Read Time:8 Minute, 56 Second

2013 aol 3 donem 3 oturum sorulari ve cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

aol 2013 3 donem 3 oturum sorulari ve cevaplari

Aşağıdaki altı çizili sözcükler- den hangisi soyut anlamlıdır?

 1. Baharın ilk günlerinden biriydi, karlar erimişti.
 2. Köyün arka tarafından bir ho- murtu yükseldi.
 3. Traktörün üstünde birer kahra- man gibi duruyorlardı, sevinç içindeydiler.
 4. İzin vermeyeceğimi bildik- lerinden bana görünmeden babalarını karşılamaya ırmak kenarına gitmişler.

Aşağıdakilerden hangisi durum öyküsünün Türk edebiyatındaki temsilcilerindendir?

 1. Ömer Seyfettin
 2. Ziya Gökalp
 3. Sait Faik Abasıyanık
 4. Eflatun Cem Güney

Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın birlikte çıkardıkları gazete aşa- ğıdakilerden hangisidir?

 1. Saadet
 2. Hürriyet
 3. Tasvir-i Efkâr
 4. Tercüman-ı Ahvâl

 Kişinin bir başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet          B) Hak            C) Özgürlük       D) Hukuk

Memlûk Devleti ile Mercidabık Savaşı’nı yapan Osmanlı padişa- hı, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çelebi Mehmet
 2. Yıldırım Bayezit
 3. Yavuz Sultan Selim
 4. Kanuni Sultan Süleyman

Aşağıdakilerden hangisi, cum- huriyetin ilanının nedenleri ara- sında gösterilemez?

 1. Yeni halifeyi seçmek
 2. Devlet başkanlığı sorununu çözmek
 3. Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek
 4. Meclis hükûmeti sisteminden doğan problemleri gidermek

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Orta Kuşak’ta bulun- masının bir sonucu değildir?

 1. Dört mevsimin yaşanması
 2. Yükseltinin doğuya gidildikçe artması
 3. Cephesel yağışların görülmesi
 4. Akdeniz iklim kuşağında yer alması

Su dolu bir bardağın içine atılan bir taşın taşırdığı su ölçüldüğünde 0,2 litre geldiği görülüyor.

Buna göre, bu taşın hacmi kaç litredir?

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,2

Bir cisim h yüksekliğinden ser- best bırakıldığında 2 saniyede yere ulaşıyor. Sürtünme olma- dığına göre h yüksekliği kaç m’dir? (g = 10 m/s2)

A) 10    B) 20    C) 30    D) 40

Aşağıdaki ışınlardan hangisi elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğramaz?

A) Alfa              B) Beta         C) Pozitron       D) Gama

Herkes tarafından aynı koşul- larda tekrarlandığında aynı sonuçların alındığı ve tüm dün- yada kabul edilen kurallara ne denir?

A) Deney          B) Hipotez          C) Teori            D) Kanun

Aşağıdakilerden hangisinin gö- rülme olasılığı akraba evliliği yap- mış olanlarda daha yüksektir?

 1. Çocukların kalıtsal bir hastalık- la doğması
 2. Sosyal ve ekonomik sorunların yaşanması
 3. Eşler arasında yaş problemi- nin yaşanması
 4. Boşanmaların ilk 1 yıl içinde olması

Turkish is ………… in Turkey.

A) cut               B) planted     C) spoken        D) painted

Die Tasche gehört ………. . (die Tante)

A) meiner          B) mein     C) meinem        D) meine

Ils sont allés en …………… en avion mais ils sont rentrés en train.

A) Pakistan       B) Azerbaïdjan      C) Philippines D) Gaziantep

Birden fazla bireye aynı anda uygulanan testlere ne ad veri- lir?

 1. Performans testleri
 2. Bireysel testler
 3. Grup testleri
 4. Sözlü testler

Gençlik turizmi için aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez?

 1. Çok fazla konfor aranılır.
 2. Gençler yakınları olmadan tu- rizme katılırlar.
 3. Amaç spor, eğlence ve kültürel etkinliklere katılmaktır.
 4. 15-24 yaş gruplarını kapsar.

Şekildeki daire ABCD ka- resinin kenarlarına teğettir. Dairenin alanı 432 cm2 oldu- ğuna göre, karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (r yerine 3 alınız.)

A) 48    B) 72    C) 81    D) 96

Sanatçı, eserlerini meydana ge- tirirken toplumun;

I- yaşam biçimi

II- eğitimi

III- inançları

gibi durumlarının hangilerinden etkilenir?

A) Yalnız I         B) I ve II        C) II ve III          D) I, II ve III

Mülkiyeti başkalarına ait işlet- melerde görev yapan işletme yöneticisi, aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir?

 1. Çalışanların görev dağılımı yapmak
 2. İşletmenin hedeflerini belirle- mek
 3. Yapılacak işleri planlamak
 4. Kâr veya zararı paylaşmak

 Mülkiyeti başkalarına ait işlet- melerde görev yapan işletme yöneticisi, aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir?

 1. Çalışanların görev dağılımı yapmak
 2. İşletmenin hedeflerini belirle- mek
 3. Yapılacak işleri planlamak
 4. Kâr veya zararı paylaşmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de birleşik kelime vardır?

 1. Bahçe hanımeli kokuyordu.
 2. Kâğıtlar yere düştü.
 3. Bulutlar birden karardı.
 4. Küçük köpek korkmuştu 

Aşağıdaki atıklardan hangisi sularda fiziksel kirliliğe neden olur?

 1. Kanalizasyonlar
 2. Fabrika atıkları
 3. Tarım ilaçları
 4. Civa bileşikleri

HF molekülündeki atomlar ara- sında kovalent bağ vardır. Bu molekül için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? _1H, 9Fi

 1. Atomların elektronegatiflikleri aynıdır.
 2. H atomunda kısmi pozitif, F atomunda kısmi negatif yük oluşur.
 3. Bağ elektronları atomlar tara- fından aynı kuvvetle çekilir.
 4. Bağ elektronları H atomuna daha yakındır.

A(a,2b) noktası analitik düz- lemde II. bölgede olduğuna göre, B(a, b) noktası analitik düzlemde kaçıncı bölgededir?

A) I       B) II      C) III     D) IV

I’m exhausted. ……………………

 1. It’s photo time.
 2. Let’s have a rest.
 3. That’s a good idea.
 4. You can’t be serious.

Sie ………. Zeynep und sie ………. 15 Jahre alt.

 1. bin / sein
 2. heiβt / ist
 3. sind / heiβe
 4. heiβen / seid

 La semaine dernière, tout le monde est venu chez elle car ……………. son anniversaire.

A) il y avait       B) c’était   C) il faisait        D) il faut

Almanya ve Fransa için I. Dünya Savaşı’nın çıkışında özel neden oluşturan yer, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Orta Asya

B)   Uzak Doğu

C)    Dalmaçya kıyıları

D)   Alsas-Loren Bölgesi

Dinlerin hac merkezleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmeler- den hangisi doğrudur?

 1. Yahudilik – Roma
 2. Şintoizm – Ganj Nehri
 3. Budizm – Bodhi Gaya
 4. Hinduizm – Altın Tapınak

Çevresi 36 cm olan dikdörtge- nin alanı en çok kaç santimet- rekaredir?

A) 72    B) 81    C) 90    D) 99

Mendel’in çalışmalarında be- zelyeleri kullanmasının sebebi aşağıdakilerden hangileridir?

I. Bezelye tohumları kolaylıkla yetiştirilir.

II. Çok kısa zamanda döl vere- bilir.

III. Bezelyeler hermafrodit olup kendi kendini dölleyebilir.

A) I ve II            B) I ve III               c) II ve III          D) I , II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Uzayda, kenarları aynı yönde paralel olan açılar eştir.
 2. Farklı iki düzlemin en çok bir ortak doğrusu vardır.
 3. Uzayda aynı doğruya paralel olan iki doğru, birbirine diktir.
 4. Uzayda bir doğru ile dışındaki bir noktadan bir ve yalnız bir düzlem geçer.

İstanbul’un fethiyle, aşağıdaki devletlerden hangisi yıkılmıştır?

 1. Napoli Krallığı
 2. Memlûk Devleti
 3. Bizans İmparatorluğu
 4. Trabzon İmparatorluğu

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin konumuna ait doğ- ru bir bilgidir?

 1. Yüzey şekilleri oldukça sadedir.
 2. Önemli petrol üretim alanlarına uzaktır.
 3. Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerdedir.
 4. Yengeç Dönencesi’nin güne- yinde yer alır.

 Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

 1. Namık Kemal
 2. Muallim Naci
 3. Abdülhak Hamit Tarhan
 4. Recaizade Mahmut Ekrem

Aşağıdakilerden hangisi türe- miş sözcüktür?

A) Demir           B) Göz            C) Bilinç           D) Masa

Aşağıdakilerden hangisi nama- zın içindeki farzlardandır?

 1. Niyet
 2. Setr-i avret
 3. İftitah tekbiri
 4. İstikbal-i kıble

Aşağıdakilerden hangisi, İslam Tarihi’nin sözlü kaynaklarından biridir?

 1. Kur’an-ı Kerim
 2. Menkıbeler
 3. Fermanlar
 4. Beratlar

Medine sözleşmesi Hz. Muhammed’in hangi yönü- nü ön plana çıkartmıştır?

 1. Hoşgörülü olma
 2. Barışa önem verme
 3. İnsanlara saygı duyma
 4. Ahlaki değerlere önem verme

Linda doesn’t like jokes because she’s a ………… girl.

A) friendly         B) polite     C) careful          D) serious

Nach der Zahl 21 kommt …. . (22)

 1. Zwanzig
 2. vierundzwanzig
 3. zweiundzwanzig
 4. einundzwanzig

J’ai interdit à mes enfants ………… voyager en moto.

A) des              B) de la        C) du                D) de

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın