Read Time:59 Minute, 51 Second

Konjugation der Verben Fiil Çekimleri

Konjugationen im Präsens Şimdiki Zamanda Fiil Çekimleri

Fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm"  oluşurlar. Kişi çekim ekleri fiil kökünden sonra gelir.  Fiillin mastar hali "Infinitiv" ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/ Fiil Kökü Endung/Ek
hören hör -en
sagen sag -en
lächeln lächel -n
sammeln sammel -n

Almanca'da çekimleri bakımından üç çeşit fiil vardır. Fiiller kök halleri baz alınarak fiil halleri ekleri getirilir ve buna göre de zayıf, kuvvetli  ve karışık çekim olarak gruplanır. adlandırılır.  Fiilin çekimleri en iyi fiil kökleri baz alınarak öğrenilir.

1- schwache regelmäßige Verben Konjugation /Zayıf Düzenli Fiil Çekimleri

2- starke unregelmäßige Verben / Kuvvetli Düzensiz Fiil Çekimleri

3- gemischte Verben Kongutaion / Karışık Fiil Çekimleri

 

schwache regelmäßige Verben Konjugation Düzenli Zayıf Fiil Çekimi

Düzenli fiillerde fiil kökündeki sesli harfte değişiklik meydana gelmez. Fiil çekim ekleri fiil kökünden sonra özneye göre sırasıyla su ekler "-e, -st, -t, -en, -t, -en"  gelir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
leben leb leb-e leb-st leb-t leb-en    leb-t leb-en
wohnen wohn wohn-e    wohn-st  wohn-t    wohn-en    wohn-t     wohn-en   
sagen sag sag-e sag-st sag-t sag-en sag-t sag-en
hören hör hör-e hör-st hör-t hör-en hör-t hör-en
suchen such such-e suchst such-t such-en such-t such-en
zeigen zeig zeig-e zeig-st zeig-t zeig-en zeig-t zeig-en
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
Konjugation – Endung -e -st -t -en -t -en

*"Sie" aldığı çekim bakımından çoğul şahısların çekimine benzediği için o grupta gösterilmiştir. Büyük yazılan "Sie" yani siz nezaket ve tekildir.

Ek alarak türetilmiş fiillerin çekimi aynıdır. örneğin suchen-versuchen

Besonderheit/Sodeform

A) -e zur Hilfe/Yardımcı ünlü -e

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci "du"ve üçüncü tekil  er,sie,es ve ikinci çoğul şahıs ihr çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“ gilir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
 Maskulin Feminin Neutral
arbeiten arbeit arbeit-e arbeite-st arbeite-t arbeit-en  arbeite-t  arbeit-en
antworten antwort antworte antwortest antwortet antworten antwortet antworten
bieten biet biet-e biete-st biete-t biet-en biete-t biet-en
braten brat brat-e brate-st brate-t brat-en brate-t brat-en
fürchten fürcht fürchte fürchtest fürchtet fürchten fürchtet fürchten
gleiten gleit gleit-e gleite-st gleite-t gleit-en gleite-t gleit-en
heiraten heirat heirate heiratest heiratet heiraten heiratet heiraten
reiten reit reit-e reite-st reite-t reit-en reite-t reit-en
retten rett rett-e rette-st rette-t retten rette-t rett-en
schreiten schreit schreite schreitest schreitet schreiten schreitet schreiten
streiten streit steit-e steite-st steite-t steit-en steite-t steit-en
testen test test-e teste-st teste-t test-en teste-t test-en
warten wart wart-e wartst warte-t wart-en warte-t wart-en
baden bad bad-e bade-st bade-t bad-en bade-t bad-en
gründen gründ gründe gründest gründet gründen gründet gründen
leiden leid leid-e  leide-st leide-t   leid-en leide-t leid-en
meiden meid meid-e  meide-st meide-t   meid-en meide-t meid-en
neiden neid neid-e  neide-st neide-t   neid-en neide-t neid-en
reden red red-e  rede-st rede-t   red-en    rede-t   red-en  
schaden schad schade schadest schadet schaden schadet schaden
schneiden schneid schneide schneidest schneidet schneiden schneidet schneiden
verabschieden abschied schied-e schiede-st schiede-t schied-en schiede-t schied-en
öffnen öffn öffn-e öffne-st öffne-t öffn-en öffne-t öffn-en
ordnen ordn ordn-e ordne-st ordne-t ordn ordne-t ordn-en
rechnen rechn rechn-e rechne-st rechne-t rechn-en rechne-t rechn-en
trocknen trockn trockn-e trockne-st trockne-t trockn-en trockne-t trockn-en
zeichnen zeichn zeichn-e zeichne-st zeichne-t zeichn-en zeichne-t zeichn-en
atmen atm atm-e atme-st atme-t atm-en atme-t atm-en
umarmen umarm umarm-e umarme-st umarme-t umarm-en umarm-en umarm-en
Konjugation – Endung -e est et -en et -en 

 

Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens'te çalışıyor)

Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)

Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)

Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor)

Uyarı: Eğer "-n ve -m" sesinden önce "-r" var ise bu kural geçersizdir. 

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
lernen lern lerne lernst lernt lernen lernt lernen
lärmen rm lärme lärmst lärmt lärmen lärmt lärmen
Endung -e -st -t -en -t -en

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca "ihr" de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben "raten ve werden" fiilinin çekimine.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
laden lad lade läd( )st lad( )t laden ladet laden
raten rat​ rate rät( )st rät( )t raten ratet raten
Endung -e ( )-st ( )-t -en -t -en

 

Konjugation –s  İkinci Tekil Şahıs Çekiminde  „s” düşmesi

Fill kökünde  „-s, -ss,-ß; -x,-z“  ikinci şahıs  „du„  fiil çekiminde çekim ekindeki   “(s)” sesi düşer. 

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
schließen  schließ schließ-e  schließ()t  schließ-t schließ-en  schließ-t   schließ-en
grüßen grüß grüß-e grüß()t grüß-t grüß-en grüß-t grüß-en
reißen reiß reiß-e reiß()t reiß-t reiß-en reiß-t reiß-en
lassen lass lass-e läss()t läss-t lass-en lass-t lass-en
reisen reis reis-e reis()t reis-t reis-en reis-t reis-en
tanzen tanz tanz-e tanz()t tanz-t tanz-en tanz-t tanz-en
stürzen stürz stürz-e stürz()t stürz-t stürz-en stürz-t stürz-en
faxen fax fax-e fax()t fax-t fax-en fax-t fax-en
mixen mix mix-e mix()t mix-t mix-en mix-t mix-e

 

– e Wegfall /-e Düşmesi 

Birinci Tekil Şahıs Çekiminde fiil kökündeki „e“ nin Düşmesi/

Fill „-ln,rn“ harflerle biterse birinci tekil şahıs „ich„ çekimlendiğinde çekim fiil kökündeki  „-e“ sesi  düşer „-ln,rn“ bitenlerde „-e“ ünlüsünü düşürmek mecburi değildir.

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bummeln  bummel bumm()l-e bummel-st  bummel-t bummel-n bummel-t bummel-n
handeln  handel hand()l-e handel-st handel-t handel-n handel-t handel-n
sammeln  sammel  samm()l-e  sammel-st  sammel-t sammel-n  sammel-t   sammel-n
lächeln lächel läch()l-e lächel-st lächel-t lächel-n lächel -t lächel-n
trödeln trödel tröd()l-e trödl-st trödel-t trödel-n trödel-t trödel-n
ärgern ärger ärg(e)r-e ärger-st ärger-t ärger-n ärger-t ärger-n
ändern änder änd(e)r-e änder-st änder-t änder-n änder-t änder-n

 

starke unregelmäßige Verben Kuvvetli Düzensiz Fiil Çekimleri

Vokalwechsel

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es "çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
backen back  back-e bäck-st bäck-t   back-en back-t  back-en
blasen blas blas-e bläs-st bläs-t blas -en blas-t  blas -en
beraten berat berat-e berät-st berät() berat -en berate -t berat -en
empfangen empfang empfang-e empfängst empfäng-t empfang-en empfangt empfang-en
fahren fahr fahr-e fähr-st fähr-t fahr-en fahr-t fahr-en
fallen fall fall-e fäll-st fäll-t fall-en fall-t fall-en
fangen fang fang-e fäng-st fäng-t fang-en fang-t fang-en
graben grab grab-e grä b-st gräb-t grab-en grab-t grab-en
laden lad lad-e läd-st läd-t lad-en lade-t lad-en
lassen lass lass-e läss-()t läss-t lass-en lass-t lass-en
raten rat rat-e rät-st rät() rat -en rate -t rat -en
schlafen schlaf schlaf-e schläf-st schläf-t schlaf-en schlaf  -t schlaf -en
tragen trag trag-e träg-st träg-t trag-en trag  -t trag -en
waschen wasch wasch-e wäsch-st wäsch-t wasch-en wasch  -t wasch -en
wachsen wachs wachs-e wächs-()t wächs-t wachs-en wachs wachs -en
laufen lauf lauf-e läuf-st läuf-t lauf-en lauf-t lauf-en
saufen sauf sauf-e säuf-st säuf-t sauf-en sauf-t sauf-en
stoßen stoß stoß-e stöß-st stöß-t stoß-en stoß-t stoß-en

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse istisnai durumlar hariç çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"

 

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es" çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. 

e = i

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bergen berg  berg-e birg  -st birg  -t  berg -en berg -t  berg -en
bersten berst berst-e birst() birst() berst -en berste-t  berst-en
brechen brech brech-e brich-st brich-t brech-en brech-t brech-en
dreschen  dresch dresch-e drisch-st drisch-t dresch-en dresch-t dresch-en
erschrecken  erschreck erschreck-e erschrick-st erschrick-t erschreck-en erschreck-t erschreck-en
essen ess  ess-e iss-()t iss-t ess-en ess-t ess-en
fechten fecht fecht-e ficht-st ficht() fecht-en fechte-t fecht-en
fechten flecht flecht -e flicht -st flicht() flecht -en flechte-t flecht -en
geben geb geb-e gib-st gib-t geb-en geb-t geb-en
gelten gelt gelt-e gilt -st gilt() gelt-en gelte-t gelt-en
helfen helf helf-e hilf-st hilf-t helf-en helf-t helf-en
messen mess mess-e miss-()t miss-t mess-en mess-t mess-en
nehmen nehm nehm-e nimm -st nimm-t nehm-en nehm-t nehm-en
schelten schelt schelt-e schilt-st schilt() schelt-en schelte-t schelt-en
schmelzen schmelz schmelz-e schmilz-()t schmilz-t schmelz -en schmelz-t  schmelz -en
schwellen schwell schwell-e schwill-st schwill-t schwell-en schwell-t schwell-en
sprechen sprech sprech-e sprich-st sprich-t sprech-en sprech-t sprech-en
stechen stech stech-e stich-st stich-t stech-en stech-t stech-en
sterben sterb sterb-e stirb-st stirb-t sterb-en sterb-t sterb-en
treffen treff treff-e triff-st triff-t treff-en treff-t treff-en
treten tret tret-e tritt-st trit-t tret-en trete-t tret-en
verderben verderb verderb-e verdirb-st verdirb-t verderb-en verderb-t verderb-en
vergessen vergess vergess-e vergiss-()t vergiss-t vergess-en vergess-t vergess-en
werben werb werb-e wib-st wirb-t werb-en werb-t werb-en
werfen werf werf-e wirf-st wirf-t werf-en werf-t werf-en
    -e -st -t -en -t -en

 e=ie

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befehlen befehl befehl-e befiehl-st befiehl-t  befehl-en befehl-t befehl-en
empfehlen empfehl empfehl-e empfiehl-st empfiehl-t empfehl-en empfehl-t  empfehl-en
geschehen* gescheh     *gesch ie h-t      
lesen les les-e lies-()t lies-t les-en les-t les-en
sehen seh seh-e sieh-st sieh-t seh-en seh-t seh-en
stehlen stehl stehl-e stiehl-st stiehl-t stehl-en stehl-t stehl-en

* Bazı fiiler yanlızca üçüncü tekil şahısta kullanılır.

"sein, haben, werden" als Vollverb

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sein sei bin  bist ist    sind  seid  sind
werden werd werde wirst wird werden werdet werden 

Ich habe Lust.

Wir haben ein Kind

Ihr habt keinen Mut.

Die Schüler haben ihren Erfolg     (Nomen)

Das Kind hat keine Angst 

Die Armen haben wenig Geld

"sein ve werden" fiilleri "haben" fiillinin aksine hem bir isim ile "Nomen" hem bir sıfat ile "Adjektiv" kullanılır.

Das Kind ist durstig. (Çocuk susadı)

Der Held ist mütig. (Kahram cesaretli)

Der Junge ist ängstlich. (Genç korkuyor)          (Adjektiv)

Wir sind erfolgreich. (Biz başarılıyız)

 

Er ist nicht Alex. (O Alex değil)

Sie ist Pilotin. (O pilotdur)

Ihr seid Tischler. (Siz marangozsunuz)            (Nomen)

Wir sind ein Team. (Biz bir ekibiz)

 

Ich werde vernünftig. (Ben akıllı olacam)

Wir werden berühmt. (Biz meşhur olacağız)    (Adjektiv)

Das Kind wird hungrig. (Çocuk acıkacak)

Ich werde Arzt. (Ben doktor olacam)

Du wirst Journalist. (Sen haberci olacaksın)     (Nomen)

sie werden Autor. (Onlar yazar olacaklar)

 

Präsens können mögen dürfen müssen sollen wollen Endung
ich kann mag darf muss soll will
du kannst magst darfst muss()t sollst willst st
er,sie,es kann mag darf muss soll will
wir könn-en mög-en dürf-en müss-en soll-en woll-en -en
ihr könn-t mög-t dürf-t müss-t soll-t woll-t -t
sie/Sie könn-en mög-en dürf-en müss-en soll-en woll-en en

 

Ön ek alarak türetilmiş fiillerin çekimi aynıdır. treten-vertreten

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta i Dönüşür
Infinitiv Verbstamm du er,sie,es
bergen berg  birg  -st birg  -t 
bersten berst birst() birst()
brechen brech brich-st brich-t
dreschen  dresch drisch-st drisch-t
erschrecken  erschreck erschrick-st erschrick-t
essen ess  iss-()t iss-t
fechten fecht ficht-st ficht()
fechten flecht flicht -st flicht()
fressen fress friss-()t friss-t
geben geb gib-st gib-t
gelten gelt gilt -st gilt()
helfen helf hilf-st hilf-t
messen mess miss-()t miss-t
nehmen nehm nimm-st nimm-t
quellen quell quill-st quill-t
schelten schelt schilt-st schilt()
schmelzen schmelz schmilz-()t schmilz-t
schwellen schwell schwill-st schwill-t
sprechen sprech sprich-st sprich-t
stechen stech stich-st stich-t
sterben sterb stirb-st stirb-t
treffen treff triff-st triff-t
treten tret tritt-st trit-t
verderben verderb verdirb-st verdirb-t
vergessen vergess vergiss-()t vergiss-t
werben werb wirb-st wirb-t
werden werd wir-st wird-t
werfen werf wirf-st wirf-t
 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür
befehlen berfehl befiehl-st befiehl-t
empfehlen empefehl empfiehl-st empfiehl-t
geschehen gescheh geschieh-st geschieh-t
lesen les lies-t lies-t
sehen seh sieh-st sieh-t
stehlen stehl stiehl-st stiehl-t
gebieren gebier gebier-st
gebär-st
gebier-t
gebär-t
erlöschen erlösch erlisch-st erlisch-t
Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü
backen back bäck-st bäck-t
blasen blas bläs-t bläs-t
braten brat brät-st brät
empfangen empfang empfäng-st empfäng-t
fahren fahr fähr-st fähr-t
fallen fall fäll-st fäll-t
fangen fang fäng-st fäng-t
graben grab gräb-st gräb-t
halten halt hält-st hält
laden lad läd-st läd-t
lassen lass läss-t läss-t
laufen lauf läuf-st läuf-t
saufen sauf säuf-st säuf-t
schlafen schlaf schläf-st schläf-t
schlagen schlag schläg-st schläg-t
stoßen stoß stöß-t stöß-t
tragen trag träg-st träg-t
wachsen wachs wächs-t wächs-t
waschen wasch wäsch-st wäsch-t

Bu fiillerden türetilen tüm fiiller aynı şekilde çekimlenir.

Das Partizip Präsens

Partizip Präsens geldiği fiile ip-erek arak anlamı katar. Fiil köküne -end eki getirilerek yapılır. Sadece fiilin sonunda -ern,-eln bitiyor ise kökteki -e düşer.

lanchen-lachend

fragen-fragend

ändern-ändernd

tadeln tadlnd

 

Konjugation Imperativ Emir Cümlelerinde Fiil Çekimi

Emir cümleleri ikinci tekil  ve ikinci çoğul şahıs  „duihr“ nezaket  „Sie“ ile kullanılabilir.  Emir cümleleri bir yasak, kullanım talimatı, rica, yönerge, tavsiye, uyarı ve sesleniş bildirir. Sade nezaket ifadesinde „Sie“ gösterilir. Diğerlerinde özne yer almaz. Emir kipini özetlersek Karşınızdaki tek kişiye „du“ emir verirken fiilin kök halinde „Stamm“ çümle başında yer alır, çoğul kişiye emir verirken „ihr“ fiil yalnızca „–t“  eki alır. Nezaket Sie „–en“  eki alır.  Sade nezaket ifadesinde „Sie“ gösterilir. Diğerlerinde özne yer almaz. Fill kökünün son harflerinde   „-d,-t; -m,-n,  ig“ bulunuyorsa ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısta „du/ihr„ emir kipi çekimlerinde  yardımcı ses  „-e“ eki alır. Düzensiz fiilerde "Imperativ" fiil kökündek  ünlüsü 2.Tekil şahısta ie ya da i ye  "Stammvokalwechsel" dönüşür. Emir cümlelerinde a-Umlaut gösterilmez. Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

 

Mach das Fenster zu!(Einzelperson)

Mach -t die Tür zu! (Mehrere Person)

Mach -en Sie das Fenster zu! (höffliche Form,)

 

Sei ruhig!      

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!                         

Lies den Text! 

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

Karşınızdaki tek kişiye „du“ emir verirken fiilin kök halinde „Stamm“ çümle başında yer alır, çoğul kişiye emir verirken „ihr“ fiil yalnızca „–t“  eki alır. Nezaket  „–en“  eki alır.

Infinitiv du ihr Sie
stellen Stell die Blumen in eine Vase Stellt die Blumen in eine Vase Stellen Sie die Blumen in eine Vase
benehmen sich Benimm dich anständig Benehmt euch anständig Benehmen Sie sich anständig
begleiten begleite mich Begleitet mich Begleiten Sie mich
loslassen Lass mich los Lasst mich los Lassen Sie mich los
vergessen Vergiss die Vergangenheit Vergesst die Vergangenheit Vergessen Sie endlich die Vergangenheit

Emir cümlelerine „Bitte“ lütfen sözcüğü birlikte rica bildirir. Fakat rica direk olarak yöneltildiği için bunun yerine Konjunktiv II tercih edlilir.

Mach bitte das Fenster zu!

Machen Sie bitte die Tür zu!

Macht euch bitte ordentlich!

 

-e zur Hilfe Yardımcı Ses -e

Fill kökünün son harflerinde   „-d,-t; -m,-n,  ig“ bulunuyorsa ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısta „du/ihr„ emir kipi çekimlerinde  yardımcı ses  „-e“ eki alır. 

Infinitiv du ihr Sie
reden rede redet reden Sie
zeichnen zeichne zeichnet zeichnen Sie
antworten antworte antwortet antworten Sie
entschuldigen entschuldige enschuldigt entschuldigen Sie

 

Präsens du ihr Sie
reden rede weiter redet weiter reden Sie weiter
zeichnen zeichne Landkarte zeichnet Landkarte zeichnen Sie Landkarte
antworten antworte die Frage antwortedie Frage antworten Sie die Frage
entschuldigen entschuldige dich enschuldigeuch entschuldigen Sie sich

 

Starken Verben  2. Person Singular

Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

Präsens du ihr Sie
du trägst trag  tragt tragen Sie
du fährst fahr fahrt fahren Sie

 

Bu grub emir cümlelerinde fiil kökündeki e sesi tek kişiye emir verirken ya i ya da ie dönüşür.

Infinitiv du ihr Sie
geben gibt gebt Geben Sie
hefen hilft helft Helfen Sie
nehmen nimm nehmt Nehmen Sie
sehen sieh seht Sehen Sie
lesen lies lest Lesen Sie

 

Sondeform

Infinitiv du ihr Sie
sein sei seid seien Sie
haben hab(e) habt  haben Sie
werden werd(e) werdet  werden Sie

UYARI. A Umlaut dönüşen fiillerin emir cümlesinde tek kişiye emir verilirken a-Umlaut gösterilmez.

du= fahr nach Hause – Fährt Yanlış

 

Präsens du ihr Sie
du hast hab den Mut! habt Mut! Haben Sie Mut!
du bist sei brav! seid ordentlich! Seien Sie brav!
du wirst werde nicht ängstlich! werdet nicht ängstlich!  werden Sie hektisch!

 

Zusammenfassung der Imperative
  du ihr  
reden rede redet reden Sie
zeichnen zeichne zeichnet zeichnen Sie
antworten antworte antwortet antworten Sie
  entschuldige enschuldigt entschuldigen Sie
Infinitiv du ihr Sie 
bergen birg   birg-t bergen Sie 
bersten birst birst bersten Sie
brechen brich brich-t brechen Sie
dreschen  drisch drisch-t dreschen Sie
essen iss iss-t essen Sie
fechten ficht ficht-t fechten Sie
fechten flicht  flicht-t fechten Sie
fressen friss friss-t fressen Sie
geben gib gib-t geben Sie
helfen hilf hilf-t helfen Sie
messen miss miss-t missen Sie
nehmen nimm nimm-t nehmen Sie
sprechen sprich sprich-t sprechen Sie
stechen stich stich-t stechen Sie
sterben stirb stirb-t sterben Sie
treffen triff triff-t treffen Sie
treten tritt tritt-t treten Sie
verderben verdirb verdirb-t verderben Sie
vergessen vergiss vergiss-t vergessen Sie
werben wirb wirb-t werben Sie
werfen wirf wirf-t werf-t
 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür
befehlen berfiehl befiehl-t befiehlen Sie
empfehlen empfiehl empfiehl-t empfiehlen Sie
geschehen geschieh geschieh-t geschiehen Sie
lesen lies lies-t liesen Sie
sehen sieh sieh-t siehen Sie
stehlen stiehl stiehlt stiehlen Sie
Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü
backen back back-t bbacken Sie
blasen blas blas-t blasen Sie
braten brat brat-t braten Sie
empfangen empfang empfang-t empfängen Sie
fahren fahr fahr-t fahren Sie
fallen fall fall-t fallen Sie
fallen fang fall-t fallen Sie
graben grab grab-t graben Sie
halten halt half-t halt
laden lad lad-t läden Sie
lassen lass lad-t lässen Sie
laufen lauf lad-t en Sie
saufen sauf sauf-t saufen Sie
schlafen schlaf schlaf-t schlafen Sie
schlagen schlag schlag-t schlagen Sie
stoßen stöß stoß-t stoßen Sie
tragen trag trag-t tragen Sie
wachsen wachs wachs-t wachsen Sie
waschen wasch wasch-t waschen Sie
seien sei seid seien Sie
haben hab(e) hab-t haben Sie
werden werde werde-t werden Sie

 

Konjugationen im Präteritum Geçmiş Zamanda Fiil Çekimleri

Präteritum bir geçmiş zamandır. Eylem söylemden öncedir. Yani eylem çoktan gerçekleşmiştir. Genelde yazı dilinde kullanılır. Präteritum  dizilim bakımından simdiki zamanla birebir aynıdır. Bu zamanda fiilin Imperfekt hali kullanılır bu yüzden bazı kaynaklarda fiilin hali baz alındığından Imperfekt olarakda adlandırılır. Fiillerin Imperfekt hali özetle üç şekildedir.

 

Schwache Regelmäßige Verben Konjugation  Zayıf  Düzenli Fiiller Çekim

Düzenli Zayıf Fiillerde "Schwache/Unregelmäßige Verben" Fiil köküne -te eki getirilek fiilin imperfekt haline dönüşür ve bu ekten sonra özneye göre şu ekler ich –, du-(e)st  er,sie,es —  wir -(e)n ihr -(e)t sie/Sie -(e)n getirilir. ich –,  er,sie,es — öznelerine göre çekim eki almmazlar.

Infinitiv/Mastar Verbstamm Imperfekt
hören hör hörte
sagen sag sagte
fragen frag frag-te
lachen lach lach-te
folgen folg folg-te

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (dienen)

Er telefonierte viel. Çok telefon ediyordu. (telefonieren)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen.Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar.(überqueren)

Der Junge sammelte Muscheln. (sammeln) Genç midye biriktiritordu

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor.(arbeiten)

Partizip Perfekt  ve Plusquamperfekt'e" geçmiş zaman ve "Futur II' da" kullanılır. Imperfekt ise "Präteritum'da" kullanılır.

Mastar Fiil Kökü ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
hören hör hörte hörte-st hörte hörte-n hörte-t hörte-n
sagen sag sagte sagte-st sagte sagte-n sagte-t sagte-n
fragen frag fragte fragte-st fragte fragte-n fragte-t fragte-n
lachen lach lachte lachte-st lachte lachte-n lachte-t lachte-n
folgen folg folgte folgte-st folgte folgte-n folgte-t folgte-n
machen mach machte machte-st machte machte-n machte-t machte-n
Endung-Ekler -st -n -t -n

Ah machte einen Kopfstand. Baş aşağı durdu. (machen)

Pia spielte Harfe. Pia arp çalıyordu. (spielen)

Pia und ihre Freunde feierten Geburtstag. Pia ve arkadaşları doğum gğnünü kutluyordu. (feiern)

Zeigtest du ihr die Fotos? Onun fotoğraglarını gösterdi.

Organisiertet ihr eine Party? Siz bir parti organize ediyordunuz. (organisieren)

Peter kaufte neue Bücher. Peter yeni kitaplar almıştı. (kaufen)

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Am Freitag passierte etwas Komisches. Cuma günü tuhaf bir şeyller oldu. (passieren)

Eines Abends klopfte es an der Tür. Bir akşam yapı çaldı. (klopfen)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (bedienen)

Am letzten Samstag feierte Anna ihren Geburtstag. Geçen cumartesi Annna doğum gününü kutladı. (feiern)

Die Mutter erzählte jede Nacht den Kindern eine Geschichte. Anne her gece çocuklarına bir hikaye anlatıyordu.(erzählen)

Klaus wohnte in Köln und hatte eine Tante in Hamburg. Klaus Köln'de oturu ve Hamburg'da bir teyzesi vardı. (wohnen)

Er suchte sein Geld überall, in der Hosentasche, in der Geldtasche. Parasını cebinde cüzdanında her yerde aradı. (suchen)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen. Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar. (überqueren)

Ancak bazı ses olayları gerçekleşir. Ancak bazı düzenli fiillerde fiilin kökünün son harfleri d,t,m,n  kimi zaman du er,sie,es ve ihr çekim eklerinden önce -e getirilir.

Mastar d,n,m,t ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
ordnen ordnete ordnete ordnete-st ordnete ordnete-n ordnete-t ordnete-n
atmen atmete atmete atmete-st atmete atmete-n atmete-t atmete-n
arbeiten arbeitete arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteteen
reden redete redete redete-st redete redete-n redete-t redete-n

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor. (arbeiten)

Beide Male retteten die Mädchen ihn. Her iki defasında kız onu kurtardı. (retten)

Der Prinz heiratete einen schönen Frau. Prens güzel bir kadınla evlendi. (heiraten)

Viele Menschen warteten noch im Wartezimmer auf die Behandlung. İnsanlar hala bekleme odasında muayene olmayı bekliyordu. (warteten)

Fiil kökünün son harflerinde d,t,m,n ver ise -te ekinden fiil köküne önce ünlü -e getirilir. -e eki zaman ekinden olan-te den önce gelir.

Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir -ihr sie/Sie
leiden litt litt litt(e)-st litt litt-en littet litt-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
Endun-Ek ei-ie est -en et -en

Ayrılabilen Fiillerde Tıpkı Şimdiki zamanda olduğu gibi ayrılabilen ek cümle sonuna gider. Fiill kısmı özneye göre çekimlenir

Dann nahm er alle seine Sachen aus der Reisetasche heraus. Daha sonra tüm eşyalarını seyehat çantasından aldı. (nehmen)

Der Zug kam pünktlich in Hamburg an. Klaus stieg aus. Tren tam zamanında dakik Hamburga vardı. (kommen)

Mit großen Angst und lief weg. Korkuyla koşarak gitti. (laufen)

Dann stieg er in den Zug ein. Sonra trene bindi. (ansteigen)

Der Zug fuhr um 8.25 ab.  Tren saat 08.25'te kalkıyor. (abfahren)

Heute stand ich sehr früh auf. Bugün çok erken kalktım (aufstehen)

Ulf füllte im Job Center ein Formular aus. Ulf iş arama merkesinde form doldurdu. (ausfüllen)

Aşağıdaki taplolarda kurallar kırmızı renkte gösterilmiştir. Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Kurallı Cümlelerde

Subjekt        +     Imperfektform von Verben   +   Endung             +       Objekt
  Özne                         +        Fiilin Imperfekt Hali                  +    Özne Çekim Eki             +            Nesne  

Johann wusch sich die Haare. Johan saçını yokadı. (waschen)

Ich nahm mein Leben selbst in die Hand. Kendi hayatımı kendim elime aldım. (nehmen)

Wir gingen ins Theater am Donnerstag. Perşem günü sinemaya gitmiştik (gehen)

 

War das Wetter schön? Hava güzel miydi?  Hava güzeldi. (sein)

Wo warst du im August? Ağustos ayında neredeydin? 

Wie lange standest du hier? Ne kadardır burada ayakta dikiliyorsun? (stehen)

 

Starke unregelmäßige Verben Kuvvetli Düzensiz Fiiller 

Kuvvetli zayıf fiilerin Imperfek'te fiil kökündeki seslide ünlüde değişiklik "Stammvokalwechsel" olur. Kişi çekim ekleri kökten sonra getirilir. Sıklıkla kullanılan Imperfekte ses değişimi olan fiiller tabloda listelenmiştir. Her bir ses değişimi olan önemli fiilere birkaç örnek verdikten sonra tablo halinde sık kullanılan fiilleri ses değişimlerine göre gruplanacaktır.Kimi zaman okumakta güçlük çekiliyorsa yardımcı ses çekim eklerinden önce getirilir. Mastar halindeki Imperfekt haldeki ünlü değişimi kırmızı ile gösterilmiştir.

 Wir schrieben einen Brief. Bir mektup yazdık. (schreiben)

Ich verschlief und kam zu spät zur Arbeit. O uyaya kalmıştı ve işe geç geldi. (verschlafen/kommen)

Udo rief dich an. Udo seni arıyordu. (anrufen)

Mein Freund lud mich zu einem Abendessen ein. Arkadaşım beni akşam yemeğine davet etti. (einladen)

Infinitiv/Mastar Verbstamm Imperfekt
kommen komm kam
geben geb gab
lesen les las
treten tret trat
sehen seh sah
reiten reit ratt
schneiden schneid schnitt
bleiben bleiben blieb
schreiben schreib schrieb
leihen leih lieh
finden find fand
singen sing sang
trinken trink trank
fließen fließ floss
riechen riech roch
schließ schieß schloss
fliegen flieg flog
bieten biet bot
ziehen zieh zog
helfen helf half
sterben sterb starb
werfen werf warf
brechen brech brach
sprechen sprech sprach
treffen treff traf
fechten fecht focht
schwellen schwell schwoll
schmelzen schmelz schmolz
schwimmen schwimm schwamm
spinnen spinn spann
sinnen sinn sann
fahren fahr fuhr
laden lad lud
tragen trag trug
schlafen schlaf schlief
lassen lass ließ
fallen fall fiel
stehlen stehl stahl
lügen lüg log
trügen trüg trog
*gären *gär *gor
*wägen *wäg *wog
glimmen glimm glomm
klimmen klimm klomm
fangen fang fing
laufen lauf lief

 

ei imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleifen schliff schliff schliff-st schliff schliff-en schliff-t schliff-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
spleißen spliss spliss spliss-t spliss spliss-en spliss-t spliss-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -n (e)-t -(e)n

 

Am Samstag ging er zum Bahnhof. Cumartesi günü o gara gitti. (gehen)

 

ei imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
speien spie spie spie-st spie spie-n spie-t spie-n
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekle (e)st -en (e)t -en

 

Der Zwerg blieb undankbar und beschimpfte die Schwestern fürchterlich. Cüce nankör kalmaya devam etti ve kız kardeşlerine aşağılamaya küfür etti. (bleiben/beschimpfen)

Plötzlich erschien ein großer Bär und brüllte schrecklich. Aniden büyük bir ayı göründü ve korkutucu şekilde kükredi. (ercheinen/ brüllen)

i imperfekte a'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dingen dang dang dang-st dang dang-en dang-t dang-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
schlingen schlang schlang schlang-st schlang schlang-en schlang-t schlang-en
schwinden schwand schwand schwand-st schwand schwand-en schwande-t schwand-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
wringen wrang wrang wrang-st wrang wrang-en wrang-t wrang-en
Endung-Ekle -st -en e-t -en

 

Klaus begann zu suchen. Klaus aramaya başladı. (beginnin)

Plötzlich fand er etwas in der Jackentasche. Aniden ceketinin cebinde bir şeyler buldu. (finden)

ie imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
kriechen kroch kroch kroch-st kroch kroch-en kroch-t kroch-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekle -st -en -t -en

e imperfekte a'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
bersten barst barst barst barst barst-en barst barst-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
nehmmen nahm nahm nahm-st nahm nahm-en nahm-t nahm-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
verderben verdarb verdarb verdarb-st verdarb verdarb-en verdarb-t verdarb-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
werben warb warb warb-st warb warb-en warb-t warb-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Er nahm einen Topf vom Regal. Raftan bir tencere aldı. (nehmen)

Pelin gab Ege Luftballons.  Pelin Ege'ye bir balon verdi.(decken)

Wir las ein Buch und tranken Limonade. Kitap okuyorduk ve limonata içiyorduk. (lesen/trinken)

e imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
dreschen drosch drosch drosch-st drosch drosch-en drosch-t drosch-en
fechten focht focht focht-st focht focht-en fochte focht-en
flechten flocht flocht flocht-st flocht flocht-en flochte-t flocht-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
melken molk molk molk-st molk molk-en molk-t molk-en
quellen quoll quoll quoll-st quoll quoll-en quoll-t quoll-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
scheren schor schor schor-st schor schor-en schor-t schor-en
weben wob wob wob-st wob wob-en wob-t wob-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

a imperfekte u'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich -st er-sie-es wir ihr -en
facken buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Winnie fuhr Schlittschuh. Winne paten sürüyordu. (fahren)

a imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es -en -t -en
blasen blies blies blies-t blies blies-en blies-t blies-en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Federika  schlief  an einem Baum. Federika ağaçta uyudu. (schlafen)

ü imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
küren kor kor kor-st kor kor-en kor-t kor-en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

ä imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

i imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

au imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en

a imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
fangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Imperfektform der Verben

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -en (e)-t -(e)n
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekler (e)st -en (e)t -en
beginnen begann begann begann-st begann begann-en begann-t begann-en
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gewinnen gewann gewann gewann-st gewann gewann-en gewann-t gewann-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
schwimmen schwamm schwamm schwamm-st schwamm schwamm-en schwamm-t schwamm-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
Endung-Ekler -st -en e-t -en
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
sieden sott sott sotte-st sott sott-en sotte-t sott-en
sprießen spross spross spross-t spross spross-en spross-t spross-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
backen buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
emfangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir.

"sein, haben, werden"

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

Infinitiv Verbstamm Imperfekt
sein sei war
werden werd wurde
haben hab hatte

Das Badezimmer war unter Wasser.  Banyo sular altındaydı.(sein)

Früher war er jung und arm.Eskiden önceden genç ve fakirdi.

Mein Freund war bei mir in den Ferien. Arkadaşım tatilde bendeydi.

Ich war in einer Jugendherberge. Ben genç yurudundaydım.

 

Die Anhänger hatten viel Spass am Lernen im Internet. (haben) Üyeler internette öğrenirken eğleniyordu

Er hatte keine Arbeit und kein Geld. Parası ve işi yoktu

Mein Cousin hatte zwei Wochen Ferien. Kuzenimin iki hafta tatili var.

Wir hatten schönes Wetter. Bizim güzel havamız vardı

Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. İki saat geciktim.

Ich hatte keine Zeit, Postkarten zu schreiben. Posta kartı yazmak için zamanı yoktu.

 

Meine Mutter wurde nüchtern. Annem ölçülü soğukkanlı oldu. (werden)

Ich wurde rot wegen der Sonne. Güneş yüzünden kızardı.

Die Reise wurde zu einer Katastrophe. Seyehat bir falakete/faciaya döndü

"sein, haben, werden" Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Mastar Değimim ich du er-sie-es -en -t -en
haben hatte hatte hatte-st hatte hatte-n hatte-t hatte-n
sein war war war-st war war war-t war-en
werden wurde wurde wurde-st wurde wurd wurde-t wurde-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

 

Gemischte Verben Mischverben/ Karışık Fiiller

Modalverben Tarz Fiilleri

Gemischte Verben/Mischverben Karışık Fiiller Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik Stammvokalwechsel hem de -te" "Endung" eki getirilir fiil kökünden sonra isim çekim eki getirilir. Modalverben/Tarz Fiilleri Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik  Stammvokalwechsel hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir. Tıpkı şimdiki zamanda olduğu gibi Modalverb özneye göre çekimlenir ikinci fiil cümle sonunda mastar halinde yer

Infinitiv/Mastar Verbstamm/Fiil Kökü Imperfekt
brennen brenn brann-te
bringen bring brach-te
denken denk dach-te
kennen kenn kann-te
nennen nenn nann-te
wissen wiss wuss-te
*senden send sand-te
*wenden wend wand-te

* Bu fiillerin bazıları hem karışık çekime uygun hemde zayıf çekime uygun iki değişik şekilde kullanılır bir kullanımı geçişli iken diger kullanımları geçişsizdir.

sendete, wendetealır.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/Fiil Kökü 1. und 3. Person Imperfekt
dürfen dürf darf durf-te
können könn kann konn-te
müssen müss muss muss-te
mögen mög mag moch-te
*sollen *soll soll *soll-te
*wollen *woll will *woll-te

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

 

Ich konnte lange Fahrradtouren machen. Uzun süre bisiklet turu yapabiliyordum. (können)

Meine Schwester durfte nicht allein ausgehen. Kız kardeşim yanlız dışarı çıkmaz.(dürfen)

Meine Eltern wollten ins Ausland fliegen. (wollen) Ailem yurt dışına gitmek istiyordu.

Wir mussten zu Hause bleiben.  Evde kalmak zorundaydık. (müssen)

Meine Oma mochte die Reise nicht. Büyükannem seyehat istemiyordu. (mögen)

Nach dem Konzert sollte ich warten. Konserden sonra beklemeliydim. (sollen)

 

Phlip half dem Bruder Eier zu bemalen. Phlip kardeşine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu (helfen)

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkılduğını duydu. (fhören)

Die Feuerwehr konnte den verletzten Insassen aus dem verunglückten Wagen befreien.  (können)

 

Du musstest ein bisschen arbeiten (müssen)

Wir durften am Abend nicht lange draußen bleiben.(dürfen)

Klaus wollte unbedingt Toulouse besichtigen. (wollen)

Sie nannte sie Schneeweißchen und Rosenrot.

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
bringen brachte brachte brachte-st brachte brachte-n brachte-t brachte-n
denken dachte dachte dachte-st dachte dachte-n dachte-t dachte-n
kennen kannte kannte kannte-st kannte kannte-n kannte-t kannte-n
nennen nannte nannte nannte-st nannte nannte-n nannte-t nannte-n
rennen rannte rannte rannte-st rannte rannte-n rannte-t rannte-n
senden sandte sandte sandte-st sandte sandte-n sandte-t sandte-n
wenden wandte wandte wandte-st wandte wandte-n wandte-t wandte-n
können konnte konnte konnte-st konnte konnte-n konnte-t konnte-n
müssen musste musste musste-st musste musste-n musste-t musste-n
mögen mochte mochte mochte-st mochte mochte-n mochte-t mochte-n
wollen wollte wollte wollte-st wollte wollte-n wollte-t wollte-n
sollen sollte sollte sollte-st sollte sollte-n sollte-t sollte-n
wissen wusste wusste wusste-st wusste wusste-n wusste-t wusste-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir. * wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir. *"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

* wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir.

*"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

Subjekt Modalverb Mittelfeld Vollverb
Du darfst bei deiner Freundin nicht übernachten
Ihr dürft im Garten nicht spielen
Ich kann dich morgen  besuchen
Du musst hier das Auto anhalten
Du sollst täglich 2 Liter Wasser trinken
Jeder soll vor jedem Respekt haben
Ich will in den Ferien Führerschein machen
wir mögen im Internet surfen

Hören, sehen, helfen, fühlen,spüren,brauchen,lassen, bleiben, gehen, lehren, lernen  filler bir esas fiille bir arada tarz fiilleri gibi kullanılabilir.  

Subjekt Verb Mittelfeld Verb 2
Du hörst ihn singen
Ihr lässt  uns immer warten
Der Sohn hilft ihrer Mutter spüllen
Er siehnt den Zug kommen
Wir gehen in die Stadtmitte einkaufen
Sie lehrt mich tanzen
Ich lerne Klavier spielen
Du brauchst nicht zu sagen
Wir bleiben vor Angst sitzen
Der Patient fühlt sich die Medikamente wirken

Die Kinder konnten nicht baden.(können) Çocuklar banyo yapamadılar.

Sabrina konnte Berlin besichtigen. Sabrina berlini görebildi.

 

Sie wollte ihre Sonnenbrille aufsetzen. (wollen) O güneş gözlüğünü takmak istiyordu.

Sie wollten in der Natur wandern. Doğada yürüyüş yapmak istiyorlardı.

Wolltest du ins Kino gehen? Sinemaya gitmek istiyor muydu?

 

Früher mochte ich keinen Spinat. Ispanaktan hoşlanmıyordu sevmiyordu.(möchten)

 

Er musste nämlich die jährliche Impfung bekommen. Yıllık aşı olmak zorundaydı. (müssen)

Ich musste leider früh nach Hause. Neyazık ki eve gitmek zorundaydı. .

 

Vielleicht durfte ich von der Tante um Geld bitten?“- dachte er. Belki teyzeden para rica edebileceğini düşündü. (dürfen/denken)

Das kleine Kind durfte nicht allein nach Hause gehen. Küçük çocuk tek başına gitmeye izinli değildi.

 

Paul half den Schwstern Eier zu bemalen. Paul kız kardeşlerine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu.

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkkıldığını duydu.

 

Imperfekte Vokalwechsel Ünlü Değişimleri

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleifen schliff schliff schliff-st schliff schliff-en schliff-t schliff-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
spleißen spliss spliss spliss-t spliss spliss-en spliss-t spliss-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -en (e)-t -(e)n
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
speien spie spie spie-st spie spie-n spie-t spie-n
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekler (e)st -en (e)t -en
beginnen begann begann begann-st begann begann-en begann-t begann-en
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dingen dang dang dang-st dang dang-en dang-t dang-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gewinnen gewann gewann gewann-st gewann gewann-en gewann-t gewann-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
rinnen rann rann rann-st rann rann-en rann-t rann-en
schlingen schlang schlang schlang-st schlang schlang-en schlang-t schlang-en
schwimmen schwamm schwamm schwamm-st schwamm schwamm-en schwamm-t schwamm-en
schwinden schwand schwand schwand-st schwand schwand-en schwande-t schwand-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
sinnen sann sann sann-st sann sann-en sann-t sann-en
spinnen spann spann spann-st spann spann-en spann-t spann-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
wringen wrang wrang wrang-st wrang wrang-en wrang-t wrang-en
Endung-Ekler -st -en e-t -en
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
kriechen kroch kroch kroch-st kroch kroch-en kroch-t kroch-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
sieden sott sott sotte-st sott sott-en sotte-t sott-en
sprießen spross spross spross-t spross spross-en spross-t spross-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
verdrießen verdross verdross verdrosst verdross verdrossen verdrosst verdrossen
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
bersten barst barst barst barst barst-en barst barst-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
verderben verdarb verdarb verdarb-st verdarb verdarb-en verdarb-t verdarb-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
werben warb warb warb-st warb warb-en warb-t warb-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
dreschen drosch drosch drosch-st drosch drosch-en drosch-t drosch-en
fechten focht focht focht-st focht focht-en fochte focht-en
flechten flocht flocht flocht-st flocht flocht-en flochte-t flocht-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
melken molk molk molk-st molk molk-en molk-t molk-en
quellen quoll quoll quoll-st quoll quoll-en quoll-t quoll-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
scheren schor schor schor-st schor schor-en schor-t schor-en
weben wob wob wob-st wob wob-en wob-t wob-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
facken buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub