Ogretim Teknikleri

Okuma Süresi:13 Dakika, 5 Saniye

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

1- Beyin Fırtınası:

· Tartışma ve problem çözme yöntemlerinde kullanılan tekniktir.

· Sorunlara orijinal çözüm üretmek, karar vermek ve hayal gücü yoluyla kısa sürede olabildiğince fazla fikir üretmek için kullanılan tekniktir.

· Fikir üretme ve fikirleri değerlendirme olarak iki bölümden oluşur.

· Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.

· Dikkat ve katılım üst seviyededir ve dersi zevkli hale getirir.

· Sınırlılıkları:

o Her zaman problemin çözümüne ulaşılamayabilir.

o Devinişsel alan hedeflerini gerçekleştirmede etkisizdir.

o Ön koşul öğrenmelere sahip olmayan gruplarda uygulanamaz.

o Süreç iyi kontrol edilmez ise sınıf düzeni bozulabilir ve gürültü oluşabilir.

· Aşamaları:

o Konu ya da problem belirlenir ve tahtaya yazılır,

o Belirli bir süre içerisinde herkes görüşlerini belirtir ve görüşlerin tümü tahtaya not edilir,

o Not edilen görüşler analiz edilir, değerlendirilir ve sonuçlar çıkarılır,

o Sonuca ulaşılamamış ise tartışmaya devam edilir.

2- Gösteri(Gösterim/Demonstrasyon):

· İzleyici grubunun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir.

· Öğretmen ya da bir uzman tarafından yapılır. Öğretmen merkezli bir tekniktir.

· Göze ve kulağa hitap ederek, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çeker.

· Kalabalık öğrenci gruplarına bir işin yapılışını izletmede etkilidir.

· Gösterinin daha verimli ve etkili olabilmesi için; gösterim iyi planlanmalı, daha önce denenmelidir.

· Öğrenciler gösteri süreci hakkında bilgilendirilmelidir.

· Gösteri bütün öğrencilerin görebileceği ve duyabileceği şekilde yapılmalıdır.

· Gerekli ortam ve materyal daha önceden hazır edilmelidir. Gereken zaman ayrılmalıdır.

· Gösteri sonrasında anlaşılmayan noktaların açıklanması için öğrencilere soru sorma fırsatı verilmelidir.

· Sınırlılıkları:

o Bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerde etkisi zayıftır. Zaman alıcıdır.

o Öğrenciler süreçte aktif değildir. Gösterip yaptırma ve benzetim kadar kalıcı öğrenme sağlayamaz.

3- Soru – Cevap Tekniği:

· Öğretmenlerin en çok kullandığı tekniktir.

· Öğrencilerin konuşma ve düşünme becerilerini geliştirir.

· Bütün strateji ve yöntemlerde ve dersin her aşamasında farklı amaçlarla kullanılabilir.

· Bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, düşünme becerilerini geliştirmek, öğrencileri güdülemek, önemli noktaları vurgulamak, neden sonuç ilişkilerini göstermek, öğrencilerle iletişimi arttırmak ve öğrenmeyi değerlendirmek için kullanılır.

· Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin belirlemede etkilidir.

· Öğretim sürecine dair geri bildirim sağlar.

· Dikkat ve aktif katılım üst seviyededir.

· İletişim becerilerini geliştirir.

· Doğru cevap veren öğrenciler pekiştirilmelidir. Yanlış cevap veren öğrenciler küçük düşürülmemeli ve ipuçları verilerek doğruyu bulmalarına yardımcı olunmalıdır.

· Soru – cevap tekniğinin basamakları:

o Sorunun sorulması,

o Ara verilmesi(öğrencilere düşünmeleri için süre verilmesi),

o Öğrencilerden birine söz verilmesi.

4- Benzetim(Simülasyon/Benzetişim):

· Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan öğretim tekniğidir.

· Öğrenciyi gerçek ortamda gerçek araçlarla yetiştirmenin güç, tehlikeli ve maliyetin yüksek olduğu alanlarda yetiştirmek için en etkili yoldur.

· Yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunar.

· Daha çok beceri öğretiminde kullanılır.

· Anında dönüt ve düzeltme sağlar.

· Karar verme becerilerini geliştirir.

· Öğretmen uygulamaya geçmeden önce benzetim tekniğini anlatmalı ve anlaşılmayan noktaları açıklamalıdır.

· Sınırlılıkları:

o İyi hazırlanmamış benzetim ortamları gerçeği yansıtmaz.

o Kalabalık gruplarda uygulanırken kendine güvenen öğrenciler daha aktif rol alırken, diğer öğrenciler pasif kalabilir.

5- Mikro Eğitim:

· “Öğret-yeniden öğret” mikro eğitimi simgeleyen ve sınama yanılma sürecini açıklayan bir kavramdır.

· 5-20 dakikalık bir ders planın hazırlanması, dersin işlenmesi, dersin kayıt altına alınması, işlenen derse ilişkin görüş ve eleştirilerin alınması ve bu görüşler ışığında dersin tekrardan planlanması aşamalarından oluşur.

· Öğretmen adaylarına yapay ortamlarda mesleki bilgi ve beceri kazandırmada kullanılır.

· Yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağladığı için kalıcı öğrenme gerçekleştirir.

· Mikro eğitimin basamakları:

o Ders planı hazırlanır,

o 5-20 dakikalık ders kayıt altına alınır.

o Alınan kayıtlar tüm sınıfla birlikte izlenip incelenir. Bu şekilde dönüt elde edilir.

o Dönütler ışığında ders yeniden planlanır ve yeniden gerçekleştirilir.

o Düzeltme ve iyileştirmelerle birlikte mikro dersin son biçimi kaydedilerek tekrar dönüt alınır.

· Sınırlılıkları:

o Zaman alıcı bir uygulamadır.

o Teknolojik donanım gerektiren bir uygulamadır.

o Sanal bir ortam olduğu için gerçek durumları aynı şekilde yansıtamaz.

o Ölçüte göre ve iletişim kurallarına göre yapılmayan eleştiriler kırıcı olabilir.

6- Rol Oynama(Rol Yapma):

· Rol oynama, bir takım durum ve olayların, hareket, konuşma ve taklit gibi öğelerden yararlanarak canlandırılmasıdır.

· Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesi ya da verilen bir problem durumundaki insanın yerine kendisini koyarak o insanını hissettiği duyguları ve davranışları anlaması amacıyla kullanılan tekniktir.

· Rol oynama tekniği bir kavramı ya da beceriyi öğretmek için de kullanılabilir.

· Bu teknik öğrencilerin sosyal yaşamdaki rollerini kavramalarına, görüşlerini ve duygularını anlamalarına yardımcı olur.

· Öğrencilerin empati yapma becerilerini geliştirir.

· Daha çok duyuşsal alan öğrenmelerinde etkilidir.

· Sosyal becerileri ve yaratıcılığı geliştirir.

· Öğrencilerin bu kısmı oyuncu bir kısmı seyirci durumundadır.

· Öğretmen öğrencilere senaryo ya da senaryoya dönüştürülecek bir problem durumu verir.

· Senaryodaki roller sınıfın katılımıyla öğrencilere dağıtılır.

· Oyunun sınıf önünde oynanması sağlanır.

· Sınırlılıkları:

o Çekingen öğrenciler öğrenme ortamına katılmakta güçlük çekebilirler.

o Sosyal becerileri gelişmemiş öğrencilerin katılımının sağlanmasız zordur.

o Zaman alıcı bir uygulamadır.

o Sınıfın kontrolü zorlaşır.

o Her zaman aynı öğrenciler gönüllü olabilir.

7- Drama:

· Öğrencilerin hangi durumda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir tekniktir.

· Öğrenciler, değişik özellikteki maddelerin ve insanların durumlarını dramatize ederler, canlandırırlar.

· Yaratıcılığı, taklit ve canlandırma becerilerini, empati, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılır.

· Bireylere serbest konuşma alışkanlığı kazandırmak, onların duygu ve düşüncelerini kendi sözcükleriyle diledikleri gibi açıklama fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.

· Daha çok duyuşsal alan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde etkilidir.

· Canlandırma sonunda tartışma ve değerlendirme yapılmalıdır.

· Planlı ve profesyonel olarak hazırlanmış oyunların icra edilmesi biçimsel drama olarak ifade edilirken, önceden hazırlanmış bir metin olmaksızın daha çok serbest konuşmalarla gerçekleştirilen uygulamalara ise yaratıcı drama denir.

· Sınırlılıkları:

o Öğrencilerin söyleyecekleri sözleri önceden kontrol etmek mümkün değildir.

o Öğrencilerin isteksiz olmaları süreci olumsuz etkiler.

o Drama etkinliği hedeften saparak yetenek gösterisine ya da basit bir eğlenceye dönüşebilir.

8- Altı Şapkalı Düşünme:

· Bireylere nasıl düşünmeleri gerektiğini öğreten tekniktir.

· Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımları geliştirebileceklerini öğrenirler.

· Öğrenciler kendine ait şapkaların rengine göre düşünce ve önerilerini ifade ederler.

· Beyaz şapka: Tarafsız şapkadır. Bilgiyi merkeze alarak düşünce ve öneri üretir.

· Kırmızı şapka: Duygusal şapkadır. Önsezilere dayalı duygusal yönden bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar.

· Siyah şapka: Karamsar şapkadır. Olaylara eleştirel ve karamsar yaklaşır.

· Sarı şapka: İyimser şapkadır. Olayların olumlu yönlerine odaklanır.

· Yeşil şapka: Yaratıcı şapkadır. Yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısına sahiptir.

· Mavi şapka: Değerlendiren ve karar veren şapkadır. Durumları analiz edip sonuç çıkarmayı amaçlar.

· Sınırlılıkları:

o Bireyler gerçekte savunmadığı bir bakış açısını savunmakta zorlanabilir.

o Zaman alıcıdır ve kalabalık gruplarda uygulaması zordur.

9- Altı Ayakkabılı Uygulama:

· Altı şapkalı düşünme tekniğinde ortaya konan fikirlerin uygulamaya konmasıyla gerçekleşir.

· Bireylere farklı durumlarda nasıl davranması gerektiğini öğretir.

· Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.

· Lacivert resmi ayakkabı: Uygulamalarda resmi prosedürü takip eder. Rutin işlerde elden geldiğince iyi şekilde uygulanır.

· Gri spor ayakkabı: Sessizliği ve rahatlığı ifade eder. Etrafını tam ve net görmek için araştırma yapar ve veri toplar.

· Kahverengi yürüyüş ayakkabısı: Karmaşık durumları ifade eder. Pratikliği ve esnekliği uygulamalar vardır.

· Turuncu lastik çizmeler: Acil durumlardaki uygulamaları temsil eder. Karar vermek ve uygulamaya geçmek vardır.

· Pembe ev terlikleri: Korumacı, sıcak ve yumuşak davranışları ifade eder. Diğer insanların uygulamalarını anlamak ve değerlerine ilgi göstermek önemlidir.

· Mor binici çizmeleri: Resmi yetkiyi ve otoriteyi kullanmayı temsil eder. Kişi kendi yeteneklerini değil, resmin yetkisini kullanır.

· Altı ayakkabı tekniğinin uygulama basamakları:

o Konu belirlenir.

o Konuda uygulanacak ayakkabı bireysel olarak ya da sınıfça belirlenir.

o Kişi kendi seçtiği ayakkabıya uygun olarak konuyu yorumlar. Bu süreçte kişi iki ayakkabı giyerek iki farklı uygulamayı ifade edebilir ya da sentez bir uygulama yapabilir.

· Sınırlılıkları:

o Zaman alıcıdır ve kalabalık gruplara uygulaması zordur.

o Sınıfça belirlenen ayakkabılarda kişilerin gerçek fikirleriyle uyuşmayan uygulamalarda sıkıntı oluşabilir.

10- Eğitsel Oyunlar:

· Gelişim özellikleri sebebiyle daha çok okulöncesi ve ilköğretim dönemlerindeki öğrencileri için uygun bir tekniktir.

· Dersi sıkıcılıktan kurtarmak, öğrencileri eğitim sürecinde etkin kılmak ve bilginin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

· Öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olur.

· Eğitsel oyunlar hedefe ve öğrenci hedeflerine uygun olarak belirlenmelidir.

· Bütün öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır.

· Eğitsel oyunlara dersin ortasında ya da sonunda yer verilmelidir.

· Sınırlılıkları:

o Rekabetçi bir ortam doğurur.

o Her hedef için oyun bulmak zordur.

o İyi planlanmazsa hedeften sapabilir.

o Her oyun her öğrencinin ilgisini çekmeyebilir.

11- İstasyon:

· Farklı etkinlerden yararlanarak tüm öğrencilerin ortak bir ürün ortaya koyması amacıyla kullanılan bir tekniktir.

· Öğrenciler etkinlikten önce heterojen gruplara ayrılırlar. Daha sonra istasyonlar oluşturulur. Her grup istasyonları dolaşarak aynı konu üzerinde farklı etkinlikler yapar.

· Öğrenciler bir işe başlama, yarım kalmış işe devam etme ve bir işi bitirme becerilerini kazanır.

· Öğrenciler farklı istasyonlarda hem baskın zeka alanını hem de farklı zeka alanlarını geliştirme fırsatı bulurlar.

· Sınırlılıkları:

o Kalabalık sınıf ortamlarında sürecin kontrolü zordur. Gruptaki bütün öğrencilere sürece etkin katılmayabilir.

o Öğrenme ortamının özellikleri istasyonlar oluşturulmasına uygun olmayabilir.

o Gerekli araç-gereç ve materyalin hazır olmaması süreci sekteye uğratır.

o Bazı konularda istasyon sayısı sınırlı kalabilir.

12- Deney ve Laboratuvar:

· Öğrencilerin öğrendikleri bilimsel gerçekleri ispat etmeleri amacıyla kullanılır.

· Gösterip yaptırma yönteminin bir tekniği olarak kullanılabilir.

· Bu çalışmaları öğrencilerin deneyim kazanmalarına yardımcı olur.

· Laboratuar çalışmaları öğrencilerin; psikomotor, uygulama, planlama, yönetme, düşünme, karar verme, problem çözme, gözlem yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirir.

· Sınırlılıkları:

o Gerekli önlemler alınmazsa tehlikeli sonuçlar doğabilir.

o Maliyetli uygulamalardır ve teknik alt yapı gerektirir.

o Süreç iyi planlanmaz ise amaca ulaşılamayabilir.

13- Balık Kılçığı:

· Problemlerin nedenlerine ilişkin analitik bir yaklaşım getirerek problemlerin nedenlerini ve alt nedenlerini yapılandırma sürecidir.

· Bu teknik ayrıntılı bir neden sonuç ilişkisi çıkarmayı hedefleyen bir uygulamadır.

· Belirlenen bir problem hakkında bir süre düşünüldükten sonra sorunun nedenleri ve çözüm önerileri balık kılçıklarına doldurulur.

· Analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

· Sınırlılıkları:

o Öğrencilerin gerekli önkoşul öğrenmeleri yoksa etkili olarak uygulanamaz.

14- Sokrat Semineri:

· Sokrat semineri üst düzey bir metnin tartışılmasına dayalı bir tekniktir.

· Bu teknikle hem metinde bulunan içerik öğretilirken diğer yandan üst düzey düşünme becerileri ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

· Bu teknik daha çok sosyal bilimler öğretimi, hukuk eğitimi gibi alanlarda etkili olarak kullanılabilir.

· Katılımcılardan incelenen metindeki fikirleri ve görüşleri incelemeleri istenir. Konuşmayı lider başlatır ve yönlendirir. Lider eleştirel sorular sorar ve tartışmayı yüreklendirir.

· Sınırlılıkları:

o Ön ilgileri eksik öğrencilere uygulanması zordur.

o Semineri yöneten kişinin lider özelliklerinin yetersiz olması süreci olumsuz etkiler.

o Kullanılacak metin öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.

15- Sokrat Tartışması (Sokrat Yöntemi):

· Sokrat yöntemi hazırlanmış sorular yoluyla bireyin önce bilgilerinden şüphe edip daha sonra da bireyin zihninde saklı olan bilgileri ortaya çıkarma, böylece gerçek bilgiye ulaştırmayı amaçlayan bir uygulamadır.

· Alay(ironi) ve doğurtma aşamalarından oluşmaktadır.

· Sınırlılıkları:

o Yaşı küçük gruplara uygulanması zordur.

o Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

o Her konu için soru hazırlanamayabilir.

o Öğrencilerin üst düzey düşünme ve anlama becerileri gelişmiş olmalıdır.

16- Kartopu(Piramit):

· Bu teknikte belirlenen bir konu hakkında öğrenci önce tek başına düşünür, sonra 2 kişilik gruplar halinde, daha sonra 4 kişilik gruplar halinde, en sonunda 8 kişilik gruplar halinde konu hakkında tartışırlar ve görüşlerini sınıfla paylaşırlar.

· Bu teknikte kademeli birikimi sağlayabilmek için bir önceki aşamanın mutlaka iyi gerçekleştirilmelidir.

· Öğrencilerin kendi fikirleriyle sürece aktif katılımlarını sağlar.

· Eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirir.

· Karar verme ve çıkarımda bulunma becerilerini geliştirir.

· Sınırlılıkları:

o Kademeli olarak ilerleme zaman alıcıdır.

o Sınıf mevcudunun az olduğu sınıflarda kademeli olarak birikim sağlamak zordur.

o Gruplar içerisinde uyumsuzlukları oluşabilir.

17- Gezi:

· Okul ve sınıf içi çalışmaları tamamlamak ve öğrenmeyi daha anlamlı kılmak amacıyla yapılan planlı ziyaretlerdir.

· Somut yaşantılar, ilk elden bilgi elde etme imkanı, kalıcı ve aktif öğrenmeler sağlar.

· Araştırma yapma ve öğrenme merakını arttırır.

· Sosyalleşme imkanı sağlar.

· Çeşitli duyu organlarını aynı anda kullanarak öğrenmeyi sağlar.

· Gezi öğrencilerle birlikte iyi planlamalı ve sonunda mutlaka değerlendirme yapılmalıdır.

· Sınırlılıkları:

o İzin almak gerekir ve yasal bir boyut gerektirir.

o Maliyeti yüksektir.

o Zaman alıcıdır ve planlanması zordur.

o Geniş güvenlik önlemi gerektirir.

18- Gözlem:

· Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerini insanların bir plan dâhilinde kaynağından izlenmesi ile gerçekleşen bir tekniktir.

· Öğrenci merkezli bu teknikte bilgiler birincil kaynaktan elde edilir.

· Gözlem yapılırken önceden hazırlanmış bir gözlem formu kullanılmalı, doğal ortam bozulmamalı ve bilgiler hemen kayıt altına alınmalıdır.

19- Sergi:

· Öğrencilerin öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin değerlendirildiği ve paylaşıldığı süreçtir.

· Yaparak yaşayarak edinilen yaşantıları içerir.

· Öğrenciler sürece aktif olarak katılırlar ve estetik becerileri gelişir.

· Öğrencilerin kendilerine olan özgüvenleri gelişir.

· Yaratıcılığı ve üretkenliği geliştirir.

· Sergilerde olabildiğince çok öğrencinin ürünleri sergilenmelidir.

· Sergi organizasyonunda herkesin görev ve yetkileri belirlenmelidir.

· Sınırlılıkları:

o Düzenlenmesi için zaman, uygun mekan ve para gereklidir.

20- Ev Ödevi:

· Ev ödevleri derste işlenen konuları tekrar etmek, pekiştirmek veya öğrencileri bir sonraki derse hazırlamak için kullanılan sınıf dışı etkinliklerdir.

· Araştırma-inceleme stratejisi için uygun bir tekniktir ve bağımsız çalışma becerilerini geliştirir.

· Grup ödevleri bireyler arası işbirliğini kuvvetlendirir.

· Öğretmene ve öğrenciye öğrenmelere ilişkin dönüt sağlar.

· Ödevler ceza amaçlı olarak ve sadece boş zamanları doldurmak amacıyla verilmemelidir.

· Sınırlılıkları:

o Uzun zaman alır.

o Öğrenciler tarafından yapılmayıp başkalarına yaptırılan ödevler süreci olumsuz etkiler.

o Ödevler hedefe ve öğrenci özelliklerine uygun değilse öğrenme sürecine katkıda bulunmaz.

21- Görüşme:

· Sınıfta işlenen konularla ilgili kaynak kişilerden sözel iletişim yoluyla doğrudan bilgi edinmek amacıyla kullanılan tekniktir.

· Bu teknikte sınıf dışında uzmanlarla görüşülebileceği gibi sınıfa uzmanlar davet edilerek görüşme yapılabilir.

· Görüşme tekniğinde amaçlar doğrultusunda sorular sorularak bilgiler elde edilir.

· Sınırlılıkları:

o Her konuda görüşme yapılacak kişi kolaylıkla bulunamayabilir.

o Sınıf dışındaki görüşmeler çok iyi organizasyon gerektirir.

o İletişim becerileri düşük öğrencilerin sürece katılımını sağlamak zordur.

22- Müze Eğitimi:

· Müze eğitimi, bireyin geçmiş, bugün ve gelecek arasında ilişkiler kurarak somut yaşantılar kazanmasını sağlayan bir öğretim tekniğidir.

· Birincil kaynaktan somut ve kalıcı öğrenme sağlar.

· Öğrencilerin sanatı bilinçli tüketen ve sorgulayan bireyler olmasına katkı sağlar.

· Bilişsel gelişimin yanında duyuşsal gelişime katkı sağlar.

· Bireyin toplumsal, sanatsal ve bilimsel konularda bilgi sahibi olmasını sağlar.

· Müze içinde drama ve konuşma halkası gibi uygulamalar yapılması faydalı olur. Bu sayede hem kalıcı öğrenmeler sağlanır hem de öğrencilerin tarihsel empati yapma becerileri gelişir.

· Sınırlılıkları:

o Çok iyi bir planlama gerektirir.

o Maliyetlidir.

o Her ders ve konu için uygun değildir.

o Bütün öğrenciler aynı seviyede yararlanamayabilir.

23- Akran Öğretimi(Akran Grupları):

· Bilen öğrencilerin, bilmeyen öğrencilerin öğrenme eksiklerini gidermelerinde yardımcı olmasıdır.

· Yetişkinlerle rahat iletişim kuramayan çekingen öğrencilerin ve öğrenme hızı ortalamanın altında olan öğrencilerin öğretiminde kullanılır.

· Ayrıca öğretici konumundaki öğrencilerin öğrenmelerinin de kalıcılığı sağlanmış olur.

24- Dönüşümlü Günlük Çalışmalar:

· Konular gruplara dağıtılır. è Her grup konuyu bitirdikten sonra diğer konuya çalışır.

· Öğrenciler öğrenme eksiklilerine göre sınıflandırılırlar.

· Öğrenciler öğrenme eksikliklerini gidermek için farklı gruplara yönlendirilebilirler.

· Grupların başında hızlı öğrenen öğrenciler liderlik yapar.

25- Planlı Grup Çalışmaları:

· Öğrenciler eksikliklerine göre gruplara ayrılırlar ve çalışmalar yaparlar. Süreç içerisinde öğrenciler farklı gruplara geçerler.

· Dönüşümlü günlük çalışmalardan farklı olarak dönemlik ya da yıllık planlamalar yapılarak uygulanmasıdır.

26- Beceri Geliştirme Çalışmaları:

· Grupların kendine ve konuya özgü farklı becerilerin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerdir.

· Öğrenciler geliştirmek istedikleri becerilere göre gruplara yerleşirler ve gruptaki beceri geliştirme çalışmalarına katılırlar.

27- Düzey Geliştirme Çalışmaları:

· Öğrenciler akademik başarı düzeylerine göre homojen gruplara ayrılırlar ve her öğrencinin akademik başarı düzeyini artırması hedeflenir.

· Grupların başında konuyu iyi öğrenen öğrenciler bulunur ve gruba rehberlik eder.

· Öğrenciler kendi çalışmalarından ve akademik gelişimlerinden sorumludurlar.

28- Köşelenme:

· Öğrencilere belirli bir cevabı olmayan bir soru sorulur.

· Soru sorulduktan sonra kısa alternatifli cevaplar alınır ve ortak cevabı olan öğrenciler gruplara ayrılır.

· Gruplar kendi içinde görüşleriyle ilgili rapor hazırlarlar ve sınıfa sunarlar.

29- Argümantasyon:

· Argümantasyon, insanların mantıksal muhakemeler yaparak iddialarda bulundukları ya da çıkarımlar yaptıkları disiplinler arası bir yöntemdir.

· Dayandığı temel noktalar mantık ve çıkarımlardır. Diyalog içerisinde kendi fikrini en iyi şekilde ifade etme savunma ve karşıdakini ikna etmeye dayanır.

· Argümantasyon birden fazla kabul edilebilir sonuca ulaşılabilen tartışma ve münazara tekniklerini içerir. Sistemli tartışma da denilebilir.

· Argümantasyonun en önemli üç bileşeni “iddia, veri, garantileme” dir.

· Argümantasyon süreci

o Düşünceler öne sürme,

o Destekleme,

o Eleştirme,

o Değerlendirme

o Gözden geçirme

o Düzeltme

bölümlerini içerir.

30- Analoji:

· Analoji bilinmeyen bir şey ile bilinen bir şey ile benzerlik ilişkileri kurarak bilinmeyen şeyi öğretme tekniğidir.

· Bu teknik anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde, bilimsel kavramların öğretilmesinde ve kavram yanılgılarını gidermede etkilidir.

31- Tutor Destekli Öğretim:

· Öğrencinin öğrendiği konuların anlamakta güçlük çektiği kısımlarıyla ilgili olarak bireysel destek almasıdır.

· Öğrenciye destek veren kişi özel öğretmen, konuyu iyi bilen üst sınıf öğrencisi veya konunun uzmanı bir kişi olabilir.

32- Düşün-Eşleş-Paylaş:

· Öğrencilerin işlenen konu hakkında fikirlerini tüm grupla paylaşmadan önce konuyla ilgili düşünmesi, tartışması ve grupla fikirlerini paylaşmasıyla oluşan işbirlikli bir tartışma tekniğidir.

· Akran iletişimini ve düşünme becerilerini ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

· Aşamaları;

o Öğretmen açık uçlu soruyu ya problemi ortaya atar,

o Öğrencilere düşünmeleri için 1-2 dakika süre verir,

o Öğrenciler tartışmaları ve fikirlerini paylaşmaları için eşleştirilir,

o Öğrencilerin düşüncelerini tüm sınıfla paylaşmaları için fırsat verilir.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: