve taşkınlar önemli mal ve can kayıplarına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların oluşmasına neden olabilecek durumlardan biri değildir?

A)Akarsu yataklarının yerleşime açılması

B)Akarsu üzerinde hidroelektrik santrallerinin yapılması

C)Orman ve mera alanlarının tahrip edilmesi

D)Akarsu yataklarının daraltılması

23.Aşağıdakilerden hangisi kültür ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Kültür dinamiktir.

B)Belli bölgedeki insanların ortak yaşam tarzıdır.

C)Birey devraldığı kültürü geliştirir ve değiştirir.

D)Kültür maddi ve manevi değerler bütünüdür.

E)Kültür diğer toplumların ve kültürlerin etkisinden uzaktır.

24.Türk kültürünün aşağıdaki kültürlerin hangisi ile komşu olması beklenemez?

A)Meksika kültürü B)Arap kültürü C)Çin kültürü D)Rus kültürü D)Mısır kültürü

www.sorubak.com

25.Bölgeleri ekonomik özelliklerine göre sınıflandırdığımızda aşağıda verilen illerin hangisi farklılık gösterir?

A)Konya B)Aksaray C)Şanlıurfa D)Antalya E)Manisa

26.Birinci Coğrafya Kongresi’nde tespit edilmiş bölge sınıflandırılması haricinde nüfus yoğunluklarına göre de bölgeleri seyrek nüfuslu ve yoğun nüfuslu bölgeler olarak sınıflandırabiliriz.

Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerin hangisi nüfus yoğunluğuna göre diğerlerinden ayrılır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

27. Marmara Bölgesi, ülkemizde iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir. Yıldız Dağları Bölümü’nde Karadeniz iklimi, Ege ve Marmara kıyılarında Akdeniz iklimi, Ergene Bölümü’nde ise karasal iklim görülür.

Ergene Bölümü’nde karasal iklimin görülmesinde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?

A) Ortalama yükselti B) Sürekli rüzgarlar

C) Enlem D) Çevresindeki kara kütleleri

E) Dağların uzanış doğrultusu

28. Özel konum şartlarına bağlı olarak dar alanlarda görülen iklim özelliklerine mikroklima denir. Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki tarımsal faaliyetlerden hangisi mikroklima ile açıklanabilir?

A) Ordu’da fındık yetiştirilmesi

B) Giresun’da mısır yetiştirilmesi

C) Trabzon’da çay yetiştirilmesi

D) Samsun’da elma yetiştirilmesi

E) Rize’de turunçgil yetiştirilmesi

29. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle ilkbahar mevsiminde toprağın suya doygun hale gelmesi, bu bölgede öncelikle aşağıdakilerden hangisinin görülmesine neden olur?

A) Yamaçlardaki kaya çatlaklarının artmasına

B) Toprak kaymasına

C) Bitki türlerinin çeşitlenmesine

D) Rüzgar erozyonunun artmasına

E) Akarsuların akış hızının artmasına

30. Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden birisi de rüzgarlardır. Rüzgarlar kurak ve yarı kurak bölgelerde, bitki örtüsünün tahrip olduğu ve plaj kumullarının yaygın olduğu yerlerde etkili olur.

Buna göre, aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde rüzgarların yeryüzünü şekillendirici etkisi daha azdır?

A) Konya B) Antalya C) Doğu Karadeniz

D) Orta Kızılırmak E) Orta Fırat

31. Bölge içi yerel saat farkı en fazla olan coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz B) iç Anadolu C) Ege

D) Karadeniz E) Marmara

www.sorubak.com

32. Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait aşağıda verilen özelliklerden hangisi, diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?

A) Kış yağışlarının kar şeklinde olması

B) Sıcaklık farklarının fazla olması

C) Ortalama yükseltinin fazla olması

D) Kış sıcaklıklarının düşük olması

E) Dağ çayırları ve iğne yapraklı ormanların görülmesi

33. Aşağıda bazı bölgelerimizin orman varlığı bakımından en zengin yerleri verilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Ege Bölgesi-Menteşe Yöresi

B) Akdeniz Bölgesi-Antalya Bölümü

C) Karadeniz Bölgesi-Doğu Karadeniz Bölümü

D) Doğu Anadolu Bölgesi-İğdır Yöresi

E) Marmara Bölgesi-Yıldız Dağları Bölümü

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: