Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2010 kpds arapca ilkbahar

Okuma Süresi:4 Dakika, 41 Saniye

2010 kpds arapca sorulari cevaplari ilkbahar

2010 kpds arapca sorulari cevaplari ilkbahar

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎدﻟﺔ —- ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب وإﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻦ

اﻟﻄﻮارئ وﺑﺴﻂ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

ﺗﻨﻌﻜﺲ B)         ﺗﺘﻌﻠﻖ A)

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ D)          ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ C)

ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ E)

 

ﺳﻲ اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻮﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ        37. وﻣﺘﻌﻤﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻜﺮي أو

أو ﻋﺴﻜﺮي.

 1. Suikast, fikri, siyasi ya da askeri yönden etkili ve çok önemli bir kişinin hedef alın- dığı kasıtlı ve planlanmış öldürme işine verilen isimdir.
 2. Suikast, fikri, siyasi ya da askeri yönden etkili, önemli bir kişiyi hedef alan kasıtlı ve planlanmış öldürme işini anlatmak için kullanılan bir terimdir.
 3. Suikast, fikri, siyasi ya da askeri yönden etkili, çok önemli kişileri hedef alan kasıtlı ve planlı cinayeti anlatmak için kullanılan bir terimdir.
 4. Suikast genelde, fikri, siyasi ya da askeri yönden etkili, önemli bir kişinin hedef alın- dığı planlı cinayeti anlatmak için kullanılan bir terimdir.
 5. Suikast, fikri, siyasi ya da askeri yönden etkili kişileri ortadan kaldırmayı amaçlayan kasıtlı ve planlanmış cinayet işini anlatmak için kullanılan bir terimdir.

ﻓﺎﺗﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺷﻬﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﻘﻮداً ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

 1. Çoğu insan tarafından Arap sinemasının en meşhur aktrislerinden biri olarak görü- len Fatin Hamame, Mısır sinemasına uzun yıllar hizmet etmiştir.
 2. Mısır sinemasının gelişimine onlarca yıl katkıda bulunan Fatin Hamame, çoğu in- san tarafından Arap sinemasının en meş- hur aktrisi kabul edilir.
 3. Mısır sinemasının gelişimine uzun yıllar boyunca hizmet eden Fatin Hamame, çoğu insan tarafından Arap sinemasının meşhur aktrislerinden biri olarak kabul edilir.
 4. Mısır sinemasının en meşhur aktrisi olan Fatin Hamame’nin Arap sinemasına yap- tığı katkılar herkes tarafından kabul edil- mektedir.
 5. Fatin Hamame, Mısır sinemasının gelişi- mine onlarca yıl katkıda bulunduğundan dolayı çoğu insan tarafından Arap sine- masının en meşhur aktrisi kabul edilir.

ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺪﺑﺒﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك إﺣﺼﺎءات دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﺪدﻫﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﻟﻢ.

 1. Soyu tükenmekte olan türler arasında yer alan kutup ayılarının dünyadaki toplam sa- yısı tam olarak bilinmemektedir.
 2. Kutup ayıları, soyu tükenme tehdidi altın- daki hayvanlar arasındadır ve bunların dünyadaki toplam sayısına dair titiz ista- tistikler bulunmamaktadır.
 3. Soyu tükenme tehdidi altında olan kutup ayılarının dünyadaki toplam sayısına dair ciddi istatistikler bulunmamaktadır.
 4. Dünyadaki toplam sayılarına dair kesin veriler olmayan kutup ayıları, soyu tü- kenmekte olan hayvanlar arasında yer almaktadır.
 5. Kutup ayıları, soyu tükenmekte olan hay- vanların başında gelmektedir ve dünya- daki toplam sayıları hakkında kesin bilgi yoktur.

ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت ودورﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔً ﻻ ﺗﻨﻜﺮ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ

ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.

 1. İnternet ortamında, çok sayıda kitap, ma- kale ve süreli yayınları içeren yabancı kay- naklar Mühendislik Bilimleri alanlarında da, önemi yadsınmaz bir konuma ulaşmış- tır.
 2. Mühendislik Bilimleri ve pek çok başka alanda çok sayıda kitap, makale ve süreli yayınlara İnternet ortamında da ulaşmak artık mümkündür.
 3. İnternet ortamındaki çok sayıda kitap, ma- kale ve süreli yayınları içeren yabancı kay- naklar, başta Mühendislik Bilimleri olmak üzere değişik alanlarda, önemi yadsınmaz bir konuma ulaşmıştır.
 4. Başta Mühendislik alanında olmak üzere çok sayıda kitap, makale ve süreli yayınla- rı içeren yabancı kaynaklara ulaşmak İn- ternet sayesinde çok kolay hale gelmiştir.
 5. Pek çok değişik alanda, özellikle de Mü- hendislik alanında çok sayıda kitap, ma- kale ve süreli yayınlar içeren yabancı kay- nakların sayısı İnternet ortamında günden güne artmaktadır.

ﻛﺎن اﻟَﻔﱠﺮاءُ إﻣﺎﻣﺎً ﺛﻘﺔً ﻟﻪ ﺷﺄن ﻋﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺬﻫﺐ وأﺗﺒﺎع

 

ﻛﺎن ﻣﻌﱰﻓﺎً ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﻌﻠﻤﺎء A)

 

وﻣﺮﻳﺪون. ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻨﺤﺎة: "ﻟﻮﻻ اﻟﻔﺮاء ﻟَ َﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﺼﻠﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ." وﳑﺎ رﻓﻊ ﻗﺪرﻩ وﲨﻊ اﻷدﺑﺎء ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻈﻮﺗُﻪُ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﺄﻣﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﺑﻨﻴﻪ اﻟﻨﺤَﻮ واﻗﱰح ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺆﻟﻒ ﻣﺎ ُﳚﻤﻊ ﺑﻪ أﺻﻮُل اﻟﻨﺤﻮ وﻣﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻣﺮ أن

ﺗُﻔﺮد ﻟﻪ ﺣﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺪار ووﻛﻞ øﺎ ﺧﺪﻣﺎً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ وﺻّﲑ

إﻟﻴﻪ اﻟﻮراﻗﲔ، ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻣﺎ ﳝﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎب "اﳊﺪود" ﰲ

ﺳﻨﺘﲔ. وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮاء ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن

ﻣﺎﻫﺮاً ﰲ اﻟﻨﺠﻮم واﻟﻄﺐ وأﻳﺎم اﻟﻌﺮب وأﺧﺒﺎرﻫﺎ. وﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﺘﺔ آﻻف ﺻﻔﺤﺔ، ﻛﺎن ﳝﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﺑﺪون ﻛﺘﺎب

ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻮي اﳊﺎﻓﻈﺔ. وﻋﺎش اﻟﻔﺮاء ِﺧ َﻀ ّﻤﺎً ﻣﻦ اﻵراء اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻻ

ﺳﻴﻤﺎ اﳊﺮب اﻟﻀﺮوس ﺑﲔ دﻋﺎة اﻻﻋﺘـﺰال وأﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ. ﺗﺮك اﻟﻔﺮاء ﺗﺮاﺛﺎً زاﺧﺮاً وﺗﻮاﻟﻴﻒ ﻧﺎﻓﻌﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ، أﺗﺖ ﻳﺪ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ وﱂ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻨﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒﻪ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ زﻣﺎﻧﻪ

وﳌﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ

ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ B)

ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻘﻂ  C)

ﺗﻌﺪى ﺣﺪود ﺑﻼدﻩ ﻓﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﻐﺮب  D)

ﻛﺎن واﺳﻌﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﻟﻮﻻ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺿﻌﻒ اﳊﺎﻓﻈﺔ  E)

 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: