Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2016 Lys4 Felsefe Grubu Online Test

Okuma Süresi:17 Dakika, 59 Saniye

2016 Lys4 Felsefe Grubu Online Test

2016 Lys4 Felsefe Grubu Online Test

1. İlk başlarda felsefenin içinde bir disiplin olarak yer alan psikoloji, W. Wundt’un deneysel yöntemi kullanmaya başlamasıyla bilimsel bir nitelik kazandı. Kısa sürede, insan davranışları kapsamlı bir biçimde ele alınmaya başlandı. Kimi bilim insanları bireylerin doğumdan itibaren nasıl geliştiğini incelerken kimileri insanların birbiriyle ilişkisine, kimileri de psikolojik sağlık konusuna odaklandı. Böylece süreç içinde psikoloji biliminin kapsamı genişledikçe gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji gibi farklı uzmanlık alanları oluştu.

Bu parçaya göre psikolojinin farklı alanlarının oluşum sürecine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

a) Neden-sonuç ilişkisine ulaşma amacı

b) Yüksek yararlılığın hedeflenmesi

c) Deneysel yöntemin kısıtlılıkları

d) İnsan davranışının çok yönlü bir yapıya sahip olması

e) Davranıştan başka ilgi alanlarının ortaya çıkması

Bir araştırmacı, sıklıkla saldırgan davranış gösteren çocukların diğer çocuklarla daha az vakit geçirdiği hipotezini doğrulamak ister. Bu nedenle ilk olarak ilkokul çocuklarında gözlenebilecek saldırgan davranışları tespit etmek amacıyla okul bahçelerinde bir doğal gözlem çalışması yapar. İtme, tokatlama, yumruklama, tekmeleme ve çimdikleme gibi davranışları saldırganlık olarak tanımlar. Bunu takip eden ilişkisel bir çalışmada ise bu tür davranışları sıkça gösteren çocukların, diğer çocuklarla grup oyunlarında daha az zaman geçirdiği hipotezini test eder. İkinci çalışmanın bulguları beklentisini destekler.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
a) Araştırmacı ilk çalışmasında betimleme amacı gütmüştür.
b) İkinci çalışma; saldırganlık ve diğer çocuklarla az vakit geçirme arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu göstermektedir.
c) Saldırgan davranışlar ile diğer çocuklarla birlikte zaman geçirme arasında olumsuz ilişki vardır.
d) Bu araştırmacı amacına ulaşmak için birden fazla bilimsel araştırma yönteminden yararlanmıştır.
e) Saldırgan davranışlar, gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde tanımlandığı için ikinci çalışmanın hipotezini test etmek mümkün olmuştur.

 

Birçok fiziksel ve psikolojik değişimin yaşandığı bir gelişim evresi olarak tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bireyler bu dönemde üremeyi gerçekleştirebilecek biyolojik olgunluğa ulaşır.

b) Bu dönemde bireylerin boy ve kilosunda hızlı bir artış görülür.

c) Fiziksel büyümenin farklı beden bölgelerinde farklı zamanlarda gerçekleşmesi sakarlık problemlerine yol açabilir.

d) Ergenlerin çoğu kaygı verici denemeler yapar ve bu sürekli bir soruna neden olur.

e) Fiziksel gelişimin en yoğun olduğu dönem cinsiyete göre farklılık gösterir.

Ayşe ağrıları olduğu için doktora gider. Doktor, Ayşe’yi ayrıntılı bir şekilde muayene eder ancak şikâyetlerinin nedenini bir türlü anlayamaz. Teşhis koyabilmek için ondan bazı testler yaptırmasını ister. Şikâyetlerinin nedenini anlayabilmek için bu testlerin sonucunu mutlaka görmesi gerektiğini söyler.

Ayşe’nin, yaptırdığı testlerin sonuçları belli olana kadar en yoğun hissedeceği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Öfke

b) Şaşırma

c) İğrenme

d) Kaygı

e) Mutsuzluk

Ahmet yarın alışverişe çıkıp yeni bir kazak almayı planlamaktadır. Alışveriş yaparken neler olacağını da zihninde canlandırmaktadır. Mağazadaki satış görevlisi “Buyurun.” dediğinde, “Boğazlı bir kazak arıyorum.” diyecektir. Aradığı kazağı bulduğunda, elinde kazakla kasaya yürüyecek; kasadaki görevliye kazağı uzatacak, görevli kazağı paketlerken Ahmet de ödemeyi yapacaktır. Çıkarken satış görevlisine teşekkür edecek ve satış görevlisi de Ahmet’e “Yine bekleriz.” diyecektir.

Buna göre Ahmet’in yapacağı alışverişi zihninde canlandırması, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

a) Tutum

b) Dürtü

c) Duyarlılaşma

d) Yükleme

e) Şema

Ali mahallede bulduğu sahipsiz bir kediyi konserve mama ile beslemeye başlar. Bir süre sonra kedi ne zaman Ali’nin elinde herhangi bir teneke kutu görse miyavlayarak yanına gelir. Ancak zamanla Ali’nin yanına sadece konserve mama kutusunu gördüğünde miyavlayarak gelmeye başlar.

Bu parçada kedinin önceleri Ali’nin elinde diğer teneke kutuları görünce de miyavlayarak yanına gelip zamanla sadece mama kutusunu gördüğünde gelmesi sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnektir?

a) Genelleme – Ayırt etme

b) Sönme – Kendiliğinden geri gelme

c) Sönme – Ceza

d) Ceza – Olumsuz pekiştirme

e) Genelleme – Ceza

I. Bir araştırmada aynı çevrede yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâları arasındaki benzerlik % 88 olarak bulunmuştur.

II. Bir araştırmada farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâları arasındaki benzerlik % 72 olarak bulunmuştur.

III. Bir araştırmada aynı çevrede yetişen çift yumurta ikizlerinin zekâları arasındaki benzerlik % 63 olarak bulunmuştur.

IV. Bir araştırmada farklı çevrelerde yetişen ikiz olmayan kardeşlerin zekâları arasındaki benzerlik % 50 olarak bulunmuştur.

Çevrenin zekâ üzerindeki etkisini göstermek isteyen bir araştırmacı, yukarıda numaralandırılmış bulgulardan hangi ikisini birlikte kullanmalıdır?

a) I ve II

b) I ve III

c) I ve IV

d) II ve III

e) II ve IV

Ayça kapıyı kilitlediğinden, ocağı açık bırakmadığından bir türlü emin olamamakta ve sürekli kuşku duymaktadır. Bu nedenle evden çıkarken veya gece yatmadan önce kapıyı ve ocağı tekrar tekrar kontrol etmektedir.

Buna göre Ayça’da aşağıdaki ruhsal bozukluklardan hangisi olabilir?

a) Psikosomatik bozukluk

b) Depresyon

c) Kişilik bozukluğu

d) Obsesif kompulsif bozukluk

e) Uyku bozukluğu

Toplum, sadece bir insan topluluğu ya da basitçe insanların bir araya gelmesinden oluşmaz. Toplum aynı zamanda insanlar arasındaki etkileşimleri, çeşitli ilişki ağlarını, kurumsal yapıları ve daha birçok farklı organizasyonu içeren oldukça karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle insanın toplum içinde yaşaması, gündelik hayata dahil olması, salt bedensel varlık olarak toplumun bir parçası olmasıyla değil daha çok diğer insanlarla kurduğu ilişkilerle ve kurumsal düzenekler içindeki konumlarıyla açıklanmalıdır.

Bu parçadan toplumla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Bireylerden oluşan bir yapı olduğu için toplumu anlamanın öncelikli yolu yine bireyin davranışını anlamaktır.

b) Toplumun çok sayıda organizasyondan, farklı ilişki ağlarından oluşması toplumsal gündelik yaşamın anlaşılmasını güçleştirir.

c) Toplumu salt bireylerin toplamından ibaret görmek, aslında onun basit ve indirgeyici bir kavrayışla tanımlandığı anlamına gelir.

d) Bireylerin toplum tarafından kabul görmesi, onların çeşitli ilişki ağlarını içeren karmaşık toplum düzenini anlayabilmeleriyle doğru orantılıdır.

e) Toplumun tanımlanmasında insandan yola çıkarsak bu tanımlamada, onun toplum içindeki bedensel varlığı temel bir dayanak olmalıdır.

İnsanlar; dünyaya geldikleri andan itibaren aileden başlayarak yakın çevrede, akran ve arkadaş gruplarında, okulda, iş yerinde ve hayatın diğer alanlarında duygu, düşünce ve davranış yönünden ömür boyu devam eden bazı örüntüler kazanırlar.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

a) Toplumsal hareketlilik

b) Sosyalleşme

c) Benzeştirme

d) Statü kazanımı

e) Toplumsal değişim

Kentli insan diğer insanların tek tek kim olduklarını bilmese de örneğin otobüs şoförü, çiçekçi veya tezgâhtar olmalarından ne iş yaptıklarını bilir. Kentsel ilişkilerin kişisel olmayan doğası, büyük toplumsal farklılıklarla birlikte, kent sakinlerini kırsal kesimdekilerden daha ılımlı hâle getirir. Kentsel yaşam kırsal yaşama göre insanların dünyaya olan bakışlarını ve duygularını, birbirleriyle olan etkileşim biçimlerini değiştirir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

a) Kentler, kendine özgü sosyal ilişkilere sahiptir.

b) Kent insanı ikincil ve geçişli ilişkiler yaşar.

c) Kentin karmaşıklığı ve çeşitliliği insanları daha hoşgörülü yapar.

d) Kırsal alanda kentlere göre ilişkiler daha samimidir.

e) Kırsal alanda yaşayanlar değişime karşı her zaman direnç gösterirler.

Modern toplumlar, feodalite ve kast sistemine göre daha açık bir sınıf tabakalaşmasına sahiptir. Öte yandan bu durum, alt sınıflara mensup bir bireyin dilediği zaman bir üst sınıfa geçebilmesi anlamına da gelmemektedir. Alt sınıftan insanlar ve onların çocukları, ekonomik kaynaklara erişimlerinin kısıtlı ve iyi eğitim imkânlarından yoksun olmalarından dolayı, çoğunlukla, toplumsal tabakalaşmadaki konumlarını yıllarca aynı şekilde sürdürür ve sonraki kuşaklara aktarırlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

a) Günümüz modern toplumları yatay hareketliliğe daha elverişlidir.

b) Modern toplumlar bireylere kaynaklara erişim açısından eşit olanaklar sunar.

c) Günümüz toplumlarında dikey hareketlilik mümkündür ancak yaygın değildir.

d) Toplumsal tabakalaşma sistemleri mevcut yapının bir sonucudur.

e) Tabakalaşma her toplumda görülen toplumsal bir olgudur.

Mısır’da sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış ve ortaya çıkan sulama sorunu, Mısırlıları evlerinin çatılarında kendi olanaklarıyla tarım yapmaya sevk ediyor. Merkezî Tarım Laboratuvarı da bu alanda yaptığı araştırmalar ve verdiği kurslarla Mısırlılara topraksız çatı tarımını öğretmeyi hedefliyor. Bu da elbette Mısır’da yaşayan bir kişi için “ev”in anlamını değiştiriyor. Ev artık sadece bir tüketim mekânı olmaktan çıkarak bir üretim alanına dönüşüyor. Bu durumun süreklilik kazanması hâlinde ev içerisindeki ilişkilerin, yaşam tarzlarının ve gündelik hayat alışkanlıklarının değişmesi kaçınılmazdır.

Buna göre Mısır’da gelecekte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenebilir?

a) Aile yapısının dönüşümü toplumsal çözülmeyi tetikleyebilir.

b) Ekonomik sorunlar kültürel bir değişime neden olabilir.

c) Tarımsal üretim yeniden yükselişe geçebilir.

d) Çatı tarımı ev içi ilişkileri ikincilleştirebilir.

e) Kültürel değişim ekonomik değişimden daha hızlı ilerleyebilir.

Kültür; insan yaşamının bütün alanlarını kapsadığı için sadece din, ahlak, etnisite, milliyet ve ırk gibi unsurlara dayalı olamaz. Örneğin din veya ahlak, anne babaya saygılı olma gibi kurallar koysa da toplumsal yaşamın bütün alanlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunmaz. Din ve ahlak, insanın hırsızlık yapmaması konusunda yasaklar koysa da işsiz bir insanın geçimini nasıl sağlayacağına ilişkin tariflerde bulunmaz. Bu tür konulara kültürün bütünü içerisinde yanıt aranır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

a) Kültür kendisini oluşturan unsurlardan birine indirgenemez.

b) Kültür yerel, din ve ahlak ise evrensel kurallar ortaya koyar.

c) Toplumsal kontrol din ve ahlak ilkeleriyle sağlanır.

d) Din ve ahlak gündelik yaşam pratikleriyle ilgilenmez.

e) Kültürden farklı olarak din ve ahlak normatif ve değişmezdir.

Pasifik’te bir ada olan Fiji’de etine dolgun olmak hem erkek hem de kadın için ideal bir özelliktir. Fiji toplumunda “Kilo almışsın.” yorumu hep bir iltifat, “Ne kadar zayıfsın.” yorumu da hakaret olarak algılanmıştır. Ancak yeni bir araştırma sonucuna göre artık Fijili gençlerin yeme alışkanlıkları değişiyor. 1995 yılında Fiji’ye kablolu televizyonun gelmesiyle birlikte adalılar ve özellikle de genç kadınlar, anne veya teyzelerini değil; Amerikan dizilerindeki ince belli kadın yıldızları örnek almaya başladılar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

a) Kültürel görelilik

b) Kültürel değişme

c) Kültürel gecikme

d) Kültür merkezciliği

e) Kültürel yozlaşma

Durkheim’a göre her toplum uyumu sağlamak için dinî birtakım unsurları ön plana çıkarır. Dinler genellikle insanları kültürel normlara uymaya davet eder. Ayrıca din, siyasal sistemlerin iktidar sağlamak için kullandıkları unsurlardan biridir. Örneğin Orta Çağ’da krallar, “ilahi hak” ile yönettiklerini iddia ederek itaatin Tanrı’nın iradesine uymak şeklinde görünmesini sağlamıştır. Günümüzde de kimi toplumlarda siyasi liderlerin dine vurgu yaparak kendi eylemlerinin doğru ve adil olduğu imasında bulunduğu görülmektedir.

Bu parçada dinin hangi işlevine vurgu yapılmaktadır?

a) Toplumsal dayanışmayı artırma

b) Toplumsal kontrolü sağlama

c) Bireyin yaşamına anlam katma

d) Toplumsal iş bölümünü geliştirme

e) Kültürel normları taşıma

I. Ya içindesindir çemberin ya da dışındasındır.

II. Bir sayı hem tek hem de çift olamaz.

III. Bir önerme doğru veya yanlıştır.

IV. Başarılı olmak için çalışmak gerekir.

Bu önermelerden hangileri akıl ilkelerinden biri olan üçüncü hâlin imkansızlığına örnek oluşturur?

a) I ve II

b) I ve III

c) II ve III

d) II ve IV

e) III ve IV

Dün kütüphanesini kullanmak için şehrimizde bulunan üniversitenin yerleşkesine gittim. Fakat yerleşkede kütüphaneyi bulamadım. Yoldan geçen bir öğrenciye sordum, o da yolu tarif etmek yerine beni kütüphaneye kadar götürdü. Yaptığı bu iyilik için ona cebimde taşıdığım kalemi hediye ettim.

Bu parçada altı çizili olan kavramların çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kütüphane tümel bir kavramdır.

b) Üniversite kolektif bir kavramdır.

c) Öğrenci distribütif bir kavramdır.

d) İyilik soyut bir kavramdır.

e) Kalem somut bir kavramdır.Verilen Porphyrios ağacı göz önüne alındığında aşağıdaki kavramlardan hangileri “tanımlanamazlar” arasında yer alır?

a) Canlı – Maddi olmayan

b) Duygusuz – Akıllı

c) Maddi olan – Varlık

d) Kant – Akıllı

e) Varlık – Platon

“Hiçbir iki ayaklı dört ayaklı değildir.” önermesinin karşı olum karesine göre üst karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her iki ayaklı dört ayaklıdır.

b) Hiçbir dört ayaklı iki ayaklı değildir.

c) Bazı iki ayaklılar dört ayaklıdır.

d) Bazı dört ayaklılar iki ayaklı değildir.

e) Her dört ayaklı iki ayaklıdır.

Bu çıkarımın önermeler mantığında geçerli olabilmesi için “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)

b)

c)

d)

e)

 önermesi için;

I. tutarlı,

II. tutarsız,

III. geçerli,

IV. geçersiz

durumlarından hangileri söylenebilir?

a) Yalnız II

b) Yalnız IV

c) I ve III

d) I ve IV

e) II ve IV

Bu işlem göz önünde bulundurulduğunda çözümlenen 1. önerme;

önermelerinden hangileri olabilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve II

e) II ve III

Fx: x çift sayıdır. 

Gx: x tek sayıdır. E: {2, 3, 4, 6, 8}

olmak üzere,

sembolik ifadelerinden hangileri “doğru” değerini alır?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I ve III

e) II ve III

Psikoloji, 36. – 38. Sosyoloji, 39. – 40. Mantık sorularını; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar  cevaplayacaktır.

İki yaşındaki Defne istediğini yaptıramadığı durumlarda ağlama nöbetine girmektedir. Ailesi ise ağlama nöbetini durdurmak amacıyla Defne’nin isteklerini yerine getirmektedir.
Bu durumda Defne’nin ağlama nöbetleri ile ailesinin onun isteklerini yerine getirme davranışları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Defne’nin ağlama nöbetleri olumlu pekiştirilmiş, ailenin onun isteklerini yerine getirme davranışları olumsuz pekiştirilmiştir.
b) Hem Defne’nin ağlama nöbetleri hem de ailenin onun isteklerini yerine getirme davranışları olumlu pekiştirilmiştir.
c) Hem Defne’nin ağlama nöbetleri hem de ailenin onun isteklerini yerine getirme davranışları olumsuz pekiştirilmiştir.
d) Defne’nin ağlama nöbetleri olumsuz pekiştirilmiş, ailenin onun isteklerini yerine getirme davranışları olumlu pekiştirilmiştir.
e) Defne’nin ağlama nöbetleri olumlu pekiştirilmiş, ailenin onun isteklerini yerine getirme davranışları cezalandırılmıştır.

 

Bir binada asansörün kapısının üzerine asansörün bozuk olduğunu belirten bir uyarı asılmıştır. Binaya girenler bu uyarıya rağmen doğrudan merdivene yönelmek yerine asansörü çağırma düğmesine basmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

a) Aktarma

b) Güdülenme

c) Algıda seçicilik

d) Çatışma

e) Genel uyarılmışlık hâli

Bireylerin karşılaştıkları stres yaratan durumları ortadan kaldırmak veya onlara uyum sağlamak için kullandıkları başa çıkma stratejileri, duygu odaklı ve problem odaklı olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak bireylerin karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmek için hem duygu hem de problem odaklı başa çıkma stratejilerini genellikle birlikte kullandıkları gözlenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, sınavlarında başarısız olan bir öğrencinin bu durumla başa çıkmak için duygu ve problem odaklı başa çıkma stratejilerini birlikte kullanmasına örnektir?
a) Öğretmeninden eksik olduğu konular için ek kaynak istemesi ve başarısız olduğu derslerden özel ders alması
b) Durumu ailesi ile paylaşarak destek alması ve yakın bir arkadaşıyla bu konuda dertleşmesi
c) Verimli çalışmak için kendisine bir zaman çizelgesi hazırlaması ve sınav dönemi bitene kadar kendine bilgisayar oynamayı yasaklaması
d) Eksik olduğu konuları belirleyip çalışmaya başlaması ve bunun üstesinden gelebileceğini kendine hatırlatarak rahatlaması
e) Başarısız olduğu derslere ilgi duymadığını düşünmesi ve bu derslere çalışmama kararı alması

 

Bir toplumda bireylerin kadın veya erkek, genç veya yaşlı, evli veya bekâr, köylü veya kentli, yoksul veya zengin olmalarının tümünü birden ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplumsal konum

b) Verilmiş statü

c) Kültürel kimlik

d) Anahtar statü

e) Toplumsal rol

Küreselleşme bir yandan bilgi, para, iş gücü, ürün ve hizmetlerin dünya ölçeğinde dolaşımına imkân sağlamakta ve dünyayı küresel bir köy hâline getirmekte iken diğer yandan da yerel ve ulusal bazı unsurları canlandırmaktadır. Örneğin, Kars’ın bir köyünde yapılan bez bebekler İnternet aracılığıyla Türkiye’nin her yerinden, hatta yurt dışından bile talep görmekte ve satılabilmektedir.

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini vurgulamaktadır?

a) Küreselleşme, kültürleri zamanla birbirine benzetir.

b) Küreselleşme ekonomik refah sağlar.

c) Küreselleşme, bütün kültürlere kendini tanıtma olanağı verir.

d) Küresel iletişim, her türlü rekabeti mümkün kılar.

e) Küreselleşme, toplumsal değişmeyi de beraberinde getirir.

Vatikan, dünyada nüfusu en az ve yüz ölçümü en küçük ülkelerden biri olmasına karşın siyasi ve dinî özellikleri nedeniyle önemli bir güce sahiptir. Katolik mezhebinin ruhani lideri olan Papa, aynı zamanda Vatikan’ın da devlet başkanıdır. Papa; yasama, yürütme ve yargının da başıdır. Ülkede dinî kurallar toplumsal yapıyı, norm ve değerleri belirlemektedir.

Buna göre, Vatikan’ın siyasal yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teokrasi

b) Oligarşi

c) Monarşi

d) Aristokrasi

e) Demokrasi

Hiçbir kanatlı dört ayaklı değildir. Her kuş kanatlıdır.

Kıyas kurallarına göre yukarıdaki öncüllerden geçerli olarak hangi sonuç çıkar?

a) Hiçbir kuş kanatlı değildir.

b) Hiçbir dört ayaklı kuş değildir.

c) Her kanatlı kuştur.

d) Hiçbir kuş dört ayaklı değildir.

e) Hiçbir dört ayaklı kanatlı değildir.

Öğrencilere bir problem sorusu örneği vermek isteyen matematik öğretmeni sınıfa altının gramı ne kadar diye sorduğunda Ali “95 TL.”, Mehmet ise “80 TL.” diye cevap verdi. Biri 22 ayar altının, diğeri 18 ayar altının fiyatını verdiğinden iki farklı cevap ortaya çıkmış oldu.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

a) Çok anlamlılık

b) Olgusal tartışma

c) Belirsizlik

d) Tanım eksikliği

e) Anlamsızlık

———-Schlüssel———-

(d) 

(b) 

(d) 

(d) 

(e) 

(a) 

(a) 

(d) 

(c) 

(b) 

(e) 

(c) 

(b) 

(a) 

(b) 

(b) 

(b) 

(a) 

(e) 

(a) 

(d) 

(c) 

(d) 

(e) 

(a) 

(a) 

(d) 

(a) 

(c) 

(a) 

(d) 

(c) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: