Religion

9 Sinif Din Kulturu 2 Donem 1 Yazili

Okuma Süresi:9 Dakika, 19 Saniye

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI İZNİK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISIAÇIKLAMA: İlk 4 sorunun her birinin doğru cevâbı 10 (on) puandır. 5 – 12. Soruların her birinin doğru cevâbı 5 (Beş) puandır. 13. Sorudaki her bir doğru eşleştirme 2 (iki) puandır. Başarılar dilerim. Şaban ÇAKMAK, Din KAB Öğretmeni

1. Yaratılışın amacı, hayâtın anlamı nedir? Açıklayınız. 2. İbâdetler insanı nasıl özgürleştirir? Anlatınız.

3.İbâdetler insanı kötülüklerden uzaklaştırır mı? Açıklayınız.

4. Duânın, insanın zorluklarla başa çıkmasındaki katkısını anlatınız.

Aşağıdaki 5 ilâ 12. soruların cevaplarının tamamını mutlaka alt tarafta yer alan “CEVAPLAR” kısmına yazınız. 5. Hz. Peygamber(s. a. v.) döneminden sonra ortaya çıkan ve O’nun tarafından “dalâlet” olarak nitelendirilen, dînî bir delîle dayanmayan; ancak İslâm’danmış gibi kabûl edilen inanç, ibâdet, fikir ve davranışlara ne denir? 6. Hz. Peygamber’in farz ve vâcipler doğrultusunda peygamberlik görevi olarak; İslâm’ı anlatmak, öğretmek, açıklamak, yaşamak, örnek olmak / yaparak göstermek gibi sebeplerle ortaya koyduğu yaşam tarzına ne denir? 7. Yüce Allâh (c.c.) insanı kendisine kulluk edebilecek kâbiliyetlerle donatmıştır. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her mü’mini farz ibâdetleri yapmakla sorumlu tutmuştur. Bu anlamda, dînin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye ne denir? 8. “Sözlükte samîmiyet, içtenlik, kalpten ve karşılıksız sevgi, samîmî bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise tutum ve davranışlarda sâdece Allâh’ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyâkârlıktan ve ikiyüzlülükten uzak olmak demektir.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir? 9. “Yüce Allâh’ın kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. Yüce Allâh, Kur’ân’da bunların neler olduğunu belirlemiştir. Belirlenen bu fiilleri işlemek Allâh katında büyük günâhtır. Bu nedenle Müslümanın bu fiillerden titizlikle kaçınması gerekir. Bu fiillerden kaçınmak da sevâp kazandıran bir ibâdettir.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir? 10. Yüce Allâh’ın, mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediğiiş ve davranışlardır. Bu çeşitamelleri terk edenler günâh işlemiş olur. Yüce Allâh Kur’ân’da bunların neler olduğunu belirlemiştir. Bu amelleri yerine getiren Müslüman, Allâh’ın övgüsüne mazhar olur, sevâp kazanır ve âhirette ödüllendirilir.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir? 11. “Kelime olarak boyun eğmek, itâat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi anlamlara gelir.Dînî bir kavram olarak; mü’minin Allâh’ın rızâsını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınmasıdır. İnsan, Allâh’a karşı sevgi, saygı ve itâatini en iyi bu şekilde gösterir. Allâh’ı tanımanın ve O’na îmân etmenin tabiî bir netîcesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? 12. “Kur’ân’ın ikinci sûresi olan Bakara sûresinin 177. âyeti bu kavramla isimlendirilir. Bu kavram; îmân ve ibâdet başta olmak üzere her türlü iyilik, ihsân, itâat ve doğruluk anlamlarına gelir. Bu âyette asıl iyiliğin, insanın yüzünü doğuya veya batıya çevirmesi olmadığı ifâde edilmiştir. Asıl iyiliğin samîmî bir îmân, ibâdet ve bunların netîcesi olan güzel ahlâkla ilgili olduğu açık biçimde belirtilmiştir. Böylece içinde îmân, ibâdet ve ahlâk erdemlerinin yer almadığı bir şekilciliğin din açısından temelde bir önem taşımadığı vurgulanmıştır. Özden yoksun bir şekilcilikle gerçek iyiliğe ulaşılamayacağı belirtilmiştir.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir?

5 – 12. SORULARIN CEVAPLARI

5. 7. 9. 11.

6. 8. 10. 12.

13. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki kutucuklara yazarak eşleştiriniz.

MA’BÛT A Allâh’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmektir.

ZEKÂT B İbâdet edilen yer, ibâdethâne, tapınak anlamlarına gelir.

SÂLİH AMEL C Kendisine ibâdet edilen, tapınılan varlık, ilâh, rab anlamlarına gelir.

ÂBİT D İslâm’ın temel ibâdetlerinden biridir. Gerçek bir sabır eğitimi olarak değerlendirilir.

MUBÂH E İslâm’a göre Allâh’ın rızâsını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranışa denir.

NAMAZ F İslâm’ın temel ibâdetlerinden biridir. İnsandaki mal hırsını terbiye eder, toplumsal dayanışmayı arttırır.

VÂCİP G “Helâl” ve “câiz” kavramlarıyla birlikte kullanılır. Yenilmesi, içilmesi, kullanılması veya yapılması âyet ve hadislerle yasaklanmamış olan şeylere denir.

İHSÂN H Kulluk ve ibâdet eden, Allâh’ın emirlerini içtenlikle yerine getiren, bütün varlığıyla Allâh’a yönelen, İslâm dîninin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan kişidir.

MA’BET İ İnsanı Allâh’ın huzûrunda günde beş vakit boyun eğdiren, ibâdetlerin temel ilkelerine uyularak yapıldığında Müslümanı kibirden ve her türlü kötülükten alıkoyan temel ibâdettir.

ORUÇ K Hanefî mezhebinin âlimleri tarafından kullanılmış olan bir terimdir. Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dînî hükümler anlamındadır. Ramazan’da verilen fıtır sadakası, vitir ve bayram namazları, kurban kesmek vb. bu kavram içinde değerlendirilmiştir.

C E V A P L A R I N I Z I M U T L A K A K O N T R O L E D İ N İ Z !

CEVAP ANAHTARI

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI İZNİK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISIAÇIKLAMA: İlk 4 sorunun her birinin doğru cevâbı 10 (on) puandır. 5 – 12. Soruların her birinin doğru cevâbı 5 (Beş) puandır. 13. Sorudaki her bir doğru eşleştirme 2 (iki) puandır. Başarılar dilerim. Şaban ÇAKMAK, Din KAB Öğretmeni

1. Yaratılışın amacı, hayâtın anlamı nedir? Açıklayınız. Allâh (c.c.), insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmış, peygamberleri vâsıtasıyla nasıl bir hayat sürmeleri gerektiğini onlara bildirmiştir.Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar bütün peygamberlerin insanlığı davet ettiği kurtuluş yolunun ortak adı İslâm’dır…(5)Bütün peygamberler insanları Allâh’a, elçilerine ve âhirete îmân etmeye; Allâh’a ibâdet etmeye ve O’nun rızâsı doğrultusunda kulluk bilinciyle, insana yaraşır bir hayat yaşamaya davet etmişlerdir. Bu davete icâbet eden insan, hayâtını anlamlandırmış ve yaratılış amacını bulmuştur. İnsan; Rabbini tanımak ve O’na ibâdet etmek için yaratılmış ve yaratılmışların en şereflisi olarak nitelendirilmiştir…(5) 2. İbâdetler insanı nasıl özgürleştirir? Anlatınız. İbâdet, her şeyden önce Allâh emrettiği için yapılır. Yalnızca Allâh’a ibâdet etmek; insanı diğer varlıkların ve kendi arzularının kölesi olmaktan korur… (5)Allâh’ı tanımak ve ona ibâdet etmek; insanı diğer insanların eteklerini, ayaklarını öpmekten; onlara secde etmekten, yağcılık, dalkavukluk, şakşakçılık, şaklabanlık, yanardönerlik vb. yapmaktan yani kula kulluktan kurtarır, gerçek anlamda özgür ve omurgalı bir insan olmasını sağlar…(5)

3.İbâdetler insanı kötülüklerden uzaklaştırır mı? Açıklayınız.

Evet, ibâdetler insanı iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. Yüce

Allâh, ibâdetlerle Müslümanları tertemiz yapmak ve üzerlerindeki

nimetlerini tamamlamak istemektedir…(5)Çünkü kin, düşmanlık, kibir, alay

etme, alkol, uyuşturucu, fuhuş gibi aşırı eğilim ve davranışlar gerçeği

görmeye; doğru ve yerinde davranmaya engel olur. Bu davranışlar

kalplerin körelmesine ve vicdânların kararmasına sebep olur. Bu kötü

huyları alışkanlık hâline getirenlerin hem Allâh ile hem de insanlar ve diğer

varlıklarla ilişkisi bozulur. Dinimizde ibâdetlerin her biri, insanın manevî

açıdan arınmasına, rûh ve ahlâk güzelliği kazanmasına yardımcı olur…(5) 4. Duânın, insanın zorluklarla başa çıkmasındaki katkısını anlatınız. Duâ, Allâh ile insan arasındaki bağı kuvvetlendiren ibâdetlerdendir. Allâh’a inanan ve güvenen bir kimse tabiî olarak duâya yönelir. Bu yöneliş, insana büyük bir manevî destek ve sıkıntılarla başa çıkma gücü sağlar…(5)Kur’ân’da Allâh’ın insana şah damarından daha yakın olduğu ve duâlara icâbet ettiği belirtilmektedir…(5)

Aşağıdaki 5 ilâ 12. soruların cevaplarının tamamını mutlaka alt tarafta yer alan “CEVAPLAR” kısmına yazınız. 5. Hz. Peygamber(s. a. v.) döneminden sonra ortaya çıkan ve O’nun tarafından “dalâlet” olarak nitelendirilen, dînî bir delîle dayanmayan; ancak İslâm’danmış gibi kabûl edilen inanç, ibâdet, fikir ve davranışlara ne denir? 6. Hz. Peygamber’in farz ve vâcipler doğrultusunda peygamberlik görevi olarak; İslâm’ı anlatmak, öğretmek, açıklamak, yaşamak, örnek olmak / yaparak göstermek gibi sebeplerle ortaya koyduğu yaşam tarzına ne denir? 7. Yüce Allâh (c.c.) insanı kendisine kulluk edebilecek kâbiliyetlerle donatmıştır. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her mü’mini farz ibâdetleri yapmakla sorumlu tutmuştur. Bu anlamda, dînin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye ne denir? 8. “Sözlükte samîmiyet, içtenlik, kalpten ve karşılıksız sevgi, samîmî bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise tutum ve davranışlarda sâdece Allâh’ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyâkârlıktan ve ikiyüzlülükten uzak olmak demektir.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir? 9. “Yüce Allâh’ın kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. Yüce Allâh, Kur’ân’da bunların neler olduğunu belirlemiştir. Belirlenen bu fiilleri işlemek Allâh katında büyük günâhtır. Bu nedenle Müslümanın bu fiillerden titizlikle kaçınması gerekir. Bu fiillerden kaçınmak da sevâp kazandıran bir ibâdettir.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir? 10. Yüce Allâh’ın, mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediğiiş ve davranışlardır. Bu çeşitamelleri terk edenler günâh işlemiş olur. Yüce Allâh Kur’ân’da bunların neler olduğunu belirlemiştir. Bu amelleri yerine getiren Müslüman, Allâh’ın övgüsüne mazhar olur, sevâp kazanır ve âhirette ödüllendirilir.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir? 11. “Kelime olarak boyun eğmek, itâat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi anlamlara gelir.Dînî bir kavram olarak; mü’minin Allâh’ın rızâsını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınmasıdır. İnsan, Allâh’a karşı sevgi, saygı ve itâatini en iyi bu şekilde gösterir. Allâh’ı tanımanın ve O’na îmân etmenin tabiî bir netîcesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? 12. “Kur’ân’ın ikinci sûresi olan Bakara sûresinin 177. âyeti bu kavramla isimlendirilir. Bu kavram; îmân ve ibâdet başta olmak üzere her türlü iyilik, ihsân, itâat ve doğruluk anlamlarına gelir. Bu âyette asıl iyiliğin, insanın yüzünü doğuya veya batıya çevirmesi olmadığı ifâde edilmiştir. Asıl iyiliğin samîmî bir îmân, ibâdet ve bunların netîcesi olan güzel ahlâkla ilgili olduğu açık biçimde belirtilmiştir. Böylece içinde îmân, ibâdet ve ahlâk erdemlerinin yer almadığı bir şekilciliğin din açısından temelde bir önem taşımadığı vurgulanmıştır. Özden yoksun bir şekilcilikle gerçek iyiliğe ulaşılamayacağı belirtilmiştir.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir?

5 – 12. SORULARIN CEVAPLARI

5. BİD’AT (5) 7. MÜKELLEF (5) 9. HARÂM (5) 11. İBÂDET (5)

6. SÜNNET (5) 8. İHLÂS (5) 10. FARZ (5) 12. BİRR (5)

13. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki kutucuklara yazarak eşleştiriniz.

C MA’BÛT (2) A Allâh’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmektir.

F ZEKÂT (2) B İbâdet edilen yer, ibâdethâne, tapınak anlamlarına gelir.

E SÂLİH AMEL( 2) C Kendisine ibâdet edilen, tapınılan varlık, ilâh, rab anlamlarına gelir.

H ÂBİT (2) D İslâm’ın temel ibâdetlerinden biridir. Gerçek bir sabır eğitimi olarak değerlendirilir.

G MUBÂH (2) E İslâm’a göre Allâh’ın rızâsını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranışa denir.

İ NAMAZ (2) F İslâm’ın temel ibâdetlerinden biridir. İnsandaki mal hırsını terbiye eder, toplumsal dayanışmayı arttırır.

K VÂCİP (2) G “Helâl” ve “câiz” kavramlarıyla birlikte kullanılır. Yenilmesi, içilmesi, kullanılması veya yapılması âyet ve hadislerle yasaklanmamış olan şeylere denir.

A İHSÂN (2) H Kulluk ve ibâdet eden, Allâh’ın emirlerini içtenlikle yerine getiren, bütün varlığıyla Allâh’a yönelen, İslâm dîninin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan kişidir.

B MA’BET (2) İ İnsanı Allâh’ın huzûrunda günde beş vakit boyun eğdiren, ibâdetlerin temel ilkelerine uyularak yapıldığında Müslümanı kibirden ve her türlü kötülükten alıkoyan temel ibâdettir.

D ORUÇ (2) K Hanefî mezhebinin âlimleri tarafından kullanılmış olan bir terimdir. Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dînî hükümler anlamındadır. Ramazan’da verilen fıtır sadakası, vitir ve bayram namazları, kurban kesmek vb. bu kavram içinde değerlendirilmiştir.

C E V A P L A R I N I Z I M U T L A K A K O N T R O L E D İ N İ Z !

AÇIKLAMA!Ders kitabından hazırladığım ünite özetlerini yazılılardan bir iki hafta önce sınıf panolarına asıyorum. Öğrenciler özetleri alıp çoğaltıyor, sınava da özetlerden çalışıyorlar. Ben de soruları şu anda izzeteker.com’da mevcut olan bu özetlerden soruyorum. Öğrencilerin çoğu, sınavlara kitaptan çalışmaya üşendikleri için böyle bir çözüm geliştirdim. Şimdi takip ettiğim kadarıyla; öğrencilerin tamâmına yakını bu özetleri renkli kalemlerle çizerek okuyor, bol bol tekrar yapıyor, sınava hazırlanıyor ve güzel puanlar alıyorlar.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: