Aol Bap Maol

2009 Aol 1 Donem 2 Oturum

Okuma Süresi:8 Dakika, 45 Saniye

2009 Aol 1 Donem 2 Oturum

2009 Aol 1.Donem 2.Oturum Sorulari ve Cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

Toplum sorunlarının konuşul- masında en sık kullanılan top- lantıdır.

Konuşmaların halk karşısında yapılması nedeniyle dilimizde ‘‘açık oturum’’ olarak da adlan- dırılmıştır.

Konuşmacı sayısının altıyı geç- memesi tercih edilir.

Sonunda dinleyicilerin soru so- rarak ve açıklamalarla konuş- maya katıldıkları bir toplantıdır.

Bu özellikler aşağıdakilerin han- gisine aittir?

A) Panel           B) Sempozyum            C) Münazara     D) Forum

Bilinen en eski destandır. Günümüze ulaşmış en kapsamlı metni Akad dilinde yazılmış ve Asur kralı Asurbanipal’in kütüp- hanesinde bulunmuştur. Bu des- tanda uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır.

Bu parçada tanıtılan destan aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Şehname      B) Yaratılış                 C) Gılgamış      D) Türeyiş

Hz. Muhammed, amcası Ebu Talib’le birlikte Şam’a bir yolculuk yapmıştı. Bu yolcu- luk esnasında bir papaz, Hz.

Muhammed’in İncil’de haber verilen son peygamber olduğunu Ebu Talib’e haber vermişti.

Bu Hristiyan din adamının adı nedir?

A) Bahira          B) Busra            C) Varaka         D) Necaşi

Rızık ve kader açısından aşağı- daki ifadelerden hangisi doğru- dur?

 1. Rızık Allah tarafından takdir edilmiştir, çalışmanın bir anlamı yoktur.
 2. Rızkım varsa birgün mutlaka beni bulur, niye çalışayım?
 3. Ben sırtımı Allah’a dayadım, O benim rızkımı verir.
 4. Rızık, tüm varlıklar için Allah tarafından belirlenmiştir. Ancak rızkı arayıp bulmak bana aittir.

“Osmanlı Devleti’nde; bir bölge- nin, bir kasabanın veya bir sını- fın önem kazanmış ileri gelenle- ri” olarak ifade edilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskân            B) Sıbyan        C) Ehl-i hibre     D) Âyan

 

Çok geniş alanları kapsayan yükselme – alçalma hareket- leridir.

Akarsuların oluşumunda etkili olan en önemli unsurdur.

Yerkabuğunda yavaş yavaş gelişen hareketlerdir.

Günümüzde hala etkinlikleri devam etmektedir.

Yukarıda verilenlerden hangileri epirojenez (Kıta oluşumu) hare- ketler için söylenebilir?

A) Yalnız II        B) I ve II               C) I – III – IV       D) I – II – III

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A) Mum alevi     B) Gaz lambası        C) Güneş          D) Akkor lamba

Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Su               B) Oksijen             C) Altın             D) Isı

Aşağıdakilerden hangisi yüksek yapılı bitkilerde gözlenen eşeysiz üreme şeklidir?

 1. Bölünme
 2. Sporlanma
 3. Tomurcuklanma
 4. Vejetatif üreme

“Bütün varolanların temel ilke- lerini ve ilk nedenlerini araştıran düzenli, sistemli, birleştirici, nite- likli bir bilgi ve düşünüş biçimi” olarak tanımlanan hangisidir?

A) Sosyoloji      B) Tarih             C) Felsefe         D) Psikoloji

 

A: Have you started mending the fence yet?

B: No, not yet. But ……………….

 1. I’ve already finished it.
 2. I’II have finished it by next week.
 3. I prefer mending the fence.
 4. I mended it last weekend.

Ich werde ………. Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. Ich möchte Dich nach Deutschland ………. .

 1. im / einladen
 2. einladen / im
 3. machen / im
 4. Antworten / in

Aşağıdaki sözcükler gruplan- dırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır?

 1. La promenade
 2. Le mois
 3. L’année
 4. La semaine

 A: ……………………

B: Yes, he will be studying geography.

 1. Will you be going anywhere near the florist’s?
 2. Will he be passing the butcher’s on his way?
 3. Will your brother be studying at university next year?
 4. Will she be studying history next year?

Vielen Dank ………. Deinen Brief. Du kannst mit dem Flugzeug ………. .

 1. für / geht
 2. für / kommen
 3. kommen / für
 4. für / kommt

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklı- dır?

 1. Est-ce que tu as vu Céline?
 2. As-tu vu Céline?
 3. Où es-tu Céline?
 4. Tu as vu Céline?

1982 Anayasamıza göre oluştu- rulan, millî güvenliğin tespitin- den sorumlu organlar, aşağıdaki hangi seçenekte birlikte verilmiş- tir?

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü – Türkiye Kızılay Derneği
 2. Millî Güvenlik Kurulu – Millî İstihbarat Teşkilatı
 3. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü- Bakanlar Kurulu
 4. Bakanlar Kurulu – Millî Güvenlik Kurulu

 Aşağıdakilerden hangisi sosyo- loji biliminin ilkelerinden değil- dir?

 1. Toplumsal sorunlarla ilgilenmesi
 2. Olması gereken ile değil, var olan ve olabilecek olan ile ilgi- lenmesi
 3. Laboratuvar ortamında deney yapan bir bilim olması
 4. Bilimsel araştırmalarda önyargılı düşüncelerden uzak durmaya çalışması

Üretilen maddenin satışının de- vamlı olması ve ürünün çalışana ve topluma zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmesine ne denir?

 1. İş güvenliği
 2. Can güvenliği
 3. Üretim güvenliği
 4. İşletme güvenliği

 

Mal veya hizmet üretmek için, girişimcinin bir araya getirdiği üretim faktörleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril- miştir?

 1. Doğal kaynak – Emek – Tüketim
 2. Emek – Sermaye – Faiz
 3. Doğal kaynak – Sermaye – Emek
 4. Emek – Üretim – Kâr

A: ……………………

B Fine, thanks. And you? A: I’m very well.

 1. Good morning.
 2. How are you?
 3. Good evening.
 4. Is this your sister?

∆: ……… du aus Deutschland?

◊: ……… ich komme aus Deutschland.

 1. Kommt / Ja
 2. Ja / Kommst
 3. Kommen / Ja
 4. Kommst / Ja

 Aşağıda verilen masculin-féminin eşleşmelerinden hangisi yanlış- tır?

 1. acteur / actrice
 2. musicien / musicienne
 3. dentiste / dentiste
 4. infirmier / infirmier

Aşağıdakilerden hangisi endüst- riyel tüketime örnek olur?

 1. Bir elbisenin kullanılması
 2. Ekmek üretimi için unun kulla- nılması
 3. Meyvenin yenmesi
 4. Otobüsle seyahat edilmesi

Roman kilise ve katedralleri ge- nelde kaç neflidir?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6

Fıkıh kavramının sözlük anlamı nedir?

 1. Bir konuyla ilgili rivayetleri topla- yıp sınıflandırmak
 2. Birşeyi iyice düşünmek, derinle- mesine kavrama
 3. İlim öğrenmek amacıyla yolculu- ğa çıkmak
 4. Bir ifadeyi açıklayıp tefsir etmek

Servet-i Funûn dergisi etrafında toplanan yazarların ve şairlerin 1896 – 1901 yılları arası oluştur- duğu edebiyatın adı aşağıdaki- lerden hangisidir?

 1. Tanzimat Edebiyatı
 2. Fecr-i Âti
 3. Edebiyat-ı Cedide
 4. Millî Edebiyat

Kondansatörler aşağıdaki işlev- lerden hangisinde kullanılmaz?

 1. Yük ve enerji depolamada
 2. Elektrostatik deneylerde
 3. Televizyon ve bilgisayar devre- lerinde
 4. Yük ölçümünde

My father started to wash his car. I was with him. I watched until he finished washing his car. I watched him ………… his car.

A) wash            B) to be washed C) washing       D) to wash

Wenn ich Zeit hätte, ………. ich nach Deutschland ……….

 1. gehe / gehen
 2. würdest / fahren
 3. würden / fahrt
 4. würde / fliegen

Le directeur ouvrira la fenêtre.

 1. La fenêtre était ouverte par le directeur.
 2. La fênetre sera ouverte par le directeur.
 3. La fenêtre a été ouverte par le directeur.
 4. La fenêtre est ouverte par le directeur.

A: What do we call a man who

……………………

B: A greengrocer.

 1. sells newspapers and magazines?
 2. sells vegetables and fruit?
 3. repairs pipes and taps?
 4. flies planes?

Yukarıda bulunan ağaçtaki sözcüklerden hangisi farklıdır?

A) fahren          B) schlafen           C) tanzen          D) besser

“Yeğenimin adı Sezin.” cümlesi- nin Fransızca karşılığını işaretle- yiniz.

 1. Ma nièce s’appelle Sezin.
 2. Ma sœur s’appelle Sezin.
 3. Ma tante s’appelle Sezin.
 4. Ma fille s’appelle Sezin.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü- lerden kaynaklanan trafik kazası nedenidir?

 1. Lastik patlaması
 2. Park etmiş araçlara çarpma
 3. Taşıt durmadan inilmesi
 4. Yol sathında gevşek malzeme

O geçmiş zamanlarda telefon ol- madığından, postalar pek yavaş ve bütün nakil vasıtaları hayli iptidai bulunduğundan, fena bir haber taşıdığı korkusunu veren fotoğraf da pek âdet sayılma- dığından İstanbul mahalleleri, birbirlerinden daha uzak gibi görünürlerdi ve biz o zamanki süratsiz nakil vasıtalarının birka- çıyla birinden ötekine geçerek, her bir akraba evine varıncaya dek vapurdan şimendifere aktar- ma ederek, zikzak vapurlarından çıkarak, arabadan kayığa atla- yarak ve Büyükada olunca hatta eşeklere binerek, bütün bu iniş- ler, binişler, geçişlerle yorgun düşerdik.

Bu parça aşağıdaki metin türleri- nin hangisinden alınmıştır?

A) Anı               B) Halk hikâyesi        C) Fabl             D) Makale

Hangisinde verilen nükleotitlerin her ikisi de pürin bazlarıdır?

 1. Urasil — Timin
 2. Adenin — Guanin
 3. Guanin — Sitozin
 4. Timin — Adenin

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: