meb

2021 Subat Mesleki Egitim Programi

Okuma Süresi:10 Dakika, 2 Saniye

2021 Subat Mesleki Egitim Programi

mesleki çalışmalar

                                                   

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 08-12 ŞUBAT 2021  
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

 

 Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.   

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI: 

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.

4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.

7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

 

2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ 

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.   

3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

 1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
 2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
 3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama materyal kullanımı ve paylaşımı.
 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
 7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
 8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

 

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler. 

1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)

2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi

3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi

4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme

7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi

8. Okulda ilk yardım eğitimi

9. Okul tabanlı afet eğitimi

10. Masal anlatıcılığı eğitimi

11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi 13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi

14. Okul-aile iş birliği eğitimi

15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri

16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi

17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

18. Robotik ve kodlama eğitimi

19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi

20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi

22. Değerler eğitimi

23. Kaynaştırma eğitimi

24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları

25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

 

08-12 Şubat 2021

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

 

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

 

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

  

 

 

 

 

   08.02.2021

Pazartesi

09.30-10.00

Tüm

Öğretmenler

 

Prof. Dr. Adnan BOYACI

Öğretmen Yetiştirme ve

Geliştirme Genel Müdürü

 

Mesleki gelişim programları hakkında
EBA’dan bilgilendirme.

10.10-

10.50

      Tüm

öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Millî Eğitim Bakanı

 

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak
yayının takip edilmesi.

    11.00-

13.30

      Tüm

öğretmenler

   

    Okul müdürlükleri

 

 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Döneminde
gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit

eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi
olarak planlanması. 

 

 

09.02.2021Salı

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

Tüm

Öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Okul müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminde
gerçekleştirilecek aşamalı ve
seyreltilmiş eğitim ile hibrit

eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına
ilişkin eksikliklerinin
giderilmesine yönelik tamamlayıcı

eğitim planlamalarının çevrim içi olarak yapılması.

 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan
“Özel Eğitimde Davranış Değiştirme

Yöntemleri” konulu sunumun EBA’dan izlenmesi.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan “Mesleğim Hayatım portalının tanıtımı ve
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photos/
2020/02/05/metgem_
2020_8sinif_tanitimlari_5e3ad105d345c.pdf
 

adresinde yer alan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Kurumları ve Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan
Güzel Sanatlar ve

Spor Liselerinin Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencilerine
Tanıtım ve Yönlendirilmesi” sunumunun izlenmesi.

 

Talim ve Terbiye Kurulunun 19.08.2020 tarihli ve
21 sayılı Kararı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim
yılından itibaren

9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak
uygulamaya konulan ve http://meslek.eba.gov.tr
adresinde yayımlanan

çerçeve öğretim programlarının ve öğretim
materyallerinin incelenmesi.

 

 

 

 10.02.2021

Çarşamba

 

 

09.30-

13.30

 

Tüm

Öğretmenler

 

İl/İlçe millî eğitim

müdürlükleri

Okul müdürlükleri

  

“Sanatsal Etkinlikler” (*)

Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri

okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim

müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda

planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik

düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş

zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

Konser/Müzik Dinletileri

 • Türk Halk Müziği
 • Türk Sanat Müziği
 • Tasavvuf Müziği
 • Hafif Batı Müziği
 • Klasik Müzik
 • Enstrümantal Müzik
 • Ritim Grupları Performansı
 • Öğretmenlerden Oluşan Solo ve Koro Konserler

 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
“Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor

(ÖTİS)” Projesi kapsamında hazırlanan “Türk Halk Müziği,
Türk Sanat Müziği ve Klasik Müzik” videolarının
EBA’dan izlenmesi.

“Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi”

Erol SAYAN

Bestekâr-Öğretmen

   Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

 

  11.02.2021

Perşembe

09.30-13.30

 

Tüm

Öğretmenler

 

İl/İlçe millî eğitim

müdürlükleri

Okul müdürlükleri

 

“Sosyal-Kültürel Etkinlikler”

 

Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri

okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim

müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda

planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik

düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş

zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

  

Söyleşi, Dinleti Etkinliği

 

 • Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri
 • Emekli öğretmenlerle söyleşi
 • İllerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular
 • İlin tarihsel sürecinde öne çıkan başarılı şahsiyetlerimizin başarı öyküleri 

 

 

    12.02.2021

    Cuma

 

09.00-

12.30

 

Tüm

Öğretmenler

 

Okul müdürlükleri

 

 

“Türkçenin Doğru Kullanımı ve

Beden Dili”

 

Zafer KİRAZ

 

   Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

 

 

 

“Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri”

 

Doç. Dr. Nazife Burcu TAKIL

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

 

 

 

“Ney ve Makam Musikisi”

 

 Kudsi ERGÜNER

Ney Virtüözü

 

Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: