7 sinif sosyal bilgiler 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:6 Dakika, 24 Saniye

SOSYAL BİLGİLER

SINIFI : 7 NO: 2013-2014 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. ORTAK SINAVI

1-) Aşağıda Anayasamızda yer alan bazı konular verilmiştir.

*Doğru bilgi alma hakkı

*Düşünceyi açıklama özgürlüğü

*Basın yayın özgürlüğü Bu konular aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) İnsan hak ve özgürlükleriyle

B) Milli Egemenlikle

C) Özel yaşamın korunmasıyla

D) Düşünce özgürlüğüyle

2-) Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylersek yukarıdaki parçayı örnekle desteklemiş oluruz?

A) Yabancı dil bilen bir insanın tercümanlık yapması

B) İletişim kabiliyeti yüksek bir insanın iş yaşamında başarılı olması

C) Dil becerisini geliştiren insanların çevrelerindeki gelişmeleri daha iyi değerlendirebilmesi

D) Yaşam standartları yüksek insanların genelde İngilizce bilmesi

3-) Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfus piramidi gösterilmiştir.

Türkiye’nin son yıllarda nüfus artış hızının azaldığını söyleyen bir kişi, grafiğe göre aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

A) Kadın ve erkek nüfus oranının birbirine yakın olmasını

B) 85 ve üstü yaş grubunun çok az olmasını

C) 15-19 yaş grubundan sonra nüfusun azalmaya başlamasını

D) Nüfus piramidinin alt kısmının daralmaya başlamasını

Yıl Kırsal Nüfus% Kentsel Nüfus%

1940 80 20

1960 68 32

1970 61 39

1980 55 45

1990 43 57

4-) Yukarıdaki grafikte bazı yıllara ait köy ve kent nüfus oranları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 1990 yılında kentli nüfus kırsal nüfusu geçmiştir.

B) Yıllara göre kırsal nüfus oranı sürekli azalmıştır.

C) Kentli nüfusun artmasında kentlerde doğum oranının yüksek olması etkilidir.

D) Kırsal nüfus oranının azalmasında göçler de etkilidir.

5-) İlk Çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazı B) Matbaa C) Takvim D) Tekerlek

6-) I. Avrupa’da derebeylik rejimi zayıflayıp merkezi krallıklar güçlendi.

II. Kilise ve papazlara duyulan güven sarsıldı.

III. Barut, pusula, matbaa ve kağıt gibi buluşlar Avrupalılarca tanındı.

Haçlı Seferlerinin yukarıda verilen sonuçları sırasıyla din, kültür ve yönetim alanları ile ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

7-) Türkiye Selçukluları;

I. Anadolu’da çok sayıda kervansaray yaptırmışlardır.

II. Haçlılarla mücadele etmişlerdir.

III. Yabancı Tüccarlara gümrüklerde vergi indirimi yapmışlardır.

IV. Devlet sınırları içinde saldırılardan zarar gören, tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

Yukarıda verilerden hangisinin ticareti geliştirme amacına yönelik olduğu söylenemez?

A)I B)II C) II ve III D)III ve IV

😎 Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettiği toprakların Türkleşmesine önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu iskan politikasının amaçlarından biri değildir?

A) Fethedilen bölgelerin halkını göçe zorlamak

B) Fethedilen yerlerin sosyal ve askeri güvenliğini sağlamak

C) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamak

D) Balkanlarda kalıcı olmak

9-)

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A) Kültürel alanda özgürlüğü yakalamak

B) Sosyal devlet anlayışını geliştirmek

C) Türk kültürünü tamamıyla Avrupa’ya aktarmak

D) Batı kültürünü yakından tanımak

10-) Avrupalı tarihçi Gibbons Osmanlı devletinin hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) Ümmetçilik politikasını B) Fetih ve yayılma politikasını

C) Genel iskân politikasını D) Hoşgörü politikasını

11-) İyonyalılar bilimsel alanda çağdaşlarına göre daha fazla gelişme göstermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İyonyalılar’ın bilimsel ilerlemede daha fazla gelişme göstermesini açıklar?

A) Deniz kenarında kurulmaları

B) Özgür düşünce ortamının var olması

C) Bilimsel gelişmelerin kayıt altında tutulması

D) Matbaayı icat etmeleri

Din Kültür Yönetim

A) I II III

B) II III I

C) III II I

D) II I III İnsanlar günümüz dünyasında büyük bir bilgi yoğunluğu içinde yaşamaktalar. Her yeni bir gün dünyanın herhangi bir yerinde yeni gelişmeler yaşanmakta. Bu kadar fazla bilgi yoğunluğu içinde insanlar iletişim kabiliyetlerini geliştirmek için çaba göstermek mecburiyetindeler. Okullarımızda yabancı dil öğretiminin 4.sınıftan itibaren başlatılması da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. ”Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde, Osmanlılar çeşitli dinlere bağlı kimseleri barış ve uyum içinde yaşatıyorlardı” Adım Takiyuddin,1570 yılında İstanbul’a geldim. III. Murat’ın desteğiyle Galata Kulesi’nde gökbilim çalışmalarına başladım. Daha sonra elimdeki imkânların yetersizliğini öğrenen padişah, Tophane’de benim için büyük bir rasathane açtırdı.

12-) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda; * Matbaa kuruldu. * Ziraat Bankası açıldı.

* Posta teşkilatı kuruldu. * Kütüphaneler açıldı.

Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

A) Askerlik B) Ekonomi C) Kültür D) Haberleşme

13-) Osmanlı Devlet adamları birçok alanda yenilik yapmak istemelerine rağmen Yeniçeriler her defasında bunu engellemeye çalışmışlardır. Osmanlı padişahı II. Mahmut bu durumu değiştirebilmek için Yeniçeri Ocağını zor da olsa kaldırmayı başarmıştır.

Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisine zemin hazırlayacağı söylenebilir?

A) Savaşlarda yenilgilerin artmasına

B) Sınırların daralmasına

C) İç karışıklıkların yaşanmasına

D) Yenilik hareketlerinin hızlanmasına

14-)

Bu bilgiden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı padişahlarından bazıları, bilimi ve bilim adamlarını destekleyen çalışmalar yapmışlardır.

B) Osmanlı Devleti’nde sadece astronomi alanında çalışmalar yapılmıştır.

C) III. Murat dışında, bilim adamlarını destekleyen padişah olmamıştır.

D) Takiyuddin, Osmanlı bilginleri içerisinde gökbilimle uğraşan tek kişidir.

15-) Buluşlar zaman içinde farklı şekilde kullanılmıştır. Barut başta eğlence amaçlı havai fişeklerin yapımında kullanılırken sonraları ateşli silahlarda kullanılmıştır. Büyük toplar döktüren Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alarak Bizans Devletine son vermiştir. Bu bilgi doğrultusunda barutun aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yaşanmasında etkili olduğu söylenebilir?

A) Ekonomik B) Dini C) Siyasi D) Sosyal

16-) * Yazıyı Sümerler bulmuş. * Kağıt, Çinliler tarafından bulunmuş .* Bilgisayar, Amerikalıların buluşudur.

Yukarı bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Buluşların çoğu Sümerlere aittir.

B) Buluşlar; tek bir topluma ait değildir.

C) Türkler, buluşlara katkı sağlamamıştır

D) Bilim sadece Doğu’da gelişmiştir.

17-)

Yukarıdaki anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir

A) Bilim ve sanat hürriyeti B) Basın araçlarının korunması

C) Süreli ve süresiz yayın D) Eğitim ve öğrenim hakkı

18-) Rönesans hareketlerinin başlamasında;

I. Matbaanın icadı ile kağıdın bollaşması

II. Antikçağ kültürünün incelenmesi

III. Zenginleşen Avrupalıların bilim adamlarını desteklemeleri

nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

A) I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

19-) Rönesans, 16.yüzyılda başta edebiyat ve güzel sanatlar olmak üzere bilim alanında da önemli gelişmeler olmasını sağlamıştır. İlk önce İtalya’da ortaya çıkan Rönesans, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya’da ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A) Eski Roma Uygarlığının merkezi olması

B) Yunan ve İslam uygarlıklarını tanıyor olması

C) Mezhep birliğinin olmayışı

D) İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya yerleşmesi

20-) Abbasi Devleti döneminde Bağdat’ta Beyt-ül Hikme adlı bilim akademisi kurulmuştur. Dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekimleri bir araya getirilmiş, Eski Yunan filozoflarının eserleri Yunancadan Arapçaya çevrilmiştir. Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bağdat bilim ve kültür merkezi haline getirilmiştir.

B) Abbasi Devleti’nde farklı alanlarda çalışmalar yapan bilim insanları yetişmiştir.

C) Kendilerinden önce gelen uygarlıkların bilgi birikiminden yararlanmışlardır.

D) Arapça önemini kaybetmeye başlamıştır.

21-) Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçlarından biri değildir? A) Katolik mezhebi parçalandı.

B) Kilise ve din adamları saygınlığını kaybetti.

C) Eğitim ve öğretimin denetimi kiliseye verildi.

D) Avrupa’da mezhep savaşları başladı.

22-) Aşağıdakilerden hangisinde verilen olay ile sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?

A) Reform kilisenin etkisinin azalması

B) Rönesans skolastik düşüncenin yıkılması

C) Hümanizma sömürgeciliğin yayılması

D) Coğrafi Keşifler yeni kıtaların bulunması

23-) * Kiliseye ve papaya olan güven azalması

* Rönesans ile Skolâstik düşüncenin yıkılması

* Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın ekonomik yapısının değişmesi

Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni ticaret yollarının bulunması

B) Özgür düşünce ortamının doğması

C) Kilisenin tamamen güven kaybetmesi

D) Mezhep birliği sağlanması

Gündelik yaşamımızda kullandığımız bardak, kalem, mum, otomobil gibi araç gereçlerin geliştirilmesinde pek çok medeniyetin katkısı olmuştur. Örneğin; ilk çağ uygarlıkları camı icat etmese bugün bardağı, mürekkebi bulmasa tükenmez ve dolmakalemi, tekerleği bulmasa otomobili kullanıyor olamazdık

Yukarıda yer alan açıklamaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Günümüzde hiç buluş yapılmamaktadır, bütün buluşlar ilk çağlarda yapılmıştır.

B) Otomobil İlk çağda icat edilmiştir.

C) Bugün kullandığımız bazı araç gereçlerin temelinde ilkçağlardaki buluşlar yatmaktadır.

D) İlkçağ uygarlıklarının en önemli buluşları cam ve kalemdir.

25-) Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur?

A) Kağıdın bollaşmasının

B) Pusulanın bulunmasının

C) Matbaanın geliştirilmesinin

D) Ateşli silahların kullanılması

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: