Read Time:7 Minute, 32 Second

6 sinif sosyal bilgiler 2 donem 2 degerlendirme

6 sinif sosyal bilgiler 2 donem 2 degerlendirme

 

ORTAOKULU 6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM II. DEĞERLENDİRME SINAVI

Bu Sınavda toplam 22 soru bulunmaktadır. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her sorunun puan değeri 5(BEŞ) puandır..Son iki soru JOKER sorudur.Başarılar dilerim

Cüneyt BANAN – Sosyal Bilgiler Ögretmeniniz

1-)

Enerji Kaynağı

Hava Kirliliği

Oluşturur

Oluşturmaz

Güneş Enerjisi

 

 •  

Rüzgâr Gücü

 •  

 

Doğalgaz

 •  

 

Taş Kömürü

 

 •  

 

6-A Sınıfı Öğrencisi Musab, Sosyal Bilgiler dersi sınavında her biri “2” puanlık olan seçenekleri yukarıda görüldüğü gibi işaretlerse kaç puan alır?

 1. 2               B)4                 C) 6       D) 8

 

2-) Dünya üretiminde Ülkemizin ilk sırada yer aldığı tarım ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

FINDIK

KAYISI

MUZ

İNCİR

 

3-) Ülkemizde tarımsal faaliyetlere destek veren kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

4-)

Çay

Zeytin

Buğday

Yağışlı bölge

ş ılıklığı

Kuraklık

Tarımsal üretime etki eden doğal ve beşeri faktörler düşünüldüğünde yukarıdaki görseller hangisi ile ilgilidir?

 1. Toplumsal ihtiyaçlarB)     Pazarlama
 2. İklim özellikleri    D)Ticari Faaliyetler

5-)

 

Kuzey Anadolu Fay Hattı

 1

 

Doğu Anadolu Fay Hattı

 2

 

Batı Anadolu Fay Hattı

3

Yukarıda verilen haritaya bakıldığında Ülkemizde farklı fay hatlarının olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki görsele ve verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 1. Ülkemizde depremler görülebilmektedir
 2. Fay hatları boyunca kaplıcalara rastlanabilmektedir
 3. En yoğun depremler Doğu Anadolu Fay hattı boyunca yaşanmaktadır
 4. Batı Anadolu Fay hattıEge bölgesinde etkilidir.

6-)

Otlakların gür ve meralık alanların fazla olduğu, yaz yağışlarınız çok olduğu Erzurum –Kars yöresi

Çiçekli bitki türünün ve sayısının fazla olduğu yerler

Bozkır örtüsünün ve makilerin fazla olduğu alanlar

…I…

…II…

…III…

 

Hayvancılık türleri ve yapıldığı yerlerin özellikleriyle “Arıcılık, Küçükbaş hayvancılık ve Büyükbaş hayvancılık” çeşitlerinin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

I

II

III

A)

Arıcılık

Küçükbaş Hayvancılık

Büyükbaş Hayvancılık

B)

Büyükbaş Hayvancılık

Arıcılık

Küçükbaş Hayvancılık

C)

Küçükbaş Hayvancılık

Arıcılık

Büyükbaş Hayvancılık

D)

Büyükbaş Hayvancılık

Küçükbaş Hayvancılık

Arıcılık

Ekonomik Faaliyetler

7-)

…I… Sektörü

…II… Sektörü

…III… Sektörü

Hayvancılık

Balıkçılık

Ormancılık

Tarla Ekimi

Otomotiv

Kimya

Gıda

Fabrika

Sağlık

Eğitim

Güvenlik

Turizm

Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sektör isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

SANAYİ

HİZMET

TARIM

A)

II

III

I

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

III

II

 

8-)Aşağıda verilenlerden hangisi temel haklarımız arasında yer almaz?

 1. Yaşama Hakkı
 2. Din ve Vicdan özgürlüğü
 3. Kişi dokunulmazlığı
 4. Vergi Verme sorumluluğu

Arkadaşlar ben Berilsu, size bir sorum olacak?  Sorum şu: “Bir ülkede nüfusun % 65’i tarım, % 20’si hizmet ve % 15’i sanayi sektörlerinde çalışmaktadır.”

9-) Yukarıda sorduğum soruyla ilgili acaba aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

 1. Gelişmiş bir ülkedir
 2. Ülkenin gelişmişlik düzeyi yüksektir
 3. Ülkenin ekilebilir tarım alanları fazla olduğu için tarım daha gelişmiştir
 4. Gelişmemiş bir ülkedir

10-) Yukarıda dünyada nüfusun dağılışı ile ilgili verilen taralı alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Nüfusun seyrek olduğu alanlar
 2. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler
 3. Nüfusu 10 Milyonun üzerindeki kentler
 4. Nüfusun yoğun olduğu yerler

11-) Aşağıda verilenlerden hangisi ithal ürünlerimiz arasında yer almamaktadır?

A)

Kahve

B)

Muz

C)

Petrol

D)

İncir

 

12-)Aşağıda enerji kaynaklarımızdan hangisi yenilenebilir özelliğe sahip değildir?

A)

Güneş Enerjisi

B)

Rüzgâr Enerjisi

C)

Jeotermal Enerji

D)

Nükleer Enerji

 

13-) 17 Şubat 1926da kabul edilen Medeni kanununa göre Türk Kadınına;

 • Boşanma hakkı,
 • Çalışma hakkı
 • Resmi nikâh hakkı
 • Mirastan eşit pay alma hakları tanındı.

Verilen haklara bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisinde hak tanınmamıştır?

 1. Ekonomik                   B)Siyasi
 1. Toplumsal (Sosyal)   D)  Hukuk

Ülkeyi tek başıma yönetirim. Her sözüm kanundur. Kimseye hesap vermem. Öldüğümde oğullarımdan biri tahta çıkar.

 14-)

Egemenlik hakkının belirli bir sınıfa, gruba veya zümreye ait olduğu yönetim biçiminde diğer halkın söz hakkı yoktur.

Devletin dini kurallara göre yönetildiği yönetim biçimidir.

 Yukarıda verilen yönetim şekillerinin doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

Teokrasi

Cumhuriyet

Oligarşi

B)

Monarşi

Teokrasi

Meşrutiyet

C)

Meşrutiyet

Teokrasi

Monarşi

D)

Monarşi

Oligarşi

Teokrasi

 

15-)

1-Petrol ve Doğalgaz

 

2-Tıbbi İlaç

 

 

İTHALAT ( Dış Alım)

 

 

3- Tekstil Ürünleri

 

4-Bitkisel Yağ

Ülkemiz yukarıdaki diyagramda verilen ürünlerden hangilerini ithal etmez?

 1. 1 ve 3                          B)  2 ve 4
 1. 2 ve 3                         D)  3 ve 4

16-)

Balıkesir

Zonguldak

Divriği

Murgul

 

Türkiye haritasında işaretli yerlerde çıkarılan madenler aşağıda hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

 

Balıkesir

Zonguldak

Divriği

Murgul

A)

Bor

Taş Kömürü

Demir

Bakır

B)

Linyit

Elmas

Demir

Krom

C)

Bor

Linyit

Petrol

Altın

D)

Mermer

Taş Kömürü

Alüminyum

Demir

 

İnsanlara yardım etmeyi çok severim. Kişilik olarak bir insanı dinlemek bana huzur verir. Onun problemlerini çözebilmek en büyük huzurum. Kısacası insan canlısıyım.

17-) Zehra Betül’ün anlattıklarına bakarak aşağıdaki mesleklerden hangisi kişilik özelliklerine daha uygundur?

 1. Pilot                            B)Psikolog
 1. Öğretmen                   D)Veteriner

Büşra Nur Hanım, KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)’in verdiği Hibe ve Krediyle birlikte fabrika açtı. Nakliye için 7 kamyonet ve bir de otomobil aldı. İşyerindeki elemanlarına yemek için marketten yiyecek ve içecekler aldı. Vergilerini düzenli ödediği için İstanbul Defterdarı tarafından tebrik edildi.

18-)  İrem Hanım ile ilgili verilen girişimcilik örneğinden hangi vergi çeşidine ulaşılamaz?

 1. Kurumlar Vergisi         B)MTV
 1. Emlak Vergisi              D)KDV

19-) Yukarıda verilen işaretli yerlerde yetişen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

 

I

II

III

A)

Ayçiçeği

Arpa

Zeytin

B)

Buğday

Çavdar

Turunçgiller

C)

Ayçiçeği

Buğday

Çay

D)

Şeftali

Haşhaş

Kivi

 

20-) Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinde bitkisel yağ elde edilemez?

Yulaf

Ayçiçeği

Fındık

Zeytin

21-) Yukarıda diyagramda Ülkemizde ormanların bölgelerimize göre dağılış oranları verilmiştir.

Diyagrama göre aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

 1. Orman alanlarının büyük çoğunluğu kıyılarımızda toplanmıştır
 2. Orman bakımından en fakir bölgemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu görülmektedir
 3. Orman yangınlarının en yoğun olduğu bölge Karadeniz Bölgesi’dir.
 4. İç bölgelerimiz orman bakımından fakirdir

22-)  Bir devletin yönetim esaslarından olan Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin (kuvvet) demokratik toplumlarda bazı kurumlara verildiği görülür. Türkiye Cumhuriyeti de demokratik bir devlet olduğuna göre Kuvvetler ayrılığını kullanan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verişmiştir?

 

YASAMA

YÜRÜTME

YARGI

A)

TBMM

Danıştay

Yargıtay

B)

Cumhurbaşkanı

TBMM

Bağımsız Mahkemeler

C)

TBMM

Cumhurbaşkanı

Bağımsız Mahkemeler

D)

Anayasa Mahkemesi

Cumhurbaşkanı

Yargıtay

 

 ÖNEMLİİİİİİ……

Mocha, Espresso, Macchiato,

Latte… Bu kahve türlerine

adını veren İtalya’da, bu

ürünlerle ünlenmiş

Starbucks’ın yalnızca

3 şubesi var. 
Türk kahvesi, Dibek,Menengiç,

Kül, Cilveli, Mırra çıkaran

 Türkiye’de biri hariç hiçbirini

satmayanStarbucks‘ın tam

457 tane şubesi var. 

Kendimizi sorgulamalıyız !

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın