Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

1999 Oss Cografya Online Test Haziran

Okuma Süresi:7 Dakika, 52 Saniye

1999 Oss Cografya Online Test Haziran

1999 Oss Cografya Haziran Online Test

1. Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator'dan kutuplara  gidildikçe azalmaktadır.
Meridyenler arasındaki uzaklığın degişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Yerin kutuplardan basık olmasıyla
b) Meridyenlerin  kutup  noktalarında birleşmesiyle
c) Meridyen daireleri uzunlugunun, Ekvator'un uzunluğuna yakın olmasıyla
d) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23°27' lık açı bulunmasıyla
e) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla

2. Karalar, Kuzey Yarımküre'nin %39 unu, Güney Yarımküre'nin ise sadece %19 unu  kaplar.
Kuzey Yarımküre'de,
I. Karalar üzerinde yıllık sıcaklık farklarının, Güney Yarımküre'ye göre daha fazla olması
II. Dünyanın en yüksek doruğu ile en derin çukurunun bulunması
III. Sürekli rüzgârların Güney Yarımküre'dekinin tersi yönde sapması
olgularından hangileri, karaların yarımkürelere dagılışındaki bu farklılığın bir sonucudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

3. Aşağıdaki haritada, Kuzey Yarımküre'de, deniz yüzeyindeki bir bölgede ölçülen basınç degerleri, eşçbasınç egrileri ile gösterilmiştir.

Bu haritadan, ölçümün yapıldığı zamanla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? 
a) Bölgenin hangi kesimlerinin yüksek ya da alçak basınç etkisinde bulunduğu
b) Bölgedeki en yüksek basıncın hangi değerler arasında olabilecegi
c) Bölgedeki basınç merkezlerinin sayısı
d) Bölgede en çiddetli rüzgârın hangi yönden eseceği
e) Basınç merkezlerindeki sıcaklık değerleri

4. Aşağıdaki haritada gösterilen M noktasında yıllık sıcaklık ortalaması 17°C, N noktasında 9°C; P noktasında 18°C, R noktasında 15°C dir.

Bu noktalardan M ile  N,  P  ile  R  arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkını oluşturan başlıca etkenler açagıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) M-N: Bakı
P-R: Enlem
b) M-N: Bitki örtüsü
P-R: Yükselti
c) M-N: Yükselti
P-R: Enlem
d) M-N: Yükselti
P-R: Bakı
e) M-N: Enlem
P-R: Bitki örtüsü

5. Aşağıdaki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmiştir.

Bu haritada, yöre ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini doğrulayacak bilgi yoktur?
a) Akarsularda menderes oluşmamıştır.
b) Akarsuların taşıdığı su miktarları birbirinden çok farklıdır.
c) Kıyıları fazla girintili çıkıntılı değildir.
d) Akarsuların boyları 15 km den uzundur.
e) Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti geğnellikle artmaktadır.

6. Deniz kenarındaki bir bölgede sıradağların kıyıya dik ya da paralel uzanmasının, aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olması beklenmez? 
a) Kıyı çekilleri
b) Denizelliğin etki alanı
c) Hâkim rüzgâr yönü
d) Dağların yükseltisi
e) Vadi tipleri

7. Aşağıdaki tabloda iklim tiplerine göre, bazı doğal bitki örtülerinin yetiştikleri yükselti aralıkları metre cinsinden verilmiştir.

Bu bilgilere dayanarak, tabloda verilen doğal bitki örtüleri, iklim tipleri ve yükselti aralıkları  için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Dağ çayırı ve iğne yapraklı orman, verilen iklim tiplerinin tümünde görülebilir.
b) Belli bir doğal bitki örtüsünün yetişme sınırı, Ekvatoral iklim bölgesine yaklaşıldıkça yükselir.
c) Belli bir doğal bitki örtüsünün yetişmesi için uygun koşullar, farklı iklim tiplerinde farklı yükselti  aralıklarında bulunur.
d) Belli bir doğal bitki örtüsünün görüldüğü yükselti aralıkları, bazı iklim tiplerinde bir ölçüde örtüşür.
e) Karışık ormanın, orta kuşak karasal ve subtropikal iklim tiplerinde görülmemesi aynı nedene bağlıdır.

8. Aşağıdaki grafikte, yıllara göre, Türkiye'nin 6 yaş üzerindeki toplam nüfusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kadın ve erkek sayıları gösterilmiştir.
Bin kişi

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşagıdaki  sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) 1990 yılında okuryazar kadın ve erkek sayısı birbirine eşittir.
b) 1950-1960 yılları arasında, okuryazar erkeklerin sayısındaki artış kadınlarınkinden  fazladır.
c) 1970 yılındaki okuryazar kadın sayısı, 1940 yılındaki okuryazar kadın ve erkek sayıları toplamından fazladır.
d) Verilen yıllarda, okuryazar olanların 6 yaş üzerindeki toplam nüfus içindeki payı sürekli artmıştır.
e) On yıllık aralıklarda, okuryazar kadın sayısındaki en büyük artış 1980-1990 yılları arasında olmuştur.

9. Bir yerin toplam nüfusunun, o yerin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu; tarımla ugraşan nüfusunun, tarım alanları yüzölçümüne bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu elde edilir. Bir bölgede aritmetik nüfus yoğunluğunun tarımsal nüfus yoğunluğundan düşük olması, o bölgede tarıma ayrılan alanın az oldugunu gösterir.
Aşağıdaki tabloda yüzölçümleri, toplam nüfusları ve tarımla ugraşan nüfusları birbirine yakın olan beş bölgenin aritmetik ve tarımsal nüfus yoğunlukları verilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, bu beş bölgeden  hangisinde tarıma ayrılan alan diğerlerine göre daha azdır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

10. Altı bölgenin, bir tarım ürününün 1960 ve 1990 yılları üretimindeki payları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Yalnızca grafiklerdeki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
a) VI. bölgenin üretimdeki payı 1960 ve 1990 yıllarında aynı olmasına karşın bu bölgede, 1990 yılında üretim miktarı artmıştır.
b) I. ve II. bölgenin üretimdeki payları toplamı 1960 ve 1990 yıllarında aynıdır
c) Bölgelerin üretimdeki paylarının degişmesine karşın, toplam üretim miktarında değişme olmamıştır.
d) 1960 yılına göre 1990 yılında yalnızca III. ve IV. bölgelerin üretimdeki payları artmıştır.
e) Üretimdeki paya göre yapılan sıralamada 1960 yılında baştan 3. olan bölge, 1990 yılında 4. sıraya düşmüştür.

11. Bir bölgedeki yagış düzeninde meydana gelecek uzun süreli değişiklik, o bölgede aşağıdakilerin  hangisini etkilemez? 
a) Tarım ürünleri çeşitliliği
b) Jeolojik yapı
c) Doğal bitki örtüsü
d) Mera hayvancılığı
e) Erozyon şiddeti

12. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'de 1990-1995 yılları arasında türlere göre sagılan hayvan sayısı ve bu türlerden elde edilen süt miktarı gösterilmiştir.

Bu tablodan aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi  elde edilemez? 
a) Hangi hayvan türünün süt veriminin en fazla olduğu
b) Yıllara göre, hayvan sayısında değişme olup olmadığı
c) Yıllara göre, süt üretiminde bu hayvan türlerinin payları
d) Yıllara göre bu hayvan türlerinden elde edilen toplam süt miktarı
e) Yıllara göre, üretilen sütün ne kadarının içlendiği

13. Arazideki engebeler arttıkça, aynı standarttaki karayollarının kilometre maliyeti de artmaktadır.
Buna  göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen yerleşim birimleri arasında yapılacak yeni karayolunun kilometre maliyetinin en az olması  beklenir?
a) Zonguldak – Ankara
b) Antalya – Burdur
c) Erzurum – Trabzon
d) Izmir – Denizli
e) Van – Hakkâri

14. Aşağıdaki grafiklerde, dörder bölgesi bulunan ve yüzölçümleri birbirine yakın olan beş ülkenin, bölgelerine göre elektrik enerjisi tüketimleri gösterilmiştir. Ülkelerde tüketilen elektrik enerjisinin büyük bir kısmının endüstride kullanıldığı kabul edilecek  olursa, yukarıda grafikleri verilen ülkelerin hangisinde endüstri kuruluçları bölgeler arasında diğerlerinden daha dengeli dağılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

15. Ekonomik etkinlikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki kentlerin hangisinde görülen hava kirliliğinde endüstri kuruluçlarının payının en az olduğu söylenebilir?
a) Erzurum
b) Kırıkkale
c) Denizli
d) Izmit
e) Gaziantep

———-Anahtar———-

1. (b) 
2. (a) 
3. (e) 
4. (c) 
5. (b) 
6. (d) 
7. (e) 
8. (a) 
9. (a) 
10. (d) 
11. (b) 
12. (e) 
13. (d) 
14. (c) 
15. (a) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: