12 sinif islam kultur ve medeniyeti test 2

Okuma Süresi:3 Dakika, 23 Saniye

LİSESİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 12. SINIF I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

Öğrencinin Adı Soyadı Sınıf Okul No PUAN YAZIYLA

1-İnsanları hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan onuru B) Merhamet C) Ademiyyet D) İsar E) Takva

2) Aşağıdakilerden sahabelerden hangisi Hz. Peygamber’in( SAV) vahiy katipliğini yapmamıştır ?

A) Hz.Ali B) Zeyd b.Sabit C) Ebu Hüreyre D) Osman b. Afvan E) Übe’y b. Ka’b

3) Osmanlıda Devlet hazinesine ne ad verilirdi?

A) Hazine-i amire B) Divan’ül Mal C) Ceb-i Hümayun D) Divan’ül Haraç E) Divan’ül Ziya 4) I- İspanya, II- İtalya, III- Türkiye, IV- Japonya gibi ülkelerden hangisi veya hangileri İslam Kültür ve Medeniyeti’nin batıya aktarılmasını sağlamıştır?

A) I ve II B) III ve IV C) II ve IV D) I, II ve III E) I,II,III ve IV 5) Siyer ve Megazi kitapları ……… ilminin doğmasında etkili olmuştur. Cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) Hat B) Tezhip C) Tefsir D) Kelam E) Hadis

6. ‘‘ İhya-u Ulumi’d-Din’’ adlı eser aşağıda ismi verilen İslam bilginlerinden hangisine aittir?

A) Farabi B) İbn-i İshak C) İmam Gazali D) İbn-i Haldun E) İbn-i Sina

7.Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumunu yönlendiren ilkelerden değildir?

A) Lüks tüketim B) Güven C) Kardeşlik D) Yardımlaşma E) Hak ve Adalet 8. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde gelişen ilim kurumlarından birisi değildir?

A) Mescit B) Darülelhan C) Kütüphane D) Medrese E) Üniversite

9.Aşağıdaki ulemalardan hangisi ele aldığı konular ve yaşadığı dönem dikkate alındığında diğerlerinden farklılık gösterir?

A) El-Kindi B) Farabi C) İbn-i Sina D) Naima E) Gazali

10. İslam Kültür ve Medeniyetinde Muhaddislerin oluşturduğu ‘Kütübü’s Sitte’ adı verilen külliyatlar dört Sünenden oluşuyordu.Aşağıda verilen İslam ulemalarından hangisi bu gurubun dışında kalır?

A) Ebu Davud B) İbn-i Fadlan C) İbn-i Mace D) Nesai E) Tirmizi

B

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 12. SINIF I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

Öğrencinin Adı Soyadı Sınıf Okul No PUAN YAZIYLA

1. I- Moğol İstilası, II- Endülüs’ün Düşmesi, III- Talas Savaşı IV- Ayn Calut Savaşı

Yukarıda verilen savaşların sonuçları düşünüldüğünde hangisi ya da hangileri İslam Kültür ve Medeniyeti açısından olumsuz sonuçları olmuştur?

A) III ve IV B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinin özelliklerinden değildir?

A) Hukukidir B) Takiyyecidir C) Evrenseldir D) İlmidir E) Hürriyetçidir

3- Beytülmal( Devlet Hazinesi) ilk defa hangi halife döneminde kurumsallaşmıştır?

A) Hz.Osman B) Hz.Ebubekir C) Hz.Ali D) Hz.Ömer E) Ömer b.Abdülaziz

4- Osmanlı Devleti’nde padişahların kendi hazinesine verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazine-i amire B) Merkez Bankası C) Ceb-i Hümayun D) Divan’ül Haraç E) Divan’ül Öşür

5- Emeviler, daha önce kullanılan İran ve Bizans parası yerine ilk kez İslam parası kullanmaya başladı.Bu paranın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolar B) Dinar C) Lira D) Akçe E) Taka

6- Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Yargılama B) Eğitim C) Sağlık D) Ticaret E) Yardım

7- Bütün iyiliklerin Allah’tan geldiğine inanmak ve her durumda hakiki nimet ve lütuf sahibi olarak Allah’a yönelmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Hikmet B) İsar C) İman D) İhlas E) İhsan

8- İnsanda var olan şefkat ve merhametten kaynaklanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas B) İnfak C) Takva D) İsar E) İman

9- Selçuklu ve Osmanlı döneminde, Anadolu’da yaşayan halkın sanat,ticaret ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren,çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekke B) Ceb-i Hümayun C) Ahilik D) Beyt’ül Mal E) Vakıf

10- Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyeti’nde ekonomik düzenin esası olan haklardan değildir?

A) Kaynakları kullanma hakkı B) İnfak C) Mülkiyet hakkı D) Teşebbüs Hakkı E) Çalışma hakkı

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: