Deutsch

Almanca Gecmis Zaman Prateritum

Okuma Süresi:47 Dakika, 23 Saniye

Almanca Gecmis Zaman Prateritum

Präteritum bir geçmiş zamandır. Eylem söylemden öncedir. Yani eylem çoktan gerçekleşmiştir. Genelde yazı dilinde kullanılır. Präteritum  dizilim bakımından simdiki zamanla birebir aynıdır. Bu zamanda fiilin Imperfekt hali kullanılır bu yüzden bazı kaynaklarda fiilin hali baz alındığından Imperfekt olarakda adlandırılır. Fiillerin Imperfekt hali özetle üç şekildedir.

1- Düzenli Zayıf Fiillerde "Starke/Regelmäßige Verben" Fiil köküne -te eki getirilek fiilin imperfekt haline dönüşür ve bu ekten sonra özneye göre şu ekler ich –, du-(e)st  er,sie,es —  wir -(e)n ihr -(e)t sie/Sie -(e)n getirilir. ich –,  er,sie,es — öznelerine göre çekim eki almmazlar. Ancak bazı ses olayları gerçekleşir. Ancak bazı düzenli fiillerde fiilin kökünün son harfleri d,t,m,n  kimi zaman du er,sie,es ve ihr çekim eklerinden önce -e getirilir. Aşağıdaki taplolarda kurallar kırmızı renkte gösterilmiştir. Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (dienen)

Er telefonierte viel. Çok telefon ediyordu. (telefonieren)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen.Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar.(überqueren)

Der Junge sammelte Muscheln. (sammeln) Genç midye biriktiritordu

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor.(arbeiten)

Mastar Fiil Kökü ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
hören hör hörte hörte-st hörte hörte-n hörte-t hörte-n
sagen sag sagte sagte-st sagte sagte-n sagte-t sagte-n
fragen frag fragte fragte-st fragte fragte-n fragte-t fragte-n
lachen lach lachte lachte-st lachte lachte-n lachte-t lachte-n
folgen folg folgte folgte-st folgte folgte-n folgte-t folgte-n
machen mach machte machte-st machte machte-n machte-t machte-n
Endung-Ekler -st -n -t -n

 

2- Kuvvetli Zayıf "Starke/Regelmäßige Verben" fiil kökünde "Stammvokalwechsel" sesli harfte ünlüde değişiklik olur ve -te eki almazlar.. Kişi çekim ekleri kökten sonra getirilir. Sıklıkla kullanılan fiillerin Imperfekte ses değişimi fiilleaşağıda gruplanmış ve listelenmiştir. 

Federika aß eine saftige Melone. Federika yumuşak bir kavun yiyordu. (essen) 

Wir schrieben einen Brief. Bir mektup yazdık. (schreiben)

Ich verschlief und kam zu spät zur Arbeit. O uyaya kalmıştı ve işe geç geldi. (verschlafen/kommen)

Udo rief dich an. Udo seni arıyordu. (anrufen)

Mein Freund lud mich zu einem Abendessen ein. Arkadaşım beni akşam yemeğine davet etti. (einladen)

Känguru sprang durch die Gegend. Kanguru çevrede zıplıyordu (sprigen)

 

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -en (e)-t -(e)n
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekler (e)st -en (e)t -en
beginnen begann begann begann-st begann begann-en begann-t begann-en
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gewinnen gewann gewann gewann-st gewann gewann-en gewann-t gewann-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
schwimmen schwamm schwamm schwamm-st schwamm schwamm-en schwamm-t schwamm-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
Endung-Ekler -st -en e-t -en
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
sieden sott sott sotte-st sott sott-en sotte-t sott-en
sprießen spross spross spross-t spross spross-en spross-t spross-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
backen buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
emfangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en

 

3- Gemischte Verben/Mischverben Karışık Fiiller Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik Stammvokalwechsel hem de -te" "Endung" eki getirilir fiil kökünden sonra isim çekim eki getirilir. Modalverben/Tarz Fiilleri Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik  Stammvokalwechsel hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir. Tıpkı şimdiki zamanda olduğu gibi Modalverb özneye göre çekimlenir ikinci fiil cümle sonunda mastar halinde yer alır.

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
können konnte konnte konnte-st konnte konnte-n konnte-t konnte-n
müssen musste musste musste-st musste musste-n musste-t musste-n
mögen mochte mochte mochte-st mochte mochte-n mochte-t mochte-n
wollen wollte wollte wollte-st wollte wollte-n wollte-t wollte-n
sollen sollte sollte sollte-st sollte sollte-n sollte-t sollte-n
wissen wusste wusste wusste-st wusste wusste-n wusste-t wusste-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

Ich konnte lange Fahrradtouren machen. Uzun süre bisiklet turu yapabiliyordum. (können)

Meine Schwester durfte nicht allein ausgehen. Kız kardeşim yanlız dışarı çıkmaz.(dürfen)

Meine Eltern wollten ins Ausland fliegen. (wollen) Ailem yurt dışına gitmek istiyordu.

Wir mussten zu Hause bleiben.  Evde kalmak zorundaydık. (müssen)

Meine Oma mochte die Reise nicht. Büyükannem seyehat istemiyordu. (mögen)

Nach dem Konzert sollte ich warten. Konserden sonra beklemeliydim. (sollen)

Phlip half dem Bruder Eier zu bemalen. Phlip kardeşine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu (helfen)

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkılduğını duydu. (fhören)

"sein, haben, werden" Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Mastar Değimim ich du er-sie-es -en -t -en
haben hatte hatte hatte-st hatte hatte-n hatte-t hatte-n
sein war war war-st war war war-t war-en
werden wurde wurde wurde-st wurde wurd wurde-t wurde-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Das Badezimmer war unter Wasser.  Banyo sular altındaydı.(sein)

Früher war er jung und arm.Eskiden önceden genç ve fakirdi.

Mein Freund war bei mir in den Ferien. Arkadaşım tatilde bendeydi.

Ich war in einer Jugendherberge. Ben genç yurudundaydım.

 

Die Anhänger hatten viel Spass am Lernen im Internet. (haben) Üyeler internette öğrenirken eğleniyordu

Er hatte keine Arbeit und kein Geld. Parası ve işi yoktu

Mein Cousin hatte zwei Wochen Ferien. Kuzenimin iki hafta tatili var.

Wir hatten schönes Wetter. Bizim güzel havamız vardı

Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. İki saat geciktim.

Ich hatte keine Zeit, Postkarten zu schreiben. Posta kartı yazmak için zamanı yoktu.

 

Meine Mutter wurde nüchtern. Annem ölçülü soğukkanlı oldu. (werden)

Ich wurde rot wegen der Sonne. Güneş yüzünden kızardı.

Die Reise wurde zu einer Katastrophe. Seyehat bir falakete/faciaya döndü

Kurallı Cümlelerde

Subjekt        +     Imperfektform von Verben   +   Endung             +       Objekt
  Özne                         +        Fiilin Imperfekt Hali                  +    Özne Çekim Eki             +            Nesne  

Johann wusch sich die Haare. Johan saçını yokadı. (waschen)

Ich nahm mein Leben selbst in die Hand. Kendi hayatımı kendim elime aldım. (nehmen)

Wir gingen ins Theater am Donnerstag. Perşem günü sinemaya gitmiştik (gehen)

 

Soru Cümleleride Fiile soru anlamı kazanmış ise fiil başa getirilir. Eğer soru zarfları zamirleri sıfatları sağlanmış ise soru sözcüğü fiil özne ve diğer ögeler gelir.

Fragewort     +          Imperfektform von Verben   +   Endung          Subjekt      +       Objekt
Soru Kelimesi     +        Fiilin Imperfekt Hali                  +    Özne Çekim Eki                 Özne               +            Nesne  

War das Wetter schön? Hava güzel miydi?  Hava güzeldi. (sein)

Wo warst du im August? Ağustos ayında neredeydin? 

Wie lange standest du hier? Ne kadardır burada ayakta dikiliyorsun? (stehen)

 

1- Schwache Regelmäßige Verben Zayıf Düzenli Fiiller

Präteritumda Düzenli Zayif fiilerde Imperfekt'e sadece fiil köküne -te "Verbstamm"  eki getirili. Özneye göre -te ekinden sonra kişi çekim ekleri getirilir. ise kökteki seslide „Stamvokalwechsel“  ses değişikliği  meydana gelmez. ich –, du-st  er,sie,es —  wir -n ihr -(e)t sie/Sie -n getirilir. Ich ve er,sie es öznelerine göre çekimlerde ayrıca kişi çekim eki getirilmez.

Mastar Fiil Kökü ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
hören hör hörte hörte-st hörte hörte-n hörte-t hörte-n
sagen sag sagte sagte-st sagte sagte-n sagte-t sagte-n
fragen frag fragte fragte-st fragte fragte-n fragte-t fragte-n
lachen lach lachte lachte-st lachte lachte-n lachte-t lachte-n
folgen folg folgte folgte-st folgte folgte-n folgte-t folgte-n
machen mach machte machte-st machte machte-n machte-t machte-n
Endung-Ekler -st -n -t -n

 Imperfekt ise "Präteritum'da" kullanılır.  

 

Ah machte einen Kopfstand. Baş aşağı durdu. (machen)

Pia spielte Harfe. Pia arp çalıyordu. (spielen)

Pia und ihre Freunde feierten Geburtstag. Pia ve arkadaşları doğum gğnünü kutluyordu. (feiern)

Zeigtest du ihr die Fotos? Onun fotoğraglarını gösterdi.

Organisiertet ihr eine Party? Siz bir parti organize ediyordunuz. (organisieren)

Peter kaufte neue Bücher. Peter yeni kitaplar almıştı. (kaufen)

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Am Freitag passierte etwas Komisches. Cuma günü tuhaf bir şeyller oldu. (passieren)

Eines Abends klopfte es an der Tür. Bir akşam yapı çaldı. (klopfen)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (bedienen)

Am letzten Samstag feierte Anna ihren Geburtstag. Geçen cumartesi Annna doğum gününü kutladı. (feiern)

Die Mutter erzählte jede Nacht den Kindern eine Geschichte. Anne her gece çocuklarına bir hikaye anlatıyordu.(erzählen)

Klaus wohnte in Köln und hatte eine Tante in Hamburg. Klaus Köln'de oturu ve Hamburg'da bir teyzesi vardı. (wohnen)

Er suchte sein Geld überall, in der Hosentasche, in der Geldtasche. Parasını cebinde cüzdanında her yerde aradı. (suchen)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen. Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar. (überqueren)

 

Fiil kökünün son harflerinde d,t,m,n ver ise -te ekinden fiil köküne önce ünlü -e getirilir. -e eki zaman ekinden olan-te den önce gelir.

Mastar d,n,m,t ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
ordnen ordnete ordnete ordnete-st ordnete ordnete-n ordnete-t ordnete-n
atmen atmete atmete atmete-st atmete atmete-n atmete-t atmete-n
arbeiten arbeitete arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteteen
reden redete redete redete-st redete redete-n redete-t redete-n

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor. (arbeiten)

Beide Male retteten die Mädchen ihn. Her iki defasında kız onu kurtardı. (retten)

Der Prinz heiratete einen schönen Frau. Prens güzel bir kadınla evlendi. (heiraten)

Viele Menschen warteten noch im Wartezimmer auf die Behandlung. İnsanlar hala bekleme odasında muayene olmayı bekliyordu. (warteten)

Ayrılabilen Fiillerde Tıpkı Şimdiki zamanda olduğu gibi ayrılabilen ek cümle sonuna gider. Fiill kısmı özneye göre çekimlenir

Dann nahm er alle seine Sachen aus der Reisetasche heraus. Daha sonra tüm eşyalarını seyehat çantasından aldı. (nehmen)

Der Zug kam pünktlich in Hamburg an. Klaus stieg aus. Tren tam zamanında dakik Hamburga vardı. (kommen)

Mit großen Angst und lief weg. Korkuyla koşarak gitti. (laufen)

Dann stieg er in den Zug ein. Sonra trene bindi. (ansteigen)

Der Zug fuhr um 8.25 ab.  Tren saat 08.25'te kalkıyor. (abfahren)

Heute stand ich sehr früh auf. Bugün çok erken kalktım (aufstehen)

Ulf füllte im Job Center ein Formular aus. Ulf iş arama merkesinde form doldurdu. (ausfüllen)

 

Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir -ihr sie/Sie
leiden litt litt litt(e)-st litt litt-en littet litt-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
Endun-Ek ei-ie est -en et -en

 

2- Starke unregelmäßige Verben Kuvvetli Düzensiz Fiiller 

Kuvvetli zayıf fiilerin Imperfek'te fiil kökündeki seslide ünlüde değişiklik "Stammvokalwechsel" olur. Kişi çekim ekleri kökten sonra getirilir. Sıklıkla kullanılan Imperfekte ses değişimi olan fiiller tabloda listelenmiştir. Her bir ses değişimi olan önemli fiilere birkaç örnek verdikten sonra tablo halinde sık kullanılan fiilleri ses değişimlerine göre gruplanacaktır.Kimi zaman okumakta güçlük çekiliyorsa yardımcı ses çekim eklerinden önce getirilir. Mastar halindeki Imperfekt haldeki ünlü değişimi kırmızı ile gösterilmiştir.

 Wir schrieben einen Brief. Bir mektup yazdık. (schreiben)

Ich verschlief und kam zu spät zur Arbeit. O uyaya kalmıştı ve işe geç geldi. (verschlafen/kommen)

Udo rief dich an. Udo seni arıyordu. (anrufen)

Mein Freund lud mich zu einem Abendessen ein. Arkadaşım beni akşam yemeğine davet etti. (einladen)

 

ei imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleifen schliff schliff schliff-st schliff schliff-en schliff-t schliff-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
spleißen spliss spliss spliss-t spliss spliss-en spliss-t spliss-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -n (e)-t -(e)n

 

Am Samstag ging er zum Bahnhof. Cumartesi günü o gara gitti. (gehen)

 

ei imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
speien spie spie spie-st spie spie-n spie-t spie-n
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekle (e)st -en (e)t -en

 

Der Zwerg blieb undankbar und beschimpfte die Schwestern fürchterlich. Cüce nankör kalmaya devam etti ve kız kardeşlerine aşağılamaya küfür etti. (bleiben/beschimpfen)

Plötzlich erschien ein großer Bär und brüllte schrecklich. Aniden büyük bir ayı göründü ve korkutucu şekilde kükredi. (ercheinen/ brüllen)

 

i imperfekte a'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dingen dang dang dang-st dang dang-en dang-t dang-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
schlingen schlang schlang schlang-st schlang schlang-en schlang-t schlang-en
schwinden schwand schwand schwand-st schwand schwand-en schwande-t schwand-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
wringen wrang wrang wrang-st wrang wrang-en wrang-t wrang-en
Endung-Ekle -st -en e-t -en

 

Klaus begann zu suchen. Klaus aramaya başladı. (beginnin)

Plötzlich fand er etwas in der Jackentasche. Aniden ceketinin cebinde bir şeyler buldu. (finden)

 

ie imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
kriechen kroch kroch kroch-st kroch kroch-en kroch-t kroch-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekle -st -en -t -en

 

e imperfekte a'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
bersten barst barst barst barst barst-en barst barst-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
nehmmen nahm nahm nahm-st nahm nahm-en nahm-t nahm-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
verderben verdarb verdarb verdarb-st verdarb verdarb-en verdarb-t verdarb-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
werben warb warb warb-st warb warb-en warb-t warb-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Er nahm einen Topf vom Regal. Raftan bir tencere aldı. (nehmen)

Pelin gab Ege Luftballons.  Pelin Ege'ye bir balon verdi.(decken)

Wir las ein Buch und tranken Limonade. Kitap okuyorduk ve limonata içiyorduk. (lesen/trinken)

 

e imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
dreschen drosch drosch drosch-st drosch drosch-en drosch-t drosch-en
fechten focht focht focht-st focht focht-en fochte focht-en
flechten flocht flocht flocht-st flocht flocht-en flochte-t flocht-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
melken molk molk molk-st molk molk-en molk-t molk-en
quellen quoll quoll quoll-st quoll quoll-en quoll-t quoll-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
scheren schor schor schor-st schor schor-en schor-t schor-en
weben wob wob wob-st wob wob-en wob-t wob-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

a imperfekte u'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich -st er-sie-es wir ihr -en
facken buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Winnie fuhr Schlittschuh. Winne paten sürüyordu. (fahren)

 

a imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es -en -t -en
blasen blies blies blies-t blies blies-en blies-t blies-en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Federika  schlief  an einem Baum. Federika ağaçta uyudu. (schlafen)

 

ü imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
küren kor kor kor-st kor kor-en kor-t kor-en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

ä imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

i imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

au imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

a imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
fangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Imperfektform von Sein Haben Werden Yardımcı Fiillerin Esas Fiil Olarak Imperfekt

"sein, haben, werden" Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Mastar Değimim ich du er-sie-es -en -t -en
haben hatte hatte hatte-st hatte hatte-n hatte-t hatte-n
sein war war war-st war war war-t war-en
werden wurde wurde wurde-st wurde wurd wurde-t wurde-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Das Badezimmer war unter Wasser. (sein)

Früher war er jung und arm.(sein)

Mein Freund war bei mir in den Ferien. (sein)

Ich war in einer Jugendherberge.(sein)

Die Großmutter war nervös und hatte Schmerzen am Kopf, Arm, Bein, Herz usw.

Ich war gestern in der Innenstadt.

Der Schaffner war schon ganz böse, aber die Fahrkarte war weg!

Das war natürlich seine Rückfahrkarte!

 

Ich hatte viel Spaß bei den Großeltern und mit den Büchern. 

Der Großvater hatte einen Unfall bei der Renovierung des neuen Hauses.

Die Anhänger hatte viel Spass am Lernen im Internet. (haben)

Er hatte keine Arbeit und kein Geld. Er war reich und hatte alles,(haben)

Mein Cousin hatte zwei Wochen Ferien. (haben)

Wir hatten schönes Wetter. (haben)

Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. (haben)

Ich hatte keine Zeit, Postkarten zu schreiben. (haben)

 

Meine Mutter wurde nüchtern. 

Ich wurde rot wegen der Sonne. (werden)

Die Reise wurde zu einer Katastrophe. (werden)

 

Imperfektform von Mischverben Gemischte Verben Karışık Fiillerde Imperfekt

Gemischte Verben/Mischverben/ Karışık Fiiller Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik Stammvokalwechsel hem de "fiil kökünden sonra Endung -te" eki getirilir. * Bu fiillerin bazıları hem karışık çekime uygun hemde zayıf çekime uygun iki değişik şekilde kullanılır bir kullanımı geçişli iken diger kullanımları geçişsizdir. sendete, wendete Modalverben/Tarz Fiilleri Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir. Bu iki yönü ile hem kuvvetli hem de zayıf fiilere benzerlik gösterir. Bu nedenle karışık fiil olarak adalandırılırlar. 

Die Feuerwehr konnte den verletzten Insassen aus dem verunglückten Wagen befreien.  (können)

Du musstest ein bisschen arbeiten (müssen)

Wir durften am Abend nicht lange draußen bleiben.(dürfen)

Klaus wollte unbedingt Toulouse besichtigen. (wollen)

Sie nannte sie Schneeweißchen und Rosenrot.

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
bringen brachte brachte brachte-st brachte brachte-n brachte-t brachte-n
denken dachte dachte dachte-st dachte dachte-n dachte-t dachte-n
kennen kannte kannte kannte-st kannte kannte-n kannte-t kannte-n
nennen nannte nannte nannte-st nannte nannte-n nannte-t nannte-n
rennen rannte rannte rannte-st rannte rannte-n rannte-t rannte-n
senden sandte sandte sandte-st sandte sandte-n sandte-t sandte-n
wenden wandte wandte wandte-st wandte wandte-n wandte-t wandte-n
können konnte konnte konnte-st konnte konnte-n konnte-t konnte-n
müssen musste musste musste-st musste musste-n musste-t musste-n
mögen mochte mochte mochte-st mochte mochte-n mochte-t mochte-n
wollen wollte wollte wollte-st wollte wollte-n wollte-t wollte-n
sollen sollte sollte sollte-st sollte sollte-n sollte-t sollte-n
wissen wusste wusste wusste-st wusste wusste-n wusste-t wusste-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir. * wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir. *"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

Die Kinder konnten nicht baden.(können) Çocuklar banyo yapamadılar.

Sabrina konnte Berlin besichtigen. Sabrina berlini görebildi.

 

Sie wollte ihre Sonnenbrille aufsetzen. (wollen) O güneş gözlüğünü takmak istiyordu.

Sie wollten in der Natur wandern. Doğada yürüyüş yapmak istiyorlardı.

Wolltest du ins Kino gehen? Sinemaya gitmek istiyor muydu?

 

Früher mochte ich keinen Spinat. Ispanaktan hoşlanmıyordu sevmiyordu.(möchten)

 

Er musste nämlich die jährliche Impfung bekommen. Yıllık aşı olmak zorundaydı. (müssen)

Ich musste leider früh nach Hause. Neyazık ki eve gitmek zorundaydı. .

 

Vielleicht durfte ich von der Tante um Geld bitten?“- dachte er. Belki teyzeden para rica edebileceğini düşündü. (dürfen/denken)

Das kleine Kind durfte nicht allein nach Hause gehen. Küçük çocuk tek başına gitmeye izinli değildi.

 

Paul half den Schwstern Eier zu bemalen. Paul kız kardeşlerine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu.

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkkıldığını duydu.

Imperfekte Vokalwechsel Ünlü Değişimleri

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleifen schliff schliff schliff-st schliff schliff-en schliff-t schliff-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
spleißen spliss spliss spliss-t spliss spliss-en spliss-t spliss-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -en (e)-t -(e)n
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
speien spie spie spie-st spie spie-n spie-t spie-n
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekler (e)st -en (e)t -en
beginnen begann begann begann-st begann begann-en begann-t begann-en
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dingen dang dang dang-st dang dang-en dang-t dang-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gewinnen gewann gewann gewann-st gewann gewann-en gewann-t gewann-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
rinnen rann rann rann-st rann rann-en rann-t rann-en
schlingen schlang schlang schlang-st schlang schlang-en schlang-t schlang-en
schwimmen schwamm schwamm schwamm-st schwamm schwamm-en schwamm-t schwamm-en
schwinden schwand schwand schwand-st schwand schwand-en schwande-t schwand-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
sinnen sann sann sann-st sann sann-en sann-t sann-en
spinnen spann spann spann-st spann spann-en spann-t spann-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
wringen wrang wrang wrang-st wrang wrang-en wrang-t wrang-en
Endung-Ekler -st -en e-t -en
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
kriechen kroch kroch kroch-st kroch kroch-en kroch-t kroch-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
sieden sott sott sotte-st sott sott-en sotte-t sott-en
sprießen spross spross spross-t spross spross-en spross-t spross-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
verdrießen verdross verdross verdrosst verdross verdrossen verdrosst verdrossen
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
bersten barst barst barst barst barst-en barst barst-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
verderben verdarb verdarb verdarb-st verdarb verdarb-en verdarb-t verdarb-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
werben warb warb warb-st warb warb-en warb-t warb-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
dreschen drosch drosch drosch-st drosch drosch-en drosch-t drosch-en
fechten focht focht focht-st focht focht-en fochte focht-en
flechten flocht flocht flocht-st flocht flocht-en flochte-t flocht-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
melken molk molk molk-st molk molk-en molk-t molk-en
quellen quoll quoll quoll-st quoll quoll-en quoll-t quoll-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
scheren schor schor schor-st schor schor-en schor-t schor-en
weben wob wob wob-st wob wob-en wob-t wob-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
facken buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
blasen blies blies blies-t blies blies-en blies-t blies-en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
küren kor kor kor-st kor kor-en kor-t kor-en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
fangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
haben hatte hatte hatte-st hatte hatte-n hatte-t hatte-n
sein war war war-st war war war-t war-en
werden wurde wurde wurde-st wurde wurd wurde-t wurde-n
Endung-Ekler -st -en -t -en
bringen brachte brachte brachte-st brachte brachte-n brachte-t brachte-n
denken dachte dachte dachte-st dachte dachte-n dachte-t dachte-n
kennen kannte kannte kannte-st kannte kannte-n kannte-t kannte-n
nennen nannte nannte nannte-st nannte nannte-n nannte-t nannte-n
rennen rannte rannte rannte-st rannte rannte-n rannte-t rannte-n
senden sandte sandte sandte-st sandte sandte-n sandte-t sandte-n
wenden wandte wandte wandte-st wandte wandte-n wandte-t wandte-n
können konnte konnte konnte-st konnte konnte-n konnte-t konnte-n
müssen musste musste musste-st musste musste-n musste-t musste-n
mögen mochte mochte mochte-st mochte mochte-n mochte-t mochte-n
wollen wollte wollte wollte-st wollte wollte-n wollte-t wollte-n
sollen sollte sollte sollte-st sollte sollte-n sollte-t sollte-n
wissen wusste wusste wusste-st wusste wusste-n wusste-t wusste-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%