Deutsch

Almanca Edatli Fiiller

Okuma Süresi:20 Dakika, 40 Saniye

Almanca Edatli Fiiller

Verben mit Präpositionen 

Bu fiiller belli bir edat ile birlikte ve ismin belli halinde kullanılır ve bu fiiller kullanıldıkları edatlarla birlikte öğrenilmelidir.

Beispiel/Örnek :

Er spricht von jenem und diesem (sprechen von Dativ)Ondan bundan konuşuyor.

Bir şeylerden konuşmak von edatıyla birlikte kullanılır.

Hangi fiilin hangi edatla ve hangi halde kullanılacğının kesin belli bir kuralı bulunmamaktadır. Bu yüzden fiil edat ve hangi halde kullanılması gerektiği bir arada öğrenilmeli çalışılmalıdır. Bu fiiller belli bir edat ve belli bir ismin haline bağlıdır.

Beispiel/Örnek : sorgen für Akk./ teilnehmen an Dat.

Die Krankenschwester sorgt für den Schwerkranken.Hemşire ağır hastaya bakıyor. (sorgen für Akkusativ)
                                                     Akkusativ-ismin -i hali

Wir haben an der Wanderung teilgenommen.Yürüyüse katıldık. (teilnehmen an Dativ)
                        Dativ-ismin -e hali

Bazı edatla kullanılan fiiller edat ve ismin belli halini gerektiren ögenin yanında bir ismin halini daha gerektirebilir.

Die Tourist dank dem Taxifahrer für seine Hilfe.Turist taxi soförüne yardımı için teşekkür ediyor. (danken jemandem für Akkusativ)

                              Dativobjekt-e hali        Akkusativ-i hali

Bazı edat ile kullanılan fiiller hatta birden fazla edat ile kullanılır ve gerektirerir. Genellikle ismin -e halini gerektiren "Dativ" ismin -i halini gerektiren  "Akkusativ" ögeden daha önce gelir. Dönüşlü kullanılan çoğu fiiller bir edat gerektirir.

Er beschwert sich bei den Nachbarn über den Lärm. (sich beschweren bei jemandem über etwas) 
                                  Dativobjekt-e hali          Akkusativ-i hali              
(Komşularının gürültüsünden şikayetçi oluyordu.)

 

Bei Fragen und dass-Sätze

Bei Fragen

Soru cümlelerinde öncelikle sorunun kişiye mi nesneye mi sorulduğu ayırt edilmelidir. Kişiye sorulan soru cümlelerinde  Präposition + wer- Fall  (an wen, vom wem) edat soru zamirinden önce gelir.

Er wartet auf auf seine Freundin.
         Auf wen     wartet er?
(Person,Kişi)
Präposition + wer- Fall 

Nesne sorulan soru cümlerinde ise wo +  Präposition (worin,worunter) Edat bir ünlü ile başlayan harfle bitiyor ise edatla soru sözcüğünün arasına "r" harfi koyulur.

Er wartet auf den Bus.O otobüsü bekliyor.
     Worauf       wartet er?O neyi bekliyor. (Sache,İsim)

wo +  Präposition

Zamirle kurulan cümlerde de kişi ve nesne ayrımı yapılmak zorundadır.

Kisi zamirinde önce edat daha sonra kişi zamiri yer alır.

Wartest du auf deine Freundin?Kız arkadaşını mı bekliyorsun.

               Präposition + Personalpronomen
Ich warte immer auf sie.Onu hep bekliyorum. 
                   

Nesnelerde ise  "da" sözcüğü ve edat ile kombinasyonu, edat bir sesli harfle başlıyor ise edatla da sözcüğü arasına "r" harfi girer..

Wartest du auf den Bus.Otobüs mü bekliyorsun.
Ich warte immer noch  darauf. Hep onu bekliyorum. 
                      Da +  Präposition

dass-Sätze

Edatlı fiiller dass bağlacı ile ya da mastar cümleleri ile genişletilebilir. Bu durumda edat da-dar + Präposition ile temel cümlenin sonunda yer alır.

  • Das Präpositionalobjekt kann zu einem dass-Satz oder InfinitivKonsturktion erweitert werden. Im Allgemeinen steht die Präposition mit da odar dar am Satzende oder im Buzugssatz.

Er denkt daran, dass seine Tante bald zu Besuch in die Türkei kommt.Yakında teyzesinin Türkiye'ye geleceğini düşünüyor.
     Haupsatz                                             Nebensatz

Er denkt daran, einen Führerscheim im Sommerferien zu machen.Yaz tatilinde bir ehliyet almayı düşünüyor.
     Haupsatz                                       Infinitivkonstruktion

 

ab/hängen von + Dativ=bir şeye bağlı olmak 

Es hängt von Eltern ab, wohin wir in die Ferien fahren. Tatil yapıp yapmayacağımız ebeveynlere bağlı

abhalten durch + Akk von + Dat.=alıkoymak

Sei ruhig und halte mich nicht ständig vom Lernen ab! Sessiz ol ve beni öğrenmeden alıkoyma.

ab/melden bei + Dativ von + Dativ= iptal etmek ayrılmak

Erdem hat die Familie beim Einwohnermeldeamt abgemeldet. Erdem aileyi nufusmüdürlüğündeki ikametini düşürdü iptal etti

Sie hat sich vom Sprachkurs abgemeldet. Dil kursundan ayrıldı.

abbrechen mit + Dativ=Hesaplaşmak, ödeşmek

Julia rechnet die Kosten mit ihrer Firma ab.

abschließen mit + Dativ=biriyle sözleşme varmak yapmak

Wir schließen einen Vertrag mit dem Arbeitgeber ab. İşçi ile bir sözleşmeye vardık/imzaladık

abstimmen über Akkusativ=

Die Mitarbeiter stimmen über den Antrag ab. 

achten auf + Akkusativ=dikkat etmek

Während seines Vortrags achtete er kaum auf seine Zuhöre. Sunum sırasında dinleyiçilere nedeyse hiç dikkat vermiyor

sich amüsieren über + Akkusativ=Eğlenmek

Felix amüsiert sich über den Trickfilm. Feliz çizgi filimle eğleniyor

an/fangen/beginnen mit + Dativ=başlamak

Fang endlich mit dem Vorlesen an. Hadi sesli okumaya başla 

anbieten zu + Dativ=birine bir şeyi sunmak

Ich biete dir meinen Wagen zu Kauf an. Arabamı senin için satışa sunuyorum.

ändern an + Dativ=bir şeyde değişiklik olması

Das ändert nichts an der Situation. Bu durumuda bir değişiklik yapmaz/durumu değiştirmez

sich ängstigen um + Akkusativ vor Dativ =kor(kut)mak,endişe

Ich ängstige mich um meine Tochter. /Kızım için endileşeniyorum 

ankommen auf + Akkusativ=Bağlı olmak

Jetz kommt das auf dich an. Şimdi bu sana bağlı.

sich anmelden bei + Dativ für + Akkusativ=Kayıt olmak,Başvurmak

Er hat sich bei seiner Schule angemeldet. Okuluna haber verdi.

Hast du den dich an den Kurs angemeldet. Kursa kayıt oldun mu?

anrufen bei + Dativ=aramak bir yeri

Du muss beim Reisebüro anrufen. Seyehat acentasını aramak zorundasın

ansehen als + Akkusativ=görmek

Er sieht mich als seinen Freund an. Beni arkadaşı olarak görüyor.

anstellen als + Akkusativ zu Dativ=olarak iş vermek,görev sıraya girmek

Wir möchten ihn als Fahrer anstellen. Onu sürücü olarak  ayarlamak istiyoruz.

antworten auf + Akkusativ= Bir şeye cevap vermek 

Antworte bitte auf meine Frage. Lütfen soruma cevap ver.

anpassen an + Akkusativ = bir şeye uyum sağlamak,ayak uydurmak 

In kürzer Zeit hat sie sich an die fremde Umgebung angepasst. Kısa zaman içerisinde yabancı çevreye uyum sağldı.

appellieren an + Akkusativ= bir şeye seslenmek hitap etmek

Ich appeliere an seinen Mitgefühl. Onun duygularına sesleniyorum

arbeiten bei / an + Dativ= bir yerde çalışmak/şey üzerinde çalışmak

Jim arbeitet bei Siemens. Jim Simenste çalışıyor

sich an/passen an + Akkusativ=uyum sağlamak

Er hat sich an die tropische Klima angepasst. Tropik iklime uyum sağladı alıştı.

sich ärgern über Akkusativ 

Der Lehrer ärgerte sich über seine frechen Schüler. Öğretmen küstah öğrencilerine sinirlendi.

Sie ärgerte seinen jüngeren Bruder. Erkek kardeşini sinirlendirdi.

Sie ärgerte sich die Fliege an der Wand. (Küçük şeylere bile kızmak/Duvardaki sineğe sinirleniyor) 

Er ärgert sich so über ihn. Ona öyle kızdıki

auffordern zu + Dativ=bir şeye davet etmek

Alex fordert sie zum Tanz auf. onu dansa etmeyi talep etti/dansa davet etti

auf/hören mit + Dativ=kesmek,sona erdirmek

Hört mit der Streterei auf. Kavgayı bırakın.

aufklären über Akkusativ=açıklama yapmak bir konuda aydınlatmak

Die Polizei klärte die Bürger über den Fall auf. Polis halkı kaza hakkında aydınlattı.

aufpassen auf Akkusativ=birine dikkat etmek

Mark passt auf seinen jüngeren Sohn auf. Mark genç oğluna bakıyo/göz kulak oluyor.

sich aufregen über Akkusativ=heyecanlan(dır)mak

Irem regt sich über seinen Chef auf. 

aufwachen aus + Dativ=bir şeyden uyanmak

Maria wacht aus ihrer Träume auf. Rüyasından uyandı.

ausfüllen mit + Dativ=bir şey ile dolu olmak

Mein Tag sind mit viel Arbeit ausgefüllt.Günüm işle dolu

ausgeben für Akkusativ für Akkusativ=bir şey için harcamak

Viele Leute geben ihr Geld für ein Luxus aus. Birçok insan  lüks için paralarını harcıyor.)

ausgehen von Dativ=bir şey için harcamak

Man sollte immer von Besten ausgehen. En iyiden başlanmanlı 

ausschließen aus Dativ=bir şeyden çıkmak

Der Minister wird aus der Partei ausgeschlossen. Bakan partiden istifa etti.

aussehen nach Dativ= gibi görünmek bir şeye benzemek

Es sieht nach einem Gewitter aus. Kötü hava gelecek gibi görünüyor.

sich aussprechen für Akkusativ=Bir şeye söz vermek

Der Politiker spricht sich für Reformen aus. Politikacılar reform için söz veriyor.

sich bedanken bei + Dativ für Akkusativ = müteşekil olmak, teşekkür etmek,

Hast du schön bei deinem Onkel für das Geschenk bedankt? Amcana/dayına hediye için teşşekür ettin mi?/

Ich bedankte mich höflich bei ihm für seine Einladung. Daveti için ona teşekkür ettim,ona müteşekkilim.

Ich bedankte mich bei meinem Lehrer dafür , mir dieses Thema eingehend beigebracht zu haben. Öğretmenim konuyu ayrıntılı bana ayrıntılı öğretiği için ona müteşekkilim.

Ich bedanke mich bei ihm für seine Hilfe. Ona yardımı için müteşşekirim. (teşşekür/minet)

bedecken mit Dativ=Bir şey ile kaplı olmak

Der Boden ist mit Schnee bedeckt. Yer karla kaplı.

sich beeilen mit Dativ=Bir şeyde acele etmek

Beeilt euch mit eurer Arbeit. İşinde açele et.

befördern zu Dativ=taşımak terfi etmek

Herr Ulrich wurde zum Abtellungsleiter befördern. Bay Ulrich bölüm şefliğin/başkanlığına terfi etti.

sich jmdn befreien von Dativ us + Dativ=bir şeyden kurtarmak

Der Elefant wurde aus der Gefangenschaft befreit. Fiil esaretten tutsaklık kurtarıldı.

Er hat sich von seinen Sorgen befreit. Endişelerinden sıyrıldı/kurtuldu.

Der Feuerwehrmann hat den Mann aus den brennenden Wagen befreiet. İtfayeci adamı yanan araçtan kurtrdı.

sich begeistern für Akkusativ=bir şey için heyecanlanmak

Ich kann mich für diesen Autor nicht begeistern. Bu yazar için heyecanlı olamam.

beginnen mit Daitv als Nomen

Herr Bar hat als Arbeiter. begonnen. Bay bar işçi olarak 

beglückwünschen zu Dativ=Şans dilemek 

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Erfolg. Başarı için şans diledi/

begründen mit Dativ=sebep göstermek

Lina begründet ihre Fehlen mit Ihrer Krankheit. Hataları için hastalığını sebep gösterdi

sich bekennen zu Dativ=itiraf etmek

Er bekennt sich zu seiner Geliebten. Sevgilisi  olduğunu itiraf etti/açıkladı

sich beklagen über + Akkusativ = bir şeyden birine şikayetçi olmak

Er hat mir darüber beklagt, dass ich zu Besuch nicht komme. Kendisini ziyaret etmediğimden bana şikayete bulunuyor.

Sie beschwerte sich bei ihrem Chef darüber, dass sie zu viel Arbeit hatte. Şefine çok işi olmasından şikayete bulunutordu

Der Lehrer beklagt sich bei den Schülern über ihre Lärm

sich bemühen um + Akkusativ = bir şey için çabalamak

Nach der Absolvierung bemühte er sich um eine Stelle als Deutschlehrer. Mezun olduktan sonra Almanca öğretmeni olarak iş bulmak için çabaladı.

Er bemüht sich um ein Stipendium. O burs için çabalıyor.

sich beschäftigen = meşgul olmak, etmek

Er beschäftigte sich mit seinem Garten. Bahçe ile mesgul oluyordu.

Dieses Problem beschäftigte sie schon lange. Bu problem onu uzun zamandır meşgul ediyordu.

sich beschweren bei Dativ über + Akkusativ=birine bir şey için şikayet etmek

Sie beschwerte sich bei ihrem Chef über den Sicht

bitten um + Akkusativ= bir şey için ricada bulunmak,etmek

Dütfte ich um einen Gefallen bitten. Bir iyilik rica edebilir miyim?

Er bietet um die Hilfe. Yardım rica ediyor.

benutzen zu Dativ=bir şey için kullanmak

Benutze einen Handtuch zum Abtrockenen. Havluyu kurulamak için kullan!

sich beraten mit Dativ= bir şey için danışmak

berichten über Akkusativ von Dativ=bir şeyden haber vermek

Die Zeitung berichtet über schweren Unfall. Gazete ağır kazadan haber veriyor

Du berichtest von deiner Reise nicht. Onun seyehatinden bahsettmiyorsun.

sich jdn beschäftigen mit Dativ=Bİr şeyle meşgul etmek

Er beschäftigt sich mit seiner Arbeit: İşiyle meşgul

bestehen auf Dativ/aus Dativ/in Dativ=Israr etmek,den yapılmak,ibaret olmak

Ich bestehe auf einen konkreten Vertrag. Somut bir sözleşmede ısrar ediyor.

Der Ring besteht aus Gold. Yüzük altından 

bestellen bei Dativ=den spariş etmek

Er hat das Sofa bei einem Möbelhaus bestellt.

bestimmen über Akkusativ=bir şeyi belirlemek

Ich bestimme über meinen Arbeitsplan.

bestrafen für Akkusativ=bir şey için cezalandırmak

Der Täter wurde für den Diebstahl bestraft.

sich beteiligen an Dativ=bir şeye katılmak

Der Schüler beteiligen sich an dem Seminar 

betten zu Dativ für Akkusativ=Biri için dau etmek

Wir betten für dich.

Viele Leute betten in Not zu ihrem Gott.

betrachten als Akkusativ=… olarak bakmak

Ich betrachte das als eine Lüge.

betrügen mit Dativ=biriyle aldatmak

Rudolf hat seine Frau mit ihrer Feundin betrogen

sich bewerben bei Dativ um Akkusativ=Bir yere bir meslek için başvurmak

Er bewirbt sich bei einer Firma um einen Job.

sich bezeichnen als Akkustiv

sich beziehen auf Akkusativ

brauchen für Akkusativ

bleiben bei Dativ=

es bringen auf Akkusativ um Akkusativ

danken für + Akkusativ bir şey için teşekkür etmek

Er dankte ihr für ihre große Hilfe. Büyük yardımı için teşekkür etti

denken an + Akkusativ = bir şeyi düşünmek

Sie denkt immer an sich selbst. Hep kendini düşünüyor

Wir denken an meine damalige Kindheit O zamanki çocukluğumuzu düşünüyoruz.

eingehen auf + Akk.

sich entschuldigen bei + Dativ für + Akkusativ= birinden bir şey için özür dilemek

Sie hat sich bei ihm für ihr Versehen entschuldigt. Hatası için ondan özür diledi

Ich möchte mich für das Zuspätkommen entschuldigen. Geç kaldığım için özür dilemek istiyorum

sich errinnern an + Akkusativ = bir şeyi hatırlamak

Ich habe mich an meinen Termin nicht erinnert. Randevumu hatırlamadım

Ihre Art zu lächeln hat mich an ihre Mutter erinnert., Gülüşü annesini htırlatıyordu.

erkennen an + Daitv= birin bir şeyden tanımak

Er erkannte den alten Freund an seiner typischen Geste.Eski arkadşını arkadaşının jest ve mimiklerinden tanıdı.

sich erkundigen bei + Dativ/nach + Dativ = birinden bir şey hakkınd bilgi edinmek

Er erkündigte sich beim Arzt nach dem Befinden des KrankenvDoktordan hastanın durumu hakkında bilgi aldı.

jmdn fragen nach + Dativ= birine bir şeyi sormak
Der Lehrer fragte den Schüler nach der Quelle seiner Kenntnisse. Öğretmen öğrenciye bilgisinin kaynağını sordu.

Der Fremde fragte den Fahrgast nach dem Weg zum Bahnhof. Yabancı yolcudan gara giden yolu sordu

sich freuen auf + Akk oder über + Akkusativ= bir şeye sevinmek

Er freut sich bereit auf den Urlaub. Şimdiden tatile seviniyor.

Ich habe mich darüber gefreut, dass wir uns kennengelernt haben Tanıştığımıza sevindim

sich fürchten vor + Dativ = bir şeyden korkmak

Sie fürchtet sich vor Hunden. Köpeklerden korkuyor.

Er fürchte sich davor, ausgelacht zu werden Gülünç duruma düşmekten korkuyor.

jdm garantieren für + Akkusativ = bir şey için garnti vermek

Ich garantiere dafür, dass das richtig ist. Bunun doğru olduğuna garanti veriyorum.

Ich garantiere Ihnen dafür, dass das Produkt von hoher Qualität ist. Ürünün yükek kalitede olduğunu size granti ederim.

gehören zu + Dativ

Sie gehört zur Familie O aileden sayılır

Es gehört viel Geschickter dazu, seinen Wagen selbst zu reparieren. Arabanı kendin yıkaman daha şık olur / 

Yaşar Kemal gehört zu den wichtigsten Autoren der türkischen Literatur. Yaşar Kemal Türk edebiyatının en önemli yazarlarından sayılır.

es geht um + Akkusativ = söz konusu olmak

Mir geht es nur darum, die Wahrheit herauszufinden. Doğruyu bulmak benim için söz konusudur.

Es geht ums Leben und Tod. Hayat nebat meselesidir.

geraten in + Akkusativ = olumsuz bir duruma hala düşmek

Ich bin in Panik geraten. Panikledi.

Früher war er ein berühmter Sänger, aber er ist in Vergessenheit geraten  Önce ünlü bir şarkıcıydı fakat unutulmaya yüz tutu / unutuldu.

sich / jdn gewöhnen an + Akkusativ = bir şeye alışmak, uyum göstermek, sağlamak

Ich versuche mich an meine neue Umgebung gewöhnen. Yeni çevreme alışmaya çalışıyorum

Es war schwierig, dass der Mann aus dem Gefängnis an sein neues Leben gewöhnt. Adamın hapisten çıkıp  yeni yaşantısına alışması zordur.

glauben an + Akkusativ=bir şeye inanmak

Ich glaube nicht an Wunder. Mucizelere inanmam.

jdn etwas halten für + Akkusativ / von + Dativ = birisini başka karıştırarak bir şey sanmak, düşünmek

Wegen ihrer kurzen Haare habe ich sie für einen Mann gehalten. Uzun saçları yüzünden onu bir erkek sandım.

Was hältest du von der Idee? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsun

es handelt sich um + Akkusativ = söz konusu olmak

Es handelt sich um das Geld Para söz konusudur.

handeln von + Dativ

Der Film handelt vom Untergang des Osmanischen Reiches Film Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü konu ediliyor.

herrschen über + Akkusativ = hüküm sürmek,hükmetti,hakim olmak

Fatih Sultan Mehmet herrschte über ein riesiges Reich. Fatih Sultan Mehmet büyük bir imparotorluğa hükmetti.

hoffen auf + Akkusativ = umut etmek, ümit etmek

Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Yakında tekrar görüşmeyi ummuyorum.

hören mit + Dativ = bir şeye son vermek, bir şeyi bırakmak

Er hörte mit der Arbeit eine Stunde früher auf. İşi bir saat önce bıraktı.

Sie hörte nicht auf zu schimpfen. Kızmya son vermedi/bırakmadı.

Er hörte damit auf, seine Hausaufgaben zu machen. Ev ödevini yapmayı bıraktı/son verdi

sich interessieren für + Akkusativ / an + Akkusativ= bir şeyle ilgilenmek

Er interessiert sich für die Technologie. Teknoloji ile ilgileniyor.

sich irren in + Dativ = bir şeyde yanılmak

Ich habe mich in der Richtung geirrt. Yönde yanıldım.

kämpfen mit + Dat gegen + Akkusativ für + Akkusativ um + Akkusativ

Die beiden Jungen kämpfen bisschen miteinander. İki genç biriyle mücadele ediyor.

Wir kämpfen gegen den Rasissmus. Irkçılığa karşı mücadele ediyoruz.

Bei der Scheidung kämpfte er um sein Kind. Boşanmada çocuğu uğruna/için mücadele etti.

Ich habe für die Gleichberechtigung gekämpft. Eşit hak için savaştım.

sich konzentrieren auf + Akkusativ= Bir şeye konsantre olmak 

Bei diesem Lärm kann ich mich auf meine Aufgabe nicht konzentrieren. Bu gürültüde görevime dikkatimi veremiyorum/ toplayamıyorum.

sich kümmern um + Akkusativ = ilgilenmek

Wer kümmert sich um meinen Hund, wenn ich im Urlaub bin. Tatilde olduğumda köğeğimle kim ilgilenecek

es kommt jdn an + auf

Deine Aufgabe besteht darin,die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetzt zu schützen

lachen über + Akkusativ / an + Dativ

Die Schüler lachten über seine ungeschlicklichkeit. Öğrenciler becerisizlikliğine güldü.

leiden unter + Dativ / an + Dativ

Ich leide an der Schlaflosigkeit. Uykusuzluktan müzdaribim.

Als ich im Ausland war, litt ich sehr unter Heimweh Yurt dışındayken vatan özleminden acı çekiyordu.

jdm liegt. an + Dativ

Den Eltern liegt viel daran, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Çocukların iyi bir eğitim almaları ebeveynlerine bağlıdır.

nachdenken über + Akkusativ

Ich muss erst mal darüber nachdenken Bunu önce düşünmek zorundayım.

jdm raten zu + Dativ

Arzt hat ihr zu einer Kur geraten. Doktor ona bir kür tavsiye etti.

Der Arzt hat ihm zur Diät geraten

sich rächen an + Dativ / für + Akkusativ = birinden bir şey için öç almak,intkam,acısını çıkarmak

Für diese Beleidigung werde ich mich noch an ihm rächen. Bu hakaretin öcünü ondan alacağım.

rechnen auf + Akkusativ mit + Dativ zu + Dativ

Was, du bist schon da! Mit dir hatte ich noch gar nicht gerechnet. Ne, buradasın. Seni hesaba katmamıştım.

Ich rechne ihn zu meinen Freunden. Onu aileden sayıyorum.

schreiben an + Akkusativ / Dativ

sich / jdn schützen vor + Dativ

sich sehnen nach + Dativ

(sich) sorgen für + Akkusativ / um + Akkusativ

sprechen mit + Dativ / über + Akkusativ / von + Dativ

staunen über + Akkusativ

sterben an + Dativ / für + Akkusativ

streiten mit + Dativ / um + Akkusativ

​teilnehmen an + Dativ

etwas zu tun haben mit + Dativ

sich unterhalten mit + Dativ / über + Akkusativ

sich verlassen auf + Akkusativ

sich verlieben in + Akkusativ

sich vertiefen in + Akkusativ

vertrauen auf + Akkusativ

verzichten auf + Akkusativ

sich / jdn vorbereiten uf + Akkusativ

jdn warnen vor + Dativ

warten auf + Akkusativ

sich wundern über + Akkusativ

zweifeln an + Dativ=

zwingen zu + Dat.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: