Ogrenci Secme ve Yerlestirme Merkezi

2012 Ugys Ortak Konular Online Alistirma

Okuma Süresi:13 Dakika, 38 Saniye
 1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Başkanı, aşağıdakilerden hangisinin katıldığı sınavda görev alabilir?
  1.   ?    Eşi
  2.   ?    Birinci derece kayın hısmı
  3.   ?    Birinci derece kan hısmı
  4.   ?    Üçüncü derece kayın hısmı
  5.   ?    Üçüncü derece kan hısmı
 2. I. Yükseköğretim Kurulu
  II. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
  III. Üniversitelerarası Kurul
  IV. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  Yukarıdakilerden hangileri, yükseköğretim üst kuruluşları arasında yer alır?
  1.   ?    Yalnız I
  2.   ?    II ve IV
  3.   ?    I ve III
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    Yalnız III
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
  2.   ?    Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması hâli, ayrıca disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz.
  3.   ?    Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını durdurur.
  4.   ?    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır.
  5.   ?    Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.
 4. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  1.   ?    Cumhurbaşkanı
  2.   ?    Millî Savunma Bakanı
  3.   ?    Genelkurmay Başkanı
  4.   ?    İçişleri Bakanı
  5.   ?    Başbakan
 5. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.
  Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklendirmez?
  1.   ?    kaynana
  2.   ?    niçin
  3.   ?    başbakan
  4.   ?    cumartesi
  5.   ?    nasıl
 6. I. Para basılmasına karar vermek
  II. Savaş ilanına karar vermek
  III. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
  IV. Genel ve özel af ilanına karar vermek
  V. Kanun hükmünde kararname çıkarmak
  1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
  1.   ?    Yalnız II
  2.   ?    II ve III
  3.   ?    Yalnız V
  4.   ?    Yalnız IV
  5.   ?    I ve II
 7. 1982 Anayasası ve ilgili kanunlar çerçevesinde, millî güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir?
  1.   ?    Genelkurmay Başkanlığı
  2.   ?    Bakanlar Kurulu
  3.   ?    TBMM
  4.   ?    Maliye Bakanlığı
  5.   ?    İçişleri Bakanlığı
 8. Üniversitelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Üniversitenin organları; rektör, senato ve üniversite yönetim kuruludur.
  2.   ?    Üniversiteler kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
  3.   ?    Üniversiteler Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur.
  4.   ?    Üniversitelerde genel sekreter, rektöre karşı sorumludur.
  5.   ?    Üniversitenin idari teşkilatının başı genel sekreterdir.
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ödenen paraya ne ad verilir?
  1.   ?    Ödül
  2.   ?    Gündelik
  3.   ?    Aylık
  4.   ?    Fazla çalışma ücreti
  5.   ?    Sözleşme ücreti
 10. 1982 Anayasası’na göre, toplu olarak işlenen suçlarda, yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, en çok hangi süre içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?
  1.   ?    5 gün
  2.   ?    24 saat
  3.   ?    3 gün
  4.   ?    48 saat
  5.   ?    4 gün
 11. Aşağıdakilerin hangisiyle, Türk karasularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceği kabul edilmiştir?
  1.   ?    Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  2.   ?    Kabotaj Kanunu
  3.   ?    Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  4.   ?    Teşvik-i Sanayi Kanunu
  5.   ?    Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
 12. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
  1.   ?    30
  2.   ?    20
  3.   ?    10
  4.   ?    25
  5.   ?    15
 13. I. Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 5 iş günü içinde yapılır.
  II. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 5 iş günü içinde incelenir.
  III. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Devlet Personel Başkanlığına itiraz edilebilir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    Yalnız III
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    Yalnız I
  5.   ?    I ve II
 14. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, TBMM
  Hükûmeti,
  I. Moskova,
  II. Kars,
  III. Ankara
  antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?
  1.   ?    I ve II
  2.   ?    II ve III
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    I, II ve III
  5.   ?    Yalnız I
 15. Aşağıdaki kongrelerden hangisi, Amasya Genelgesi’nde yapılan çağrı üzerine toplanmıştır?
  1.   ?    Balıkesir
  2.   ?    Alaşehir
  3.   ?    Sivas
  4.   ?    Edirne
  5.   ?    Erzurum
 16. Yazışma kurallarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmî veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir.
  2.   ?    Tutanağın en belirgin özelliği, bilirkişiler tarafından tutulması, kısa süreli yazılar olması yani toplantı ya da olay anında hazırlanması ve hiçbir şekilde kişisel görüş ya da yorum içermemesidir.
  3.   ?    Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara rapor denir
  4.   ?    Yasaların uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı türüne tüzük denir.
  5.   ?    Öz geçmişte ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, ilgi alanları, varsa akademik unvan ve yayınlar belirtilir.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere, ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
  1.   ?    Kadın ( ) sesleri duyunca heyecanla yerinden fırladı,kapıya koştu.
  2.   ?    İyi gün de insanlar içindir ( ) kötü gün de.
  3.   ?    Yukarı çıkmış, aşağı inmiş ( ) bütün evlerin kapısını çalmış ama kimsecikleri bulamamış.
  4.   ?    Masa, sandalye hazırlanmış ( ) çocuklar, gençler kapının önünde sıraya girmişti.
  5.   ?    Buranın böyle huzur verici olmasını kuş cıvıltıları, dere çağıltısı ( ) neşeli çocuk sesleri sağlar.
 18. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Yirmi iki asıl, on iki yedek üyeden kurulur.
  2.   ?    Kanunların Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.
  3.   ?    Cumhurbaşkanının üyelerden bir kısmını seçme hakkı vardır.
  4.   ?    Bakanlar Kurulu üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
  5.   ?    Üyelerinin bir kısmı TBMM tarafından seçilir.
 19. Bakan yardımcıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    En az 1 yıl görev yaparlar.
  2.   ?    Hükûmetin görev süresi dolmadan görevden alınamazlar.
  3.   ?    Bakan yardımcıları, görevlerin yerine getirilmesinden Bakanlar Kuruluna karşı sorumludurlar.
  4.   ?    En fazla hükûmetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yaparlar.
  5.   ?    En fazla 2 yıl görev yaparlar.
 20. Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili asgari bilgilerin verildiği temel eğitim süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    10 günden az, 3 aydan çok olamaz.
  2.   ?    5 günden az, 2 aydan çok olamaz.
  3.   ?    50 günden az, 3 aydan çok olamaz.
  4.   ?    10 günden az, 2 aydan çok olamaz.
  5.   ?    30 günden az, 2 aydan çok olamaz.
 21. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yılda en fazla kaç defa yapılır?
  1.   ?    4
  2.   ?    2
  3.   ?    5
  4.   ?    1
  5.   ?    3
 22. Türkçede; birden fazla heceden oluşan sözcüklerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri, sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak b, c, d, g, ğ’ye dönüşür.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren durum vardır?
  1.   ?    Bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken evden çıkıp gitti.
  2.   ?    Kapıyı açmadan önce “Kim o?”, diye seslenmemi söyledi.
  3.   ?    Neredeyse bütün kazancını kitaba harcıyormuş.
  4.   ?    Çıkmadan önce, masadaki bütün kitapları topladık.
  5.   ?    Ablasının küçük gelen kıyafetlerini ona giydirmişler.
 23. 1982 Anayasası’nın ilgili maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle aşağıdaki bakanlıklardan hangisi, Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasına dâhil edilmiştir?
  1.   ?    Millî Savunma
  2.   ?    Adalet
  3.   ?    İçişleri
  4.   ?    Dışişleri
  5.   ?    Maliye
 24. 1982 Anayasası’na göre, idarenin esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür.
  2.   ?    İdari işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
  3.   ?    Kural olarak idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
  4.   ?    İdari işlemlere karşı açılacak davalarda yargı yetkisi yerindelik denetimi şeklinde kullanılır.
  5.   ?    İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
 25. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten verilen sağlık izninin süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    20 gün
  2.   ?    
  3.   ?    2 ay
  4.   ?    15 gün
  5.   ?    1,5 ay
 26. Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulu aşağıdaki çoğunluklardan
  hangisiyle toplanır?
  1.   ?    Üye tam sayısı
  2.   ?    Üye tam sayısının 3/4’ü
  3.   ?    Üye tam sayısının 1/2’si
  4.   ?    Üye tam sayısının 1/3’ü
  5.   ?    Üye tam sayısının 2/3’ü
 27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurunun erkek çocuğu için verilen aile yardımı ödeneği kural olarak çocuk kaç yaşını dolduruncaya kadar ödenir?
  1.   ?    18
  2.   ?    21
  3.   ?    28
  4.   ?    15
  5.   ?    25
 28. Aşağıdakilerden hangisi bir mahallî idare değildir?
  1.   ?    Peyniryemez Köyü
  2.   ?    Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3.   ?    Namık Kemal Mahallesi
  4.   ?    Trabzon İl Özel İdaresi
  5.   ?    Üsküdar Belediyesi
 29. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti üyesi olabilir?
  1.   ?    TBMM’de memur olarak çalışan kişi
  2.   ?    Gazi Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi
  3.   ?    Kara Kuvvetleri Komutanı
  4.   ?    Tevfik Fikret Lisesi son sınıf öğrencisi
  5.   ?    Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
 30. Atatürk’ün, Onuncu Yıl Nutku’nu bitirdiği “Ne mutlu Türküm diyene!” sözüyle, aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı savunulabilir?
  1.   ?    Milliyetçilik
  2.   ?    Laiklik
  3.   ?    İnkılapçılık
  4.   ?    Cumhuriyetçilik
  5.   ?    Devletçilik
 31. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, boş kadrolara en geç hangi süre içerisinde atanırlar?
  1.   ?    Sınavdan itibaren 5 ay
  2.   ?    Sınavdan itibaren 3 ay
  3.   ?    Sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 1 ay
  4.   ?    Sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 3 ay
  5.   ?    Sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 5 ay
 32. TBMM’nin açılmasına,
  I. Amasya Görüşmelerinin yapılması,
  II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi,
  III. Mebuslar Meclisinin dağıtılması
  gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    Yalnız III
  3.   ?    I ve II
  4.   ?    Yalnız I
  5.   ?    Yalnız II
 33. Yeni Türk Devleti’nde ilk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?
  1.   ?    1921
  2.   ?    1925
  3.   ?    1922
  4.   ?    1920
  5.   ?    1923
 34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  1.   ?    Araştırma yapılacak bölgelere ulaşım havayoluyla sağlanacak.
  2.   ?    Kentin güneydoğusunda kentsel dönüşüm projesi uygulamaya geçirildi.
  3.   ?    Bize birkaç soru sorduktan sonra odadan çıktı.
  4.   ?    İncelenmesi tamamlanan yayınlar basımevine gönderildi.
  5.   ?    Konuyu görüşmek için başhekimin odasına gittiler.
 35. Devlet memurlarına ilişkin yasaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilemezler.
  2.   ?    Grev yapamazlar.
  3.   ?    Komandit şirkette komanditer ortak olamazlar.
  4.   ?    Tacir olamazlar.
  5.   ?    Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça açıklayamazlar.
 36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    Bu ödenek yalnızca kadına verilir.
  2.   ?    Bu ödenek her iki eşe de 1/2 oranında ayrı ayrı verilir.
  3.   ?    Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir.
  4.   ?    Bu ödenek 1/4 oranında kadına, 3/4 oranında erkeğe verilir.
  5.   ?    Bu ödenek yalnızca kocaya verilir.
 37. İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  1.   ?    Millî İstihbarat Teşkilatı
  2.   ?    Başbakanlık
  3.   ?    Cumhurbaşkanlığı
  4.   ?    İçişleri Bakanlığı
  5.   ?    TBMM Başkanlığı
 38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, üstün başarı belgesi aşağıdakilerden hangisine verilir?
  1.   ?    Emekliliğine kadar herhangi bir disiplin cezası almamış olanlara
  2.   ?    Üç defa başarı belgesi alanlara
  3.   ?    İki yıl üst üste olumlu sicil alanlara
  4.   ?    Hizmette beş yılını dolduran tüm memurlara
  5.   ?    Bir yıl içerisinde iki defa başarı belgesi alanlara
 39. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin 2. Dönem çalışmalarından biri değildir?
  1.   ?    Ankara’nın başkent ilan edilmesi
  2.   ?    Cumhuriyet’in ilan edilmesi
  3.   ?    Saltanatın kaldırılması
  4.   ?    Lozan Antlaşması’nın onaylanması
  5.   ?    Halifeliğin kaldırılması
 40. Aşağıdakilerden hangisi, memurların başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilmeleri için gereken şartlardan biri değildir?
  1.   ?    Memurun en az on yıllık kıdeminin bulunması
  2.   ?    Geçici süreli görevlendirmenin memurların görevleriyle ilgili olması
  3.   ?    Memurun çalıştığı kurumun izni
  4.   ?    Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü
  5.   ?    Geçici görevlendirilecek memurun muvafakati
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: