12 sinif islam tarihi 1 donem 2 yazili

Okuma Süresi:7 Dakika, 1 Saniye

…LİSESİ İSLAM TARİHİ DERSİ 12. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

Öğrencinin Adı Soyadı Sınıf Okul No PUAN YAZIYLA

A. Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 100 puan)

1- İslamiyet öncesi Arap toplumunda geçimlerinin tarım ve ticaretle sağlayan insanlara ne denirdi?

a) Bedevi b)Hanif c)Suffe d)Hadari e) Mevali

2- İslamiyet’ten önce Arabistan Yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisi yoktur?

a) Yahudilik b) Budizm c)Hristiyanlık d)Putpereslik e) Mecusilik

3- Hicret olayı hangi halife döneminden itibaren hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

a) Hz.Ömer b) Hz.Ebubekir c)Hz.Osman d)Hz.Ali e) Ömer bin Abdülaziz

4.Hz.Muhammed Medine’ye hicretten önce Medine’lilerle nerede buluşup hicret kararını vermiştir?

a)Taif’te b)Darul Erkam’da c)Hudeybiye’de

d)Akabe’de e) Hayber’de

5.Müslümanlar ilk Cuma namazını nerede kıldılar?

a)Darün-Nedve b)Mescidi Nebevi

c)Ranuna Vadisi d)Kuba Mescidi

e) Darül Erkam

6- Dört Halife Döneminde Halifeler seçimle iş başına gelmiş,Hz. Muhammed’in bıraktığı mirası korumak ve yaymak için mücadele etmişlerdir. Bu bilgilere göre Dört Halife Dönemi ile ilgili

I- Saltanat anlayışı başlamıştır. II- İç karışıklıklar başlamıştır. III- Gaza ve Cihat anlayışı ile hareket edilmiştir. IV- Demokratik uygulamalar görülmüştür. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

a) I ve II b)II ve III c) III ve IV

d) I ve IV e) I,II,III ve IV

7- Aşağıdaki şehirlerden hangisi İslam Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?

a) Medine b) Bağdat c)Kufe

d)Şam e) Mekke

8- İslam tarihinde,Müslüman Arapların Türklerle ilk kez komşu olması aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c)Hz. Ali

d)Muaviye e) Abdülmelik

9- Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemine ait bir gelişme değildir?

a) Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi b) İlk deniz zaferinin kazanılması c) Kur’anı Kerim’in çoğaltılması d)İran’ın alınması e) Kıbrıs’ın fethi

10- I- Kuran’ın çoğaltılması, II- İslam tarihinde ilk iç karışıklıkların yaşanması

Gibi gelişmeler hangi halife döneminde yaşanmıştır?

a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c)Hz. Ali d)Muaviye e) Abdülmelik

11- Muaviye,Halife olduktan sonra aşağıdaki şehirlerden hangisini başkent yapmıştır ?

a)Kufe b) Şam c) Medine d) Halep e) Bağdat

12- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali dönemi olaylarından biridir?

a)Yermük Savaşı b) Kıbrıs’ın fethi c) Hakem olayı d) Kadisiye savaşı e) Ridde Savaşları

13- Hz. Ali döneminde görülen;

I- Hakem olayı, II- Sıffin Savaşı , III- Cemel Vakası

Olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a) I ,II ve III b)II,I ve III c) III,I ve II d) II,III ve I e) III, II ve I

14- İslam Devleti’nde görülen, I- Vezirlik makamının oluşturulması, II- Düzenli ordunun kurulması, III- İlk posta teşkilatının kurulması, IV- İslam’da ilk ayrılıkların başlaması gibi gelişmelerden hangileri devletin teşkilatlandığına kanıt olarak gösterilebilir?

a) I ,II ve III b)II ve III c) III ve IV d) I ve II e) I,II,III ve IV

15- Emeviler Döneminde, aşağıdaki halifelerin hangisi halifeliği saltanata dönüştürmüştür?

a) Yezid b) Velid c) Abdurrahman d) Abdülmelik e) Muaviye

16- Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılış sebeplerinden değildir?

a) Taht kavgaları b) Merkezi otoritenin zayıflaması c) Haricilerin ve Şiilerin çalışmaları d) Emevilerin İstanbul’u kuşatmaları e) Emevilerin ırkçı politikaları

17- Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Döneminde toplumsal sınıflardan birisi değildir?

a) Mevali b) Vassal c) Müslüman Araplar d)Zımmi e) Köle

18- İslam Devletleri’nin hangi döneminde İslam orduları İspanya’ya geçmiştir?

a) Emeviler b)Abbasiler c)Hz. Ömer d)Hz. Ali e) Hz. Osman

19- I- İlk İslam Parası basıldı. II- Arapça resmi dil haline getirildi.

III- Vezirlik makamı oluşturuldu. IV- Divan teşkilatı oluşturuldu. Gibi gelişmelerden hangileri Emeviler dönemine aittir?

a) I,II,III ve IV b)II ve III c) III ve IV d) I,III ve IV e) I ve II

20- I- Kıbrıs’ın fethi- Hz. Osman, II- Nihavent Savaşları – Emeviler

III- İstanbul’un kuşatılması- Hz. Ömer, IV- Yermük Savaşı- Hz. Ebubekir

V- Sıffin Savaşı- Hz. Ali

Yukarıda verilen eşleştirmelerin hangisindeki bilgiler yanlış verilmiştir?

a) III ve IV b I ve III ) c) II ve III d) I ve IV e) I ve II

Başarılar Dilerim SÜRE:20’

Ders Öğretmeni

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……… LİSESİ İSLAM TARİHİ DERSİ 12. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

Öğrencinin Adı Soyadı Sınıf Okul No PUAN YAZIYLA

A. Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 100 puan)

1- İslamiyet öncesi Arap toplumunda geçimlerinin hayvancılık, avcılık ve ticaretle sağlayan insanlara ne denirdi?

a) Bedevi b)Hanif c)Suffe d)Hadari e) Mevali

2- İslamiyet öncesi Arabistan yarımadasında Hz. İbrahim’in dinini yaşatmaya çalışan putperestlikle ve kötü adetlerle mücadele eden kimselere ne denirdi?

a) Yahudi b) Budist c)Hristiyan d) Hanif e) Mecusi

. 3. Hz. Peygamber’in (sav) M.622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ettiği sırada, ona yol arkadaşlığı yapan halifenin adı nedir?

a) Hz.Ömer b) Hz.Ebubekir c)Hz.Osman d)Hz.Ali e) Ömer bin Abdülaziz

4. Peygamber Mescidinin yanı başında fakir, kimsesiz, barınacak yeri olmayan kimseler ile ilim öğrenmek isteyen müminler için yapılmış yerlere (odalara) ne ad verilir?

a) Ehli Beyt b) Müellefe-i Kulüb

c) Suffe d) Daru’n-Nedv

e) Darü’n Nedve

5. Peygamberimizin gecenin bir vaktinde Cebrail tarafından Mescid-i Haram dan alınıp Mescid-i Aksa ya götürülmesi olayına ne denir?

a)Fetret b) İsra c)Vahiy d) Hicret e) biat

6- İslam Devleti’nin İlk zamanlarında savaşlarda gönüllüler yer alırken, Hz. Ömer döneminde ilk İslam ordusunun kurulduğu, Hz. Osman döneminde ise ilk İslam donanmasının oluşturulduğu görülmektedir.

Askeri alanda meydana gelen bu gelişmelerin amaçları arasında

I- Mevali politikası izleme, II- Merkezi otoriteyi güçlendirme, III- Sınırları genişletme, durumlarından hangisi gösterilebilir?

a) I ve II b)II ve III c) I ve III d) Yalnız III e) I,II ve III

7- Aşağıdaki şehirlerden hangisi İslam Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

a) Hayber b) Mekke c) Kufe d)Musul e) Halep

8- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer zamanında fethedilen yerler arasında gösterilemez?

a) Mısır b)Filistin c) İran d)Suriye e) Tunus

9- Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemine ait bir gelişme değildir?

a) Kur’anı Kerim’in kitap haline getirilmesi b) İlk deniz zaferinin kazanılması c) İlk İslam parasının basılması d)Irak’ın alınması e) Mısır’ın fethi

10- I- Kuran’ın kitap haline getirilmesi, II- Yalancı peygamberlerle savaşılması

Gibi gelişmeler hangi halife döneminde yaşanmıştır?

a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c)Hz. Ali d) Hz. Ebubekir e) Abdülmelik

11- Emeviler döneminde İstanbul ilk defa hangi halife döneminde kuşatılmıştır ?

a)Mervan b.Hakem b) Süleyman b.abdülmelik c) Muaviye d) Ömer b.abdilaziz e) Velid

12- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali dönemi olaylarından biridir?

a) Cemel Vakası b) Kıbrıs’ın fethi c) Yermük Savaşı d) Kadisiye savaşı e) Belencer Savaşı

13- Dört Halife Dönemi’nde görülen;

I- Kuran’ın kitap haline getirilmesi, II- Sıffin Savaşı , III- İran’ın fethi

Olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a) I ,II ve III b) II,III ve I c) III,I ve II d) I,III ve II e) III, II ve I

14- I- Vezirlik makamının oluşturulması, II- İkta sisteminin uygulanması, III- Divan sisteminin oluşturulması, Yukarıda verilen maddeler, İslam Devleti’nde hangi alanda çalışma yapıldığını göstermektedir?

a) Askeri b) Hukuk c) Ticari d) Ekonomi e) Teşkilatlanma

15- Emeviler Döneminde, aşağıdaki halifelerin hangisi döneminde ilk İslam parası basılmıştır?

a) Yezid b) Abdülmelik c) Abdurrahman d) Velid e) Muaviye

16- Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılış sebeplerinden değildir?

a) Emevilerin hoşgörülü politikası b) Merkezi otoritenin zayıflaması c) Taht kavgaları d)Haricilerin ve Şiilerin çalışmaları e) Abbasilerin yıkıcı çalışmaları

17- Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Döneminde Türkler ve İranlılar gibi Arap olmayan Müslümanlara verilen addır?

a) Mevali b) Vassal c) Müslüman Araplar d)Zımmi e) Köle

18- Kerbela Olayı aşağıdaki İslam Devletlerinin hangisi döneminde meydana gelmiştir?

a) Hz. Ali b)Abbasiler c)Hz. Ömer d) Emeviler e) Hz. Osman

19- I- İlk İslam Parası basıldı. II- Arapça resmi dil haline getirildi.

III- Vezirlik makamı oluşturuldu. IV- Divan teşkilatı oluşturuldu. Gibi gelişmelerden hangileri Emeviler dönemine aittir?

a) I,II,III ve IV b)II ve III c) I ve II d) I,III ve IV e) III ve IV

20- I- Kıbrıs’ın fethi- Hz. Osman, II- Nihavent Savaşları – Emeviler

III- İstanbul’un kuşatılması- Hz. Ömer, IV- Yermük Savaşı- Hz. Ebubekir

V- Sıffin Savaşı- Hz. Ali

Yukarıda verilen eşleştirmelerin hangisindeki bilgiler yanlış verilmiştir?

a) III ve IV b I ve III ) c) I ve II d) I ve IV e) II ve III

Başarılar Dilerim SÜRE:20’ Ders Öğretmeni

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: