Cagdas Turk Dunya Tarihi 1.Donem 2.Sinav

Okuma Süresi:15 Dakika, 43 Saniye

Cagdas Turk Dunya Tarihi 1.Donem 2.Sinav

 

1.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaşa giren ABD Wilson İlkelerini yayınlayarak savaş durumunun sona ermesini sağlamaya çalışmıştır.

II. Dünya Savaşı sonlarına doğru ABD savaşı sonlandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Monreo Doktrini’ni yayınlamıştır

B) Atlantik Bildirisi’ni yayınlamıştır

C) Truman Doktrini’ni yayınlamıştır.

D) Marshall Planı’nı kabul etmiştir.

E) Eisenhower Doktrini’ni yayınlamıştır.

2.             I. Birleşmiş Milletleri’nin kurulması

                II. Locarno Antlaşması’nın imzalanması

                III. Balkan Antantı’nın imzalanması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabalarından biridir?

   A) Yalnız I                     B) yalnız II             C)yalnız III

                    D)   I ve II                        E) I ve III

3. I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmaların hükümlerinin ağır olması ve Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkları çözümleyememesinin,

I.      Almanya ve İtalya’nın saldırganlığının önlenememesi,

II.     II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması,

III.   Locarno Antlaşması ve Briand – Kellog Paktı’nın imzalanması

gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu ileri sürülebilir?

A) yalnız I                                     B) yalnız II                       C)I ve II      

      D) II ve III                        E) I, II ve III

4. Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği"siyaset"aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Monreo Doktrini            B)  Truman Doktrini
C)  Brejnev Doktrini            D)  Carter Doktrini
                                   E)   Mc Carthy Doktrini

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlanmasında diğerlerine göre daha önemli bir yer tutar?

A) İtalya’nın savaştan çekilmesi

B) ABD’nin Atlantik Bildirisi’ni yayınlaması

C) Normandiya çıkarması

D) Almanya’nın K.Afrika cephesinde kaybetmesi

E) ABD’nin Japonya’ya saldırması

6. Almanya’nın hayata geçirmeye çalıştığı Barbarossa Harekâtı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A)      İngiltere’nin hava gücünü ortadan kaldırma

B)     Polonya’yı ele geçirme

C)      Japonya’yla deniz bağlantısı kurma

D)      SSCB’yi işgal etme

E)      Müttefik Devletleri arasında bağlantıyı koparma

7. Hitlerin iktidara gelmesinden sonra Almanya daha çok aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin feshine yönelik adımlar atmıştır?

       A) Nöyyi                                         B) Trianon                        C) Versailles

                       D) Brest Litowsk                          E) Sevr

8. Aşağıdakilerden hangisi Mihver Grubu devletlerinden biri değildir?

A)Japonya                              B) Romanya                   C) Fransa

D) Bulgaristan                        E) Almanya

9. Monroe Doktrini’nin ABD’nin I. Dünya Savaşı’na kadar aşağıdakilerden hangisi yönünde bir dış politika izlemesine yol açtığı ileri sürülebilir?

A) Sömürgeciliğe dayalı

B) Avrupa siyasetinden uzak

C) Ulusçuluğu yaymaya çalışan

D) Amerika kıtasını kolonileştirmek isteyen

E) Manda ve himaye rejimlerini güçlendirmeyi amaçlayan

10. Aşağıdakilerden hangisinde I. deki II. dekine sebep olmamıştır?

A)    I. Paris Barış Konferansı’nın toplanması

        II. İttifak Devletlerine ağır şartlı antlaşmaların imzalattırılması

B)     I. Paris Barış Konferansı’nda ABD’nin isteklerinin yerine getirilmemesi

        II. ABD’nin Monroe Doktrini’ne geri dönerek yalnızlık politikası izlemesi

C)    I. Bolşevik İhtilalı’nın yaşanması

        II. Çarlık Rusya’nın yıkılması

D)    I.Basmacı Hareketi’nin ortaya çıkması

        II. Sovyet Rusya’nın Orta Asya egemenliğinin son bulması

E)    I.Ortadoğu’nun önemli bir jeopolitik konuma sahip olması

        II. İngiltere ve Fransa’nın bölgede manda rejimleri kurması

11. Atatürk Dönemi’nde, Türkiye’nin dış politikasında aşağıdakilerin hangisi önemli bir sorun olmamıştır?

A)   Nüfus değişimi                              

B)   Irak sınırı

C)   Milletler Cemiyeti’ne üyelik    

D)   Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması

E)   Hatay’ın Türkiye’ye katılması   

12. Sovyet Rusya, Türkistan üzerinde; idari ve iktisadi hâkimiyet sağlama, kültürsüzleştirme, zorunlu göç gibi politikalar izlemiştir.

Sovyet Rusya’nın izlediği bu politikalarındaki asıl amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Türkistan halkının dini inançlarını yok etmek

B) Türkistan’ı parçalamak

C) Bölgenin ekonomisinden yararlanmak

D) Türkleri göç ettirerek kendi halkını bölgeye yerleştirmek

E) Kültürel ve ideolojik hâkimiyeti sağlamak

13. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmadığı halde Türk ekonomisi bu savaştan olumsuz yönde etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buna sebep olarak gösterilemez?

    A)  Halkın satın alma gücünün azalması

    B)  Tarafsız kalmak için dış satım yapılmaması

    C)  Dış alıma bağlı malların sağlanamaması

    D)  İş gücünün askere alınması yüzünden üretimin gerilemesi

    E)  Nüfusun hızla artması 

14. 1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)   Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılmasına

B)   Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına

C)   Hatay’ın Türkiye sınırları içine alınmasına

D)   Sadabat Paktı’nın kurulmasına

E)   Balkan Antantı’nın kurulmasına

15. Birleşmiş Milletler Tabiat varlıklarını ve tarihi koruma teşkilatının kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) FAO              B) UNESCO          C) WHO       D) ILO           E) IMF

16. Sovyetler Birliği,

        *  Lozan görüşmelerinde Türkiye’nin Boğazlar konusundaki önerisini desteklemiştir

        *      Montrö görüşmelerinde Boğazlardan geçiş hakkı istemiştir

        *  II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye’den, Boğazlarda kendisine bir üs verilmesini istemiştir

Bu durumlara bakarak, Sovyetler Birliği’nin, Boğazlarla ilgili politikasında hangi amacı sürdürdüğü söylenebilir?

A)  Lozan’da kaybettiği haklarını geri almak

B)  Akdeniz yolu üzerindeki engelleri ortadan kaldırmak

C)  Türkiye’nin güçlenmesini engellemek

D) II. Dünya Savaşı’nda bozulan Avrupa güç dengesini yeniden kurmaya

E)  Türkiye’yi kendi rejimi içine almak

17. Amerika Birleşik Devletleri’nde,

I. ekonomide büyük holdinglerin payının giderek artması,

II. bankacılık sisteminin kötü yapılandırılmış olması,

III. dünyaya dağıtılan kredilerin geri alınamaması

gelişmelerinden hangileri Dünya Ekonomik Buhranı’na ortam hazırladığı ileri sürülebilir?

A) Yalnız I                               B) Yalnız II                              C) I ve II

D) II ve III                                E) I, II ve III

18.        I. Varşova Paktı

             II. Balkan Paktı

             III. Kellog Paktı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır?

A) yalnız I                             B) yalnız II                       C) yalnız III

D) I ve II                               E) I ve III                   

19. 1929 Dünya Ekonomik Krizi “Büyük Buhran”ın başladığı ülke ve diğer adı hangisinde doğru   eşleştirilmiştir?
A- SSCB- Bolşevik İhtilali              B- SSCB- Kızıl Buhran
C- ABD- Kara Perşembe               D- ABD- Kıyamet Günü
                                           E- İngiltere- Global Kriz

20. Japonya’nın 1894’te Çin, 1904–1905 yıllarında ise Rusya ile savaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yeni yayılma alanları bulabilme

B) Devletin modernleşmesini sağlama

C) Devlete bağımsızlığını kazandırma

D) Derebeylik sistemine son verme

E) Dış ülkelere verilen kapitülasyonları kaldırma

21. II. Dünya Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde

I. dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?

 

                    I

                     II.

A)

Almanya’nın Versay Antlaşması’nın yükümlülüklerinden kurtulmak istemesi

II. Dünya Savaşı’nın başlaması

 

B)

Pearl Harbour Baskı’nının yapılması

ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi

C)

Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi

İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş açması

D)

İtalya’nın yeni sömürge alanları bulmak istemesi

Kuzey Afrika Cephesinin açılması

E)

Almanya’nın Sovyet Rusya’yı işgal harekâtının başarısız olması

Mihver Devletleri Bloğunun dağılması

 

22. 20. yy.da ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerle ilgili olan durumlar arasındaki ilişkinin,

I.     Gelişme:  Milletler Cemiyeti’nin kurulması

       Durum  :  Dünya Barışı’nın korunmak istenmesi

II.    Gelişme: Nazilerin iktidara gelmesi

       Durum  :  Almanya’da ulusçuluğun güçlenmesi

III.   III. Gelişme :  İtalya’nın Balkanlarda yayılmacı siyaset izlemesi      

 Du          Durum :  Sadabat Paktı’nın imzalanması

Eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği savunulabilir?

A) Yalnız I                               B) Yalnız II                              C) I ve II

D) II ve III                                E) I, II ve III

23. Aşağıdakilerden Hangisi Türkiyenin II.Dünya Savaşı sırasında aldığı önlemlerden değildir?

A) “Milli Korunma Kanunu”nun çıkarılması

B) Karne uygulamasının getirilmesi

C) Toprak Mahsulleri Vergisinin Konulması

D) Petrol Ofisi gibi kurumların açılması

E) BM’ye üye olunması

24. Aşağıdaki Konferanslardan hangisi Türkiye’yi II.Dünya savaşına sokmak amacıyla yapılmıştır?

A) Adana ve Kahire Konferansları

B) Postdam Konferansı               C) Yalta Konferansı

D) San Francisco Konferansı       E) Berlin Konferansı

25. İngiltere Almanyanın Çekoslovakya’yı işgal etmesi üzerine hangi politikasını terk etmiştir?

    A) Maginot                  B)Self – Determinasyon

      C) Yatıştırma               D) Yayılma                E) Manda ve Himaye

 

A

B

C

D

E

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

       

DOĞRU SAYISI :                                     YANLIŞ SAYISI :

 

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.    Süre 40 dk.dır

 

BAŞARILAR DİLERİM

                                                                           Tarih Öğrt.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: