Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2012-2013 İdari Yargı Bahar Ara Online Test

Okuma Süresi:4 Dakika, 53 Saniye

2012-2013 İdari Yargı Bahar Ara Online Test

2012-2013 İdari Yargı Bahar Ara Online Test Coz

1. Yürürlükteki mevzuata, yargı içtihatlarına  ve süreklilik kazanmış idari uygulamalara aykırılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir?
a) Yerindelik denetimi
b) Kanunilik denetimi
c) Takdir yetkisinin denetimi
d) Hukuka uygunluk denetimi
e) Hiyerarşi denetimi

2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudan Anayasa ile yargı denetimi dışında tutulmamıştır?

a) Hükümet tasarrufları
b) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler
c) Yüksek Askeri Şura’nın yaptığı terfi işlemleri
d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun verdiği meslekten çıkarma cezası
e) Yüksek Askeri Şura’nın yaptığı kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemi

3. Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde idarenin yaptığı belirgin, hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygusuna açıkça  ters düşen, değerlendirme veya tercih hatasına ne ad verilir?
a) Şekli hata
b) Esaslı hata
c) Tali hata
d) Açık hata
e) Maddi hata

4.  Aşağıdakilerden hangisi Danıştay meslek mensupları arasında yer almaz?

a) Danıştay Başkanı
b) Daire başkanları
c) Tetkik Hâkimi
d) Üyeler
e) Danıştay Başkanvekilleri

5. Toplumu oluşturan bireylerin bireysel görüşlerinin aynı yönde toplanarak kolektif bir talebe dönüşmesine ne ad verilir?
a) Örgüt
b) Baskı grubu
c) Kamuoyu
d) Dernek
e) Sendika

6. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevlerinden biri d eğildir?
a) Kamu idarelerinin giderlerini denetlemek
b) Sosyal güvenlik kurumlarının mallarını denetlemek
c) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
d) Kamu idarelerinin gelirlerini denetlemek
e) Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak

7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı
b) Adalet Bakanı
c) Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
d) Danıştay Başkanı
e) Yargıtay Başkanı

8. Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasarrufu olarak nitelendirilen işlemlerden değildir?
a) Cumhurbaşkanı’nın    Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma işlemi
b) Bakanlar    Kurulu’nun    oluşumuna    ilişkin işlemler
c) Cumhurbaşkanı’nın    Anayasa    değişikliği sürecinde yaptığı işlemler
d) Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçme işlemi
e) Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler

9. Danıştay Başkanı’nı aşağıdakilerden hangisi seçer?
a) Cumhurbaşkanı
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
c) Adalet Bakanı
d) Danıştay Başkanlık Kurulu
e) Danıştay Genel Kurulu

10. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının geleneksel işlevlerinden biridir?
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçmek
b) Yüksek dereceli kamu görevlilerini atamak
c) Yüksek yargı organlarında yer alan üyeleri atamak
d) TBMM mallarını yönetmek
e) Yürütmeyi denetlemek

11.  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı’nı aşağıdakilerden hangisi seçer?

a) Cumhurbaşkanı
b) Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu
c) Anayasa Mahkemesi
d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
e) Adalet Bakanı

12. Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahkemesi olarak doğrudan dava açılamaz?

a) İdare mahkemesi
b) Bölge idare mahkemesi
c) Vergi mahkemesi
d) Danıştay idari dava dairesi
e) Danıştay vergi dava dairesi

13. Aşağıdakilerden hangisi denetleyenler açısından oluşturulan denetim türlerinden biri değildir?
a) Mali denetim
b) Parlamento denetimi
c) Yargısal denetim
d) Kamu denetimi
e) İdari denetim

14. Anayasa Mahkemesi’ne göre yasa koyucunun idari bir uyuşmazlığın çözümünü adli yargıya bırakması için gerekli koşullardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu hizmeti
b) Haksız fiil
c) Kamu gücü
d) Fiili yol
e) Kamu yararı

15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

a) Meclis soruşturması
b) Meclis incelemesi
c) Meclis araştırması
d) Gensoru
e) Genel görüşme

16. Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?
a) Cumhurbaşkanı
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
c) Adalet Bakanı
d) Anayasa Mahkemesi
e) TBMM

17. Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik ve  savcılık teminatına ilişkin Anayasa’da öngörülen düzenlemelerden biri d eğildir?
a) Hâkim ve savcılar hakkında disiplin cezası uygulanamaz.
b) Hâkimler ve savcılar kendileri istemedikçe altmış beş yaşını bitirinceye kadar emekliye ayrılamazlar.
c) Bir mahkemenin kaldırılması sebebiyle özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
d) Bir kadronun kaldırılması sebebiyle özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
e) Hâkim ve savcılar azlolunamaz.

18. Başbakan’ın bulunmadığı durumlarda Yüksek Askeri Şura’ya aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

a) Milli Savunma Bakanı
b) Kara Kuvvetleri Komutanı
c) Jandarma Genel Komutanı
d) Genelkurmay Başkanı
e) En kıdemli kuvvet komutanı

19. Danıştay’da kaç daire vardır?
a) 15
b) 12
c) 10
d) 9
e) 5

20. Kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermeme kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yargıtay
b) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
c) Yüksek Hakem Kurulu
d) İdare mahkemesi
e) Danıştay İdari Dava Dairesi

———-Anahtar———-

1. (d) 
2. (a) (b) (c) (d) (e) 
3. (d) 
4. (c) 
5. (c) 
6. (c) 
7. (b) 
8. (d) 
9. (e) 
10. (e) 
11. (c) 
12. (b) 
13. (a) 
14. (e) 
15. (b) 
16. (b) 
17. (a) 
18. (d) 
19. (a) 
20. (e) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: