Ucretsiz Egitim Sitesi Nufus Soru Oss Sorulari Slayt - Eegitimim
Erdkunde

Nufus Soru Oss Sorulari Slayt

Okuma Süresi:17 Dakika, 16 Saniye

Nufus Soru Oss Sorulari Slayt

Nufus Soru Oss Sorulari Slayt

 

Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kıyıyla iç kesimler arasında nüfus yoğunluğu bakımından önemli farklılıklar vardır.

B)Nüfusun dağılışı, iklim ve yer şekilleriyle yakından ilgilidir.

C)Genellikle kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.

D)Endüstrinin geliştiği kentlerde, nüfus yoğunluğu mevsimler arasında büyük değişiklik gösterir.                                   

E)Nüfus yoğunluğunun fazlalığında illerin yüz ölçümlerinin büyüklüğü önemli bir etkendir.

Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)Kıyıyla iç kesimler arasında nüfus yoğunluğu bakımından önemli farklılıklar vardır.

B)Nüfusun dağılışı, iklim ve yer şekilleriyle yakından ilgilidir.

C)Genellikle kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.

D)Endüstrinin geliştiği kentlerde, nüfus yoğunluğu mevsimler arasında büyük değişiklik gösterir.                                   

E)Nüfus yoğunluğunun fazlalığında illerin yüz ölçümlerinin büyüklüğü önemli bir etkendir.

 

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak fazlalığını, güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı. Günümüzdeyse ülkelerin çoğu nüfusun sayıca fazlalığından çok, sosyal ve ekonomik niteliklerine önem vermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, parçada sözü edilen nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri arasında gösterilemez?

A)Çalışan nüfusun sektörel dağılımı

B)Nüfusun dağılışı

C)Ortalama yaşam süresi

D)Kır ve kent nüfus oranları

E)Nüfusun eğitim durumu

 

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak fazlalığını, güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı. Günümüzdeyse ülkelerin çoğu nüfusun sayıca fazlalığından çok, sosyal ve ekonomik niteliklerine önem vermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, parçada sözü edilen nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri arasında gösterilemez?

A)Çalışan nüfusun sektörel dağılımı

B)Nüfusun dağılışı

C)Ortalama yaşam süresi

D)Kır ve kent nüfus oranları

E)Nüfusun eğitim durumu

 

Aşağıda belirtilen dönem ve olaylaırn hangisi, Türki- ye’de nüfus artış hızının azalmasında daha az etkili olmuştur?

A)1918-1923 döneminde savaşların yaşanması

B)1940-1945 döneminde II. Dünya Savaşı nedeniyle seferberlik ilan edilmesi

C)1960-1965 döneminde özellikle yetişkin erkek nüfusun işçi olarak yurt dışına gitmesi

D)1970-1980 döneminde kırsal kesimden kentlere olan işçi göçünün yoğunluk kazanması

E)1985-2010 döneminde eğitim seviyesinin yükselmesi ve kadınların iş hayatına daha fazla katılması

 

Aşağıda belirtilen dönem ve olayların hangisi,Türkiye’de nüfus artış hızının azalmasında daha az etkili olmuştur?

A)1918-1923 döneminde savaşların yaşanması

B)1940-1945 döneminde II. Dünya Savaşı nedeniyle seferberlik ilan edilmesi

C)1960-1965 döneminde özellikle yetişkin erkek nüfusun işçi olarak yurt dışına gitmesi

D)1970-1980 döneminde kırsal kesimden kentlere olan işçi göçünün yoğunluk kazanması

E)1985-2010 döneminde eğitim seviyesinin yükselmesi ve kadınların iş hayatına daha fazla katılması

 

1. Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.
   2. Kişi başına düşen ulusal gelir payı azalır.
   3. Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.
   4. Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır. Çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar.
   5. Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.
   6. Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.
   7. Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır.
   8. Kırsal alanlarda ve kentlerde işsizlik ve geçim sıkıntısı başlar.
   9. Çarpık kentleşme görülür.
 

   Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki hızlı nüfus artışından en az etkilenmesi beklenir?

   A)Kalkınma hızı

   B)İşsizlik oranı

   C)Doğal kaynakların tüketimi

   D)İç ve dış göçler

   E)Kadın ve erkek nüfus oranı

 

BÖLGELERİN NÜFUS DURUMU

                          NÜFUS       YOĞUNLUK(km²)

MARMARA:     17 MİLYON              241

EGE           :      9 MİLYON               100

AKDENİZ   :     8.5MİLYON              98

G.D.AND   :      6.5MİLYON              88

KARADENİZ:    8.4 MİLYON            73

İÇ ANADOLU:  11MİLYON               63

DOĞU.AND.:    6 MİLYON                42

   1975 yılı sayımına göre,Türkiye’de üç bölgenin toplam nüfusları ile nüfus yoğunlukları yaklaşık olarak şöyledir.

               Toplam nüfus     Nüfus yoğunluğu

   I.bölge:    7 509 000                116

   II.bölge:   7 777 000                 48

   III.bölge:  7 052 000                 52

   Buna göre,yüz ölçümü açısından bu bölgelerin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

   A)I-II-III   B)II-I-III   C)III-I-II   D)III-II-I   E)II-III-I

   Türkiye’deki coğrafi bölgelerin tarımsal nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.Bu farklılığın bölgede,

I-tarımla uğraşan nüfusun eğitim düzeyinin yüksek ya da düşük olması

II-arazinin dağlık ya da engebeli olması

III-tarımla uğraşan nüfusun genç ya da yaşlı olması

IV-toprakların verimli ya da verimsiz olması

özelliklerinden hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?

A)I-II   B)I-III   C)II-III   D)II-IV   E)III-IV

 

    1990 yılı verilerine göre,Türkiye’de nüfusun ikiye katlanma süresi 33 iken,Japonya’da 100,Fransa’da 150’dir.

    Bu durum, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin daha fazla olduğunu gösterir?

   A)Eğitim düzeyinin                            B)Genç nüfus oranının                      C)Kent nüfusunun

   D)Sağlık hizmetlerinin

   E)Ortalama yaşam süresinin

     Kırsal yerleşmeler fiziki çevre, ekonomik etkinlikler ve nüfus bakımından çeşitli özelliklere sahiptir. Kırsal yerleşmelerin büyüklüğüne, kuruluş yerine, sürekliliğine ve dokusuna göre sınıflandırılması bu özellikler göz önüne alınarak yapılır.

     Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki kırsal yerleşmelerin ortak özelliği olduğu söylenemez?

A) Sürekliliğinin geçim kaynaklarının türüne bağlı olması

B) Yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılması

C) Kaynakların belli sayıda nüfusu besleyebilmesi

D) Gereksinimlerin önemli bir kısmının yerel üretimden

karşılanması

E) Yerleşme şeklinde doğal koşulların etkili olması

 

KÖY ALTI YERLEŞMELERİ

ØKöyden küçük,idari ve ekonomik olarak köye bağlı olan bu yerleşmeler çeşitli nedenlerle köyden ayrılarak küçük birimler halinde oluşturdukları yerleşmelerdir.Köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkma nedenleri:

ØTarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak  olması

ØHayvanlar için barınak ve  otlak temini

ØDevlete ait arazilerin topraksız aileler tarafından kullanılması

ØEn küçük kırsal yerleşme biçimidir

ØEkonomik etkinlikler tarım ve hayvancılığa dayanır

ØDağınık ve toplu yerleşmeler şeklindedir

ØSu kaynaklarına yakınlık önemlidir.

Ø-Geçici Yerleşmeler : Ülkemizde kır yerleşmelerinin, ekonomik açıdan tamamlayıcısı olarak  gelişmiş, ekonomik faaliyetin  tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu yerleşmelerdir.  Yayla, mezra, oba, kom, ağıl gibi adlar verilen geçici yerleşmeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür. Ayrıca mevsimlik olarak konaklamak amacıyla gidilen yazlık siteler, dağ ve bağ evleri de geçici yerleşmelerdir.
Yayla : Yaz aylarında hayvan otlatmak veya tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla gidilen geçici yerleşmelerdir. Yaylalar dinlenmek  amacıyla gidilen yazlık sayfiye yerleri de olabilir.
Mezra : bazı ailelerin tarım alanlarının az olması, kan davaları gibi nedenlerle bulundukları sürekli yerleşmelerden ayrılıp daha uzak bir yere yerleşmesiyle oluşmuş yerleşmelerdir. Tarımsal faaliyetler hayvancılığa göre ön plandadır. Bir kaç  ev ve eklentilerden oluşan mezralar zamanla sürekli yerleşme haline gelebilir. Örneğin Elazığ, Harput'un bir mezrası iken zamanla büyüyerek kent haline gelmiştir.
Oba : Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları yerleşmelerdir.
Dam : Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde bir kısım aileler, birkaç aylık süre için köylerinden ayrılarak, kendi bahçe, tarla ve otlaklarındaki damlarda oturduktan sonra, tekrar köylerine dönerler.

ØKom : Ekonomik faaliyetin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu aileler veya kişiler tarafından oluşturulan geçici yerleşmelerdir.
Ağıl : Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı verilmektedir. Ağıllar zamanla nüfusun artmasına bağlı olarak sürekli yerleşme haline gelebilir. Sürü sahipleri tarafından kurulan ağıllar kış mevsiminde hayvanların korunması amacıyla kullanılır.

ØDivan:Birbirinden uzakta kurulu olan ve birlikte köyü oluşturan mahallelere denir

   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köy altı yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Ekonomik etkinliklerinin tarım ve hayvancılığa

     dayalı olması

B) Dağınık tip yerleşmenin yaygın olması

C) Su kaynaklarına yakın olması

D) Genellikle küçük ve az nüfuslu olması

E) Kent merkezlerine yakın olması

 

    Türkiye’de, doğurganlık oranının yüksek olmasının

    aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu

    söylenemez?

    A) Bölgeler arasında tarımsal nüfus yoğunluğunun

    farklılık göstermesi

    B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması

    C) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

    D) Kırdan kente göçün artması

    E) Genç nüfus oranının yüksek olması

 

   Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki nüfus dağılışı üzerinde etkisi yoktur?

   A) Ulaşım kolaylığının B) Yer şekillerinin

   C) İklimin                     D) Enlemin

                  E) Yükseltinin

 

Ø

    İstanbul ve Bolu kentlerinin deprem riski taşımalarına karşın, bu kentlerde ve aralarında kalan yerlerde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması üzerindedir.                    Bu yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi nüfus yoğunluğunun yüksek olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Verimli ovaların varlığı

B) Endüstri kuruluşlarının çokluğu

C) Orman alanlarının varlığı

D) İklim koşullarının elverişliliği

E) Ulaşım olanaklarının çeşitliliği

 

Ø

    Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de kırsal kesimden kentlere göçe neden olduğu söylenemez?

A) Geleneksel tarım yöntemlerinin terk edilerek makineli tarımın yoğunlaşması

B) Tarımı yapılan ürünlerin çeşitlenmesi

C) Kırsal kesimde iş olanaklarının çok kısıtlı olması

D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kırsal kesimde yetersiz olması

E) Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması

 

 

   Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölge özellikleri o

   bölgenin nüfusunu artırıcı rol oynar?

 A) Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik dağların geniş

alan kaplaması

 B) Karadeniz Bölgesi’nde engebenin fazla olması

 C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz kuraklığının

     şiddetli olması

 D) Akdeniz Bölgesi’nde karstik alanların yaygın olması

 E ) Ege Bölgesi’nde akarsuların vadi tabanlarının geniş

     olması

 

    Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu

    Bölgesi’nde nüfusun yoğun olduğu alanlar arasında

    yer almaz?

    A) Su kaynaklarına yakın alanlar

    B) Sulama olanakları iyileşen ovalar

    C) Ulaşım açısından önemli kavşaklar

    D) Endüstrinin yoğun olduğu yerler                                

E) Hidroelektrik enerjinin üretildiği yerler

 

    Türkiye’de, çalışan nüfus içinde tarım sektörünün

    oranı 1980 yılında % 60 iken, bu oran 2000 yılında

    % 48’e düşmüştür.

    Aşağıdakilerden hangisinin bu azalmaya neden

    olduğu söylenebilir?

    A) Dış satımda tarım ürünleri payının azalması

    B) Tarımda makineleşmenin artması

    C) Kent sayısının artması

    D) Ulaşım olanaklarının artması

    E) Yetiştirilen tarım ürünü çeşidinin artması

 

     Çalışma çağında (15-64 yaş arası) olan ve bir işte  çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Türkiye’de 1955 yılında nüfusun % 82’si aktifken bu oran 2005 yılında % 45’e düşmüştür.

      Türkiye’de, kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin       artmasına karşın aktif nüfusun azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

     A) Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması

     B) Nüfusun bir kısmının çalışmak üzere yurt dışına

        göç etmesi

     C) 15-25 arası yaş grubundaki öğrenci sayısının artması

     D) İş olanaklarındaki artışın nüfus artışından az olması

     E) Makineli tarıma geçilmesiyle tarımda çalışan kişi sayısının azalması

 

Benzer topoğrafik ve klimatik özelliklere sahip olmasına

karşın İstanbul ilinin nüfus yoğunluğu Çanakkale ilinin 50 katıdır.

Bu yoğunluk farkının oluşmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?

A) İstanbul’un kapladığı alanın daha küçük olması

B) İstanbul’da ticaret ve endüstrinin çok gelişmiş olması

C) Çanakkale Boğazı’nın batı yakasını oluşturan Gelibolu Yarımadası’nın millî park olması

D) İstanbul’da kültür ve sanat etkinliklerinin dahafazla olması

E) Çanakkale’de tarım alanlarının geniş yer tutması

 

   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde en az etkilidir?

A)Ulaşımın gelişmişliği

B)Endüstri kuruluşlarının dağılışı

C)Enerji üretim merkezlerine yakınlık

D)Ticaretin gelişmişliği

E)Verimli tarım alanlarının gelişmişliği

 

   1990 sayımına göre,nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altında olan aşağıdaki illerin hangisinde,nüfus yoğunluğunun azlığı,yüzey şekillerinin engebeli olmasına bağlı değildir?

   A)Eskişehir   B)Kastamonu   C)Muğla  

   D)Artvin   E)Sivas

 

      Kentlerde tarım,sanayi ,ticaret,kültür,ulaşım,kamu hizmetleri,turizm,madencilik gibi bir çok etkinlikler bulunur.Bir kentte etkinliklerin biri ya da bir kaçı ön plana çıkabilir.Kentlerin,etkinliklerine göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır.

    Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hem sanayi hem tarım kentidir?

    A)İstanbul         B)Antalya        C)Bursa          D)Amasya                E)Muğla

 

   I-Tarım alanlarının küçük ve parçalı olması

   II-Dağlık alanların çok olması

   III-Nüfus yoğunluğunun az olması

    Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de dağınık yerleşmeyi artıran etmenlerdendir?

  A) I   B) II   C) I-II   D) II-III   E) I-II-III

 

 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: