9 sinif biyoloji test 5

Okuma Süresi:9 Dakika, 11 Saniye

1- Aşağıdakilerin hangisinin yapısında karbonhidrat molekülü bulunmaz?

A)Enzim B)ATP c)Ribozom

D)DNA E)RNA

2- -Enerji kaynağı olma

-Hormon yapısına katılabilme

-Ester bağı bulundurma

Yukarıda verilen özelliklerin tümüne sahip molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A)Protein B)Karbonhidrat C)Lipit D)Vitamin E)Mineral

3-

I.Maltoz

II.Sükroz

III.Laktoz

Yukarıdaki disakkaritlerden hangileri, bitkiler tarafından hidrolize uğratılaamaz?

A) Yalnız III B)I ve II

C) I ve III D) IIve III

E) I, II ve III

4- Nişasta molekülüne ait

I.Dehidrasyon sentezi ile üretilme

II.Bitki hücrelerinde depolanma

III.Kloroplastlarda sentezlenme

IV.Glikozit bağı bulundurma

Gibi özelliklerden hangileri selüloz molekülünün de özelliğidir?

A)Yalnız I B) I ve IV C) II ve III

D) II, III ve IV E)I, II, III, ve IV

5- Glikoz+X Maltoz

Galaktoz+X Laktoz

Fruktoz+X Sakaroz

Yukarıdaki olaylarda kullanılan X maddesi aşağıdakilerden doğru olarak verilmiştir?

A)Glikoz B)Yağ asiti C)Gliserol

D)Gliserin E)Galaktoz

6- Karbonhidrat molekülleri aşağıdaki moleküllerden hangisine sahip değildir?

A)Bitki hücre çeperinin yapısına katılma

B)Depolanabilme

C)Protein ve yağlara dönüşebilme

D)Enerji üretiminde kullanılma

E)Ribozomlarda sentezlenme

7- Organik maddeler,

I.Yapılarında karbon,hidrojen,oksijen atomlarının tümünü bulundurma

II.Monomerlerden oluşabilme

III.Canlılar tarafından sentezlenme

Gibi özelliklerden hangileri bakımından inorganik maddelerden farklıdır?

A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

8-Aşağıdakilerden hangisi yağlara ait bir özellik değildir?

A)Deri altında depo edilerek vücut ısısının izolasyonunda görev yapma

B)Kış uykusuna yatan hayvanlarda çok miktarda depo edilebilme

C)Birim miktarından diğer organik bileşiklere göre daha fazla enerji elde edilebilme

D)Göçmen kuşlarda metabolizma faaliyetleri sırasında su eksikliğini gidermede kullanabilme

E)Organizmaların tümünde yapısal ve işlevsel olarak görev yapma

9- Disakkarit moleküllerine ait,

I. Enerji verici reaksiyonlara doğrudan katılabilme

II.Suda tam çözünebilme

III. Polimerleşmeme reaksiyonlarına katılmama

Gibi özelliklerden hangileri, monosakkaritlerin de özelliğidir.?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve IV E) II ve III

10- Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin, karşısında verilen elementler bulunmaz?

A) Glikoz C,H,O,N

B) DNA C, H, O, N, P

C) Nükleik asit C, H, O, N, P

D)Glikojen C, H, O

E)Yağ C, H, O

11- I. Yağlar

II.Proteinler

III.Karbonhidratlar

Nükleik asitler

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri hücrelerin tümünde bulunur?

A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV

D)I, III ve V E) I, II, III ve IV

13- I.Protein

II.Glikojen

Lipit

IV.Nişasta

Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin hidrolizi sonucunda glikoz molekülü açığa çıkar.?

A)I ve II B)II ve III C)II ve IV

D)I, III ve IV E)II, III ve IV

14-Dış ortamla osmotik halindeki bir hücre kendisine göre

I.Hipertonik

II.İzotonik

II.Hipotonik

Ortamlardan hangilerine konulduğunda turgor basıncı artar

A)yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

D)I ve II E)I, II ve III

15-Büyük katı maddelerin fagositozla alınıp koful içerisinde sindirilmesi için

I:Lizozom enzimlerinin görev yapması

II.ATP Harcanması

III.Hücre zarının şekil değiştirmesi

IV.Su tüketilmesi

Gibi olaylardan hangileri gerçekleşmelidir.?

A)ı ve II B)II ve III C)III ve IV D)I, II ve III E)I, II,III ve IV

16-Basit difüzyonun hızı,

I.Molekül çapının küçülmesi

II.Sıcaklığın artması

III.Hücre içi ve dışı arasındaki derişim farkının artması

IV.Zardaki taşıyıcı protein miktarının artması

Gibi durumlardan hangilerine bağlı olarak artış gösterebilir?

A)Yalnız I B)I ve II C)II ve IV D)I, II, ve III E)I, II, III ve IV

17-Nükleik asitlerin yapısında en çok kaç çeşit pürin bazı bulunur?

A)2 B)3 C)4 D)8 E)5

18-

Aşağıdakilerden hangisi RNA molekülleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?

A)DNA tarafından sentezlenir.

B)Tek zincirlidir

C)Ribonükleotitlerden oluşur.

D)Pürinli ve pirimidinli nükleotitlerin oranı her zaman birdir.

E)Protein sentezinde görev yapar.

19-Bir hücrede görev yapan mRNA,

I.Riboz bulundurma

II.Tekrar tekrar kullanılabilme

III.Timin nükleotit bulundurma

IV.Ribozomla komleks oluşturma

Özelliklerinden hangilerine sahiptir?

A)I ve II B)II ve III C)III ve IV

D)I, II ve IV E)I, II, III ve IV

20-Bir nükleik asidin çeşidini, yapısındaki

I.Azotlu organik baz

II.5C”lu şeker

III.Fosforik asit

Moleküllerinden hangileri kesinlikle belirleyemez.

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

D)I ve III E)I, II ve III

21-Tüm nükleotit çeşitlerinin yapısında, aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?

A)Glikozit bağı B)Pentoz şekeri

C)Fosfat grubu D)Ester bağı E)Adenin bazı

22-Aşağıdaki

lerden hangisi bir organik bileşiğin dönüşümü ile oluşturulamaz?

A)Riboz B)Deoksiriboz C)Adenin D)Guanin E)Fosforik asit

23-ATP’nin yapısında bulunan

I Adenin

II.Riboz

III.Fosfat

Moleküllerinden hangileri, DNA ve RNA’da bulunmaz?

A)Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II

D)I veIII E)II ve III

24-tRNA’ya ait

I.Nükleotitlerden oluşma

II.Amino asit taşıma

III.Riboz bulundurma

IV.DNA tarafından sentezlenme

V.Protein sentezinde görev alma

Gibi özelliklerden hangileri mRNA’nın da özelliğidir?

A)I ve II B)II ve III C)II, III ve IV D)I, III, IV ve V

25-Nükleotitlerin yapısında bulunan,

-Adenin

-Guanin

-Timin

-Fosfat

Gibi moleküllerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Deosiriboz şekeriyle bağ yapabilme

B)C, H, O den oluşma

C)Hidrojen bağı oluşturabilme

D)Riboz şekeriyle bağ yapabilme

E)Hem riboz hem deoksiriboz içeren nükleotitlerde bulunma?

26-Nükleik asitlerle ilgili olarak verilen,

I.Kalıtım metaryali DNA dır.

II.Hücrelere ait karekterler oğul döll

III.DNA aracılığı ile aktarılır.

Gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I, II ve III

27-RNA molekülü

I.Mitekondri

II.Golgi

III.Ribozom

III.Kloroplast

gibi organellerden hangisinin yapısında bulunmaz?

A)Yalnız I B)I veII C)II veIV

D)III ve IV E)I,III veIV

28-Aminoasitlere ait,

I.Karboksil

II.Amino

III.Radikal

gibi molekül gibi gruplarından hangileri protein moleküllerinin çeşitliliğinde etkilidir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

D)I ve II E)I ve III

29-Bir hücre bulunan protein moleküllerinin çeşitliliği yapılarında bulunan

I.Amino asit sayısı

II.Amino aist çeşidi

III.Amino asit dizilimi

özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir.

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

D)I ve III E)I,II ve III

30-Hücrede bilgi akışı

-Replikasyon

-Transkripsiyon

-Translasyon

olayları ile sağlanır.

Bu olayların gerçekleşmesi sırasında tüketilen ortak molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A)Deoksiriboz B)ATP C)Riboz D)Fosforik asit E)Urasil

31-.Aşağıda verilenlerden hangisi vitaminlere ait değildir?

a)Kofaktör olarak görev yapma. b)düzenleyici olma.

c)Sindirilmeme d)Enerji vermeme e)Organik yapılı olma

32-Aşağıdaki ifadelerden hangileri tüm vitaminlerle ilgili ortak açıklamadır?

I. Karaciğerde depolanma II.Bağırsakta bakteriler tara- sentezlenme III.kimyasal sindirime uğramama

a)I b)I, II ve III c)II ve III d)I ve II e)III

33.Vitaminlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangileri minerallerde de bulunur?

I.Düzenleyici olma II.Enerji vermeme III.sindirilmeme

a)I, IIveIII b)II c)I d)I ve II e)IveIII

34-.Aşağıdaki biyolojik olayların hangisinde ATP kullanılmaz? a)Hücre bölünmesi b) Pinositoz

c)Aktif taşıma d)Sindirim e)Ekzositoz

35Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zarındaki porlardan kolayca geçebilecek küçüklüktedir?

a)Galaktoz b)Glikojen c)Maltoz d)Nişasta e)Laktoz

36-Bitkilerde hücre çeperinin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

I.Selüloz II.Glikojen III.Glikoprotein

a)I b)I, II ve III c)II ve III d)I ve II e)III

37.Aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşirken hücre yüzeyi küçülür? a)Ekzositoz b)Aktif b)Taşıma c)Endositoz d)Ozmoz e)Difüzyon

38-.Hücre zarından hangi seçenekteki madde geçemez?

a)Vitamin b)İyon c)Alkol d)Glikoz e)Nişasta

39-.Aktif taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I.Sadece prokaryot hücrelerde görülür.

II.Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçişidir

III.Taşıyıcı moleküller görev yapar.

a)IveII b)I,IIveIII c)IIveIII d)IveIII e)III

40- I.Yağ

II.Protein

III.Karbonhidrat

Moleküllerinin canlılarda enerji üretiminde kullanılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I,II ve III B)I, III ve II C)III, I ve II

D)III, II ve I E)II,III ve I

41- I.Mineral

II.Vitamin

III.Yağ

IV.Karbonhidrat

Canlılar yukarıdaki besinlerden hangilerini enerji sağlamak için kullanılırlar?

A)I ve IIB)I ve III C) II ve IV

D)II ve III E)III ve IV

42- I.Polipettit

II.Glikojen

III.Aminoasit

Yukarıdaki moleküllerin hangileri yapı taşlarına parçalanamaz?

A)Yalnız II B)Yalnız III C)I ve III

D)II ve III E)I, II ve III

43-!00 molekül suyun açığa çıktığı protein sentezinde kaç molekül amino asit kullanılır?

A)99 B)101 C)100 D)300 E)50

44-Sadece aminoasit moleküllerinin katıldığı enzimatik dehidrasyon sentazinde aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşmaz?

A)Dipeptit B)Enzim C)Polipeptit

D)Disakkatit E)Protein

45-Aşağıdaki maddelerden hangisi

I.Sindirilmeden hücreye alınma

II.Suda ya da çözünme

III.Düzenleyici ve direnç arttırtıcı olma

IV.Basit yapılı olma

A)Vitamin B)Mineral tuzu C)Protein D)Polisakkarit E)Yağ

46- Glikoz + I Sakaroz + II

Yukarıdaki biyokimyasal tepkimede I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Su Glikoz

B)Fruktoz su

C)Galaktoz Su

D)Su Laktoz

E)ATP Glikoz

1. Canlıları oluşturan organik bileşikler nelerdir?

2. ATP Enerjisi canlı vücudunda hangi amaçlar için kullanılır?

3. Kohezyon neye denir?Açıklayınız.

4. Suyun buharlaşması ve yoğuşmasının canlılar için önemi nedir?

5. Suyun çözücü özelliğinin canlılar için önemi nedir?

6. İnsan kanın pH değeri kaç dır.?

7. Aktif taşımanın özellikleri nelerdr?

8. Endositoz neye denir?Açıklayınız.

9. Fagositoz neye denir?Açıklayınız.

10. Bir hücreli hayvanlardan hangileri fagositozla beslenir?

11. Pinositoz neye denir?Açıklayınız.

12. Canlılarda hangi maddeler pinositoz yolu ile hücreye geçer?

13. Ekzositoz neye denir?Açıklayınız.

14. Homeostazi neye denir?Açıklayınız.

15. Pasif taşıma neye denir?Açıklayınız.

16. Pasif taşımanın özellikleri nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

17. Hangi maddeler kolaylaştırılmış difüzyonla hücre zarından geçebilir?

18. Bitkiler kökleriyle suyu hangi taşıma yöntemi ile kök hücrelerine taşır?

19. Hücreler madde taşınmasının gerçekleştiği ortamlar nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

20. Aktivasyon enerjisi neye denir?Açıklayınız.

21. Enzimlerin protein kısmına ne denir?Açıklayınız.

22. Enzimlerin işlevsel kısımlarına ne isim verilir?

23. Enzimlerde anahtar-kilit uyumunu açıklayınız.

24. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden beş tanesini yazınız.

25. Hücre zarının yapısal görevleri nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

26. Hücre zarının fonksiyonel görevleri nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

27. Organik bileşiklerin canlılardaki görevleri nelerdir?

28. Monosakkarit çeşitlerin nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

29. Disakkaritleri maddeler halin de yazınız.?

30. Polisakkaritleri maddeler halinde yazınız.

31. Deoksiribo nükleotitler nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

32. Ribonükleotitler nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

33. Yapılarındaki şeker çeşidine göre nükleik asitler nelerdir?

34. ATTGC DNA daki baz diziliminin karşılığını yazınız.

35. CGTTA DNA daki baz dizilimin karşılığını yazınız.

36. RNA Molekülü hücrenin hangi organellerinde bulunur?

37. RNA Çeşitleri nelerdir?

38. Vitamin ve hormon olarak görev yapan lipidler nelerdir?

39. Hayvanlarda depo edilen lipid nedir?

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: