Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

1999 Oss Sozel Sayisal Haziran

Okuma Süresi:45 Dakika, 33 Saniye

1999 Oss Sozel Sayisal Haziran

1999 Oss Sozel Sayisal Sorulari Cevaplari Haziran

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

1999 Oss Biyoloji Online Test Haziran

1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır." hipotezini doğrulamak için düzenlenen  deneyde,bitki özütünün, açağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?
a) Nişasta ayıracı + Nişasta yıkan enzim
b) Nişasta yıkan enzim + Monosakkarit  ayıracı
c) Nişasta + Monosakkarit  ayıracı
d) Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim
e) Monosakkarit + Monosakkarit ayıracı

2. Bitkilerde gerçekleçen solunum ve fotosentez olayları dikkate alındıgında, aça- gıdaki ifadelerden hangisi yanlıçtır?
a) Bitkiler gündüz  üretir
b) Bitkiler hem gece hem gündüz  üretir.
c) Bitkiler gündüz  kullanır.
d) Bitkiler gündüz  kullanmaz.
e) Bitkiler gece özümlemelerinde   kullanmaz.

3. Fotosentez hızını etkileyen bir etken  fotosentez için en yüksek degerin üzerine çıktıgında ya da fotosentez için en düçük degerin altına düçtü- günde, fotosentez süreci durur. Bu etken, foto- sentez için en uygun degerde oldugunda, foto- sentez sürecinin hızı en yüksektir. Açagıdaki gra- fiklerde, bitkilerde fotosentez hızını etkileyen ıçık çiddeti ve sıcaklıgın bu degerleri, numaralarla gösterilmiçtir.

Buna göre, açagıdakilerin hangisinde verilen degiçme yönlerinin her ikisi de fotosentez hızının artmasına neden
lur? (Içık çiddeti ve sıcaklıgın, fotosentez hızına etki- lerinin birbiriyle iliçkisi olmadıgı varsayılacaktır.)
a) Işık şidetindeki değişme yönü: 4 ten 5 e
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 1 den 2 ye
b) Işık şidetindeki değişme yönü: 1 den 2 ye
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 2 den 3 e
c) Işık şidetindeki değişme yönü: 2 den 3 e
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 3 ten 2 ye
d) Işık şidetindeki değişme yönü: 5 ten 6 ya
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 4 ten 5 e
e) Işık şidetindeki değişme yönü: 3 ten 2 ye
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 5 ten 6 ya

4. Biri ıçık geçiren, digeri ıçık geçirmeyen iki ayrı çi- çeye, aynı miktarda deniz suyu ve çiçelerin her birine bitkisel özellikli bir tür planktondan eçit sa- yıda birey konulmuçtur. $içelerin agzı  kapatılmıç ve çiçeler ıçıklı bir ortamda, normal çartlar altında, planktonun birkaç döl verebilmesine  yeterli  olan bir süre tutulmuçtur.
Bu sürenin sonunda, iki çiçe arasında,
I . Planktonların birey sayısı II. Glikoz miktarı
III.Deniz suyundaki  miktarı
IV.Deniz suyundaki  miktarı
niceliklerinden hangileri bakımından fark olması beklenir?

a) Yalnız I ve II
b) Yalnız II ve IV
c) Yalnız I, II  ve III
d) Yalnız I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

5. Hücrelerde gerçekleçen,
I . Bir molekül glikojenin  ve   ya yıkımı II. Bir molekül ATP nin ADP ye yıkımı
III. Bir molekül glikozun etil alkol ve   ye yıkımı
IV. Bir molekül glikozun  ve   ya yıkımı
olayları, açagıdakilerin hangisinde en az enerji üretilenden en çok enerji üretilene dogru sıralanmıçtır?
a) I – III – IV – II
b) I – IV – II – III
c) II – III – IV – I
d) III – I – II – IV
e) IV – II – III – I

6. DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları çunlardır:
I. Dört farklı nükleotiti  farklı miktarlarda bulundurması
II. Nükleotitlerinin zincirdeki konumlarının farklı olması
III. Nükleotitlerinin oluçturdugu zincirin uzunlugu
IV. Nükleotitlerinin çift sarmal biçiminde konumlanması
V. Nükleotitlerindeki bazların birbirlerine hidrojenle baglanması
Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirinden farklı olmasını saglar?
a) I ve II
b) III ve IV
c) IV ve V
d) I,  II ve II
e) III, IV ve V

7. Insanın normal geliçme ve çogalma evrelerinde, 
I . Zigotun bölünmeye baçlaması II. Yumurta hücresinin oluçumu
III. Sperm hücresinin oluçumu
IV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluçumu
V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluçumu
olaylarından hangilerinde mayoz bölün- me gerçekleçir?
a) I ve II
b) II ve III
c) IV ve V
d) I,  II ve III
e) I, IV ve V

8.
Yukarıdaki soyagacında, bir özelligi fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiçtir.
Soyagacındaki bilgilere göre, bu özel- ligin kalıtımı,
I. X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
II. Otozomal taçınan çekinik bir genle
III. Y kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
IV. Otozomal taçınan baskın bir genle
V. X kromozomunda çekinik bir genle
taçınma biçimlerinden hangileriyle ger- çekleçir? 

a) I ve II
b) II ve IV
c) I,  II ve V
d) I, III ve IV
e) III, IV ve V

9. Vitaminlerle ilgili bazı özellikler çunlardır:
I. Bazılarının suda, bazılarının yagda çözünmesi
II. Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanamaması
III. Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reak- siyonun gerçekleçmesinde rol alması
IV. Heterotrof canlılar tarafından dogrudan sentezlenememesi
Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canlılarda, bir vitamin eksikligiyle ortaya çıkan bozuklugun baçka bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve IV
e) III ve IV

10. Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren iki petri kabında açagıdaki çemada gösterilen deney yapılmıçtır.

Bu deney sonucu,
I. Aynı türe ait bireyler farklı  kalıtsal özellikler gösterir.
II. Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.
III. Ortamın yeni koçullarına uyabilen bireyler bu koçullarda yaçamaya devam eder.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

11. Insan kanında bulunan olgun alyuvarlar,
I. Karbondioksit baglama II. DNA sentezi yapma
III. Antikor sentezleme
olaylarından hangilerini gerçekleçti- remez?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

12. Suda yaçayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri çunlardır:
I. Birer çift kamçı taçıyan  16 hücreden oluçmuçtur.
II. Hücrelerin içlevleri birbirlerinin aynıdır.
III. Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmuçtur.
IV. Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da bir birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadıgının kanıtlarıdı
a) I ve II
b) I ve IV
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

———-Anahtar———-

1. (c) 
2. (d) 
3. (a) 
4. (e) 
5. (c) 
6. (d) 
7. (b) 
8. (a) 
9. (b) 
10. (c) 
11. (e) 
12. (d) 

1999 Oss Turkce Sorulari ve Cevaplari Mayis

1. Olaylara bir de "bu gözle" bakmalısın.Bu cümledeki ayraç içindeki sözün cümleye kattığı anlam, aşagıdakilerin hangisinde vardır?

a) Sorunlara bu anlayışla yaklaştığın sürece başarılı olamazsın.
b) Amacına ulaşabilmek için çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırmalısın.
c) Bu gidişle okulu ancak önümüzdeki yıl bitirebilir.
d) Bu böyle sürüp giderse onu uyarmak zorunda kalacağız.
e) Bu ayrıntıları gözden kaçırmazsan sonuca ulaşırsın.

2. Her ortamda ( I ) özeleştirisini yapmaktan çekinmeyen, ( II ) kusurlarını ve ( III ) yanlışlarını hiç gizlemeden dile getiren, ( IV ) yalancılıktan ve ( V ) vurdumduymazlıktan nefret eden bir arkadaçımızdı.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde "eksik, noksan" anlamı vardır?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V

3. Beş yüz sayfalık bu dev romanda, yazarın, olaylara ve durumlara hiç yama yapmadığını görürüz.
Bu cümlede geçen "yama yapmamak" sö- züyle belirtilmek istenen açagıdakiler-  den hangisidir?

a) Sözü uzatmaktan kaçınmak
b) Anlatıma kendini katmamak
c) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak
d) Yaşanılanları olduğu gibi yansıtmak
e) Farklı anlatım biçimlerinden yararlanmamak

4. Yaşadıkları dönemde yeterince tanınmamış bazı ozan ve yazarlar vardır. Bunlar çamurlu bir su birikintisine bembeyaz, ışıl ışıl çakıl taçları atarlar; ancak bu taçlar, zamanında pek fark edilmez. Bir gün gelir, o çamurlu sular durulur ve o güzel çakıl taşları gün ışıgına çıkar.
Bu parçada geçen "çamurlu bir su birikintisi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerçek sanat ürünlerinin ayrımına varılamadığı ortam
b) Sanatın, yaşamı güzelleştirme işlevi
c) Sanatçıların ürün vermede karşılaştığı güçlükler
d) Sanatla ilgilenen, yaşamını sanatla kazanan kişilerin azlığı
e) Sanatçılara yöneltilen olumsuz eleştiriler

5. (I) Kasaba, ne kent, ne köy; ikisinin karışiımı bir yerleşim merkezidir. (II) Türkiye'yi en iyi yansıtan yerleşim örnegidir bence kasaba. (III) Kasaba kültürü bütün yaşamımızı etkiler. (IV) Kasaba görgüsü her yönüyle davranışlarımıza, ilişkilerimize yansır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) II. ve III.
d) II. ve IV.
e) III. ve IV.

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir "yakınma" vardır
a) Bir gelip bir gidiyordu deniz Dudakları ıslak, elleri kenetli
b) Söyleyin söyleyin kim anlar dilimden Kim alır yarı yolda kalmış selamımı
c) Salkımsöğütler yıkanırken anılarda Iki âşık martıydık bulutlarda
d) Odaları parka taşımış kimi anneler Koşuşup duruyor bütün çocuklar
e) Sen bitek topraklarda boy atmış güzellik, Tırpan tanımamış otlaklar yeşilinde

7. (I) O, işledigi konuları genellikle Osmanlı Imparatorluğunun çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan alır. (II) Oyunları o dönemin düşünüş biçimini, törelerini karikatürize ettiğinden değerlidir. (III) Güldürme ögesine bağlı kalarak bilgili bilgisiz, erdemli erdemsiz kişiler arasındaki çelişkileri yansıtır. (IV) Kurumların, dolayısıyla da toplumun hicvine yönelir. (V) Mizah anlayışı, geleneksel mizah anlayışımıza uyduğundan, yapıtlarından halk da hoşlanır, aydınlar da.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
a) I. de ve  II. de
b) I. de ve III. de
c) II. de ve  V. de
d) III. de ve IV. de
e) IV. de ve V. de

8.  (I) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikâyesi ve destandan yararlanma yoluna gidilmiştir.
(II) Müzik, resim, roman, öykü, şiir, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarının hepsinde böyledir.
(III) Ben de böyle yapmak, geleneksel olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyorum. 
(IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca  uygulayan Yaşar Kemal'in izinde yürümek isteyişimin özünde de işte bu yatıyor. 
(V) Nitekim son yapıtımda geleneksele yönelişim açıkça görülebilir.
Yukarıdaki parçada numaralanmıç cümle- lerin hangilerinde amaç söz konusudur?
a) I. ve IV.
b) I. ve V.
c) II. ve III.
d) III. ve IV.
e) IV. ve V.

9. (I) Bu söyleşimiz sırasında bana yönelttiğiniz sorular düşüncelerimi gözden geçirme olanağı sağlıyor. (II) Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum sorularını yanıtlamak gerçekten kolay değil. (III) Çünkü ne yaptığımız, nasıl yaptığımız üzerinde, yazarken daha az, yazdıktan sonra daha çok düşünürüz. (IV) Aslında yazı ustalığı uzun, çok uzun yıllardan sonra kazanılan bir beceridir. (V) Bu beceri sürekli bir gelişim gösterir.
Yukarıdaki parçada numaralanmıç cümle- lerin hangisinde karçılaçtırma söz konu- sudur?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

10. (I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından kıvamını bulmuş sanat eserleri sayabiliriz. (II) Bunları söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca klasik denecek kadar sağam eserler çıkar ortaya. (III) Ne var ki türküleri söyleyen ve âşık diye anılan halk sanatçılarının kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini gölgeliyor. (IV) Kimileri de türküleri aşırı bir duygusallıkla söylüyor. (V) Bunlarda türkünün özüne göre degişen bir incelik, bir yorum görülmüyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

11. (I) Atatürk'ün Söylev'i, yalnızca söz söyleme sanatı içinde ele alınacak kadar tek yönlü bir kitap değildir. (II) Olayların anlatımında büyük omancılarda görülen bir kurgulama yeteneği vardır. (III) Kitabın çoğu sayfaları, yaşanmışlığın yanı sıra anlatımıyla şiir yüklüdür. (IV) Atatürk, kitapta başarılı bir denemeci ustalığıyla karşıtlarını eleştirir. (V) Insana özgü değerleri olumlu olumsuz yönleriyle sergiler. (VI) Zengin bir karakterler kitabı da sayılabilecek bir yapısı olan Söylev'in, bu yönüyle genç kuçakları yönlendirecek, etkileyici bir havası vardır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

12. (I) Öykücülüğümüzün bugün belirli bir çizgiye ulaştığını ve o çizgide seyrettigini söylemek oldukça güç. (II) Hatta bazı dönemlerde eçmişteki düzeyini bile koruduğu söylenemez. (III) Günümüzün genç öykücüleri eski öykü örneklerini ya hiç okumuyorlar ya da yarım yamalak tanıyorlar. (IV) Bu yüzden, geçmişle kan bagı taşımayan, yaratıcılıktan yoksun, son derece yetersiz ürünlerle karşılaşıyoruz. (V) Bu durum, ister istemez, okur- larda öyküye karşı ilgisizlik ve küçümseme yaratıyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki eleştiri, öykücülerin yazdıklarına yöneliktir?
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

13. (I) Bir zamanlar tek isteĞim ozan olmaktı. (II) ÇocukluĞumda birçok şiir yazdım. (III) Sonra, sürekli olarak yerli ve yabancı büyük ozanların şiirlerini okudum. (IV) On altı on yedi yaşlarıma geldiğimde, iyi bir şiirin ne olduğunu öğrendim ve kendi şiirlerimin düzeyini düşünerek şiir yazmaktan vazgeçtim. (V) Bir süre, şiir yazmayı bırakıp iyi bir şiir okuru olmaya çalıştım. (VI) Böylece, başka şairlerin de kusurlarını görmeye başladım ve eleştiri türünde karar kıldım.
Yukarıdaki parçada eleştirmen, ozan olma isteğinin gerçekleşmeme nedenini numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtmektedir?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

14. (I) Kenya'da günlerce Klimanjaro tepelerine tırmandım. (II) Naivasha Gölü kıyısında flamingoları seyrettim bir akşam. (III) Flamingolar kıyıda pembe bir bulut oluşturuyorlar. (IV) Güneşin renkleriyle bütünleşir gibi. (V) Güneş batarken bir canlılık yaşanıyor. (VI) Sonra kuşlar, böcekler, kısacası tüm canlılar ağır ağır çekiliyorlar köşelerine.
Yukarıdaki parçada, yazarın numaralanmış cümlelerinden hangisi, kendinden önceki cümlenin bir ögesi durumundadır?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

15. (I) O, folklorun bir ülkenin gerçek kültür kaynağı olduğunu savunan bir araştırmacıydı. (II) Folklorun, sadece el işlemelerinden ya da türkülerden oluştuğunu öne sürenlere karşı çıkıp kapsamının çok daha geniş olduğunu ortaya koydu. (III) Geride, dünle bugünü kaynaştıran, yarının yaratıcılarına ışık tutacak ölümsüz bilgiler ve belgeler bıraktı. (IV) Bu belgeler çagdaş yöntemlerle derlenip bir araya getirildi. (V) Böylece genç kuçakların yararlanmasına sunuldu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, söz konusu araştırmacının yapıtlarının özelliği belirtilmektedir?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Anlaşma metnine her iki tarafta sadık kaldı.
b) Kimsenin etkisinde kalmadan, amaçların ve isteklerin doğrultusunda karar vermelisin.
c) Bu işte başarılı olamayacağını anladığı için hemen istifa dilekçesini verdi
d) Kasabadan ayrılırken karşıdaki yamaçta gördüğümüz kır evleri ilgimizi çekti.
e) Bu sogukta dışarı çıkarsan yine hastalanırsın.

17. Bir anlatım biçimi olarak günlükte, gezi (I) deneme (II) eleştiri ve röportaj gibi öğretici (III) roman (IV) öykü (V) şiir gibi yaratıcı türlerden yararlanılır.
Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

18. Ünlü filozof Konfüçyüs çöyle yakarırmıç ( ) "Tanrım ( ) bana kitap dolu bir ev ( ) çiçek dolu bir bahçe ver ( )"
Bu cümlede ayraçlarla ( )  belirtilen  yerlere aşagıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konmalıdır?
a) (,) (:)  (,) (…)
b) (:) (,) (,) (!)
c) (,) (:) (;) (!)
d) (:) (;) (…) (.)
e) (;) (!) (…) (.)

19. ( I ) Yaşamı kendince ( II ) algılayıp ( III )  yorumlamak ( IV ) yerine, önüne konduğu gibi kabul eden insanlar, ( V ) düşünce tembelidir.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden  hangisi, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

20. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler basit cümle oluşturmaktadır?
a) Mustafa Kemal barış olmuş, Gürül gürül akan ırmaklarda.
b) Mustafa Kemal özgürlük olmuş, Özgürlük diye çarpan yüreklerde.
c) Mustafa Kemal bereket olmuş, Uzanıp giden bu topraklarda.
d) Mustafa Kemal türkü olmuş, Inanmış dudaklarda.
e) Mustafa Kemal ülkü olmuş, Uzak yakın bütün bayraklarda.

21. Çocukken, seslerin hep ( I ) o ( II ) minicik kutunun içine doluştuğunu sanırdım. Düğmesi çevrilince  ( III ) o, evimizi hoş nağmelerle doldururdu.
Yukarıdaki cümlelerde numaralanmıç sözcüklerin türleri, açagıdakilerin han- gisinde sırasıyla dogru olarak verilmiç-  tir? 

a) I. işaret sıfatı   II. niteleme sıfatı  III. işaret sıfatı
b) I.işaret sıfatı II. belgisiz sıfat  III. kişi zamiri
c) I. işaret sıfatı II. niteleme sıfatı III. kişi zamiri
d) I. kişi zamiri II. belgisiz sıfat III. işaret sıfatı
e) I. işaret sıfatı II. sayı sıfatı III. kişi zamiri

22.  Aşagıdakilerin hangisinde cümlenin ögeleri doğru olarak ayrılmıştır?        

a) Dilin, / yaratıda bir araç, geleceğe uzanabilmede bir köprü, kalıcı olabilmede / zorunluluk / oldugunu bilir.
b) Dilin, yaratıda / bir araç, geleceğe uzanabilmede bir köprü, kalıcı olabilmede / zorunluluk olduğunu bilir.
c) Dilin, yaratıda bir araç, / geleceğe uzanabilmede bir köprü, / kalıcı olabilmede / zorunluluk / olduğunu bilir.
d) Dilin, yaratıda bir araç, geleceğe uzanabilmede bir köprü, kalıcı olabilmede zorunluluk olduğunu / bilir.
e) Dilin, yaratıda bir araç, geleceğe uzanabilmede bir köprü, kalıcı olabilmede zorunluluk / olduğunu / bilir.

23. I . Başarının kalıcılığını sağlamak, yılmadan çalışmayı gerektirir.
II. Sanat eğitiminden geçmiş kişiler, her olayda bir incelik, bir güzellik ararlar.
III. Elde edilen bilgiler, ilgililere sunulmadan önce değerlendirilir.
IV. Kurallar, neden öyle olması gerektiği iyice düşünülerek konmuştur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden aynıdır?

a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) II. ve III.
d) II. ve IV.
e) III. ve IV.

24. Yineleme dediğimiz anlatım kusuru, aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bir kavramın Türkçesiyle yabancısının birlikte kullanılması bu tür kusurlardandır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım kusuru vardır?
a) Bunlar, belgesel özellikler taşıyan, birbirinden ilginç yazılardır.
b) Bugün işyerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerinde bulunduk.
c) Eskiden, musikiyle uğraşan kişilere musikişi nas denirdi.
d) Dil, varlığımızın en güçlü dayanağı, kimliğimizin en anlamlı kanıtıdır.
e) Günümüz insanının vazgeçemediği araçların başında televizyonla bilgisayar gelmektedir.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kullanılması uygun değildir?

a) Onun, büroda çalışanlara ayak uyduramayan, uyumsuz biri olduğunu düşünüyordu.
b) Eş dost demeden herkesi kıyasıya eleştiriyordu.
c) Arkadaşına sürekli olarak, o kişilerle ilişkilerini kesmesini öneriyordu.
d) Beğenmediği sözcüğü ya da cümleyi çizip yerine etkili sözler uyduruyordu.
e) Yıllardır tasarladığı romanına başlayamamanın sıkıntılarını yaşıyordu.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Olağanüstü kişiliği ve sıradışı dostluğuyla, tanıdık tanımadık herkesi bir sevgi çemberinin içine alırdı.
b) Tek başına gerçekleştirebileceği birçok tasarıya gençleri de katarak bilgisini onlarla paylaşmak isterdi.
c) Gerek özgün çalışmaları, gerekse yetkin çeviri ve derlemeleriyle, bu alandaki araştırmacılara ışık tutmuştur.
d) Onun düşünceleri, bilimle ilgilenen, yapıtlarını okuyan, anlayan ya da anlamaya çalışanlar aracılığıyla yaşıyor.
e) Gençlerin deneyimsizlikten, bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorularını yanıtlayarak yönlendirirdi.

27. Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
a) "bu" sözcüğü atılarak
b) "daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak
c) "yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirilerek
d) "alınan" sözcüğü atılarak
e) "savaşta" sözcüğü "askerin" sözcüğünden sonra kullanılarak

28. I. Onun da görüşlerini öğrenmek, yararlanmak istediler.
II. Herkes birbirine zarar vermeden yaşamayı başarabiliyorlar.
III. Onun aramızdan ayrılması yalnız bizim için değil, tüm toplum adına büyük bir kayıptır.
IV. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor, sezdirmeden yardım ediyordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu, tümleç eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) I. ve IV.
d) II. ve IV.
e) III. ve IV.

29. Söz konusu yazarla benim düşüncelerimiz hatta duygularımız birbirine benziyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?    

a) Iyelik eki almış kişi zamirinin gereksiz kullanılmasından
b) Özneyle yüklem arasında uyuşmazlık olmasından
c) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
d) Yüklemde anlam kayması olmasından
e) Belirteç eksikliğinden

30. (I) Sabahları, gecenin nemiyle ürpermiş çimenler üzerinde yürüyüş yapıyorum. (II) Hava saydam; gün ışığı, gözleri kamaştıran güçlü bir aydınlık yayıyor ortalığa. (III) Agaçlar çiçekte, tepelerin kadifemsi koyu maviliğine gururla yaslanmışlar. (IV) Ögle vakti balkonda oturup kemiklerimi bahar güneşinin sıcaklığına bırakıyorum. (V) Yaşlanıyorum; ama aynalarda göremediğim bir genç kız var içimde.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler, başka varlıklara aktarılarak verilmiştir?
a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) II.  ve IV.
d) III. ve IV.
e) IV. ve V.

31. (I) Günlük tutan bir yazar, yapıtlarında açığa vurmak istemediği kimi duygu ve düşüncelerini günlüğünde yansıtabilir. (II) Okuduğu yapıtlara yönelik, gerçekte neler düşündüğünü dile getirebilir. (III) Bazı durumları bilerek ya da bilmeyerek çarpıtabilir. (IV) O, birçok ayrıntının arasından asıl anlatılmak isteneni bulma çabasındadır. (V) Bir gün bunları yayımlarsa, okurların bu nedenle kendisinden soguyacağını düşünür. (VI) Günlük tutan birçok yazar vardır; ama bu düşünceyle, günlüklerini yayımlayanlar azdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
a) II.
b) III.
c) IV.
d) V.
e) VI.

32. (I) Ulusal güvenliğin, ekonominin ve zenginliğin çarkları artık bilgiyle dönüyor. (II) Bilgiyse, üretilen bir şey. (III) Bilginin değeri yükseldikçe, onu elinde tutan bireylerin ve ulusların bahtı açılıyor. (IV) Bilim insanına hemen her çağda gereksinim duyulmuştur; ancak bilgi toplumunda bu gereksinim kat kat artmaktadır. (V) Günümüzde gerçekçi toplumlar bu gereksinimi karşılamaya çalışıyorlar.(VI) Yeterli sayıda ve nitelikte bilim adamı olmayan alanlarda bilim adamı yetiştirme çalışmalarına hız veriyorlar.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle balar?

a) II.
b) III.
c) IV.
d) V.
e) VI.

33. (I) Öncelikle, eleştirecegi yazarın sanat ve dünya görüşünü kavramaya çalışır. (II) Sonra sanatçıyla ve onun yapıtlarıyla ilgili izlenimlerini toplumsal açıdan değerlendirmeye yönelir. (III) Bir  yazarın bir yapıtını hiçbir zaman tek başına ele alıp incelemez. (IV) Bir romancının, bir öykücünün yeni bir yapıtını eleştirirken daha öncekilerle karşılaştırır. (V) Yapıtın hangi açılardan geliştiğini ya da geride kaldığını belirtir. (VI) Yazarın kendini açma çabalarını ya da yinelemelerini gösterir. (VII) Bunları yaparken ne denli nesnel olmaya çalışırsa çalışsın yine de öznellikten kurtulamaz.
Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa, parçanın anlamında büyük bir degişme olmaz?

a) II.
b) III.
c) IV.
d) V.
e) VI.

34. Hepimiz bencillikten yakınıyoruz. Herkesin yalnızca kendisini düşündüğünü, kendisinden başkası yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. Bu tutumu eleştiriyoruz; ama görüyoruz ki eleştirinin pek bir yararı olmuyor. Çünkü bencillik azalacağı yerde giderek yaygınlaşıyor. Bu duruma karşı önlem almıyor, sadece yakınmakla yetiniyoruz. —-
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşagıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

a) Bencil insan, kendisini koruma güdüsüyle kendine güvensizlik arasında sıkışmıçtır.
b) Bencilliğin birey olma yetkinliği kazanamamış kişilerde sık görüldüğünü biliyoruz.
c) Bencil kişilerin, her olayı, her durumu, her insanı kendi çıkarı için kullandığını unutmamalıyız.
d) Bencilliğin nelerden kaynaklandığını, neden yaygınlaştığını düşünmüyoruz.
e) Bencil kişiler kendilerinden başkalarına değer vermeyi bilmezler.

35. Yazar, öyküsüne kahraman olarak seçtiği kişinin yalnızlığını ve çevresindekilerle iletişim kuramayışını yansıtmak istiyor. Bunun da ötesinde, onun, insana özgü sıcaklıktan yoksun, insanları sevme- yen ve çıkarcı bir genç olduğunu vurguluyor.
Bu parçada sözü edilen öykü kahramanıyla, aşagıdakilerin hangisinde betimlenen kişi arasında bir benzerlik  kurulabilir?
a) Köyün yaşlılarına göre, konuşkan, kendine güvenen; ama başına buyruk bir gençti.
b) Eline çok az para geçmesine karşın en ağır işlerde özveriyle çalışır; başka bir yerde çalışmayı düşünmezdi.
c) Yanında çalışanlara iş ortamında oldukça ölçülü davranıyor, iş dışında ise onları arkadaş gibi görüyordu.
d) Insanlardan çok doğaya yakın, tüm canlılara karşı sınırsız bir sevgi duyan, kendine özgü biriydi.
e) Kendine yarar sağlamayan bu insanların arasında bulunmak, onlarla konuşmak istemiyor; onlara karşı hiçbir olumlu duygu beslemiyordu.

36. Öykü yazmada başarılı olmuş bir yazara; "Artık roman yazma zamanınız geldi." demek ya da "Artık ondan romanlar bekleyebiliriz." gibi sonuçlara ulaşmak bir yazı türünü ötekinden üstün tutmak anlamına gelir. Öykü ile roman ayrı türlerdir. Ortak paydaları ise bir kurguya dayanmaları ve düzyazı olmalarıdır. Her iki türde de başarı, yazarlarının ustalığında yatmaktadır.
Bu parçada, aşagıdaki yargılardan hangisine karşı çıkılmaktadır?
a) Yazarlar, başarılı olacakları alana yönlendirilmelidir.
b) Roman yazmak, öykü yazmaktan zordur.
c) Yazarlar, deneyim kazandıkça farklı yazı türleri denerler.
d) En çok tutulan yazınsal türlerden biri romandır.
e) Öykü yazmak bir birikim gerektirir.

37. Özyaşamöyküsü yazmak kolay degildir. Insan, çoğu kez nesnelliğini koruyamaz; benmerkezci duruma düşebilir. Yazarımız bu gerçeği iyi kavramış. Olabildiğince kendini öne çıkarmadan, ama kendi hakkını da yedirmeden, yaşadıklarını yazmış. Hem de çok etkileyici biçimde yazmış. Genç, yaşlı ögretmenler, hele öğretmenliğe hazırlanan gençler, okuyun bu kitabı. Yolunuz aydınlanacak; gerçekten dolu bir yaşamın ne olduğu, nasıl olması gerektiği kafanızda belirginleşecektir.
Bu parçada, özyaşamöyküsü yazmanın güçlüğü, aşagıdakilerden hangisine baglanmaktadır?
a) Olayları yansıtırken, kişisel görüşleriyle gerçekler arasında denge sağlamaya
b) Olayları belirli bir meslek grubunun bakış açısıyla yansıtmaya
c) Gerçekleri gizleyebilmek için duygusallığa ağırlık vermeye
d) Yalnızca tanık olunan olayları anlatarak kitabın kapsamını daraltmaya
e) Okura yol göstermeyi amaçlayarak kendini ikinci plana atmaya

38. Bir şiirin alınyazısını önceden kestirme olanağı yoktur. Bu gerçek, "Han Duvarları" için de geçerliydi elbette. 1924'te yazılan bu şiir, birçok yönüyle güncelliğini yitirmesine karşın günümüzde hâlâ okunuyor, tanınıyor. Peki, hangi nedene bağlanabilir bu? Yoksa "Han Duvarları"nın da N. Kemal'in "Vatan Kasidesi", T. Fikret'in "Promete", M. Âkif'in "Çanakkale Şehitleri" adlı şiirleri gibi gizli bir yaşama gücü mü var? Ona bu gücü kazandıran ne?
Bu parçaya göre, şiirle ilgili olarak açagıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Değer kazanması zaman alır.
b) Belirli temaları işleyenler daha çok sevilir.
c) Yazıldığı günlerde ünlenenler kolayca unutulmaz.
d) Kalıcılığını sağlayan etkenleri belirlemek güçtür.
e) Her biri biçim ve içerik yönünden farklı özellikler taşır.

39. Bu sanatçı, kültürel yapısına yabancı olmadığı bir coğrafyanın insanını anlatmıştır. Bu coğrafyanın ağıtlarını, efsanelerini, türkülerini, masallarını, inançlarını kısacası düşünme biçimini çok iyi bilmektedir. Bu yüzden romanlarında, kahramanlarına, kendi bilinçlerinin sınırı içinde bir dünya kurmuştur. Halk düşüncesinin işleyişini çok iyi yakalayan yazar, yapıtlarında efsaneleştirmeyi, Anadolu insanının kendi gerçekliği açısından ele almıştır. Işte sanatçı bu nedenle benzersiz kalabilmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçının başarısının temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
a) Kahramanlarının, çevreleriyle olan ilişkilerinden çok, kişilik özelliklerine önem vermesi
b) Anlattığı insanları, kültürel birikim ve düşünce açısından iyi tanıması
c) Her bölgenin kültürel yapısının kendine özgü nitelikler taşıdığının bilincinde olması
d) Birlikte yaşadığı insanları anlatmanın daha kolay olacağını fark etmiş olması
e) Halkı, toplumun kültür degerlerinin bir ürünü olarak ele alması

40. Bir eleştirmen, kendi görüşlerini kabul ettirmek için okuyucuyu zorluyorsa yanlış yoldadır. Çünkü eleştirinin amacı okuyucuyu etkilemek değil, onu birlikte düşünmeye yönlendirmek olmalıdır. Önemli olan, değerlendirme yapmaktan çok, yaşanılan düşünme sürecine okuyucunun katılımını sağlamaktır. Eleştirmenden beklenen —-.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) okuyucuya yapıtla ilgili bilgiler ve ipuçları sunmaktır
b) eleştirdiği yapıtla okuyucu arasında köprü kurmaktır
c) okura, okuduğunu bagımsızca değerlendirme olanağı tanımaktır
d) okuru koşullandırmadan yapıtı değişik açılardan tartışmaktır
e) okurun dünya görüşüne belli bir yön vermektir

41. Edebiyat yapıtlarını açıklamak, yorumlamak, değerlendirmek ve sınıflandırmak amacını taşıyan yazılar vardır. Bu yazıları, "edebiyat eleştirisi" adı altında toplayabiliriz. Edebiyat eleştirisi içinde daha çok denemeler, kitap tanıtma yazıları ve bilimsel araştırmalar yer alır. Bu yazılar, en öznel izlenimlerden en nesnel değerlendirmelere değin uzanan geniş bir yelpaze içinde karçımıza çıkar. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu yazılarda —-.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) değişik anlatım yöntemleri kullanılır
b) ele alınan konuların sınırı oldukça geniştir
c) doğruluğu kanıtlanabilecek görüşlere ağırlık verilir
d) okurları bilgilendirmek ön plana çıkar
e) asıl amaç, yapıtların gereği gibi tanıtılmasıdır

42. Düşüncenin en iyi biçimde, insanın kendi anadilinde oluşup geliştiğini söylerdi. Anadile yaslanmayan bir anlatımın sağlam olmayacağını savunurdu. Daha da ileri gider, anadiline saygının en büyük erdem olduğuna inanır, onu yurtseverlikle eşdeğer tutardı. Bilimsel çalışmalarında olduğu kadar günlük yaşamında da dile büyük bir özen gösterirdi. Kimi zaman bir sözcüğe takılır, düşüncesini açık seçik yansıtacak bir anlatım biçimini buluncaya değin günlerce çalışırdı. Düşünsel tutarlılığın ancak dilsel tutarlılıkla gerçekleşebileceğine inanırdı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a) Anadilin, insanın duyarlığı üzerindeki etkisine
b) Sözcük seçiminde gösterilen titizliğe
c) Dil ile düşünce arasındaki ilişkiye
d) Anlatımla anadil arasındaki bağa
e) Dili doğru ve düzgün kullanmanın önemine

43. O, aslında yazdığı öykülerde, oyunlarda, romanlarda da bir ozandır. Diline, dildeki uyuma, musikiyi sağlayan ögelere öncelik veren bir düzyazı ustasıdır. Bu yönden düzyazıyla oluşturduğu yapıtlarda da ozanlığı öne çıkar. Sözcükleri bir imbikten geçirerek damıtır; böyle bir damıtımdan geçmemiş hiçbir sözcüğe yer vermez yapıtlarında. Düzyazılarında da iyi bir söz işçisidir, tıpkı şiirlerindeki gibi.
Bu parçada, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a) Değişik türlerde ürünler verdiğine
b) Şiirselliğinin her ürününe yansıdığına
c) Kulağa hoç gelen sesler içeren sözcükler kullanmaya özen gösterdiğine
d) Yapıtlarında kullandığı dili inceden inceye işlediğine
e) Belirli kalıpların dışına çıkmadığına

44. Bana göre yeni öykücüler "ben"li anlatımın dışına çıkamıyor, "ben" dışındaki yaşamın öykülerine girmesine izin vermiyorlar. Bazen öykünün içine kulaktan dolma ve taşıyamayacağı ağırlıkta felsefe koyuyorlar. O felsefe de öyküye yedirilmiş olmuyor. Bu yüzden yazdıklarının öykü mü, ruhsal çözümleme mi, deneme mi olduğunu bilemiyorsunuz.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen öykücülere yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
a) Yazdıklarını kendileriyle sınırlı tutmaları
b) Öykülerin düşünsel bütünlükten yoksun olması
c) Özümsenmemiş bilgi ve düşüncelere yer vermeleri
d) Sözcük seçiminde gerekli özeni göstermemeleri
e) Belirli bir yazınsal türün ilkelerine bağlı kalmamaları

———-Anahtar———-

1. (b) 
2. (e) 
3. (a) 
4. (d) 
5. (c) 
6. (a) 
7. (e) 
8. (b) 
9. (e) 
10. (d) 
11. (a) 
12. (c) 
13. (d) 
14. (b) 
15. (c) 
16. (a) 
17. (c) 
18. (a) 
19. (e) 
20. (b) 
21. (d) 
22. (b) 
23. (e) 
24. (a) 
25. (c) 
26. (a) 
27. (e) 
28. (b) 
29. (c) 
30. (a) 
31. (d) 
32. (b) 
33. (e) 
34. (c) 
35. (a) 
36. (e) 
37. (c) 
38. (a) 
39. (d) 
40. (b) 
41. (c) 
42. (b) 
43. (e) 
44. (c) 

1999 Oss Kimya Online Test Haziran

1. Aşağıdakilerin hangisinde, su  molekülleri diğerlerine göre en düzensizdir?
a) Buz
b) Sıvı su
c) Su buharı
d) Alkollü su
e) Şekerli su

2.  ile tepkimeye girdiğinde yalnız  Y oluşturmaktadır. Tepkimenin başlangıcında 0,3 mol   ve 0,3 mol alınmıçtır.
Bu tepkimede ten  birinin  tamamı tükendiğine göre,
I. Tamamı tükenen  dir. II. 0,3 mol   Y oluşmuştur.
III. 0,1 mol artmıçtır.
yargılarından hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

3. Arı haldeki X sıvısının mol kütlesi 62, oda sıcaklığındaki yoğunluğu 1,1 g/ml dir. Aynı sıcaklıkta, bu sıvının 31 mililitresi ile 250 mililitre sulu çözelti haırlanıyor.
Bu  çözeltide  X   in  molar  deriçimi  kaçtır?

a) 3,1
b) 2,2
c) 1,1
d) 0,55
e) 0,25

4. Bazı katılar, hal degişimi sırasında, sıvılaşmadan gaz haline geçebilir. Böyle bir hal değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Fiziksel bir olaydır.
b) Süblimleşme olayıdır.
c) Taneciklerin düzensizliği artar.
d) Taneciklerin toplam enerjisi değişmez.
e) Tanecikler arası çekim kuvvetleri azalır.

5.
Yukarıda verilen 1 ve 2 tepkimeleriyle ilgili,
I. 1 fiziksel, 2 ise kimyasal tepkimedir.
II. 1 deki ısının mutlak değeri 2 dekinden büyüktür.
III. 2 oluşurken potansiyel enerji azalır.
yargılarından hangilerinin doğru olması beklenir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

6. Ideal davranıçtaki gazlarından olu- çan bir karıçım, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu içermektedir.
Bu karıçımın, 0°C ve 1  atm  deki  yogun- lugu 2,0 g/l olduguna göre, kütlesi kaç gramdır? ( X ve Y birer elementtir.)
a) 89,6
b) 67,2
c) 44,8
d) 33,6
e) 22,4

7. Kapalı bir cam kapta eşit mol sayısındave gaz karıçımı vardır. Bu karıçımda, sabit sıcaklıkta, 

tepkimesi oluşmaktadır.
Bu sistem ile ilgili olarak, tepkime süresince, 
I. > ve gazlarının kısmi basınçları eşittir.
II. Gaz karıçımının toplam mol sayısı artar.
III. Gaz karıçımının toplam basıncı artar. yargılarından hangileri dogrudur? 
(Gazlar ideal davranıçta kabul edilecektir.)

a) A) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve III
e) I, II ve III

8. Aşağıdaki şekilde başlangıç durumu gösterilen sistemde M muslukları açıldığında,

Tepkime sonunda, sistem başlangıç sıcaklığına döndürüldüğünde, sistemdeki gaz basıncını gösteren manometre aşağıdakilerden hangisidir?
(Gazlar ideal davranıçta kabul edilecektir.)

a)
b)
c)
d)
e)

9. Bir elementin iyonunda 25 elektron vardır.
Aynı elementin, izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve
elektron (e) sayıları kaçtır?

a) P= 23 N= 35 E= 23
b) P= 25 N= 31 E= 27
c) P= 25 N= 33 E= 25
d) P= 27 N= 31 E= 27
e) P= 27 N= 33 E= 25

10. Bir elementle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabilmek için, o elementin temel haldeki atomlarının elektron dağpılımının bilinmesi yeterli degildir?
a) Kütle numarası
b) Atom numarası
c) Değerlik elektron sayısı
d) Grup numarası
e) Periyot numarası

11. Periyodik cetvelin üçüncü periyodunun I. elementi  X, III. elementi ise Y dir. X ve Y ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her iki element de katı haldeyken elektrik akımını iletir.
b) X in atom numarası 11 dir.
c) Y atomunun çekirdeginde 13 proton  vardır.
d) Y, kararlı bileçiklerinde   +3 degerliklidir.
e) X in O bileçiginin sulu çözeltisi asidiktir.

12.  tepkimesiyle ilgili,
I. H nin degerligi -1 den +1 e yükseltgenmiçtir.
II. X ile gösterilen maddenin formülü tür.
III. m nin degeri 1 dir.
yargılarından   hangileri doğrudur?

a) A) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

13.  ß ışıması yapan bir izotopta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

    

a) Çekirdek yükünün artması
b) Nötron sayısının artması
c) Atom numarasının artması
d) Proton sayısının artması
e) E)    Kütle numarasının aynı kalması

———-Anahtar———-

1. (c) 
2. (c) 
3. (b) 
4. (d) 
5. (e) 
6. (b) 
7. (a) 
8. (c) 
9. (d) 
10. (a) 
11. (e) 
12. (d) 
13. (b) 

1. Yatay P düzlemi üzerinde duran noktasal bir cisim, şekilde belirtilen yatay kuvvetlerinin etkisiyle, belli bir yönde harekete baçlıyor. Bu kuvvetlerden hangi ikisi olmasaydı hareketin yönü yine aynı olurdu?

a)
b)
c)
d)
e)

2.
Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken, binici 6. bölmeye getirilerek yatay denge saglanıyor. Cisimler şekil II deki gibi yerleştirildiğinde, yatay dengeyi sağlamak için binici kaçıncı bölmeye getirilmelidir?

a) 2.
b) 4.
c) 6.
d) 8.
e) 10.

3. Kütleleri m, 2m olan eşit bölmeli, düzgün ve türdeş I ve II levhaları şekildeki gibi birbirine tutturularak K noktasından bir iple asılıyor.

Bu levhalar aşagıdakilerden hangisine benzer konumda dengede kalır?
a)
b)
c)
d)
e)

4. Dogrusal bir pistte aynı yerden, aynı anda, aynı yönde kaçmaya başlayan X, Y, Z koçucularının hızlarının büyüklüğü sabit ve sırasıyla dir. Bir süre sonra X ile Y arasındaki uzaklık, Y ile Z arasındakinden daha büyük oluyor.
Buna göre,   arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? 
a)
b)
c)
d)
e)

5.
Şekildeki düzenekte M dişlisi L ye merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiçtir. Bu düzenekteki K dişlisi, P oku yönünde
2 kez döndürüldüğünde, N dişlisi hangi yönde kaç kez döner?
a) Dönme yönü= 1
Dönme sayısı= 4
b) Dönme yönü= 2
Dönme sayısı= 4
c) Dönme yönü= 1
Dönme sayısı= 8
d) Dönme yönü= 2
Dönme sayısı= 8
e) Dönme yönü= 2
Dönme sayısı= 16

6.
O noktasından iple asılmış düzgün, türdeş ve eşit bölmeli çubuğun K noktasına X, L noktasına da
Y cismi asıldığında, çubuk şekil I deki gibi dengede kalıyor.
Cisimler şekil II deki gibi suya  daldırıldğında da denge bozulmadığına göre,
d : özkütle
F : suyun uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü 
V : hacim
niceliklerinden hangileri X ve Y cisimlerinin her ikisi için de aynıdır?
a) Yalnız d
b) Yalnız V
c) d ve V
d) F ve V
e) d, F ve V

7.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaptaki bölmelerin S taban alanları birbirlerine eşittir. Kap, M musluğundan sabit hızla akıtılan sıvı ile 9t sürede N düzeyine kadar dolduruluyor. Bu sürede, kabın K noktasına etki eden sıvı basıncı – zaman grafigi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

a)
b)
c)
d)
e)

8.
Esnemeyen bir ipe asılı metal küre, su dolu bir kabın tabanındaki K noktasına gergin bir yayla şekildeki gibi bağlanıyor. M musluğu kapalı iken ipteki gerilme kuvveti Tip, yaydaki de Tyay oluyor. Musluk açılıp su akıtıldığı sürece Tip ve Tyay için ne söylenebilir?

a) Tip=Değişmez
Tyay=Değişmez
b) Tip=Değişmez
Tyay=Artar
c) Tip=Artar
Tyay=Değişmez
d) Tip=Artar
Tyay=Azalır
e) Tip=Azalır
Tyay=Azalır

9.
Özdeç iki tuğlanın yere uyguladıkları toplam basınç kuvvetinin büyüklüğü , tuglalar şekildeki
I. konumdayken , II. konumdayken
III. konumdayken deoluyor.
Buna göre,  arasındaki ilişki nedir?

a) 
b)
c)
d)
e)

10.
Düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız MN bölümü sürtünmelidir. P noktasından E kinetik enerjisiyle geçen m kütleli cisim, T noktasına kadar çıkıp geri dönerek M noktasında duruyor.Buna göre, cismin E kinetik enerjisi kaç mgh dir? (g: yerçekimi ivmesi)

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

11.
Birbirine perçinlenmiş X-Y, Y-Z ve X-Z metal şerit çiftleri bir T sıcaklığında şekildeki biçimi almıçtır. X, Y, Z metallerinin uzama katsayıları sırasıyla dir.
olduguna göre, bu çiftlerden
hangileri sogutularak dogrusal hale geti- rilebilir?

a) Yalnız X-Y
b) Yalnız Y-Z
c) Y-Z ve X-Z
d) X-Y ve X-Z
e) X-Y ve Y-Z

12.
Deniz düzeyinde, ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar buz konduğunda, buzun kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre, I, II, III zaman aralıklarının hangilerinde hem suyun hem de buzun sıcaklıgı 0°C tır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

13. ,
Şekildeki düzlem aynadan yansıyan X, Y,  Z  ıçınlarından  hangileri  K  noktasal ıçık kaynağından gelmektedir?
a) Yalnız X
b) Yalnız Y
c) Yalnız Z
d) X ve Y
e) X ve Z

14.
Karanlık bir ortamda, küresel bir X ıçık kaynağının önüne şekil I deki gibi Y topu konulmutur.

Kaynağa K, L, M noktalarının birinden bakıldığında,
Şekil II deki gibi, bir başkasından bakıldığında da
Şekil III teki gibi bir ışıklı bölge görünüyor.

Buna göre, ıçıklı bölgenin $ekil II ve
$ekil III teki gibi göründügü noktalar hangileridir?

a) Işıklı bölgenin Şekil II deki görüldüğü nokta= K
Işıklı bölgenin Şekil III deki görüldüğü nokta= L
b) Işıklı bölgenin Şekil II deki görüldüğü nokta= K
Işıklı bölgenin Şekil III deki görüldüğü nokta= M
c) Işıklı bölgenin Şekil II deki görüldüğü nokta= L
Işıklı bölgenin Şekil III deki görüldüğü nokta= M
d) Işıklı bölgenin Şekil II deki görüldüğü nokta= M
Işıklı bölgenin Şekil III deki görüldüğü nokta= K
e) Işıklı bölgenin Şekil II deki görüldüğü nokta= M
Işıklı bölgenin Şekil III deki görüldüğü nokta= L

15.
Bir sıvı içine yerleştirilmiş birbirine yapışık X, Y prizmalarından X e gelen ışık ışını şekildeki yolu izliyor. X prizmasının ışıgı kırma indisi nX , Y priz- masınınki < , sıvınınki de dir.
olduğuna göre, arasındaki iliişki nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

16. ,
Şekildeki yalıtkan saplı özdeş ve iletken K, L, M kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla qK , +Q ve
0 (sıfır) dır. M küresi K ye dokundurulup ayrıldıktan
sonra, L ye dokundurulup ayrıldığında, M nin yükü yine sıfır oluyor.
Buna göre, qK aşagıdakilerden hangisine eçittir? 

a) 0
b) +Q
c) -Q
d) +2Q
e) -2Q

17.
Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede açık olan K, L, M anahtarlarından hangileri kapatılırsa, lambaların hepsi 
ışık verir?
a) Yalnız K
b) Yalnız L
c) Yalnız M
d) K ve M
e) L ve M

18.
Özdeş 3 üreteç ve R direnci ile şekildeki I, II, III devreleri kuruluyor. I. devrede R direncinden i çiddetinde akım geçtiğine göre, II. ve III. devrelerde bu dirençten geçen akımın şiddeti kaç I dir? (Üreteçlerin içdirençleri önemsenmeyecektir.)

a) II. devrede= 1
III. devrede= 1
b) II. devrede= 1
III. devrede= 1
c) II. devrede= 2
III. devrede= 3
d) II. devrede= 2
III. devrede= 1
e) II. devrede= 3
III. devrede= 2

19.
Şekildeki gibi baglanmış X,  Y  transformatörleri K, L, M, P bobinlerinden oluşmuştur. K bobinine 80 V luk alternatif gerilim uygulandığında P bobi- ninden 20 V luk gerilim elde ediliyor. 80 V luk alternatif giriş gerilimini degiştirmeden, P bobininden 5 V luk gerilim elde etmek için,
I . K bobininin sarım sayısını iki katına çıkarmak, 
II. L bobininin sarım sayısını iki katına çıkarmak,
III. M bobininin sarım sayısını yarıya indirmek,
IV. P bobininin sarım sayısını yarıya indirmek
içlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
(Şekildeki sarım sayıları gerçek değerleriyle orantılıdır.)
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I ve IV
e) II ve IV

———-Anahtar———-

1. (c) 
2. (a) 
3. (d) 
4. (b) 
5. (d) 
6. (a) 
7. (a) 
8. (c) 
9. (a) 
10. (c) 
11. (e) 
12. (c) 
13. (e) 
14. (e) 
15. (b) 
16. (e) 
17. (b) 
18. (d) 
19. (d) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: