2019 Tyt Fen Bilimleri Online Test Alistirma Coz

2019 Tyt Fen Bilimleri Online Test Alistirma Coz

2019 Tyt Fen Bilimleri Online Test Alistirma Coz

1. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g’lık altın bilyeler, başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan üç adet özdeş dereceli silindirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor.

İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g’lık altın bilyeler, başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan üç adet özdeş dereceli silindirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor
a)
b)
c)
d)
e)

2. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları, şekilde gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar boyunca, ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu, ilk olarak K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır.

K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait; I. yer değiştirme, II. ortalama sürat, III. ortalama hız niceliklerinden hangileri L koşucusununkinden daha büyüktür?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

3. Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada; her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışı kazanmaktadır.
Bu yarışmada, katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir
a) Torbalara aktardıkları toplam enerji
b) Yaptıkları iş
c) Kütleçekimsel potansiyel enerji
d) Ortaya çıkarabildikleri güç
e) Yaptıkları işin harcadıkları enerjiye oranı

4. Maddeler ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedir.
Buna göre; I. elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması, II. termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi, III. düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi olaylarından hangileri maddelerin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

5. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalıdır.

Buna göre; I. Tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller ışık verir. II. Yalnız K anahtarı açıldığında sadece X ampulü ışık verir. III. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X ve Y ampulü ışık verir. yargılarından hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

6. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi O merkezli ve r yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden r kadar uzaklıktaki K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre; perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili; I. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse azalır. II. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse değişmez. III. Bölgenin alanı büyütülürse artar. yargılarından hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

7. Onur, ağaç kütüklerini kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan Şekil I'deki gibi bir tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor.

Onur’un kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisindeki bütün boyalar; Şekil II'deki C (cyan), Mg (magenta) ve S (sarı) renk veya bunların karışımlarından oluşmaktadır. Otomobil farlarının ise Şekil II'deki K (kırmızı), Y (yeşil) ve M (mavi) renkli ışıkların farklı oranlarda birleşiminden oluşan sarı renkli bir ışık yaydığı varsayılmaktadır.

Verilen bilgilere göre; sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela, aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur?
a) Mavi
b) Sarı
c) Yeşi
d) Kırmızı
e) Cyan

8. Aşağıda verilen element adı – element sembolü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) Element Adı: Magnezyum         Element Sembolü: MN
b) Element Adı: Civa                   Element Sembolü:K
c) Element Adı: Potasyum         Element Sembolü:K
d) Element Adı: Bakır                 Element Sembolü:Ba
e) Element Adı: Çinko               Element Sembolü: Pb

9.   element atomlarıyla ilgili, I. X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. II. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir. III. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

10. Azot molekülleriyle (N2) ilgili,
I. Azot atomları arasındaki etkileşim, güçlü etkileşim olarak sınıflandırılır. II. Azot atomları arasındaki etkileşim, elektron alışverişi sonucu oluşmuştur. III. Azot molekülleri arasındaki etkileşim, London kuvvetleri sonucu oluşmuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? (7N)
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

11. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
 X elementi: Parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve elektriği çok iyi iletir. 
 Y elementi: Oda sıcaklığında gaz hâldedir ve hiçbir elementle tepkimeye girmez.  
Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) X elementinin atom numarası Y elementininkinden büyüktür.
b) Y elementinin atom yarıçapı X elementininkinden küçüktür.
c) X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Y elementininkinden büyüktür.
d) Y elementinin elektron alma eğilimi, X elementine göre fazladır.
e) X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıflandırılır.

12. Asit çözeltilerinin K, L ve M metallerine etkisinin araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Buna göre, metallerin en aktif olandan en az aktif olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) K – L – M
b) K – M – L
c) L – K – M
d) L – M – K
e) M – K – L

13. 25 oC’de aşağıdaki gibi üç farklı doymamış KNO3 çözeltisi hazırlanıyor. I. çözelti: 100 g saf su ve 25 g KNO3 katısı  
II. çözelti: 75 g saf su ve 25 g KNO3 katısı 
III. çözelti: 180 g saf su ve 20 g KNO3 katısı Bu çözeltilerin KNO3 açısından en derişikten en seyreltik olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) I – II – III
b) II – I – III
c) II – III – I
d) III – I – II
e) III – II – I

14. Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerinin iç yüzeyleri çok yüksek erime noktasına sahip ve kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerlerle kaplanır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılan polimerlerden biridir?
a) Politetrafloroeten (PTFE)
b) Polivinil klorür (PVC)
c) Polietilen tereftalat (PET)
d) Polietilen (PE)
e) Polistiren (PS)

15. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA’nın ortak özelliklerinden biridir?
a) Her birinin yapısında tüm pirimidin baz çeşitleri yer alır.
b) Her iki molekül de nükleotit polimeridir.
c) Her zaman zarlı organel içerisinde bulunurlar.
d) Zincirlerindeki pürin ve pirimidin bazlarının sayıları her zaman birbirine eşittir.
e) Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler.

16. Bir öğrenci izlediği bilimsel bir belgeselde, ayrıntılı mikroskobik görüntüsünün anlatıldığı bir hücreli organizmanın; prokaryot değil, ökaryot olduğu sonucuna varıyor.
Öğrencinin, bu organizmada aşağıdakilerden hangisini gözlemesi bu doğru kanıya varmasını sağlamış olabilir?
a) Hücre duvarına sahip olması
b) Hücre içerisinde kofulların olması
c) Hücrenin hareketini sağlayan bir kamçının bulunması
d) Hücrenin ortasından basitçe ikiye bölünerek çoğalması
e) Hücrede ribozomların bulunması

17. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Moleküler verilere göre mantarlar bitkilerden daha çok hayvanlara benzerlik göstermektedir.
b) Bazı mantar türleri, birçok bitkinin topraktan mineral alımında işlev görür.
c) Bazı mantar türleri ilaç üretiminde kullanılmaktadır.
d) Bazı mantar türleri doğadaki madde döngülerinde ayrıştırıcı olarak işlev görür.
e) Mantarlar, yoğurt üretiminde fermantasyonu gerçekleştirir.

18. Aşağıdaki şekilde bal arılarında üreme süreci gösterilmiştir.

Buna göre şekilde K olayı, N olayı, L hücresi ve      M hücresi ile gösterilen yerler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) K Olayı:Mayoz  N Olayı:Rejenerasyon    L Hücresi:Sperm    M Hücresi:Zigot
b) K Olayı:Mitoz  N Olayı:Rejenerasyon    L Hücresi:Sperm    M Hücresi:Birincil oosit
c) K Olayı:Mayoz  N Olayı:Partenogenez    L Hücresi:Sperm    M Hücresi:Zigot
d) K Olayı:Mayoz  N Olayı:Partenogenez    L Hücresi:Birincil spermotosit    M Hücresi:Zigot
e) K Olayı:Mayoz  N Olayı:Tomurcuklanma   L Hücresi:Birincil spermatosit    M Hücresi:Birincil oosit

19. Renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır. 

Yukarıdaki soyağacında “?” ile gösterilen bireyin renk körü olma olasılığı kaçtır?
a) 1
b) 3/4
c) 1/2
d) 1/4
e) 1/8

20. Canlıların yedikleri besinlerle aldıkları bazı zehirli maddeler, vücutta parçalanmaz ve değişik dokularda birikir. Alt trofik basamaklarda biriken bu maddeler besin zinciri yoluyla üst basamaklara aktarılır ve üst trofik basamaklarda daha yoğun hâle gelir. Bu olaya biyolojik birikim denir. 
 Buna göre, bir göl ekosistemine karışan bir zehirli maddenin aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin dokusunda biyolojik birikim daha fazla olur?
a) Fitoplankton
b) Zooplankton
c) Herbivor balık
d) Omnivor balık
e) Balık kartalı

———-Schlüssel———-

1. (c) 
2. (b) 
3. (d) 
4. (e) 
5. (e) 
6. (d) 
7. (a) 
8. (c) 
9. (e) 
10. (d) 
11. (b) 
12. (d) 
13. (b) 
14. (a) 
15. (b) 
16. (b) 
17. (e) 
18. (c) 
19. (d) 
20. (e) 

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: