meb

Aday Oğretmenlik Sinavi

Okuma Süresi:49 Dakika, 19 Saniye

Aday Oğretmenlik Sinavi

Aday Oğretmenlik Sinavi

 

1.Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için yeterli personelin olmaması halinde en az kaç kişilik komisyon kurulur?

a) 3                        b) 4                        c) 5                        d)  6

 

2.Ayıklama ve İmha Komisyonları,  ne zaman çalışmaya başlar?

a) Her yılın Ocak ayı başında

b) Her yılın Mart ayı başında

c) Her yılın Aralık ayı içinde

d) Haziran ayı içinde

 

l-Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

ll-Komisyonlar kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, Komisyon başkanının kararı yönünde işlem yapılır.

lll-İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

3. İmha Komisyonları ile ilgili olarak yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) Yalnız l            b)Yalnız ll           c)l-lll              d)l-ll-lll

 

l-iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

 ll-Taşra, bölge ve yurtdışı arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, onay vermeye yetkili kıldığı kişilerin onayını müteakip kesinlik kazanır

 lll-10 yıl süreyle saklanır.

4.İmha listeleri ve Tutanakları ile ilgili olarak yukarıda belirtilenlerden  hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız l            b)Yalnız ll                           c)l-lll                     d)l-ll-lll

 

1. Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

a)  5-13                 b) 6-13                 c) 5-14            d) 6-14

 

2. 222 sayılı kanuna göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

a) 25                      b) 30                     c) 35                      d) 40

 

6.222 sayılı kanuna göre, okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?

a) 40                      b) 50                     c) 60                      d) 70

3. Her öğrenci velisi çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

a) Aynı gün                                        b) Üç gün içinde

c) Beş gün içinde                            d) Yedi gün içinde

 

4. 222 sayılı kanunun 55 inci maddede ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?

a) 10 gün         b) 15 gün        c) 20 gün           d) 25 gün

 

5. 222 sayılı kanuna göre, Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

a) 500                   b) 300                   c) 200                    d) 100

 

7. 222 sayılı kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, ögretmenlere parasız olarak tahsis olunur.

b) Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 250 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama ayrılır.

c) Köy okulları arazi gelirleri okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, okul aile birliğine gelir kaydedilir.

d) Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur.

 

l-Yıllık plan,

ll- Ünite planı,

lll- Günlük ders planı,

lV- Dersin işlenmesi için gerekli araç, gereçler,

7. Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim programları yukarıda belirtilen hangi konuları kapsar?

a) l-lll              b) lll-lV              c) l-ll-lll          d) Hepsi

 

1.   Aşağıdakilerden  hangisi  Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevlerinden değildir?

a) Eğitim ve sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

b) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak,

d)Rehber eğitici ve rehber öğretmenleri seçmek

 

l-Test ,uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılabilir.

ll- Sınavların test usulüyle yapılması halinde sorular üç kat olarak hazırlanır ve kur'a ile belirlenir.

lll-Sınavda 100 üzerinden 60 almak başarılı olmak için yeterlidir.

2.Hazırlayıcı eğitim sınavı ile ilgili olarak verilen yukarıdaki hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l-ll     b) l-lll                   c) ll-lll                  d) Hepsi

 

l- iki gün içinde dilekçe ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu başkanlığına itiraz edebilirler.

ll- Eğitim ve sınav yürütme komisyonu  yapılan itirazları on gün içinde inceler ve karara bağlar.

lll- Eğitim ve sınav yürütme komisyonu  kararına karşı idari yargıya itiraz edilebilir.

3. Hazırlayıcı eğitim sınavı ile ilgili olarak verilen yukarıdaki hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l-ll     b) l-lll                   c) ll-lll                  d) Hepsi

 

4. Aday memurların adaylık eğitim sınavları aşağıdaki hangi durumlarda geçersiz sayılır?

a) Kopya çekmeye teşebbüs etmek      

b)Kopya çekmek

c) Kopya vermek                                                           

d) Hepsi

 

5.Adaylık sınav evrakları kaç yıl saklanır?

a) 10 yıl                b) 5 yıl                  c) 2 yıl                  d) 1 yıl

 

10. Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi ne  kadardı?

a) En az 6 ay en çok 1 yıl

b)En az 1 yıl, en çok 2 yıl

c) En az 6 ay en çok 2 yıl

d) En az 1 yıl en çok 3 yıl

 

9. Aday memurlara adaylık eğitiminin başarısız oldukları eğitim devresi  en fazla kaç defa tekrarlattırılır?

a) 4                        b)3                         c) 2                        d) 1

 

6. Uygulamalı eğitim süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz ?

a) 50                      b)110                    c) 220                    d) 300

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Rehber eğitici ve rehber öğretmenlerin aday memurların yetiştirilmesindeki  görevleri nden  değildir?

a) Uygulamalı Eğitim Programını hazırlamak,

b)Aday memurun uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

c) Aday memurun uygulamalı eğitim programlarına uygun olarak yetişmesi için izleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmak,

d) Periyodik olarak aday memur hakkındaki görüşlerini raporlar halinde birim amirlerine sunmak.

 

1.Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için yeterli personelin olmaması halinde en az kaç kişilik komisyon kurulur?

a) 3                        b) 4                        c) 5                        d)  6

 

2.Ayıklama ve İmha Komisyonları,  ne zaman çalışmaya başlar?

a) Her yılın Ocak ayı başında

b) Her yılın Mart ayı başında

c) Her yılın Aralık ayı içinde

d) Haziran ayı içinde

 

l-Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

ll-Komisyonlar kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, Komisyon başkanının kararı yönünde işlem yapılır.

lll-İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

3. İmha Komisyonları ile ilgili olarak yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) Yalnız l            b)Yalnız ll           c)l-lll              d)l-ll-lll

 

l-iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

ll-Taşra, bölge ve yurtdışı arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, onay vermeye yetkili kıldığı kişilerin onayını müteakip kesinlik kazanır

lll-10 yıl süreyle saklanır.

4.İmha listeleri ve Tutanakları ile ilgili olarak yukarıda belirtilenlerden  hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız l            b)Yalnız ll           c)l-lll            d)l-ll-lll

 

1. Devlet memurlarından 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş  olanlar aşağıdaki  görevlerden hangisine atanabilirler?

a) Müdür       b)Şube Müdürü     c)  Araştırmacı   d) Şef

 

2. Memur, Şoför düzeyindeki görevlere atanabilmeleri için en az hangi öğrenim

kademesini tamamlamış olmaları şarttır?

a) İlköğretim                                    

b)Orta öğrenim              

c) 2 yıllık yüksek öğrenim          

d)4yıllık yüksek öğrenim

 

3. Devlet Memurları, görevde yükselme suretiyle atanacakları kurumda  en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır?

a) 5                        b) 4                        c) 3                        d) 2

 

4. Kamu Görevlilerinin Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programları en az kaç saat olmalıdır?

a) 50                      b)75                      c) 100                    d) 110

 

5. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kaç gün önce kurum personeline duyurulur?

a)15                       b)25                      c)35                       d) 45

 

1. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl'e bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

a) Yönetmelik ile                           b) Tüzük ile

c) KHK ile                                           d) Kanun ile

 

2. İl ilçe sınırlarının adlarının değiştirilmesi aşağıdaki şekillerden hangisi ile yapılır?

a) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

b) İçişleri Bakanlığının kararı ve Başbakanın tasdiki ile

c) Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

d) Kanun ile

 

l- İl genel idaresinin başı ve mercii validir.

ll-İl idare şube başkanları valinin emri altındadır.

lll- Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.

3.Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) l                         b) ll-lll                  c) lll       d) Hiçbiri

 

l-Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.

ll- Vali,  ilde ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.

lll-Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen ceza verebilirler

4. Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l                     b) l-ll                c) ll-lll               d) Hepsi

 

6. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına  başvuru süresi  en az iş günü olarak belirlenir?

a)5                         b) 10                     c)15                       d) 20

 

l-Vali, Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya yetkilidir.

ll- Vali, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet dairelerini denetler, teftiş eder.

lll- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

5.  Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l                  b) l-ll                  c) ll-lll           d) Hepsi

 

l- İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.

ll- Kaymakam, ilçede Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.

lll- Kaymakamlara mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.

6.  Kaymakamlar ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

 a) l        b) l-lll                   c) ll-lll                  d) Hepsi

 

l-Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.

ll-Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlariyle ikinci derecedeki memurlarına, savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular.

lll-Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

7.  Kaymakamlar ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l         b) l-lll                   c) ll-lll                  d) Hepsi

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi İlçe idare kurulunda görevli değildir?

a) Kaymakam                                   b) Malmüdürü

c)Milli Eğitim Müdürü                  d) Müftü

 

1.Aşağıdakilerden hangisi millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe açılan okul/ kurumlardan değildir?

a) Okul öncesi eğitim kurumları             

b) İlköğretim okulları

c) Anadolu Liseleri                                       

d)Halk eğitim merkezleri

 

2. Okul kurumlara ad verilirken aşağıdakilerden hangisine uyulması gerekir?

a) Türkçe olması              b) Amacına uygun olması

c)  Belli bir anlam taşıması         d) Hepsi

 

3. Aşağıdaki hangi şartları taşıyan  okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Ata… adları verilemez?

a) Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara  

 b) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu kuruma

c) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına

d) İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde örnek olabilecek kuruma

 

I .  Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

II. Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,

III.  Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları,

4. Yukarıdakilerden  hangisi  veya hangileri okul veya kurumlara verilecek adlardandır?

a) Yalnız I            b) I-II            c ) II-III             d) Hepsi

 

-Merkez Teşkilatı

-Taşra Teşkilatı

-Yurt Dışı Teşkilatı

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinden oluşmuştur?

a) Yalnız l                           b) Yalnız ll

c) l-ll                                     d) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden biri değildir?

a) İlköğretim Genel Müdürlüğü                             

b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

c) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  

d) Hukuk Müşavirliği

 

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatının en üst amiri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cumhurbaşkanı                          b) Başbakan

c) Bakan                                              d) Müsteşar

 

Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarına yardımcı olmak üzere en çok kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

a) 3                        b) 5                        c) 7                        d) 9

 

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının denetleyebileceği kurumlardan değildir?

a) Anaokulları                   b) İlkokullar      

c) Dershaneler                 d) Yüksekokullar

 

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı        

b) Hukuk Müşavirliği

c) Milli Eğitim Şûrası                                                   

d) Bakanlık Müşavirliği

 

1.Aşağıdakilerden  hangisi Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının temel ilkelerinden değildir?

a)Katılımcılık                                    b) planlılık

c)Gönüllülük                                    d) Mücadele

 

l-Bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebilir.

ll- Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile yürütülür.

lll-Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunun olurunu alır.

2. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız ll          b) Yalnız l           c) l-ll     d) Hepsi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Etkinlikler kurulu üyelerinden biri değildir?

a) Müdür yardımcısı                     

b)Danışman Öğretmen

c) Rehber Öğretmen                    

d) Öğrenci

 

l-Kurumun türü

ll-Çevrenin ekonomik özellikleri

lll-Öğrencilerin sınıf seviyesi

lV-Öğrencilerin istekleri

4.Yukarıdakilerden hangileri okul kulüplerinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınacak hususlardandır?

a) l-ll     b) l-lll                   c) ll-lll                  d) l-ll-lll-lV

 

l-  Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetiminde ders saatleri içinde öğrencilerce gerçekleştirilir.

ll- Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.

lll- Öğrencilerin ilgi duydukları yalnız bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.

lV- Sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

 

5. Yukarıdakilerden hangileri Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde uyulacak hususlardandır?

a) ll-lll                  b) ll-lV                 c) l-lll                    d) l-lV

 

l- Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde çalışma yapılabilir.

ll- Toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir.

lll- Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıflarında, öğrenciler, 10 saatten az olmamak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

lV- Öğrencilerden seçtikleri toplum hizmeti çalışmalarına katılabilmeleri için Veli İzin Belgesi  alınır.

6. Toplum hizmeti çalışmalarında uyulacak yukarıda belirtilen hususlardan hangileri doğrudur?

a) l-lll                    b) ll-lV              c) l-lll               d) l-ll-lV

 

7. Öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında yılda  kaç saatten az olmamak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?

a) 5        b) 10                     c) 15                      d) 20

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Danışman öğretmenin görevlerinden değildir?

a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.

b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.

c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.

d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

 

Aşağıdakilerden hangisi resmi mühür kullanacak kurumlardan değildir?

a) Mahkemeler               b) Özel okullar                  c) Cumhurbaşkanlığı                     d) TBMM

 

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Her resmi kuruma sadece bir mühür yaptırılır.

b) Mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal edilir.

c) Mühürlerde kullanılacak yazı karakteri Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile yürürlüğe konulur.

d) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilmemiş resmi mühürler kullanılmaz.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Başbakanlıkta bir resmî mühür kütüğü oluşturulur.

b) İmal edilen resmi mühürler mühür beratı ile birlikte mahalline gönderilir.

c) Herhangi bir şekilde kayıp edilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.

d) Görev değişikliği nedeni ile resmi mühürünü devretmesi gereken memurlar mühürü beratı ile birlikte devrederler.

 

1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 3 Mart 1924                   b) 1 Kasım 1922               c) 3 Mart 1922                   d) 1 Kasım 1924

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i  Tedrisat  Kanunu hükümlerinden değildir?

a) Türkiye dahilindeki  Sağlık Bakanlığına bağlı okullar haricindeki tüm ilmi ve eğitim müesseseleri Eğitim Bakanlığına bağlanacaktır.

b) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan tüm medrese ve mektepler Eğitim Bakanlığına devir ve bağlanacaktır.

c)  İmam ve Hatip yetiştirilmesi için okullar açılacaktır.

d) Eğitim Bakanlığınca, Yüksek dini mütehassıslar yetiştirmek üzere, Darülfünunda ilahiyat fakültesi kurulacaktır.

 

3.Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile düzenlenen hususlardan değildir?

a) Savunma Bakanlığına bağlı ortaokulların Eğitim Bakanlığına bağlanması

b) Sağlık Bakanlığına bağlı okulların Eğitim Bakanlığına bağlanması

c) Harp okullarına başlangıç teşkil eden askeri liselerin Savunma Bakanlığına bağlanması

d) Sağlık Bakanlığına bağlı okulların eğitim personelinin Sağlık Bakanlığına bağlılığının devamı

 

4.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1702                 b) 430                c) 5442               d) 4357

 

l-Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır.

ll-Projeler, belediye sınırları içerisinde belediyelerce, onaylanmak şartıyla uygulanır.

lll- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde valilikler tarafından onaylanmak şartıyla uygulanır.

1.            Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a)Yalnız lll              b) l-ll           c) ll-lll               d) l-ll-lll

 

2. Kamuya ait telefon kabinleri, kamu binaları, lojmanlar ve diğer kurum ve kuruluşların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, hangi renkte “YANGIN 110” yazılması zorunludur?

a) Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte

b) Mavi zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte

c) Yeşil  zemin üzerine fosforlu kırmızı veya beyaz renkte

d) Beyaz zemin üzerine fosforlu sarı veya kırmızı renkte

 

3.Toplam kapalı kullanım alanı kaç m2 den büyük okul ve kurum binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur?

a) 1000                 b)3000            c)5000              d)10.000

 

4. Binaya ait yangın tahliye projelerinde aşağıdakilerden hangisi işaretlenmez?

a) Binanın kaçış yolları

b) Yangın merdivenleri

c) Jeneratörün yeri

d) Telefon santrali

 

5. En az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tehlikesiz yerler

b) Düşük tehlikeli yerler

c) Orta tehlikeli yerler

d) Yüksek tehlikeli yerler

 

Pansiyonlarda aşağıdakilerden hangisi barındırılamaz?

a)Parasız yatılı öğrenciler          

b)Paralı yatılı öğrenciler

c) Doktorlar                                                     

d) Belleticiler

 

l-Kazan daireleri

ll-Yakıt depoları

lll-Temizlik malzemeleri deposu

lV-Jeneratör

6. Yukarıdaki kısımlardan hangisi veya hangilerine yanıcı madde atılması veya depolanması yasaktır?

a) Yalnız lll         b) l-ll     c) ll-lll-lV            d) l-ll-lV

 

7. Kalorifer yakıtı olarak kullanılan sıvı yakıtlar aşağıda belirtilen hangi şekilde ve miktarda depolanamaz?

a) 1000 litreye kadar bodrumda ve varil içinde,

b) 3000 litreye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda,

c) 1200 litreye kadar bodrum katta, yangına 60 dakika dayanıklı kagir odada ve sızıntısız sac depolarında, sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,

d) 4000 litreye kadar  bodrum katta, yangına 120 dakika dayanıklı kagir odada sızıntısız tanklarda veya bina dışında sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında.

 

8.Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı binalarının elektrik tesisatı yılda en az kaç kez kontrol ettirilmelidir?

a) Bir                     b) İki                     c) Üç            d) Dört

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yangına karşı kurulacak ekiplerden değildir?

a) Söndürme Ekibi

b) Haberleşme Ekibi

c) Koruma Ekibi

d) İlk Yardım Ekibi

 

Pansiyon ücretleri her yıl nasıl tespit edilir?

a) Okul Müdürlüğünce

b)Satın alma komisyonunca

c)Milli Eğitim Müdürlüğünce   

d) Bütçe Kanunu ile

 

l- Okul müdürü

ll- Belleticiler

lll- Nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler

Yukarıdakilerden hangileri pansiyon tabelasına dahil edilerek yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler.

a) l-ll-lll                               b) ll-lll                  c) l-lll                    d) l-ll

 

Pansiyonların bağlı bulunduğu okulların öğretmenleri ile gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin yüzde kaçını ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler?

a) 25                      b)45                       c) 55                      d)75

 

l- Okulların paralı yatılı öğrenci kontenjanı Okul müdürlüğünce  tespit olunur.

ll- Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara, paralı yatılı öğrenci alınamaz.

lll- Belleticiler,  öncelikle pansiyonun bağlı olduğu okulda görevli öğretmenlerden görevlendirilir.

Pansiyon ile ilgili yukarıdaki hususlardan hangileri doğrudur?

a) l-ll-lll                               b) ll-lll                  c) l-lll                    d) l-ll

 

50 öğrencisi bulunan bir özel öğretim okulu pansiyonuna kaç belletici görevlendirilebilir?

a)1                         b)2                         c) 3         d)5

 

50 öğrencisi bulunan bir ortaokul pansiyonunda kaç belletici görevlendirilebilir?

a)1                         b)2                         c) 3         d)5

 

l- Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,

ll- Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek,

lll- Hastalanan öğrencilerin durumunu idarecilere bildirmek,

Yukarıdakilerden hangileri Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevlerindendir?

a) l-ll-lll                               b) ll-lll                  c) l-lll                    d) l-ll

 

-Paralı yatılı öğrencilerden ücretler kaç taksitte alınır?

a) 2                        b)3                         c)4                         d)5

 

l-Yemeklerden birer porsiyon 48 saat buzdolabında bekletilir.

ll- Hazırlanan yemekler kontrol edilmeden öğrencilere verilmez.

lll- Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yiyecek sokulmaz.

Okul pansiyonları ile ilgili yukarıdaki hususlardan hangileri doğrudur?

a) l-ll-lll                               b) ll-lll                  c) l-lll                    d) l-ll

1. Devlet memurlarından 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş  olanlar aşağıdaki  görevlerden hangisine atanabilirler?

a) Müdür                            b)Şube Müdürü              

c)  Araştırmacı                  d) Şef

 

2. Kamu görevlilerinin Memur, Şoför düzeyindeki görevlere atanabilmeleri için en az hangi öğrenim

kademesini tamamlamış olmaları şarttır?

a) İlköğretim    

b) Orta öğrenim                             

c) 2 yıllık yüksek öğrenim                          

d)4yıllık yüksek öğrenim

 

3. Devlet Memurları, görevde yükselme suretiyle atanacakları kurumda  en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır?

a) 5                        b) 4                        c) 3                        d) 2

 

4. Kamu Görevlilerinin Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programları en az kaç saat olmalıdır?

a) 50                      b)75                      c) 100                    d) 110

 

5. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kaç gün önce kurum personeline duyurulur?

a)15                       b)25                      c)35                       d) 45

 

6. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına  başvuru süresi en az en az iş günü olarak belirlenir?

a)5                         b) 10                     c)15                       d) 20

 

1. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl'e bağlanması

aşağıdakilerden hangisi ile olur?

a)Yönetmelik ile                            b) Tüzük ile

c) KHK ile                                           d) Kanun ile

 

2. İl, ilçe sınırlarının adlarının değiştirilmesi aşağıdaki şekillerden hangisi ile yapılır?

a) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

b) İçişleri Bakanlığının kararı ve Başbakanın tasdiki ile

c) Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

d) Kanun ile

 

l- İl genel idaresinin başı ve mercii validir.

ll-İl idare şube başkanları valinin emri altındadır.

lll- Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.

3.Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) l                   b) ll-lll                       c) lll              d) Hiçbiri

 

l-Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.

ll- Vali,  ilde ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.

lll-Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen ceza verebilirler

4. Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l                         b) l-ll             c) ll-lll               d) Hepsi

 

l-Vali, Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya yetkilidir.

ll- Vali, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet dairelerini denetler, teftiş eder.

lll- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

5.  Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l                         b) l-ll             c) ll-lll               d) Hepsi

 

l- İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.

ll- Kaymakam, ilçede Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.

lll- Kaymakamlara mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.

6.  Kaymakamlar ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

 a) l                    b) l-lll                c) ll-lll                 d) Hepsi

 

l-Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.

ll-Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlariyle ikinci derecedeki memurlarına, savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular.

lll-Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

7.  Kaymakamlar ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l                  b) l-ll                  c) ll-lll                d) Hepsi

 

8.Aşağıdakilerden hangisi İlçe idare kurulunda görevli değildir?

a) Kaymakam             b) Malmüdürü            c)Milli Eğitim Müdürü                  d) Müftü

 

1. Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri, Belediye ve Mücavir alan sınırları haricinde hangi makam birim tarafından onaylanır?

a)Belediyeler   b)Kaymakamlıklar         

c) Valilikler        d) Üniversiteler

 

2. Yangın ihbar telefonu “YANGIN 110”  hangi şekilde yazılır?

a) Sarı zemin üzerine lacivert

b)Sarı zemin üzerine siyah

c)Kırmızı zemin üzerine mavi

d)Kırmızı zemin üzerine sarı veya beyaz

 

3. Okul ve kurumlarda binaya ait yangın tahliye projelerinde aşağıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri yer alır?

l- Binanın kaçış yolları,

ll- Yangın merdivenleri,

lll- Yangın dolapları

lV- jeneratörün

a) Yalnız l            b) l-ll         c) l-lll-lV          d)l-ll-lll-lV

 

4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakıt depolarının konulabileceği yerlerden biridir?

l- Merdiven altı

ll-Merdiven boşluğu

lll-Mutfak

lV-Banyo

a) Yalnız l            b) l-ll         c) l-lll-lV          d)Hiçbiri

 

2. Yönlendirme levhası “ACİL ÇIKIŞ”  hangi şekilde yazılır?

a) Sarı zemin üzerine lacivert

b)Sarı zemin üzerine kırmızı

c)Yeşil zemin üzerine beyaz

d)Kırmızı zemin üzerine sarı

 

5. Düşük tehlike sınıfında her kaç m2, yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir?

a)500                       b)350                 c)250                  d)100

 

1.Aşağıdakilerden hangisi resmi mühür kullanacak kurumlardan değildir?

a) Mahkemeler               b) Özel okullar            c) Cumhurbaşkanlığı                     d) TBMM

 

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Her resmi kuruma sadece bir mühür yaptırılır.

b) Mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal edilir.

c) Mühürlerde kullanılacak yazı karakteri Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile yürürlüğe konulur.

d) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilmemiş resmi mühürler kullanılmaz.

 

3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Başbakanlıkta bir resmî mühür kütüğü oluşturulur.

b) İmal edilen resmi mühürler mühür beratı ile birlikte mahalline gönderilir.

c) Herhangi bir şekilde kayıp edilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.

d) Görev değişikliği nedeni ile resmi mühürünü devretmesi gereken memurlar mühürü beratı ile birlikte devrederler.

 

6287 Nolu kanun 444 sistemi müdür öğrencilere 15 gün izin verebilir

220 saat uygulamalı eğitim en az 2 aydan en fazla 5 aydan

En yüksek danışma kurulu meb şurası

Talim Terbiye doğrudan bakanlığa bağlı ve sekreterya görevini yapar, bilimsel danışma ve karar organıdır.

En az kaç kişilik komisyon olmalı 3.

Ayıklama ve imha komisyonu ne zaman çalışmaya başlar her yılın mart ayı başında

Hangisi il idare kurulunda görevli değildir müftü

Yangın projeleri kim tarafından onaylanır. Valilikler

110 yazısı kırmızı zemin üzerine sarı veya beyaz şeklinde yazılabilir.

Acil çıkış nasıl yazılır.yeşil üzerine beyaz

500 metre yakınında en az bir yangın tüpü bulunmalı

 

Mali Kontrol Kanunu 5018

Kamu bütçesini disipline etmek ve düzenlemek

Harcama birimlerine devredilmiş – harcama yetkilisi

Ödenekler gönderilen harcama kaleminde kullanılır.

İhalesiz alımlarda DMO – Avans – 3 ay – Belgeyle kapatma

 

DEVLET MEMURLARI GÖREVLENDİRME

Sürekli ve geçici görevlendirme: Sürekli görevlendirmelerde aynı belediye sınırları dışında 1 gün yemye 60 yemye  1 km 

Geçici görevlendirmelerde: 1/3 2/3 ve 3/3 harcah ve mutah taşıt ücreti

Temel aylık eşit

HAMİLELİK İZNİ toplam 16 Hafta 8 hafta doğum öncesi (Doktor raporuyla 3 haftaya kadar çalışır, doğum sonrasına eklenir) doğum sonrası 8 hafra

ÇOCUK AİLE YARDIMI Eğitim Öğretim tazminatı 0-6 yaş 500 kat sayı 6- .. 250 katsayı

EK DERS 18 saat Anaokulu , 15 saat Branj öğretmeni

SENDİKAL FAALİYETLER 400 üyesi bulunan haftada birg ün izin

İZİN   10 yıla kadar 1 yıl içerisinde 20 gün, 10 yıldan sonra 1 yılda 30 gün, Mazeret izni yılda 10 gün

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: