Osmanlıi Turkcesi Grameri

Okuma Süresi:40 Dakika, 0 Saniye

Osmanlıi Turkcesi Grameri

1.ÜNİTE : FARSÇADA KELİME YAPIMI :İSİMLER , SIFATLAR

Farsça eklemeli bir dildir; önekler yoluyla kelime türetilir.

Yalın isim ve sıfatlar

âb :su                   mah : ay             rûz : gün              dil : gönül                      kuh : dağ                                 

esb : at                 germ : sıcak        serd : soğuk       behişt: cennet             büzürg:büyük

çeşm: göz           nik : iyi                bed: kötü           sefid : beyaz                 seyah : siyah

seng : taş           kutah : kısa         zirek: zeki           hub : güzel                   teng : dar

Sayı İsimleri  

Yek : 1                                  Deh : 10                               Sad : 100                             hezar :1000  

Dü : 2                                    Bist : 20                                Düsad : 200

Se : 3                                    Si : 30   

Çehar : Çar : 4                   Çihil : 40   

Penç : 5                                               Pencah : 50   

Şeş : 6                                  Şast : Şest : 60  

Heft  : 7                                               Heftad : 70

Heşt : 8                                Heştad : 80

Nuh : 9                                 Neved : 90                         Nüh sad : 900

Sıra Sayıları ( ümin – ümi – üm ) : min – mi – m

Nuhust : birinci                                                                               şeşum : altıncı

duvum : duyum : ikinci                                                 heftum : heftumin yedinci

sivum: siyum : üçüncü                                                  heştum : sekizinci

Çeharum : çeharumin : dördüncü                           nuhum : dokuzuncu

pencum : beşinci                                                            dehum : onuncu

FARSÇADA KELİME YAPIMI : a.İsimden Türemiş Kelimeler

Yer ve Zaman ismi :-gâh

İkametgâh : yaşanılan yer                           güzergâh : geçiş yeri ,geçit          secdegâh : secde yeri

Karargâh : karar yeri                                      Hâbgâh : uyku yeri                         matemgâh : matem yeri

Şamgâh : akşam vakti                                   Bamgâh : sabah vakti                    sehergâh : seher vakti

Yer ve Zaman ismi : -istan

Türkistan : türk ülkesi                    Frengistan : Frenk ülkesi

Gülistan : gül bahçesi                    sengistan :taşlı yer

Kuhistan : dağ yeri                          nemekistan : tuz yeri

Zemistan : kış mevsimi                 baharistan : bahar mevsimi                        tabistan : yaz mevsimi

Yer ismi : – zâr

Lalezâr : lale bahçesi                      gülzâr: gül bahçesi          mergzâr : çayırlık , mera

Yer ismi :- gede ,kede

Ateşgede: ateş yeri                       meygede: meyhane      mihnetgede: mihnet yeri

Yer ismi : -sâr

Sengsâr : taşlık                 kuhsâr :dağlık    nemeksâr : tuzla              çesmesâr : sulak yer

İstisna olan bazı kelimeler :

Lâh –  senglâh : taşlık      Şen – Gülşen : gül bahçesi

Alet ismi : – dân               

Ateşdân : mangal            şamdân               : mumluk           nemekdân : tuzluk

Gülabdân : gülsuyu şişesi            buhurdân : tütsü kabı    abdan : su kabı

Meslek isimleri : vân – bân

Bağbân : bahçıvan                          nigehban : gözcü, muhafız

Şuturban : serban :deveci           derban : kapıcı

Meslek ismi : gâr – kâr (cı , ci : işi çokça yapmak )

Hilekar : hile yapan                         günahkar : günah işleyen            bestekar : beste yapan

Hidmetkar :hizmetçi                      Hudavendigar : efendilik eden (Allah CC)

Sitemkar : zulmedici, zalim          dadger : adaletle hareket eden

Âhenger : demirci                           zerger : kuyumcu                            ramişger : çalgıcı

 

Küçültme eki : -çe (-cağız,ceğiz / -cık,-cik )

Bağçe : küçük bağ                           nayçe : küçük ney                           seraçe : küçük saray

Alet, edevat ismi : -î

Palanî : semerci                râmişî : çalgıcı

Oluş ismi : ya- yı masdariyet ( -lık , -lik )

Merdî : adamlık , insanlık             maderî : analık                  perişanî : perişanlık

Hubî : güzellik                                   ziştî : çirkinlik                     rûzî : günlük , rızık

G sesi – He sesi

Asudegî – asude : rahatlık , dinlenmişlik                               dermandegî – dermande : acizlik

Ön eklerle yapılan sıfatlar

Bî : -sız , -siz

Bîgünah : günahsız          bîedep : edepsiz       bîbahane : bahanesiz           Bîciğer : yüreksiz , korkak

Bîbaht : bahtsız                bîçare : çaresiz         bîbedel : benzersiz                 bîtab : güçsüz , yorgun

Nâ : -sız , -siz

Nâhoş : hoş olmayan                     nâmerd : alçak                  nâehil : ehil olmayan

Nâşâd : mutsuz                                               nâtemam :bitmemiş      nâşayeste: uygun olmayan

Nâmütenahi : sonsuz                    nâmuvafık : başarısız

Bâ – be ( – lı, -li )

Be-nam : ünlü                   be-hıred : akıllı                 bâ-safalı : safalı , hoş

Bâ-vekarlı :vekarlı           bâ-kemal : olgunlukla

Hem ( Ortaklık , aynılık )

Hem-asır : çağdaş            hem-cins : türdeş            hem-fikir : fikirdeş

Hem-şehri : aynı yerli    hem-nefes : arkadaş     hem-şire : aynı sütü emen (kız kardeş )

Ber ( Üzere, üzeri  )

Ber-bad : perişan ( yele vermiş )                              Ber- ca : yerinde ,uygun                              ber-karar : karar üzre,daimi

Ez (-den , -dan : ayrılma )

Ez-dil : gönülden              ez-kaza: yanlışlıkla          ez-nev : yeniden             ez-ser-i nev : yeni baştan

Der ( -de , -da : içinde )

Der-miyan : ortada         der-niyazm : kılıfta          der-dest : elde                 der-aguş : kucakta

Beray ( – için )

Beray- ı ziyaret : ziyaret için                        beray-ı tahsil : öğrenim için

Ta (-e kadar )

Ta-be-sabah : sabaha kadar       ta-be-kıyamet : kıyamete kadar

Pür ( dolu , -lı , -li )

Pür-melal : üzüntülü      pür-cevr : eziyetli            pür-füsun : büyüleyici

Son eklerle yapılan sıfatlar

Mend : -lı , -li

Faziletmend : faziletli                    arzumend : arzulu                          hacetmend : ihtiyaçlı

Derdmend : dertli                           hünermend : hünerli                     danişmend : bilgili

Nâk : (-lı, – li )

Derdnak : dertli                               nemnak : nemli                               şermnak :utangaç

Ğamnak : gamlı                                zehirnak : zehirli              arzunak : istekli

Var – ver ( -li ,- lı , gibi , Yakışır , layık )

Ümitvar : umutlu             bülbülvar : bülbül gibi                   hünerver : hünerli

Bendevar : köle gibi       danışver : bilgili                                Şahvar : şaha layık

Gin ( -lı, -li )

Hışmgin : öfkeli                şermgin : utangaç

İn ( -lı , -li )

Simin : gümüşten yapılmış          ahenin : demirden          rengin : renkli

Zerin : altından                                 sengin : taştan                  Şermin : utangaç

Renk Adları

Gûn

Abgûn : su rengi , mavi                                 nilgûn : çivit rengi            gülgûn : gül rengi , pembe

Lalegûn : lale rengi , kırmızı

Fâm

Kebutfam : gök rengi , mavi       lalefam : lale rengi , kırmızı          gülfam : gül rengi , pembe

Î ( nispet , -lı , -li )

Şirazî : Şirazlı      iranî : İranlı         gülî : gül rengi , pembe

Sümbülî : sümbül renginde         yakutî : yakut renginde, kırmızı                 hakî : toprak yeşili

Manend – sâr – veş – âsâ  ( gibi )

Perîvar : peri gibi             beheşt-âsâ : cennet gibi                              mihrâsâ : güneş gibi

Mahveş: ay gibi                deryaveş : deniz gibi                      perisâr : peri gibi

Gürgsâr : kurt gibi           kuhmanend : dağ gibi

Âne ( layık, yaraşır )

Dustâne : dostça             tıflâne : çocukça               fakirâne : fakirce             şahâne : şaha yaraşır

Terîn –ter : ( Karşılaştırma üstünlük : en , daha )

Bihter: daha iyi – bihterîn : en iyi               erzanter : daha ucuz – erzanterin : en ucuz

Müşkülter : daha zor – müşkülterin : en zor

2.ÜNİTE : FARSÇADA FİİL , FARSÇA FİİLDEN TÜREMİŞ KELİMELER , BİRLEŞİK KELİMELER

FARSÇADA FİİL

*istisnalar

 gerden : boyun eğen                    gevden : sersem             hişten : kendi                    âbisten : hamile

farsçda da emir gövdesiyle teşkil olunan fiiller birleşik sıfat yapımında kullanılırlar :

hânden : okumak – hân : oku , okuyan                                 örneğin : gazelhân : gazel okuyan demektir.

Derîden : yırtmak – der : yırt , yırtan                      örnek : saf-der

Pesendîden : beğenmek – pesend : beğenen   müşkil-pesent : zor beğenen

Şikaften : yarmak – şikaf : beğenen                       dil-şikaf

Bûsîden : öpmek – bûs : öpen                                  dâmen-bûs

DEN ’ Lİ MASTARLARLA İLGİLİ

1.nihâden : koymak – nih : koyan                            kadem-nih

   Güşâden : açmak – güşay/ güşa : açan                               dilgüşa 

2.fermûden : emretmek – fermâ : buyuran , emreden                hüküm-ferma

   Efzuden : çoğaltmak – efza : çoğaltan                                                nimet-efza

   Nümûden : göstermek – nüma : gösteren                                      reh-nüma          

   Bahşuden : bağışlamak – bahşa : bağışlayan                                   nur-bahşa

3.perverden : beslenmek – perver : besleyen                                  misafir-perver

   Âverden : getirmek – güzar : getiren                                                 peyam-aver

  Güzarden : geçirmek , eda etmek – güzar : eda eden                  maslahat-güzar

4.âzürden : incitmek – âzâr : inciten                                                      dil-âzâr

   Horden : yemek – hor : hâr : yiyen                                                      gam- hâr

  Âferîden : yaratmak – Âferîn : yaratan                                                               cihan-âferîn

  Çîden : toplamak – çîn : toplayan                                                          gül –çîn

  Güzden : seçmek – Güzin : seçen                                                         vahdet-güzin

  Dîden : görmek – bîn : gören                                                                  dur-bîn

TEN ’ Lİ MASTARLARLA İLGİLİ

1.Âvihten : asmak – âvih : asılı , asılan                                   dil-âviz

   Endahten : atmak – endâz : atan                                        tîr-endaz

   Sûhten : yakmak – sûz : yakan                                                              dil-sûz

   Rîhten : dökmek – rîz : döken                                                eşk-rîz

2.dânisten : bilmek – dân : bilen                                              nükte-dân

   hâsten : istemek – hâh : isteyen                                          bed-hâh

   ârasten : süslemek – ârây : süsleyen                                  dil-arâ

   pîrasten : süslemek – pîray : süsleyen                                               nazar-pîra

   şikesten : kırmak – şiken : kıran                                            peyman-şiken

   besten : bağlamak – bend : bağlayan                                 dil-bend

   cûsten : aramak – cûy : arayan                                              dil-cûy

  rüsten : bitmek , yetişmek – rûy : biten , yetişen           hod-rûy

3.dâşten : tutmak ,malik olmak-dâr : tutan,malik olan     dem-güzar

Güzaşten : geçmek,bırakmak,eda etmek–güzar : geçen,bırakan,eda eden        dem-güzar

nûvişten : yazmak – nûvis : yazan                                                                                 vakan-nûvis

neveşten : katetmek , aşmak,dolaşmak – neverd : dolaşan,aşan                                     sahra-neverd

4.yâften : bulmak – yâb : bulan                                                                                        şifâ-yâb

firîften : aldatmak –firîb : aldatan                                                                                   dil-firîb

3.ÜNİTE : FARSÇA KELİME GRUPLARI : FARSÇA İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI

Farsçada Tamlama

Bâb-ı     beyt    : evin kapısı

Bâb-ı     âlî 

İzafet kesresi ( î : YE HARFİ )                  

Din-i      İslam  : İslam dini

Şehr-i    İstanbul : İstanbul şehri

Devlet-i Osmaniyye : Osmanlı Devleti

Mülk-i Ezeli : ezeli mülk

Âlem-i hayal : hayal dünyası

Dil-i bî-tâb   :  Bitkin gönül

İLK KELİMENİN SON HARFİ HE HARFİ İSE HE HARFİNDEN SONRA HEMZE GELİR.

Dîde-i giryan : ağlayan göz

Leyle-i kadr : kadir gecesi

Hane-i peder : baba evi

Sefine-i belagat : belagat gemisi

İLK KELİMENİN SON HARFİ YE HARFİ İSE YE HARFİNDEN SONRA HEMZE GELİR.

Keşt-i Nuh : Nuhun gemisi

Mesneve-i Mevlana : Mevlananın Mesnevisi

Ehali- i Rum : Anadolu Ahalisi

Sabi –i zeki : Zeki Çocuk

 

İLK KELİMENİN SON HARFİ elif ya da vav HARFİ İSE bu HARFLERDEN SONRA ye harfi GELİR.

Şu’arâ- yı Osmaniyye : Osmanlı Şairleri

Ulema-yı İslamiyye : İslam Alimleri

Ma’nâ-yı Şi’r : Şiirin manası

Asa-yı Musa : Musa nın (a.s. ) asası

Terazu- yı Adalet : adaletin terazisi

Sebu- yı Şarab : Şarab Testisi

Ahu- yı Hotin : Hotin Ahusu

Arzu- yı Muhal : imkansız arzu

Devet-i Al-i Osman : Yüce Osmanlı Devleti

Merkad-i Pak- i Muhammed

Nizamat-ı Cedide Hayriyye : Yeni Hayırlı Düzen (Sıfat Tamlaması)

Nevale-senc-i matbah-ı Mevlana

Salikan-ı tarikat-ı Mevleviyye

Dahil-i da’ire-i tarikat

İrtihal-i dar-ı beka

Kadr- i meta-ı i’tibar

Teskin-i suz-ı sine

Derun-ı sine-i ‘Aşık

Lane-i güncişk-i bi-aram

Ceyb-i kaba-yı şevk

Tahsil-i ma’arif-i firavun

Derd-i dil-i zar

Tuti-i pak-lehçe-i şekeristan-ı sünuhat-ı gaybiyye : gaybla ilgili söylenceler şekeristanının temiz konuşmalı tuti kuşu

Asar-ı imarat-ı belde-i Mekke-i Muazzama

Geda-yı kuşe-i rahmet-i hazret-i gani

Terk-i taht-ı revan-ı çiharpaye-i beden

Şinaver-i emvac-ı sutur-ı bahr-i kadim-i Yezdani

Nemika-i kalem-i gevher-bar-ı hazret-i Haydar-ı Kerrar

Şikest-i seng-i tane-i agahan-ı vadi-i irfan

Miyane-i küttab-ı divan-ı hümayun-ı celilü’l-unvan

Emir-i dilir-i rahş-suvar-ı rezmgah-ı sühan

Hadika-i bihişt-nümun-ı medayih-i zat-ı hümayun

Musbah-ı envar-ı enva’-ı atiyye-i İlahi

Mü’min-i kamil

Din-i mübin

Vak’a- yı müessire

Hadise-i mü’essife

Belde-i Tayyibe

Hikaye-i garibe

Katre-riz-i bağ-ı giyah

Derya-yı dürer-i irfan

Keşide-i sahaif-i kemal

Şarab-ı leb-i la’l

Fikr-i zülf-i dil-ber

İftihar-ı daniş-i ecdad

Hüsrev-i mülk-i hüner

DÖRT KELİMEYLE KURULMUŞ TAMLAMALAR

Şevk-i müşahade-i ravza-i mutahhara  : Peygamberin (S.A.V.) kabrinin müşahadesinin zevki (isim tam.)

Kaffe-i mesalih-i devlet-i aliye : yüce devletin maslahatlarının tamamı

Pay-mal-i leşker-i can-suz-ı hicr : ayrılığın can yakıcı askerinin ayakları altında ezilmiş olanı

Habib-i nazende-i Halık-ı yekta : Bir Olan yaratıcının nazlı sevgilisi

Zülf-i siyah-ı ham-be-ham-ı anbersay : güzel kokulu kıvrım kıvrım ve siyah saç

Müşahade-i ruhsar-ı dil-ara-yı beyt-i huda : Allahın evinin gönül süsleyen ruhun müşahedesi

Devlet-i Osmaniyye : Osmanlı devleti

Divan-ı ali : yüce divan

Duyun-ı umumiye : dış işleri bakanlığı

Lisan-ı Osmani : Osmanlı Dili (lisanı )

Hükumet-i aliye : yüce hükümet

Derd-i aşk : aşk derdi

Din- i İslam : İslam dini

Ulema-yı islamiyye : İslam alimleri

Mekteb-i tıbbiye : tıp mektebi

Şuara-yı osmaniyye : Osmanlı şuarası

Hey’et-i vükela : vükela heyeti

Ahu-yı Hoten : Hoten ahusu

Tufan-ı nuh : Nuh tufanı

Gamze-i hun-riz

1.Eflak : felekler – feriştegan:melekler 2.velvele – Devr  3.sûr  4.hakk  5.nizam 6.me’mur 7.derk

Merkad – haber – tabi – mahşer – ğasıp – tekbir – i’yan

Peyam-ı kader

Gûş-ı cihan

Velvele-i bal ü per

Devr-i fütuh

Sur-ı sirafil

Nizam-ı âlem

Vilayat- ı muhtelife : çeşitli valayetler

Hengam-ı dil-aram : gönle hoş gelen zaman

Peymane-i hatır : gönül kadehi

Ruz-ı ciğer-suz-ı rühtahiz : kıyametin ciğer yakan günü

Cay-ı mehbıt-ı envar : nurların düştüğü yer

Dest-yari-i eltaf-ı Kirdigari : Allahın lutuflarının yardımı

Saye-i Nihal-i bala-keş-i hurma : hurmanın uzun dalının gölgesi

Teslim-i ruh (eylemek ) – geçişli : ruhu teslim eylemek – nesne

Gark-ı ab (olmak ) – geçişsiz : suya batmak , boğulmak – yer tamlaması

Ref-i liva-i tuğyan ( eden)  : ref etmek nesne – Farsça isim tamlaması : isyan bayrağını kaldırmak

Sebt-i sahife-i dakkat : dikkat sayfasına sebt olunup

Sebt olunmak : yazılmak, kaydedilmek

Mestur-ı damen-i himmet ettiği (örtmek ) : himmet eteği ile örttüğü

Pesendide-i alem oldu : herkesçe beğenildi (pesendide olmak :beğenilmiş , beğenilmek )

4.ÜNİTE : FARSÇA BİRLEŞİK SIFATLARIN KULLANILIŞI

Farsça Birleşik İsimlerin Kullanılışı

Ser – asker / Mihman– hane / Sahil – saray / Gül – berg /Murg – ab /İran-zemin /Meh-tab (tamlanan)

Ser-asker-i ordu-yı hümayun

Ser-menzil-i safa ve Merve

Ser-halka-i keramet

Mihman-saray-ı kulub

Came-hab-ı naz

Dest-maye-i safa

Kafile-salar-ı nübüvvet

Kar-hane-i kudret

Birleşik Sıfatların kullanılışı

İki isimden oluşanlar (isnat grubu, sıfat tamlaması + lı , sıfat-fiil grubu )

Sitare-sipah : yıldız askerli

Pûlad-beden : çelik bedenli

Hızr –kadr : Hızır şerefli , Hızır yüceliğine sahip

Nusret-şiar : daima zafer kazanan

Zafer-reh-ber: zafer rehberli , rehberi zafer olan

Behram-ikdam: gayreti Behram gibi olan

Hüma-lane : Hüma kuşunun yuvası olan

Bir sıfat + bir isimden oluşanlar ( sıfat tamlaması + lı )

Âsude-hal : asude hali

Bed-nihad : kötü huylı

Nik-nam : iyi adlı

Ruşen-zamir : aydınlık gönüllü

Ali-himmet : yüce himmetli

bir isim bir sıfat fiilden  oluşanlar

alem-ara : alemi süsleyen

cihan-pira : cihanı bezeyen

dil-firib : gönül aldatan

hun-bar : kan döken , yağdıran

ibret-nüma: ibret gösteren

saf-şiken : saf bozan,kıran

kisver-güşa: ülke açan,fetheden

hasret-bahş : hayret veren

saf-beste : saf bağlamış

zanu-zede : diz çökmüş, koymuş

ruhsat –yafte : ruhsat bulmuş

ser-efrahte : baş uzatmış ,baş uzamış

İskender-i Hızr-kadr : Hızır yüceliğinde olan İskender

Bab-ı saadet-meab : mutluluğun sığınağı olan kapı

Padişah-ı alem-penah : alemin koruyucusu olan padişah

Padişah-ı gerdun-vakar : felek vakarlı padişah

Tac-ı hüma-lane : hüma kuşunun yuvası olan tac

Hüsn-i alem-beha : alem kıymetinde olan güzellik

Hakan-ı Behram-ikdam : Behram gayretli hakan

Ray- ı alem-ara : alemi süsleyen fikir

Rica-i devlet-i ebed-kıyam : sonsuza dek ayakta olan devletin yöneticileri

Zib-i dil-firib :gönül aldatan süs

Sal-i ferhunde-fal : falı kutlu yıl

Serdar- ı ali-şan : şanı yüce serdar

Sultan-ı asuman-ihtişam : felek gibi ihtişamlı sultan

Sinan-ı hun-bar : kan yağdıran mızrak

Şehriyar- ı kişver-güşa : ülkeler fetheden hükümdar

Adl-i cihan-pira : cihanı bezeyen adalet

Asakir-i ferhunde-measir : izleri kutlu askerler

Eyyam-ı ferhunde-encam : sonu uğurlu günler

Leşker-i encüm-şümar : sayıları yıldızlar kadar olan ordu

Leşker-i zafer –rehber : rehberi zafer olan ordu

Birleşik Sıfatların yardımcı fiillerle kullanılması

Bir isim + bir yardımcı fiilden oluşanlar

Giran-kadr olmak

Hoş-güvar olmak

Ferah-bahş olmak (sıfat fiil – bahş : bahşiden gelir , bağışlamak ,bahşetmek demektir)

Ziynet-bahş olmak

Feryad-res olmak

Daniş-pezir olmak

Gevher-feşan olmak

Güher-riz olmak

Peyman-şiken olmak

Behre-yab olmak

Vuku-yafte olmak

Akibet-bin-i umur olmak : işlerin sonunu görmek

Ziynet-bahş-i it’ila olmak : yücelik süsü veren

Pa-nihade-i medaric-i zuhur olup / pa-nihade : ayak basmak

5.ÜNİTE : ARAPÇA EDATLARIN KULLANILIŞI

Lâ : olumsuzluk anlamı verir.

La-mekan : mekansız

La-nazir : eşsiz

La-dini : din dışı

La-şekk : şüphesiz

La-ya’kıl : aklı başında olmayan , dalgın

La-yefhem : anlayışsız

La-yemut : ölümsüz

La-yetecezza : ayrılamaz, bölünmez

La-yuadd : sayılamaz, pek çok

La-yuhsa : hesaba gelmez

La-edri : bilmem

Ma: o şey ki

Ma-fevk :üstteki

Ma-dun : alttaki

Makabl: önceki

Ma-bad: sonraki

Ma-hasal : netice

Ma-beyn : ara

Ma-kane: eskiden olduğu gibi

Ma-meza : geçmiş zaman

Ma-halaka’llah : Allahın yarattığı her şey

Ma-bihi’l-hayat : hayata sebep olan

Ma-bihi’l-iftihar :övünmeye sebep olan

Ma-fi’l zamir: gönülde,yürekte,içte olan

Ma-fi’l-yedd : elde olan şey

Ma’a : ile , birlikte

Ma’al-esef : ne yazık ki

Ma’a-zalik : şununla birlikte, şu var ki

Ma’a-haza : bununla birlikte

Ma’a’t-teessüf : teessüfle ,ne yazık ki

Ma’al-kerahe : istemeyerek , zorla

k (kef harfi ) : gibi

Keza : bunun gibi

Keen: sanki

Kemahi : olduğu gibi

Keellem yekün : hiç olmamış gibi

kema : olduğu gibi      kema kane: önceden olduğu gibi  kema yüve: olduğu gibi

keyfe: nasıl  /  ma : -se,-sa  /     keyfe-mayeşa :nasıl isterse öyle

ğayri :-sız, -siz     /  ğayri kabil işti’al : alevlenmez

l ( lam harfi ) :için

el hükmüllah : hüküm Allahındır ( baş sağlığı için )

rahmetellil alemin : Alemlere rahmet için Hz. Peygamber S.A.V.

hasbetellillah : Allah rızası için

zû (-lı, -li ) : sahip

Zülcelal : Celal sahibi

Zü –funün : fenler sahibi , bilgili

Zü-erba’tül edla’ : dört kenarlı , dörtgen

Zü-zeneb : kuyruklu

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: