Religion

7 sinif Din Kulturu 2 Unite Test

Okuma Süresi:6 Dakika, 57 Saniye

7.SINIF 2.ÜNİTE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ TEST

1. Öğretmen, etkileşimli tahtada aşağıdaki görseli açarak öğrencilerden bunları yorumlamalarını istemiştir. Görselle ilgili, I. Paylaşım, insanların ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır. II. Sanatçı, eşitlik ile adalet arasındaki farkı göstermiştir. III. Eşit davranmak, bazen adaletsizliğe neden olmaktadır. öğrenci yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I, II ve III. D) l ve ll

2. “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”(Mâide suresi, 8.ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Nefret duygusundan uzak durulmalıdır.

B) Müslüman haksızlık yapmaktan kaçınmalıdır.

C) İnanan kisi Allah’a itaat etmelidir.

D) Gerçeğin ortaya çıkması için şahitlik edilmelidir.

3. Önceleri bir olan Allah’a inanan Semud kavmi zamanla bu inançtan saptı. Bunun üzerine Hz. Salih, onların yanlış inançlarını düzeltmek üzere peygamber olarak görevlendirildi. Onun davetini kabul etmeyerek ondan bir mucize isteyen Semud kavmine Allah mucize olarak bir deve gönderdi. Onlar ise deveyi kestiler. Bunun üzerine Allah, inkarda ısrar etmelerinden dolayı Semud kavmini helak etti. Bu parçada Semud kavmiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Peygamber olarak Hz. Salih’in görevlendirildiğine

B) Bazı kimselerin Hz. Salih’in mesajını benimsediğine

C) Allah’ın onları cezalandırdığına

D) Tevhit inacından uzaklastıklarına

4. · Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek ve doğruluk anlamlarına gelir. · Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. · Başa gelen sıkıntı ve belaya karşı direnç göstermek, olumsuzlukları olumlu kılmak için gayret etmektir. Aşağıdaki ayetler, konu bakımından verilen tanımlar ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) “Kim yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur.” (Fussilet suresi, 46. ayet)

B) “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sâd suresi, 29. ayet)

C) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet)

D) “…(Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun…” (En’âm suresi, 152. ayet)

5. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”(Nahl suresi, 90.ayet) Bu ayeti dikkate alan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

A) Kötülüklerden uzak durması

B) Anne babasına iyi davranması

C) Hüküm verirken tarafsız olması

D) Şahitlik yapmaktan kaçınması

6. “Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün dostun olur.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kimseye nefret duyulmamalıdır.

B) Duygulara daima güvenilmelidir.

C) Dostlar ile asla küs durulmamalıdır.

D) Duygularda dengeli olunmalıdır.

7. Aşağıdaki hadislerin hangisinde insanlar arası ilişkiler konu edilmemiştir?

A) “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güven içinde olduğu kimsedir.”

B) “Kardeşinle tartışmaya girme, onu kıracak şakalar yapma ve ona tutamayacağı sözler verme.”

C) “Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır.”

D) “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur.”

8. Aşağıdaki durumların hangisinde hak ihlali söz konusu değildir?

A) Çalışanların ücretinin zamanında ödenmesinde

B) Malın ayıbının gizlenerek satılmasında

C) Kızların eğitim görmelerinin engellenmesinde

D) Hayvanların doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmasında

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kişinin kendi davranışlarından sorumlu olmasıyla doğrudan ilgilidir?

A) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara suresi, 163. ayet)

B) “De ki ‘Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkümdur. (İsrâ suresi, 81. ayet)

C) Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez…” (İsrâ suresi, 15. ayet)

D) “0, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir…” (Fetih suresi, 28. ayet)

10. “Semud kavmine kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yok. O sizi topraktan yarattı ve sizi orayı imar etmekle görevli kıldı. Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabb’im yakındır ve dualara cevap verendir.’ Onlar şöyle dediler: “Ey Salih! Bundan önce sen, aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun?..” (Hud suresi, 61 ve 62. ayetler) Bu ayetlerden Hz.Salih ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Elçi olarak görevlendirildiğine

B) Kişiliğiyle çevresinin dikkatini çektiğine

C) Toplumunu Allah’a ibadet etmeye çağırdığına

D) Kendisinden mucize istendiğine

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanlar arası ilişkilerle doğrudan ilgili değildir?

A) “Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder…” (Nahl suresi, 90. ayet)

B) “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…”(Nisâ suresi, 135. ayet)

C) Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet şüphesiz Allah, adil davrananları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)

D) “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” (AI-i İmrân suresi, 76. ayet)

12. Toplumsal ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek kontrollü hareket etmeye bağlıdır. Bu nedenle insan, davranışlarını ve isteklerini kontrol etmeli, ahlak ve görgü kurallarını dikkate almalıdır. Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisinden söz edilmektedir?

A) Dürüstlük B) Özdenetim

C) Dostluk D) Adalet

13. Elif, ahlaki tutum ve davranışlar konusu ile ilgili bir sunum hazırlamaktadır. Notlarını kontrol ederken kavram – ayet eşleştirmelerinde yanlışlık yaptığını fark eder. Tabloya göre Elif, numaralanmış kavramların hangilerinin yerini değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?

A) I ve III. B) III ve IV.

C) II ve IV. D) I ve II.

14. Hz. Ömer bir gece, Medine sokaklarında, şehrin düzenini kontrol etmek için dolaşırken yoruldu ve dinlenmek amacıyla bir evin duvarına yaslandı. O sırada, bir annenin kızına şöyle dediğini duydu: – Kalk kızım! Sağdığımız süte su ekle! -Anneoiğim, sen ne söylediğinin farkında mısın? Halife bunu yasaklamadı mı? – Güzel kızım! Halife Ömer bizim süte su eklediğimizi nereden bilecek! Kalk dediğimi yap! – Sana karşı gelmek istemem ama bu söylediğini yapamam. O bilmese de Allah bizi daima görüp gözetir. Bu kızın tutumu; I. çalışkanlık, II. dürüstlük, lll.yardımseverlik ilkelerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız l B) II ve III.

C) Yalnız II. D) I ve III.

15. · “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever”(Al-i İmrân suresi, 134. ayet) · “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin.” (Ahzâb suresi, 70.ayet) Bu ayetlerde aşağıdaki ahlaki davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Özdenetim B) Vatanseverlik

C) Dürüstlük D) Yardımseverlik

16. Aşağıdaki hadislerden hangisi aile büyüklerinin küçüklere karşı görevleriyle ilgilidir?

A) “Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye edin.”

B) “Anne babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki çocuklarınız da size itaat etsin ve saygı göstersinler.”

C) “Yüce Allah, anne-babaya asi olmanızı haram kıldı.”

D) “Anne babasına itaat eden, ikram ve ihsanda bulunana ne mutlu!”

17. İhtiyacı olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven kişiye yardımsever denir. Dinimiz insanları yardım etmeye teşvik eder ve bunun incitilmeden yapılmasını emreder. Bu duyarlılıkla yapılan yardım, taraflar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Yardımlaşmanın faydaları nelerdir?

B) Yardım ederken nelere dikkat edilmelidir?

C) Hangi konuda yardım edilmelidir?

D) Yardımsever kime denir?

18. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile…” (AI-i İmrân suresi, 159. ayet) Ayetteki altı çizili cümlede Hz.Peygamberin hangi yönüne işaret edilmektedir?

A) İlkeli ve disiplinli oluşuna B) Adil ve dürüst oluşuna

C) Ciddi ve kararlı oluşuna D) Kibar ve nazik oluşuna

19. “De ki sabahın Rabb’ine sığınırım; yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden; karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; düğümlere üfürenlerin şerrinden; bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden !”(Felak suresi) Bu sureden, I. Kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. ll. İyilik yaygınlaştırılmalı, kötülük engellenmelidir. lll. Kötülere ve kötülüklere karşı Allah’tan yardım istenmelidir. hususlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III. B) I ve II.

C) II ve III. D) Yalnız I.

20. ‘Benim Marketim’ adlı proje ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin bulunduğu bir sergi açılmıştır. Bu sergiden satın alınan malların bedelinin para kutusuna atılması istenmiştir. Kasiyer çalıştırılmayan bu projede alışveriş yapanların nezaket kurallarına dikkat ettiği ve bütün öğrencilerin aldıkları ürünlerin fiyatını ödedikleri görülmüştür. Bu proje ile öğrencilerde aşağıdaki hususlardan hangisinin gelişmesi beklenmez?

A) Hak ve adalet duygusunun

B) Paylaşma davranışının

C) Sorumluluk bilincinin

D) Toplumsal kurallara uyma hassasiyetinin

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: