Ucretsiz Egitim Sitesi 1999 Oss Tarih Haziran - Eegitimim
Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

1999 Oss Tarih Haziran

Okuma Süresi:10 Dakika, 9 Saniye

1999 Oss Tarih Sorulari Cevaplari Haziran

1999 Oss Tarih Sorulari Cevaplari Haziran

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

1999 Oss Tarih Online Test Haziran

1. Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili'nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın mühürü de basılmıştır.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
b) Iki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
c) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte  kalacağının
d) Kraliçenin, devlet içlerinde söz sahibi olduğunun
e) Eski Anadolu'da, yasaların kadınları koruduğunun

2. Türkçede bugday, arpa, darı gibi  tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurçun,  demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan  kılıç,  süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak açagıdakilerden hangisine  bir  kanıt olamaz? 
a) Tarım ürünlerini tanıdıklarına
b) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine
c) Mezarlara kişisel eşyaların da  konulduğuna
d) Metal eşyalardan yararlandıklarına
e) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde  olduklarına

3. Emeviler  Döneminde,
I. Ilk Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin   göstergesi sayılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız IV
c) I ve II
d) II ve  III
e) III  ve IV

4. XVI. Yüzyılda Almanya'da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti. Koyu Katolik olan Alman Imparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa'ya yayılmış; Fransızlar, Katolik oldukları halde, Almanya'daki Protestanları desteklemişlerdir.
Fransa'nın Protestanları desteklemesi
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
a) Avrupa'daki din savaşlarına son vermek istemesine
b) Almanya'nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına
c) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına
d) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını onaylamasına
e) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların bulunmasına

5. Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?
a) Güzel sanatlar
b) Dış ülkelerdeki saygınlık
c) Imparatorluk sınırları içindeki topraklar
d) Hazine gelirleri (maliye)
e) Ordunun savaşç gücü

6. II. Mahmut döneminde yapılan açagıdaki reformlardan  hangisi, dogrudan devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik bir uygulama değildir?
a) Devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesi
b) Memurların can ve mal güvenliğinin sağlanması
c) Ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi
d) Polis ve posta teşkilatlarının kurulması
e) Yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

7. Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması'nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
I. . Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti  sayılması
II. Karadeniz'in tarafsız hale  getirilmesi
III. Eflak ve Buğdan'da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komisyonu tarafından düzenlenmesi
IV. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti  çıkarlarına aykırıdır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve  III
d) II ve  III
e) III  ve IV

8. Baltalimanı Antlaşması'ndan önce, yerli ve yabancı tüccarlar mallarını ülke içinde bir bölgeden digerine taşırlarken iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Baltalimanı Antlaşması'yla bu yükümlülükten  kurtulmuşlar; fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi,Baltalimanı Antlaşması'yla ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir?
a) Osmanlı pazarlarına, yabancı tüccarların egemen olması
b) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaşması
c) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda kalması
d) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi
e) Yerli mallarda kalitenin artması

9. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetleri en yakın Anlaşma Devletleri Kumandanlığına teslim olacaktı.
Bu madde, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın  hangi özelliğine bir örnektir?
a) Osmanlı Devleti'ni güçsüz duruma düşürme
b) Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma
c) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını tanıma
d) Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
e) Yerel direniçleri başlatma

10. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında, olaganüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara'da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir Âyan Meclisi'nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.
Âyan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
a) Istanbul'un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
b) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
c) Iki meclisli bir sisteme geçmek   istenmesine
d) Istanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
e) Istanbul'daki Âyan Meclisi'nin yeterli bulunmasına

11. Anlaşma Devletleri,
I. 1921 yılında Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti'nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal'in veya O'nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II. 1922 yılında Lozan'da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümeti'ni birlikte çağırmışlardır.
Bu iki durum,1921'den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletleri'nin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüçünde  bir  degiçme  olduğunu göstermektedir?
a) Sevr Antlaşması'nın geçerliği
b) Osmanlı Devleti'nin temsil edilme hakkı
c) Anadolu Hareketi – Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi
d) TBMM'nin gücü
e) Konferansa katılacak taraflar

12. Atatürk, "Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıflardan değil; aksine, varlıkları ve çalşmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir." demiştir.
Atatürk bu sözüyle, halkçılık ilkesinin hangi   özelliğini vurgulamıştır?
a) Halkın, dayanışma ve işbirliği içinde olması
b) Halkın kendi geleceğine karar vermesi
c) Halkın, çalışma özgürlüğünün olması
d) Halkın, yasalar karşısında eşit olması
e) Devletin halka hizmet götürmesi

13. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan aşağıdaki degişikliklerden hangisi, toplumsal  hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırma  amacına yönelik değildir?
a) Medreselerin kapatılması
b) Şer'i mahkemelerin kaldırılması
c) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
d) Miladi takvimin kabul edilmesi
e) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi

14. Atatürk 1925 Ağustosunda yaptıgı Kastamonu Inebolu gezisinde halkı başı açık olarak selamladı. Elindeki başlığın adının şapka olduğunu söyledi; sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatarak onu halka tanıttı. Fesler atıldı. şapka kullanımı kısa sürede yurda yayılmaya başladı. Arkasından, 25 Kasım 1925'te "Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun" çıkarıldı.
Bu durum Türk Inkılaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Inkılapların birbirini tamamlar nitelikte olduğunun
b) Inkılapların, bazı engellemelerle karşılaştığının
c) Inkılapların yapılmasında bazı geleneklerin dikkate alındığının
d) Siyasi inkılaplara daha çok önem  verildiğinin
e) Inkılaplar yapılırken gerekli ortamın hazırlandığının

15. Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini  hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir  etken olduğu savunulabilir?
a) Harf Inkılabı'nın yapılması
b) Modern saat sisteminin kabul edilmesi
c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması
d) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
e) Tekke ve türbelerin kapatılması

16. Demokrasinin baş koşulu özgürlüktür. Demokrasinin işleyebilmesi için, bireylerin özgürce tavır alabilmeleri ve toplumsal olaylarda özgür istemleriyle yer almaları gerekir.
Buna göre, demokrasinin işleyebilmesi için temel koşul açagıdakilerden hangisidir?
a) Bireylerin siyasi tercihlerinin farklı olması
b) Toplumsal hayata katılabilmenin ön plana çıkarılması
c) Toplumsal olayların birbirini etkilemesi
d) Toplumda farklı inançlara sahip insanların bulunması
e) Toplumun farklı alt kültürlerden insanları kapsaması

17. Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleçtirilen, milli egitimle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelinmesi
II. Okuryazar olmayan birey bırakmamak ülküsüyle egitim yatırımları yapılması
III. Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması
Bu uygulamaların Atatürk Ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak  verilmiştir?
a) I- Inkılapçılık II- Cumhuriyetçilik III- Devletçilik
b) I- Inkılapçılık II- Devletçilik III- Cumhuriyetçilik
c) I- Cumhuriyetçilik II- Inkılapçılık III- Devletçilik
d) I- Devletçilik II- Cumhuriyetçilik III- Inkılapçılık
e) I- Devletçilik  II- Inkılapçılık III- Cumhuriyetçilik

18. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Millet mekteplerinin açılması
II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
III. Öğretimin birleştirilmesi
IV. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
V. Din Işleri ve Evkaf Bakanlığı'nın kaldırılması
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet  düzenine geçiş amacını gütmektedir?
a) I, II  ve IV
b) I, III ve  IV
c) II, IV  ve V
d) II, III ve  V
e) I, II , IV ve   V

19. XVI. Yüzyılda Çaldıran ve Mohaç Savaşları birer gün sürdüğü halde, XVII. Yüzyılda Otuzyıl Savaşları otuz yıl, XX. Yüzyılda Birinci Dünya Savaşı dört yıl, Ikinci Dünya Savaşı ise altı yıl sürmüştür.
Yalnızca bu örneklere bakarak, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
a) Savaşlar kısa aralıklarla çıkmaktadır.
b) Günümüze yaklaştıkça savaşların süresi artmaktadır.
c) Savaçların süreleri, nedenlerine göre degişmektedir.
d) Ileri teknoloji, savaşların süresini   kısaltmıştır.
e) Savaşların sonuca ulaşma süresi farklı olabilmektedir.

———-Schlüssel———-

1. (d) 
2. (e) 
3. (c) 
4. (b) 
5. (a) 
6. (c) 
7. (d) 
8. (e) 
9. (a) 
10. (b) 
11. (d) 
12. (a) 
13. (c) 
14. (e) 
15. (a) 
16. (b) 
17. (b) 
18. (d) 
19. (e) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: