Aof

Medeni Hukuk 2 Unite Konu Anlatimi

Okuma Süresi:26 Dakika, 31 Saniye

Medeni Hukuk 2 Unite Konu Anlatimi

Medeni Hukuk 2 Unite Konu Anlatimi

MEDENİ HUKUK 2 1. ÜNİTE DERS NOTLARI

#ayni haklar;tekelci,mutlak,malvarlıksakdır 
# ayni haklar:mulkiyet haklari ve sınırlı aynı hak oü 2 ye ayrilir
# sınırlı ayni haklar:irtifa hakkı, taşınmaz yükü haklari, rehin hakkıdır
# ayni hak mutlak, alacak hakki nispi haktır 
# ayni hukmun yukumlulukleri:katlanma,kaçınma,verme ve yapmadır 
# ayni hakkın yetkileri:kullanma,yararlanma,tasaruftur 
# hukusal anlamda eşya kavramının ögeleri: belirli olma, madidı olma, devredilebılir olma, egemenlik kurubilmedir
# m.k. hükümlerine gore eşya ayrımi tasınir ve taşınmaz olarak ayrılmıştır 
# ayni hak kapsamında belirlemis eşya ayrim türleri:basit ve bıleşik eşyadir 
# eklenti:madden ve hukuken bagimsiz olmakla bırlikte asıl şeye surekli olarak özgülenen taşınır eşyadir 
# aynı hakka egemen olan ilkeler:mutlaklik,sınırlı sayi ve tipe bağlılık, açıklık,kamu güvenice korunması,belirlilik, sebebn baglılık,hak düşusucu sure,zamanaşımıdır
# zilyetlık:bir taşınır ya ma taşınmaz mal üzerine fiilı egemenligi elde etme ve elden kaçırmama yönündeki irade

 medeni hukuk 2( 1. ünite çalışma soruları )

pınar çağla//
MEDENİ HUKUKU 2 ÜNİTE 1
s1)Ayni hakkın niteliklerindedir?
cvp:tekelci,mutlak,malvarlıksal
s2)Ayni haklardan değildir?
cvp:mülkiyet hakkı
s3)Ayni hakkı ve alacak hakkını birbirinden ayıran özellikler nelerdir?
cvp:ayni hakmutlak- alacak hak nisbi
s4)Ayni hakkın yükümlülüklerinden değildir?
cvp:kullanma

5)Hukuksal anlamda eşya kavramının öğelerinden değildir?
cvp:manevi varlığı olma

6)Hangisi M.K'ndakihükümler esas alınarak düzenlenmiştir?
cvp:taşınır eşya taşınmaz eşya
7)Ayni hakkın kapsamının belirlenmesinde önemli olan eşya ayrımı türüdür?
cvp:basit ve bileşik 
8)Madden ve hukuken bağımsız olmakla birlikte birleştirme takma veya başka bir biçimde asıl şeyn işletilmesi korunması ya da ondan yararlanma için sürekli olrak özgülenen taşınır eşyadır.
Yukarıdaki kavram hangisidir?
cvp: eklenti
9)Ayni haklara egemen olan ilkelerinden biri deildir?
cvp:nisbilik ilkesi,
10)Bir taşınır yada taşınmaz mal üzerinde fiili egemenliğindeelde etme ve eldenkaçırmama yönündeki iradeye dayanarak sürdürülen kişi ile eşya arsasındaki ilişkisidir?
cvp:zilyetlik
11)Hangisi zilyetliğin öğelerindedir?
cvp:zilyetlik iradesi
12)Hngisi zilyetlik türlerinden deildir?
cvp:nisbi/mutlak
13)Hangisi zilyetliğin kazanılma yollarından deildir?
cvp:zilyetliğin iyiniyetli kazanılması
14)Zilyetliğin davayla korunmasında kötüniyetliziyade dava açabilmesi doğrudur?
cvp:kötüniyetli zilyede karşı her zaman iyiniyetliye karşı ise sınılamalar yoksa dava açabilir.
15) Hangileri zilyetliğin dava yoluyla korunması olanaklarını kapsar?
cvp:*zilyetliin geri verilmesi
*saldırıyı savma
*hak karinelerine dayanan taşınan davası
*koruma davası
16)Hukukumuzda karine türleri aşağıdakilerden verilmiştir?
cvp:mülkiyet karinesi sınırlı aynı hak karinesi kişisel hak karinesi
17)Hangisi basit eşyadır?
cvp:kağıt
18)Bir malvarlığının hak ve borçlarıyla tüm olarak bir kişiden diğerine geçişini ifade eden kavram hangisidir?
cvp:külli halefiyet
19) Taşınmaz zilyetliğine yönelik tecavüze krşı korumada kaç gün içinde nereye başvurulcağını doğru olarak verilmiştir?
cvp: olay tarihinden itibaren bir yıl içinde müdahale yada tecavz faili öğrenme tarihinden 60 gün içinde bulunan yerdeki en yüksek mülki amir..
20)Kişinin borçlanma yönündeki iradesi olmadığı halde sırf bir eşyaya malik olduğu için borçlu olmasını ifade eden kavram hangsdr?
cvp:eşyaya bağlı borç
21)Bağımsızlıkarını kaybetmedn birden fazla eşyann ortak bir ekonomk amaç çevresinde toplanarak işlevsel birlik halinde konumlamam haline ne denir?
cvp:EŞYA BİRLİĞİ
22)Ayni hakka dayanarak açılacak davalardan biridir?
cvp:istihkat davası
23)Hangisinde malik sıfatyla zilyetliğin tanımı verilmiştir?
cvp:eşya üzerindeki zilyetliğin mülkiyet hakkına dayandığı zilyetliltir.
24)Taşınırlarda zamanaşımı ile mülkiyet kazanımı için malik sıfatıyla zilyet olarak geçirilmesi gereken süre?
cvp: 5 yıl
25)Sahiplenmde zilyetlik ……. kazanılmıştır.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
CVP:aslen
26)Ayni hakta koruyucu yetkiler hangisinde doğru yazılmıştır?
cvp:fiili koruma hukuksal koruma
27)Saldırıyı savma davasında tazminat isteminde bulanabilmek için hangilerinin gerçekleşmesi gerekir?
cvp:*haksız bir saldırı olmalı
* davayı haksız bir saldırıya uğrayan zilyet dava açmış olmalı
*dava doğrudan saldırıda bulunana karşı açılmış olmalı
*saldırı fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren en çok bir yıl içinde açılmış olmalıdır
28)Sadece taşınırlar için öngörülmüş olan ve fiili durumu korumayı amaçlayan dava hangdir?
cvp:zilyetliğin geri verilmesi
29)Hangisi ayni hakkın özelliklerindendir?
cvp:ayni hak mutlaak haklardandır
30)Feri zilyetlik durumunu asli zilyetliğe dönüştüren yola ne ad verilir?
cvp:kısa elden teslim
31) İyiniyetliği zilyedin yükümlülüklerinden deilidr?
cvp:iyiniyetli zilyetten kullanma tazminatı ve zararların tazminatı istenebilir
32)Zilyet zilyetliğini hangilerini kullanarak korur?
cvp:kuvvet kullanarak,dava açarak,idari yolla

 

Tapu Sicili – Ayni Haklar
TAPU SİCİLİ
Kavram
1.Taşınmazlar fiziksel ve hukuksal durumlarını göstermek amacıyla Devlet tarafından ve onun sorumluluğu altında tutulan kütük, defter ve belge gibi ögelerden oluşan tümlüğe tapu sicili denir.
2.Devlet eliyle tutulan tapu sicili ana ve yardımcı siciller olmak üzere ikiye ayrılır.
a)Ana unsurlar, ayni hakları etkileyen işlemlerin yapıldığı asıl unsurlardır.
b)Yardımcı unsurlar, ana unsurlar ve tapu sicilinin tutulmasının gerektirdiği bilgi ve belgelerin kayıt ve dosyalanması ile ilgilidir.
Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler
Her taşınmaz için kütükte bir sayfa açılmasına ayni kayıt ilkesi denilmektedir.
Tescil İlkesi: Mutlak anlamıyla, tapuya kayıtlı olan taşınmazlar üzerinde devren ayni hak kazanmalarının, ancak ve ancak tapu kütüğüne yapılacak tescille gerçekleşeceğini ifade eder. Buna tescilin mutlaklığı ilkesi denmektedir.
Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler: 1.Ayni kayıt ilkesi, 2.Tescil ilkesi, 3.Tescilin sebebe bağlılığı ilkesi, 4.Açıklık ilkesi, 5.Kamu güveninin korunması, 6.Tesal tarihi itibariyle öncelik, 7.Devletin sorumluluğu ilkesi.
Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi: Tescilin geçerli bir hukuksal sebebi bulunmalıdır ki geçerli olsun. Hukuksal sebep yok ya da geçerli değilse tescil de geçersizdir. Buna yolsuz tescil adı verilmektedir.
Açıklık İlkesi: İlgisi olan herkes tapu kütüğünü inceleme ve örnek verilmesini isteme hakkına sahiptir.
Kamu Güvenliğinin Korunması İlkesi: Yolsuz tapu siciline güvenerek ayni hak kazanan iyiniyetli üçüncü kişilerin bu kazanımının korunmasını ifade eder.
Ayni Hakların Sırasını Gösterme: Genel kural tescil tarihi itibariyle öncelik söz konusudur.
Devletin Sorumluluğu İlkesi: Devlet tapu sicilinin tutulması sırasında memurun işlem ve eylemleri sonucunda ortaya çıkan yolsuz sicilden doğan zararın tazmininden kusursuz sorumludur.
Tapu Sicili İşlemleri
Kayıt
Kayıt, kadastro gören bir taşınmaza ilişkin olarak kütükte yapılan ilk işlemdir. Tapu sicili işlemleri, birbirinden farklı amaçlara hizmet eden ve birbirinden farklı şekilde isimlendirilen, kayıt, tescil, şerh ve beyanlardır. Henüz kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazlar ise, tapu kayıt defterleri denilen kütükler üzerinde işlem görmektedir.
Kütüğe kaydolunabilen taşınmazlar şunlardır:
1.Arazi, Bağımsız ve sürekli irtifak hakları, 3.Bağımsız bölümler, 4.Kat irtifakı.
Tescil
Tapu kütüğünde ayni haklara ilişkin olarak yapılan işlem tescildir. Tescilin Geçerli bir hukuksal sebep, tescil talebi ve kütüğe tescil olmak üzere üç koşulu vardır.
Geçerli bir hukuksal sebep, hukuksal işlem yoluyla kazanımı ifade eden devren kazanımlarda geçerlilik denetimi yapılır.
Tescil talebi, bir tasarruf işlemidir. 
Tescil fiili, yetkilisinin yevmiye defterinde yazımlanmış olan işlemi bu kez tapu kütüğüne yazması, işlemesidir.
Belgelendirme, geçerli hukuksal sebebin ve tescil talebinde bulunanın tasarruf yetkisinin belgelenmesi gerekmektedir.
Şerh
Kişisel Hakların Şerhi: Ayni hak olmamakla birlikte, tapu siciline tescili kabul olunan ve böylelikle üçüncü kişilerin bilgilerine sunulabilir olan kişisel haklar.
Tasarruf Yetkisini Kısıtlayıcı Şerhler: Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, haciz iflas kararı veya konkordato ile verilen süre; aile konutu; aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması gibi kanunen şerh verilmesi öngörülen malikin tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ilişkin şerhlerdir.
Geçici Tescilin Şerhi: İddia edilen bir ayni hakkın güvence altına alınması veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerin sonradan tamamlanması söz konusu olduğunda geçici tescilin şerhi istenebilir.
Beyanlar
Beyan, taşınmazları ilgilendiren, bazı hukuki ve fiili ilişkilerin herkes tarafından bilinmesini sağlama amacıyla kütüğün beyanlar kısmına yapılan bir tapu sicili işlemidir.
Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası
1.Gerçek ayni hak sahibinin ayni hakkının zedelenmesi üzerine sicilde ayni hak sahibi görünene karşı açtığı ve sicilin gerçek duruma uygun hale getirilmesini istediği davaya tapu sicilinin düzeltilmesi davası denmektedir.
2.Koşulları, tapu sicili yolsuz tutulmuş olmalıdır, ayni hak zedelenmiş olmalıdır, yolsuz tescil ile maddi hukuk açısından durum değişmemiş olmalıdır.

MÜLKİYET
İçerdiği Yetkilere Göre Ayni Haklar
Ayni hakların içeriğinde doğrudan egemenlik ve koruyucu yetkiler ve yükümler bir arada bulunmaktadır.
Konusuna Göre Ayni Haklar
Ayni haklar temel olarak hakkın konusuna göre taşınmazlar ya da taşınırlar üzerindeki ayni haklar olarak ikiye ayrılır.
Hak Sahibinin Sayısına Göre Ayni Haklar
Bu bakımdan ayni haklar tek kişinin ayni hakkı ve birlikte ayni haklar olmak üzere ayrıma tabi tutulmaktadır. Mülkiyetin tek kişiye ait olduğu durumlarda bireysel mülkiyetten söz edilmektedir. Buna karşılık mülkiyette birden fazla kişi hak sahibi ise birlikte mülkiyet ortaya çıkmaktadır. Birlikte mülkiyetin, maliklerin göreceli olarak bağımsız hak ve yükümlülükleri bulunan türüne paylı mülkiyet adı verilir. Yasal önalım hakkı ise, bir paydaş payını üçüncü bir kişiye devredecek olursa diğer paydaşlara bu payın kendilerine devredilmesini istemede öncelik tanıyan yenilik doğuran bir haktır. Malikler arasında ayırımsız her konuda bir iş birliği ya da karar birliği aranan birlikte mülkiyet türüne ise elbirliğiyle mülkiyet denilmektedir.
Hak Sahibinin Belirleniş Tarzına Göre Ayni Haklar
1.Hak sahibi diğer bir eşya üzerindeki ayni hakkı dolayısıyla belirlenmekteyse eşyaya bağlı ayni haktan, buna karşılık bağımsız olarak belirlenmekteyse kişiye bağlı ayni haktan söz edilmektedir.
2.Bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkı sahipliğinin başkaca herhangi bir bağa bakmaksızın belirlendiği hallerde kişiye bağlı mülkiyetten söz edilmektedir. Eşya hukukunda kural olan kişiye bağlı mülkiyettir.
3.Sınırlı ayni haklarda da kural olan, bir kişiye bağlı, bir kişi lehine sınırlı ayni hak kurulmasıdır. İntifa ve oturma hakları açısından bu kural mutlaktı.
Mülkiyet Hakkının Kapsamı
Bütünleyici Parça
1.Bir bütünü tamamlayan ve bütünün diğer parçalarından bağımsız olarak ayni haklara konu edilemeyen eşya parçalarına bütünleyici parça denir.
2.Bütünleyici parçalar asıl eşyanın hukuksal yazgısına tabidir. Asıl eşyanın maliki kim ise, bütünleyici parçanın maliki de odur. 
3.Yasa gereği bütünleyici parçalar vardır. Bunlar yasal koşullar mevcutsa, asıl eşyanın bütünleyicisidirler ve asıl eşyadan bağımsız bir hukuksal yazgıları söz konusu edilemez.
4.Ürün, bir şeyden, o şeyin özü ve değeri değişmeksizin, belirli zaman aralıklarıyla tekrarlanan dönemlerde elde edilen yararlardır.
Eklenti
Eklenti, madden ve hukuken bağımsız olmakla birlikte, asıl şeyin malikinin arzusuna ya da yerel adetlere göre o şeyin işletilmesi, korunması ya da ondan yararlanılması için ona sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır eşyadır.
Ayni Hakların Kazanılması
Genel Olarak Ayni Hakların Kazanılması
1.Ayni haklar ya aslen ya da halefiyet yoluyla kazanılabilmektedir.
2.Herhangi bir hak sahibinin iradesine dayanmayı gerektirmeyen kazanma tarzına aslen kazanma denmektedir.
3.Hukuksal işlem yaşamında sıklıkla karşılaşılan durum, ayni hakların halefiyet yoluyla kazanılmasıdır. Bununla kastedilen külli ya da cüzi halefiyet yoluyla kazanım halleridir.
a)Külli halefiyet, bir malvarlığının hak ve borçlarıyla tüm olarak bir kişiden diğerine geçişini ifade etmektedir.
b)Cüzi halefiyet, malvarlığının aktifine dahil bir ayni hakkın bireysel olarak hem devren, hem de tesisen kazanılması için söz konusudur.
1.Tesisen kazanma, ayni hakkın kökü sahibinde kalırken onun üzerinde farklı türden bir ayni hak kurulması hali için kullanılan hukuksal bir deyiştir.
2.Devren kazanma, bir hakkın önceki sahibinin iradesine dayanılarak kazanılmasına devren kazanma denir.
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
1.Taşınmaz mülkiyetin aslen kazanılması, cebri icra, mahkeme kararı, işgal, olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile yolsuz tapu siciline güvenen iyi niyetli üçüncü kişinin ayni hak kazanımı hallerinde söz konusudur.
2.Taşınmaz mülkiyetini devren, yani tasarruf yetkisini bulunduran hak sahibinin iradesine dayanarak kazanma için üç koşul vardır. A)Geçerli bir hukuksal sebep, B)Tescil talebi, C)Tescil
Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
1.Taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması. 2.Taşınır mülkiyetinin devren kazanılması.
Ayni Hakların Kaybı
1.Ayni hak, sahibinin iradesine dayanan bir işlem ya da eylem sonucunda son bulabilir. Bu gibi durumlarda iradi kayıptan söz edilebilir. Devirde, taşınmazın kazanan adına tescili, taşınırın ile kazanana zilyetliğin geçirilmesi anından itibaren devreden için hak son bulmuş olur fakat devralanın şahsında hak devam eder. Bu gibi durumlarda ayni hakkın nısbi son bulmasından söz edilebilir.
2.Ayni hakkın, hak sahibinin iradesine değil de, doğa olayları ya da üçüncü kişinin işlemi ya da eylemine bağlı olarak son bulmasına irade dışı kayıp denilmektedir.

SINIRLI AYNİ HAKLAR
Genel Olarak
Sınırlı ayni haklar, tam ayni hak olarak mülkiyet hakkının içerdiği bu doğrudan egemenlik yetkilerinden bir ikisinin özgülenmesiyle kurularak oluşturulan ayni haklardır. Sınırlı ayni haklar, sahibine kazandırdığı yetkilere göre irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehin olmak üzere üçe ayrılırlar.
İrtifak Hakları
1.İrtifak hakkı malike, eşyasının hak sahibi tarafından kullanılmasına katlanma veya kendisi eşyasını kullanırken irtifak hakkı sahibine tanıdığı yasaklama yetkisini ihlalden kaçınma yükümlülüğü yükler.
2.İrtifaklar, hak sahibine tanına yetkilerin kullanılış tarzına göre olumlu veya olumsuz olarak ikiye ayrılır.
a) Olumlu irtifaklarda, hak sahibine, hakkın konusunda zilyetlik sağlanmaktadır.
b) Olumsuz irtifaklarda hak sahibi eşyada zilyetlik elde etmemekte, sadece malikin mülkiyetin içerdiği bazı yetkileri kullanmasını yasaklama yetkisiyle donatılmaktadır.
3.İrtifak hakları, hak sahibinin belirleniş tarzına göre eşyaya bağlı ve kişiye bağlı irtifaklara ayrılmaktadır. Karma irtifaklar denilen hem eşyaya hem de kişiye bağlı olarak kurulabilen irtifaklar da bulunmaktadır.
a) Eşyaya bağlı irtifaklar yalnız taşınmazlarda kurulabilmektedir.
b) Kişiye bağlı irtifaklar ise yalnız kişiye bağlıdır.
1. Oturma hakkı, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapıda ya da böyle bir yapının bir bölümünde kurulabilen, sahibine sadece kullanma yetkisi veren kişiye bağlı irtifak hakkıdır.
2. İntifa hakkı, konusu olan eşyada yararlanma yetkisi ile donatan kişiye bağlı irtifa hakkıdır. Taşınır ve taşınmaz eşyaların her ikisinde de kurulabilmektedir. İntifa hakkı, mülkiyetten sonra en geniş yetkileri veren sınırlı ayni haktır. İçeriği sınırlandırılmamış bir intifa hakkının bulunduğu bir mülkiyete çıplak mülkiyet adı verilmektedir.
3. Üst hakkı, bir taşınmazın üstünde ya da altındaki mevcut yapı ya da hak sahibince inşa edilecek yapı üzerinde mülkiyet sağlayan bir irtifa hakkıdır.
4. Kaynak hakkı da üst hakkı gibi kural olarak üçüncü kişilere devredilebilen ve mirasçılara geçebilen bir haktır.
5. Karma irtifaklar ise, hem eşyaya hem de kişiye bağlı olarak kurulabilen irtifaklardır.
Taşınmaz Yükü
Hak sahibine, bir yandan malikten taşınmazından çıkan ya da taşınmazın değeriyle temsil olunan bir şey vermesini isteme, diğer yandan bu işlem yerine getirilmezse taşınmazı paraya çevirme yetkilerini verir.
Rehin Hakkı
Genel Olarak
Rehin hakkı, hak sahibine alacağını güvence altına almak amacıyla rehin olarak verilen ya da tescil edilen malı, alacağı ödenmezse cebri icra yoluyla paraya çevirterek alacağın ifasındaki çıkarının tatmin edilmesini isteme yetkisi verir. Taşınır ve taşınmaz rehin olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca rehin hukukunda bağımlılık ilkesi öncelikli yerdedir.
Lex Commissoria Yasağı: Borcun muaccel olmasından önce yapılan ve borcun ödenmemesi halinde rehin konusu eşyanın mülkiyetinin rehin alana ait olacağını konu alan anlaşmaların geçersiz olacağını ifade eder.
Derece: Taşınmaz rehni bakımından derece rehinle teminat altına alınan alacağın miktarının ve rehin sırasının önceden belirlendiği sınırı ifade eder.
Sabit Dereceler Sistemi: Taşınmaz üzerindeki her rehin derecesi birbirinden bağımsızdır. Her derecedeki rehinin sırası ve miktarı belirlidir. Bir derecede bulunan rehnin sona ermesi üzerine alt sırada bulunan taşınmaz rehni boş dereceye ilerlemez.
Taşınmaz Rehni
1.Taşınmaz rehni, bir alacağı bir taşınmazın değeriyle güvence altına almak amacıyla tapu siciline tescil edilerek kurulan rehin türüdür. Üç türü bulunmaktadır: İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi.
a)İpotek, bir alacak için ayni güvencenin yanı sıra borçlunun kişisel sorumluluğununda devam ettiği taşınmaz rehindir. Dolaşım işlevi yoktur. İpotek iradi ve yasal ipotek olmak üzere ikiye ayrılır. Esas olan iradi ipotektir. Yasal ipotek ise, taraflar arasında rehin anlaşması yapılmaksızın, dayanağını yasada bulan rehinlerde söz konusu olur.
b)İpotekli borç senedi, bir alacak için borçlunun kişisel sorumluluğunun yanında ayni güvence oluşturan ve fakat ipotekten farklı olarak, kıymetli evraka bağlanmış rehin türüdür.
c)İrat senedi, bir alacak için borçlunun kişisel sorumluluğunun söz konusu olmadığı, alacaklıya, sadece yükümlü taşınmazın değeriyle sınırlı, bağımsız bir istem hakkı sağlayan ve kıymetli evraka bağlanmış bir rehin türüdür.
Taşınır Rehin
1.Taşınır rehni, alacaklının alacağını güvence altına almak üzere parayla değeri ölçülebilir ve tedavülü mümkün bir taşınırın zilyetliğini elde etmesini, en azından rehinli malın malikinin bağımsız ve serbest tasarruflarını engelleyen bir zilyetlik tesis edilmesini gerektiren rehin türüdür. İradi ve yasal rehin olmak üzere ikiye ayrılır.
2.Malikin iradesi ile bir taşınırını alacaklının alacağı için güvence göstermesi halinde iradi rehinden söz edilmektedir. Bunun da, teslimi şart rehin ve sicilli rehin olmak üzere alt grupları vardır.
3.Yasal rehin, malikin bir taşınırı başka bir sebeple alacaklının zilyetliğindeyken alacaklının bunu alacağının güvencesi olarak alıkoyma ve sattırma yetkilerini ifade etmektedir.

medeni hukuk 2 (2. ünite çalışma soruları)

pınar çağla//
MEDENİ HUKUK 2 ÜNİTE 2
S1)Taşınmazların fiziksel ve hukuksal durumlarını göstermek amcıyla Devlet tarafından ve onun sorumluluğu altında tutulan kütük defter ve belge gibi öğelerden oluşan tümlüğe ne ad verilir?
cvp:tapu sicili
s2)Devlet eliyle tutulan tapu sicili kaç öğeden oluşur?
cvp:2
s3)Tapu sicilinn ana unsurlarından deildir?
cvp:kamu malları sicili
s4)Tapu siciline egemen oan ilkelrden deildir?
cvp:örtülülük ilkesi
s5)Her taşınmaza bir sayfa açılarak o taşınmaza ilişkin künye bilgilerini ve hak durumunun o sayfada görünüm kazanmasına ne ad verilir?
cvp:ayni kayıt ilkesi
s6)Tapu sicil işlemlerindedir?
kayıt,tescil,şerh
s7)Yolsuz tapu siciline güvenerek ayni hak kazananmanın korunmasını ne ad verilir?
cvp:kamu güvenn korunması ilkesi
s8)Tescilin koşuları arasında yer alır?
cvp:*geçerli bir hukuksal sebep
*tescil talebi
*kütüğe tescil
s9)Tescil talebinn özelliklerinden deildir?
cvp:malik tasarruf yetkisini sadece kendi kullanır,
10)Şerh edilebilir kişisel haklardageçerli olan ilkelerdendedir?
cvp:yasallık ve sınırlı sayı ilkesi
11)AIım ve geri alım haklrından şerh edilceği süre en çok ne kadardır?
cvp:10 yıl
12)şerh için gerekli koşullardandır?
cvp:*şerh anlaşması, şerh talebi ,şerh işlemi
13)tapu sicilinin düzeltilmesi davasında dava açma süresi ne kadardır?
cvp:dava açılma süresi öngörülmemiştir.
14)Taşınmazları ilgilendiren bazı hukuki ve fiili ilişkilerin herkes tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla yapılan tapu sicili işlemine ne ad verilir?
cvp:beyan
15)Tapu sicilinn düzeltilmesi koşulları arasında yer alır?
cvp:*tapu siciln yolsuz tutulması
*ayni hak zedenlenmiş olamalı
*yolsuz tescil ile maddi hukuk açısından durum değişmiş olmalı
16)Hangisi ayni hakkın genel olarak sınıflandırılması deildir?
cvp:hak sahibinin niteliğine göre ayni haklar
17)Maliklerin göreceli olarak bağmsızhak ve yükümlüklerli bulunmasına ne ad verilir?
cvp:paylı mülkiyet
18)Paylı mülkiyetin özellklerinden deildir?
cvp:her paydaşın diğer paydaşların mülkiyetlerine konu olan eşyaları kullanma ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.
19)Hangisi elbiriğiyle mülkiyetin özelliklerinden deildir?
cvp:maliklerin hakkın konusu olan eşyalar üzerinde birbirinden bağmsız olrak kullanma yararlanma ve tasarrf yetkileri vardır
20)Hangisi bütünleyeci parçanın özelliklerinden deildir?
cvp:bütünleyici parça asıl eşyanın hukuksal yazgısına bağlıdır
21)Ayni hakkın kazanılması yolları arasında yer alır?
cvp:aslen ve halefiyet yoluyla
22)Herhangi bir hak sahibinn iradesine dayanmayı gerektirmyn kazanma tarzına ne ad verilir?
cvp:aslen kazanma
23)Ayni hakkın Kökü sahibinde kalırken onun üzerinde farklı türlerinden bir ayni hak kurulması haline ne ad verilir?
cvp:tesisen kazanma,
24:Hangisi taşınmaz mülkiyetinn aslen kazanılması deildir?
cvp:sahiplenme,
25:Hangileri taşınmaz mülkiyetnn devren kazanılması için gerkli koşullardır?
cvp:*geçerli bir hukuksal sebep
*tescil talebi
*tescil
26)Borcun muaccel olmasından önce yapılan ve borcun ödenmemesi halinde rehin konusu eşyanın mülkiyetinn rehin alanına ait olacğnı konu olan anlaşmalrın geçersiz olması ne ad verilir?
cvp:Lex commissoria yasağı
27)Hangileri taşınmaz rehnn türleri arasında yer alır?
cvp:ipotek, ipotekli borç senedi,irat senedi
28)Bir alacak için ayni güvencenn yanı sıra borçlunun kişisel sorumluluğunun devam etmesine ne ad verilir?
cvp:ipotek
29)Hangisi ipoteğin özelliklerinden deildir?
cvp:özel şekle tabidir
30)Hangileri irat senedine konu olabilir?
cvp:tarımsal taşınmzlar,evler,üzerine yapı inşa edilcek arsalar
31)Parasal değeriolan ve devredilen şeyler ve kıymetli evrak üzerinde kullanılan haklara ne denir?
cvp:hapis hakkı

 

AÖF ADALET MEDENİ HUKUK 2 (3. ÜNİTE DERS NOTLARI)

*MALVARLIĞI:KİŞİLERİN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN HAK VE BORÇLARININ TOPLAMINA DENİR.
*BORÇ İLİŞİKİSİ
-HUKUKSAL İŞLEM
-HAKSIZ FİİL
-SEBEPSİZ ZENGINLEŞME
-VEKALETSİZ İŞGÖRME
ÖNEMLİ:6102 SAYILI TÜRK TİCAREK KANUNU İLE 6098 TÜRK BORÇ KANUNU 1 TEMMUZ 2012 TARIHINDE YURURLUGE GİRECEK .
*YARGICIN ÇÖZÜM ARARKEN BAŞVURACAGI KAYNAKLAR
-EMREDICI YAZILI HUKUK KURALLARI
-İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARALARI
-TARAFLARIN ANLAŞMALARI
-DİGER YAZILI HUKUKU KURALLARI
*BORÇLAR HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER
-İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ
-NİSBİLİK İLKESİ
-SORUMLULUGUN KUSURA DAYANMASI İLKESİ
-BORÇLUNUN YERLESIM YERINE IFA ILKESI
*BORÇ VE BORÇ ILISKISI ARASINDAKI FARK
-DOĞIM ANI
-KAPSAM BAKIMINDAN 
-DEVREDILMEZ BAKIMINDAN 
-SONA ERME BAKIMINDAN 
-KAZANMA BAKIMINDAN
*BORÇ ILIŞKISI SONA ERDIREN SEBEPLER
-TAM İFA
-GERİ ALMA
-FESIH
-SÜRENIN DOLMASI
*EDİMIN ÖZELLİKLER
.HUKUKEN KARUNAN BİR MENFAAT OLMALIDIR
.MUHATABANIN YARRAINA BİR YUKUMLULUK DOGMALIDIR
.IMKANSIZ OLMAMALIDIR
.BELİRLİ YA DA BELİRLENEBİLİR OLMALIDIR
*BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARINDAN OLAN EDIMIN TÜRLERİ
-KİŞİSEL EDIM
-BÖLÜNEBILIR EDİM
-ANİ EDİM
-OLUMLU EDIM
*BORÇ ILISKISINDEN 3 TÜR HAK:
.ALACAK HAKKI
.IKINCIL HAKLAR
.YAN HAKLAR
*YENİLİK DOGURAN HAKLAR
.ÖNALIM HAKKI
.FESIH HAKKI
.İPTAL HAKKI
.ALIM HAKKI
*ALACAGI TEMINATI ALTINA ALAN HAKLAR
-REHIN
-SİGORTA
-KEFALET
-BİRLİKTE BORÇ USTLENME

 

AÖF ADALET MEDENİ HUKUK 2 (4. ÜNİTE DERS NOTLARI)

*SÖZLESME ÖZGURLUGUNUN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ
-TARAF SERBESTISI
-TİP SERBESTISI
-ŞEKİL"
-DEGİŞTİRME"
*SEBEPTEN SOYUT İŞLEMLER
-ALACAGIN TEMSILI
-İBRA
-TEK TARAFLI HUKUKI ISLEMLER
-VASİYETNAME
-VAKIF KURMA
-FESİH
-İPTAL
*İCAP (ÖNERİ): SÖZLEŞMENIN KURULMASINA YÖNELİK İRADE BEYANLARINDAN ZAMAN İTİBARİYLE ÖNCE YAPILANINA DENİR
*TAM İKİ TARAFA BORÇ YUKLEYEN SÖZLESMLER
-ALIM SATIM
-ÖNSÖZLEŞME
-KİRA
-HİZMET
*İCABININ UNSURLARI;
-BAGLANMA NİYETİ
-SÖZLEŞMENIN ESASLI ÖGELERINİ İÇERME
-MUHATABA YÖNELTME
*EKSİKLİKLİK.HUKUKİ İŞLEMLERİN ETKINLIK ÖGELERININ EKSIKLIGINE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇ
*ŞEKLE AYKIRILIGIN YAPTIRIMI:KESİN HÜKÜMSÜZLÜK
*İRADE ACIKLAMASI:KİŞİNİN İÇ DUNYASINDA KALAN BİR HUKUKSAL SONUCA ULAŞMA İSTEGINE DENİR.
*İRADE ACIKLAMASI KULLANILAN ANLATIM ARAÇLARINA GÖRE:
-AÇIK
-ÖRTÜLÜ
*İRADE ACIKLAMASI ŞEKLINE GÖRE
SÖZLU 
YAZILI
RESMİ İRADE ACIKLMASI
*İPTAL:GECERLILIK ÖGELERINDEKI EKSIKLIKTEN DOLAYI İŞLEMDE SAKATLIK OLMASININ YAPTIRIMI
*İPTALE YOL ACAN SEBEPLER
YANILMA
ALDATMA
ZORLAMA
GABİN
*İPTAL İŞLEMINDE İLGİLİ 1 YIL ICERISINDE İŞLEMIN GECERSILIGINI ACIKLAMAZSA İŞLEMIN GECERSIZLIGI İLERİ SURULEMEZ HALE GELIR
*ÖNERININ (İCAP)ÖZELLİKLERİ
-ACIK VE ÖRTÜLÜ
-MUHATABA YÖNELTILMIS OLMALI
-BAĞLI OLMA NEYETİNİ YANSITMALIDIR
-SÖZLESMENIN ESASLI TÜM ÖGELERINI İCERMELİDİR
*EKSİK IKI TARFA BORÇ YUKLEYEN SÖZLESMLER
-ARİYET
-KARZ
-VEKALET
-VEDİA SÖZLESMESİ
*İVAZLI İŞLEMLER
SATIM
KİRA
İSTİSNA

 

medeni hukuk 3.4.5 üniteler çalışma soruları //bahar

pınar çağla//
mEDENİ HUKUK ÜNİTE 3…4….5…
1Borç ilişkisinden kaynaklanan değildir=İŞGAL
2)6102 sayılı türk ticaret kanunu ile 6098 sayılı borçlar kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?
cvp:1 temmuz 2012,
3Sorumluluğunn kusura dayanması ilkesinin etkilerindedir?=OLUMLU OLUMSUZ
S4Borç ilşkisinn öğeleri arsında yer alır?=ALACAKLIBORÇLU EDİM
S5)Borçlar hukukunun yazılı kaynaklarından deildir?=BİLİMSEL İÇTİHATLAR
S6)Bir defa ifa edilmekle sona eren edim hangisidri?=ANİ EDİM
S7)Edimin maddi bir şeye ilişkin olduğu ve o şey tek başına sahip olduğu özelliklere ve işaretleine göre tayin edilmesine ne denir?PARÇA BORCU
S8)Kişinn bir hakkı kazanması kaybetmesi veya korunmasının şart haline gelmesine ne denir?=KÜLFET
S9)Kişinn iç dünyasında kalan bir hukuksal sonuca ulaşam isteğine ne ad verilir?=İRADE AÇIKLAMSI
S10)İrade açıklaması sınflandrma arsında yer alır?=AÇIK,ÖRTÜLÜ,SÖZLÜ,YAZILI,RESMİ,
S11)Hukuksal işlemin öğelerinn ekskliğnde kullanılan yaptırım deildir?=icap
12)Hangisi hukuken hiç doğmamış sayılan hukuksal işlem yaptırımıdır?=YOKLUK
13)Hukuksal işlemin kanunun öngördüğü geçerlilik öğelerinin kanunun öngördüğü nitelikte olmamasına ne denir?=BUTLAN
14)Bir hukuksal işlemin ölü doğmuş olması ve bir sonuç doğurmamasına ne ad verilir?=BUTLAN
15)Hukuksal işlemin kurucu öğeleri var;fakat geçerlilik öğelerindeki eksiklkten dolayı sakatlık olması=iPTAL
16)İptale yol açan sebepler arasında yer alır?=YANILMA,ALDATMA,ZORLAMA,GABİN
17)İptalde işlemin geçersizlğinn ileri sürülemez hale gelmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?1 YIL
18Tek taraflı bağlamzlık yada askıda hükümsüzlük olarak da adlandırlan yaptırım türüdür?=EKSKLİK
19)Bir sözleşmenin meydana gelmesi için gerekli olan iki irade açıklanmasından zaman itibariyle ilk önce yapılana ne ad verilir=İCAP
20)Tek taraflı hukuki işlemlerden deildir?=BAĞIŞLAMA
21)Sözleşmenn esaslı noktalrı arasnda yer alır?OBJEKTİF OLMA,
22)Kabulun türleri arasında yer alır?=AÇIK KABUL
23)Sözleşmeyi kurmak için taraflarınirade açıklamalarnda yer alması zorunlu olmayan öğelere ne ad verilir?SUBJEKTİF NOKTALAR
24)Tarafların dilediği konuda sözleşme yapabilmesine ne ad verilir?=TİP SERBESTİSİ
25)İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden değildir?=BAĞIŞLAMA
26)1 EKİM 2011 itibaren kaç TL yi aşan hukuksal işlemler yazılı belgeye ispat edilmelidir?=2500 tl
27)İrade açıklamsınsında ortaya çıkan uygunsuzlardır?=LATİFE BEYANI ,ZİHNİ KAYIT,MUVAZAA
28)Bir öğretim üyesinin sınavda başarılı olana BMW armağan edeceğni söylemsi hangi tür uygunsuzluk halini ifade eder?=LATİFE BEYANI
29)Bir kimsenn gerçek iradesiyle uyuşmadğını bildiği halde istemeyerek irade açıklamsı yapmasına ne ad verilir?=ZİHNİ KAYIT
30)Açık artırmada kişinn rakibini kızdırmak için yüksek fiyat önermesi hangi tür uygunsuzluk halidir?= ZİHNİ KAYTI
31)Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamalrı arasında bilinçli olarak uygunsuzluk yaratmalarına ne denir?=MUVAZAA,
32)Muvazaanın türleri arsında yr alır?= MUTLAK /NİSBİ
33)Tarfların gerçekte hiçbir hukuksal ilşkiye girmek istememelerine karşın sırf 3.kişileri aldatmak amacıyla anlaşma yapmalrına ne ad verilir?=MUTLAK MUVAZAA
34)Nisbi muvazaa örnekleri arsında yer alır?=SÖZLEŞMENN NİTELĞNDE MUVAZAA ,KİŞİDE MUVAZAA,BEDELDE MUVAZAA
35)Taraflar aralarnda yaptkları bir anlaşmayı gerçek iradlerine uymayan görünşteki başka bir anlaşmayla gizlemek istemeleri ne ad verir?=NİSBİ MUVAZAA
36)Muvazanın tüm öğelerinn kapsayan muvazaa türü nedir?=NİSBİ MUVAZAA
37)Mutlak muvazada işlemler bütünü ne hükümndedir?=KESİN HÜKÜMSÜZLÜK
38)Kişinn olayları yanlış anlayıp bunları yanlış değrlenrck beklenti ve tahminlerinde isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmasına ne denr?=SAİKTE YANILMA
39)Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenn kurulması sırasnda bir tarafın darda kalmasından düşüncesizliğinden yada deneyimszliğinden yaralanarak edimler arasında yaratılan açık orantısızlığa ne denr?=GABİN
40)Yürürlükteki kanuna göre gabine uğrayan sözleşmenn kuruluş tarhnden itibaren ne kadar süre içinde iptal açıklamasında bulunmazsa sözleşme onaylanmış sayılır?=1 YIL
41)Murat sevgilisi pınara urlada bulunan yazlığını bağışlamak ister .Mirasçıların bu bağışa itiraz edeceğinden çekinen murat tapuda yptğı sözleşme ile yazlığı pınara satmış gibi göstermştir.Tarafların beyanlaryla iradeleri arasında meydana gelen uygunsuzluk hali hansdr?=MUVAZAA

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: