12 Sinif Din Kulturu Ahlak Bilgisi 1 Donem 2 Sinav

12 Sinif Din Kulturu Ahlak Bilgisi 1 Donem 2 Sinav

Soru…1

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilmez?

A) Peygamberimize inen ayetler

B) Peygamberimizin davranışları

C) Peygamberimizin söylediği sözler

D) Peygamberimizin onayladığı başkalarına ait davranışlar

Soru…2

Ey iman edenler! Fasıkın biri size bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat suresi, 6. ayet)

Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki temel amaçlarından hangisine kanıt oluşturur?

A) Doğru bilgi

B) Doğru öğüt

C) Doğru inanç

D) Doğru davranış

Soru…3

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılıp yorumlanmasını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir                B) Kelam         C) Tecvid              D) Hadis

Soru…4

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi özel yaşamın gizliliği ile ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz…” (Nur

suresi, 27. ayet)

B) “İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.” (Hadis-i Şerif)

C) “Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.” (Hucurat suresi, 12. ayet)

D) “İftira eden, muhakkak perişan olur.” (Taha suresi, 61. ayet)

Soru…5

“Dikkat ediniz!, Sizin, kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır…” (Hadis-i Şerif)

“Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” (Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu iki hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) Kadınların erkekler üzerinde haklarının bulunduğu

B) Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmenin önemi

C) Kadın ve erkeğin her bakımdan eşit olduğu

D) Çocuk terbiyesinin maddi mirastan daha önemli olduğu

Soru…6

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi aile kurumunu korumaya yöneliktir?

A) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygıgöstermeyen bizden değildir.”(Hadis-i Şerif)

B) “Rabb’in, sadece kendisinekulluk etmenizi,… kesin birşekilde emretti…” (İsra suresi,23. ayet)

C) “Çocuklarınıza hoşça davranın, onları güzel terbiye edin.”(Hadis-i Şerif)

D) “Zinaya yaklaşmayın. Zira obir hayasızlıktır ve çok kötü biryoldur.” (İsra suresi, 32. ayet)

Soru…7

Cumhuriyet döneminde Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin Türkçeye çevrilmesi konusunu ilk olarak dile getiren devlet adamı kimdir?

A) Mustafa Kemal Atatürk

B) İsmet İnönü

C) Celal Bayar

D) Mustafa Sabri Efendi

Soru…8

Mevlit’in konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ölüm                 B)Ahiret      C)Kardeşlik          D)Hz.Muhammed

Soru…9

Peygamberimizin davranışları hangi çeşit sünnete örnektir?

A)Fiili sünnet                 B)Sözlü sünnet          C)Takriri Sünnet       D)Ehli sünnet

Soru…10

Aşağıdakilerden hangisi ölülerin dirilip hesaba çekilmek için bir araya getirilmesini ifede eder?

A)Ahiret                B)Mizan          C)Haşir                 D)Sırat

Soru…11

Cenaze namazı kılmaknın hükmü nedir?

A)Vacip                B)Sünnet          C)Müstehap         D)Farz-ı Kifaye

Soru…12

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilemez?

A)Peygamberimizin sözleri

B)Peygambermizin davranışları

C)Peygamberimizin başkalarının davranışlarından onayladıkları

D)Peygamberimizin Allah’tan aldıkları vahiyler.

Soru…13

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının şartlarından biridir?

A)Kıyam              B)Tahiyat           C)Ruku                 D)Secde

Soru…14

Hz.Muhammed’in hayatında takip ettiği yola,prensip haline getirdiği davranışlarına ne denir?

A)Tefsir                 B)Mezhep       C)Sünnet              D)Muhaddis

Soru…15

Sahih-i Müslim ve Sünen-i Ebu Davud adlı eserler aşağıdaki bilim dallarından hangisine aittir?

A)Fıkıh                 B)Tasavvuf     C)Tefsir                 D)Hadis

Soru…16

Ölüm haberinin müezzin tarafından halka duyurulması aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

A)Ezan                  B)Kamet           C)Salâ                   D)Mevlit

Soru…17

Aşağıdaki hadis alimlerinden hangisinin eseri “Kütübü Sitte” içinde yer alır?

A)İmam Malik                    B)Buhari              C)Ahmet bin Hanbel         d)Darimi

Soru…18

Hz.Muhamed’i yücelten ve O’nun güzel ahlakını anlatan ,”Vesiletü’n-necat” kimin eseridir?

A)Evliya Çelebi                   B)Yunus Emre        C)Süleyman elebi   D)Hacı Bayram Veli

Soru…19

Teyemmüm abdesti ile namazını kılan bir kimse namazdan sonra su bulduğu halde namazını tekrar kılmamış ve Peygamberimizde buna sessiz kalmıştır.

Yukarıda bahsedilen olay hangi sünnet çeşidine örnektir?

A)Sözlü                 B)Yazılı      C)Fiili                     D)Takriri

Soru…20

Su blunmadığında temiz toprakla yüz ve kolları meshederek yapılan temizliğe ne denir?

A)Gusül                 B)Abdest         C)Mesh                 D)Teyemmüm

Soru…21

“İslam dininde düğün ve cenaze lere katılaraksevgi ve üzüntüleri paylaşmak sevaptır.”Buna göre ölen bir kişinin yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?

A)Vefa                  B)Hayır       C)Zikir                   D)Taziye

Soru…22

Sahih-i Buhari,Sahih-i Müslim,Sünen-i Mace

Yukarıda verilenler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Hadis kaynaklarından

B)Tefsir kaynaklarından

C)Meal yazarlarından

D)Ünlü hattatlardan

Soru…23

Yer yüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü senne yeri ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”(İsra Süresi,37.ayet)

Bu ayette insanların kaçınması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alay etmek      B)Kin tutmak       C)Kibirli olmak    D)Zengin olmak

Soru…24

Mustafa Kemal Atatürk insanların özgürce ibedetlerini yapabilmelerini, inançları konusunda kendilerine baskı yapılmaması gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre din ve inanç hürriyetini hangi ilke ile koruma altına almıştır?

A)Devletçilik                        B)Halkçılık                 C)Laiklik                              D)İnkılapçılık

Soru…25

Aşağıdakilerden hangisi islamın paylaşma ve yardımlaşmayla ilgiliibedetlerinden biri değildir?

A)Zekat                 B)Hac ve Ümre           C)Kurban             D)Fitre

Soru…26

Aşağıdakilerden hangisi islamın şartından değildir?

A)Namaz              B)Meleklere iman             C)Oruç                  D)Hac

Soru…27

Zekât kelime olarak artma,çoğalma ve bereket gibi anlamlara gelir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu anlama ilişkin bir bilgi vardır?

 1. “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği,yedi başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır.Allah dilediğine kat kat fazlasını verir…”(Bakara,261)
 2. “Namaz kılın,zekat verin,rükü edenlerle beraber rüküedin.” (Bakara,43)
 3. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır.”(Bakara,262)
 4. “Ey iman edenler!Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın.Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı,hayır diye vermeye kalkışmayın.”(Bakara,267)

Soru…28

Din.kültürün önemli öğelerindendir.Fakat kültürümüzde olupdin ile bağdaşmayankültürel öğelerde vardır.Buna göre;

 • Dişi ağrıyan kişinin mezar taşını ısırıp arkasına bakmadan evine dönmesi
 • Mahallelerdeki ağaç,türbe ve mescit pencerelerine bez bağlamak
 • Kısmetinin açılması için Cuma günü ezan okuyan müezzine minareden baş örtüsü sallatmak

Öğelerinden hangileri dinimizle bağdaşmayan öğelerdendir?

A)Yalınız I           B)I ve II            C)I ve III              D)I,II ve III

Soru…29

Cenaze namazında;

… eller kaldırılmadan ikinci tebir alınır.Bu tekbirde imam aşikar, cemaat ise gizli alır.”Allâhumme salli ve  Allâhumme bârik…” okunur.

 • Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed.
 • İnneke hamidün mecid.
 • Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ ali İbrâhim.

Allâhumme salli duasının doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)I-II-III              B)I-III-II                C)II-III-I              D)III-II-I

Soru…30

Hz.Muhammed(s.a.v), son ilahi mesajı her türlü güçlüge rağmen insanlara ulaştırmıştır.Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren vahiy katipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahebe tarafından ezberlenmiştir.Ayrıca Peygamber efendimiz,her yıl ramazan ayında Cebrail (a.s) ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır.

Yukarıda açıklamaları yapan bir Müslüman aşağıdaki  sorulardan hangisinin cevabını vermiştir?

 1. İslam dininin temel kaynağı nedir?
 2. Kur’an neden bütün insanlığa gönderilmiştir?
 3. Kur’anın içinde hangi temel konular vardır?
 4. Kur’an’ın değiştirilmeden sonraki nesillere aktarılması nasıl sağlanmıştır?

Soru…31

 • Sübhânekellâhümme ve  bi hamdik
 • Ve tebârekeesmük
 • Ve teâlâ ceddük
 • Vecelle senâük
 • Ve lâ ilhe ğayrük

Cenaze namazlarında ilk tekbiri alınırken  eller kulak hizasına akadar kaldırılıp göbek altında bağlanır.”Sübhâneke” okunur.Yukarıda sıralaması verilen “Sübhâneke” duasının  okunuş sıralaması hangi seçenekte doğru veilmiştir?

A)I-II-III-IV-V    B)I-III-IV-II-V             C)I-IV-III-II-V    D)I-V-II-III-IV

Soru…32

“Yine onlar (o Müminler) ve ailelerine ve ahitlerine riyayet ederler.”(Mü’minum,8)

“Onlar gayba inanırlar,namaz kılırlar,kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.”(Bakar,3)

Yukarıda verilen ayetlerde sırasıyla hangi iki güzel davranışı işaret edilmiştir?

A)Adil,yardım sver            

B)Güvenirli,sabırlı

C)Güvenilir,Yardımsever

D)Cesaretli,yardımsever

Soru…33

Cenaze namazında;

… eller kaldırılmadan ikinci tebir alınır.Bu tekbirde imam aşikar, cemaat ise gizli alır.”Allâhumme salli ve  Allâhumme bârik…” okunur.

 • İnneke hamidün mecid.
 • Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed.
 • Kemâ bârekte  alâ İbrâhime ve alâ ali İbrâhim.

Allâhumme salli duasının doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)I-II-III              B)I-III-II       C)II-III-I              D)III-II-I

HER SORU 3 PUAN OLUP TÜM SORULARI YAPAN +1 PUAN ALIR

Soru…1

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilmez?

A) Peygamberimize inen ayetler

B) Peygamberimizin davranışları

C) Peygamberimizin söylediği sözler

D) Peygamberimizin onayladığı başkalarına ait davranışlar

Soru…2

Ey iman edenler! Fasıkın biri size bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat suresi, 6. ayet)

Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki temel amaçlarından hangisine kanıt oluşturur?

A) Doğru bilgi

B) Doğru öğüt

C) Doğru inanç

D) Doğru davranış

Soru…3

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılıp yorumlanmasını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir                B) Kelam     C) Tecvid              D) Hadis

Soru…4

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi özel yaşamın gizliliği ile ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz…” (Nur suresi, 27. ayet)

B) “İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.” (Hadis-i Şerif)

C) “Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.” (Hucurat suresi, 12. ayet)

D) “İftira eden, muhakkak perişan olur.” (Taha suresi, 61. ayet)

Soru…5

“Dikkat ediniz!, Sizin, kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır…”  (Hadis-i Şerif)

“Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” (Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu iki hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) Kadınların erkekler üzerinde haklarının bulunduğu

B) Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmenin önemi

C) Kadın ve erkeğin her bakımdan eşit olduğu

D) Çocuk terbiyesinin maddi mirastan daha önemli olduğu

Soru…6

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi aile kurumunu korumaya yöneliktir?

A) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygıgöstermeyen bizden değildir.”(Hadis-i Şerif)

B) “Rabb’in, sadece kendisinekulluk etmenizi,… kesin birşekilde emretti…” (İsra suresi,23. ayet)

C) “Çocuklarınıza hoşça davranın, onları güzel terbiye edin.”(Hadis-i Şerif)

D) “Zinaya yaklaşmayın. Zira obir hayasızlıktır ve çok kötü biryoldur.” (İsra suresi, 32. ayet)

Soru…7

Cumhuriyet döneminde Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin Türkçeye çevrilmesi konusunu ilk olarak dile getiren devlet adamı kimdir?

A) Mustafa Kemal Atatürk

B) İsmet İnönü

C) Celal Bayar

D) Mustafa Sabri Efendi

Soru…8

Mevlit’in konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ölüm                 B)Ahiret                C)Kardeşlik          D)Hz.Muhammed

Soru…9

Peygamberimizin davranışları hangi çeşit sünnete örnektir?

A)Fiili sünnet                 B)Sözlü sünnet       C)Takriri Sünnet       D)Ehli sünnet

Soru…10

Aşağıdakilerden hangisi ölülerin dirilip hesaba çekilmek için bir araya getirilmesini ifede eder?

A)Ahiret                B)Mizan            C)Haşir                 D)Sırat

Soru…11

Cenaze namazı kılmaknın hükmü nedir?

A)Vacip                B)Sünnet           C)Müstehap         D)Farz-ı Kifaye

Soru…12

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilemez?

A)Peygamberimizin sözleri

B)Peygambermizin davranışları

C)Peygamberimizin başkalarının davranışlarından onayladıkları

D)Peygamberimizin Allah’tan aldıkları vahiyler.

Soru…13

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının şartlarından biridir?

A)Kıyam              B)Tahiyat        C)Ruku                 D)Secde

Soru…14

Hz.Muhammed’in hayatında takip ettiği yola,prensip haline getirdiği davranışlarına ne denir?

A)Tefsir                 B)Mezhep       C)Sünnet              D)Muhaddis

Soru…15

Sahih-i Müslim ve Sünen-i Ebu Davud adlı eserler aşağıdaki bilim dallarından hangisine aittir?

A)Fıkıh                 B)Tasavvuf            C)Tefsir                 D)Hadis

Soru…16

Ölüm haberinin müezzin tarafından halka duyurulması aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

A)Ezan                  B)Kamet           C)Salâ                   D)Mevlit

Soru…17

Aşağıdaki hadis alimlerinden hangisinin eseri “Kütübü Sitte” içinde yer alır?

A)İmam Malik                    B)Buhari          C)Ahmet bin Hanbel         d)Darimi

Soru…18

Hz.Muhamed’i yücelten ve O’nun güzel ahlakını anlatan ,”Vesiletü’n-necat” kimin eseridir?

A)Evliya Çelebi                   B)Yunus Emre           C)Süleyman Çelebi   D)Hacı Bayram Veli

Soru…19

Teyemmüm abdesti ile namazını kılan bir kimse namazdan sonra su bulduğu halde namazını tekrar kılmamış ve Peygamberimizde buna sessiz kalmıştır.

Yukarıda bahsedilen olay hangi sünnet çeşidine örnektir?

A)Sözlü                 B)Yazılı              C)Fiili                     D)Takriri

Soru…20

Su blunmadığında temiz toprakla yüz ve kolları meshederek yapılan temizliğe ne denir?

A)Gusül                 B)Abdest       C)Mesh                 D)Teyemmüm

Soru…21

“İslam dininde düğün ve cenaze lere katılaraksevgi ve üzüntüleri paylaşmak sevaptır.”Buna göre ölen bir kişinin yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?

A)Vefa                  B)Hayır             C)Zikir                   D)Taziye

Soru…22

Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Mace

Yukarıda verilenler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Hadis kaynaklarından

B)Tefsir kaynaklarından

C)Meal yazarlarından

D)Ünlü hattatlardan

Soru…23

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü senne yeri ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”(İsra Süresi,37.ayet)Bu ayette insanların kaçınması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alay etmek      B)Kin tutmak          C)Kibirli olmak    D)Zengin olmak

Soru…24

Mustafa Kemal Atatürk insanların özgürce ibedetlerini yapabilmelerini, inançları konusunda kendilerine baskı yapılmaması gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre din ve inanç hürriyetini hangi ilke ile koruma altına almıştır?

A)Devletçilik                        B)Halkçılık            C)Laiklik                              D)İnkılapçılık

Soru…25

Aşağıdakilerden hangisi islamın paylaşma ve yardımlaşmayla ilgiliibedetlerinden biri değildir?

A)Zekat                 B)Hac ve Ümre            C)Kurban             D)Fitre

Soru…26

Aşağıdakilerden hangisi islamın şartından değildir?

A)Namaz              B)Meleklere iman           C)Oruç                  D)Hac

Soru…27

Zekât kelime olarak artma,çoğalma ve bereket gibi anlamlara gelir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu anlama ilişkin bir bilgi vardır?

 1. “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği,yedi başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır.Allah dilediğine kat kat fazlasını verir…”(Bakara,261)
 2. “Namaz kılın,zekat verin,rükü edenlerle beraber rüküedin.” (Bakara,43)
 3. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır.”(Bakara,262)
 4. “Ey iman edenler!Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın.Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı,hayır diye vermeye kalkışmayın.”(Bakara,267)

Soru…28

Din.kültürün önemli öğelerindendir.Fakat kültürümüzde olupdin ile bağdaşmayankültürel öğelerde vardır.Buna göre;

 • Dişi ağrıyan kişinin mezar taşını ısırıp arkasına bakmadan evine dönmesi
 • Mahallelerdeki ağaç,türbe ve mescit pencerelerine bez bağlamak
 • Kısmetinin açılması için Cuma günü ezan okuyan müezzine minareden baş örtüsü sallatmak

Öğelerinden hangileri dinimizle bağdaşmayan öğelerdendir?

A)Yalınız I           B)I ve II             C)I ve III              D)I,II ve III

Soru…29

Cenaze namazında;

… eller kaldırılmadan ikinci tebir alınır.Bu tekbirde imam aşikar, cemaat ise gizli alır.”Allâhumme salli ve  Allâhumme bârik…” okunur.

 • Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed.
 • İnneke hamidün mecid.
 • Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ ali İbrâhim.

Allâhumme salli duasının doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)I-II-III              B)I-III-II            C)II-III-I              D)III-II-I

Soru…30

Hz.Muhammed(s.a.v), son ilahi mesajı her türlü güçlüge rağmen insanlara ulaştırmıştır.Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren vahiy katipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahebe tarafından ezberlenmiştir.Ayrıca Peygamber efendimiz,her yıl ramazan ayında Cebrail (a.s) ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır.

Yukarıda açıklamaları yapan bir Müslüman aşağıdaki  sorulardan hangisinin cevabını vermiştir?

 1. İslam dininin temel kaynağı nedir?
 2. Kur’an neden bütün insanlığa gönderilmiştir?
 3. Kur’anın içinde hangi temel konular vardır?
 4. Kur’an’ın değiştirilmeden sonraki nesillere aktarılması nasıl sağlanmıştır?

Soru…31

 • Sübhânekellâhümme ve  bi hamdik
 • Ve tebârekeesmük
 • Ve teâlâ ceddük
 • Vecelle senâük
 • Ve lâ ilhe ğayrük

Cenaze namazlarında ilk tekbiri alınırken  eller kulak hizasına akadar kaldırılıp göbek altında bağlanır.”Sübhâneke” okunur.Yukarıda sıralaması verilen “Sübhâneke” duasının  okunuş sıralaması hangi seçenekte doğru veilmiştir?

A)I-II-III-IV-V    B)I-III-IV-II-V        C)I-IV-III-II-V    D)I-V-II-III-IV

Soru…32

“Yine onlar (o Müminler) ve ailelerine ve ahitlerine riyayet ederler.”(Mü’minum,8)

“Onlar gayba inanırlar, namaz kılırlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.”(Bakar,3)

Yukarıda verilen ayetlerde sırasıyla hangi iki güzel davranışı işaret edilmiştir?

A)Adil,yardım sver            

B)Güvenirli,sabırlı

C)Güvenilir,Yardımsever

D)Cesaretli,yardımsever

Soru…33

Cenaze namazında;

… eller kaldırılmadan ikinci tebir alınır.Bu tekbirde imam aşikar, cemaat ise gizli alır.”Allâhumme salli ve  Allâhumme bârik…” okunur.

 • İnneke hamidün mecid.
 • Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed.
 • Kemâ bârekte  alâ İbrâhime ve alâ ali İbrâhim.

Allâhumme salli duasının doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)I-II-III              B)I-III-II   C)II-III-I              D)III-II-I

HER SORU 3 PUAN OLUP TÜM SORULARI YAPAN +1 PUAN ALIR

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: