Deutsch

schwache regelmaßige Verben

Okuma Süresi:21 Dakika, 14 Saniye

Schwache Regelmäßige Verben

Schwache Regelmäßige Verben im Präsens 

Fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm"  oluşurlar. Kişi çekim ekleri fiil kökünden sonra gelir.  Fiillin mastar hali "Infinitiv" ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/ Fiil Kökü Endung/Ek
hören hör -en
sagen sag -en
lächeln lächel -n
sammeln sammel -n

Düzenli fiillerde fiil kökündeki sesli harfte değişiklik meydana gelmez. Fiil çekim ekleri fiil kökünden sonra özneye göre sırasıyla su ekler "-e, -st, -t, -en, -t, -en"  gelir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
leben leb leb-e leb-st leb-t leb-en    leb-t leb-en
wohnen wohn wohn-e    wohn-st  wohn-t    wohn-en    wohn-t     wohn-en   
sagen sag sag-e sag-st sag-t sag-en sag-t sag-en
hören hör hör-e hör-st hör-t hör-en hör-t hör-en
suchen such such-e suchst such-t such-en such-t such-en
zeigen zeig zeig-e zeig-st zeig-t zeig-en zeig-t zeig-en
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
Konjugation – Endung -e -st -t -en -t -en

*"Sie" aldığı çekim bakımından çoğul şahısların çekimine benzediği için o grupta gösterilmiştir. Büyük yazılan "Sie" yani siz nezaket ve tekildir.

Ek alarak türetilmiş fiillerin çekimi aynıdır. örneğin suchen-versuchen

 

Besonderheit/Sodeform

-e zur Hilfe

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci "du"ve üçüncü tekil  er,sie,es ve ikinci çoğul şahıs ihr çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“ gilir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
 Maskulin Feminin Neutral
arbeiten arbeit arbeit-e arbeite-st arbeite-t arbeit-en  arbeite-t  arbeit-en
antworten antwort antworte antwortest antwortet antworten antwortet antworten
bieten biet biet-e biete-st biete-t biet-en biete-t biet-en
braten brat brat-e brate-st brate-t brat-en brate-t brat-en
fürchten fürcht fürchte fürchtest fürchtet fürchten fürchtet fürchten
gleiten gleit gleit-e gleite-st gleite-t gleit-en gleite-t gleit-en
heiraten heirat heirate heiratest heiratet heiraten heiratet heiraten
reiten reit reit-e reite-st reite-t reit-en reite-t reit-en
retten rett rett-e rette-st rette-t retten rette-t rett-en
schreiten schreit schreite schreitest schreitet schreiten schreitet schreiten
streiten streit steit-e steite-st steite-t steit-en steite-t steit-en
testen test test-e teste-st teste-t test-en teste-t test-en
warten wart wart-e wartst warte-t wart-en warte-t wart-en
baden bad bad-e bade-st bade-t bad-en bade-t bad-en
gründen gründ gründe gründest gründet gründen gründet gründen
leiden leid leid-e  leide-st leide-t   leid-en leide-t leid-en
meiden meid meid-e  meide-st meide-t   meid-en meide-t meid-en
neiden neid neid-e  neide-st neide-t   neid-en neide-t neid-en
reden red red-e  rede-st rede-t   red-en    rede-t   red-en  
schaden schad schade schadest schadet schaden schadet schaden
schneiden schneid schneide schneidest schneidet schneiden schneidet schneiden
verabschieden abschied schied-e schiede-st schiede-t schied-en schiede-t schied-en
öffnen öffn öffn-e öffne-st öffne-t öffn-en öffne-t öffn-en
ordnen ordn ordn-e ordne-st ordne-t ordn ordne-t ordn-en
rechnen rechn rechn-e rechne-st rechne-t rechn-en rechne-t rechn-en
trocknen trockn trockn-e trockne-st trockne-t trockn-en trockne-t trockn-en
zeichnen zeichn zeichn-e zeichne-st zeichne-t zeichn-en zeichne-t zeichn-en
atmen atm atm-e atme-st atme-t atm-en atme-t atm-en
umarmen umarm umarm-e umarme-st umarme-t umarm-en umarm-en umarm-en
Konjugation – Endung -e est et -en et -en 

 

Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens'te çalışıyor)

Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)

Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)

Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor)

Uyarı: Eğer "-n ve -m" sesinden önce "-r" var ise bu kural geçersizdir. 

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
lernen lern lerne lernst lernt lernen lernt lernen
lärmen rm lärme lärmst lärmt lärmen lärmt lärmen
Endung -e -st -t -en -t -en

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca "ihr" de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben "raten ve werden" fiilinin çekimine.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
laden lad lade läd( )st lad( )t laden ladet laden
raten rat​ rate rät( )st rät( )t raten ratet raten
Endung -e ( )-st ( )-t -en -t -en

 

Konjugation –s 

Fill kökünde  „-s, -ss,-ß; -x,-z“  ikinci şahıs  „du„  fiil çekiminde çekim ekindeki   “(s)” sesi düşer. 

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
schließen  schließ schließ-e  schließ()t  schließ-t schließ-en  schließ-t   schließ-en
grüßen grüß grüß-e grüß()t grüß-t grüß-en grüß-t grüß-en
reißen reiß reiß-e reiß()t reiß-t reiß-en reiß-t reiß-en
lassen lass lass-e läss()t läss-t lass-en lass-t lass-en
reisen reis reis-e reis()t reis-t reis-en reis-t reis-en
tanzen tanz tanz-e tanz()t tanz-t tanz-en tanz-t tanz-en
stürzen stürz stürz-e stürz()t stürz-t stürz-en stürz-t stürz-en
faxen fax fax-e fax()t fax-t fax-en fax-t fax-en
mixen mix mix-e mix()t mix-t mix-en mix-t mix-e

 

– e Wegfall

Birinci Tekil Şahıs Çekiminde fiil kökündeki „e“ nin Düşmesi/

Fill „-ln,rn“ harflerle biterse birinci tekil şahıs „ich„ çekimlendiğinde çekim fiil kökündeki  „-e“ sesi  düşer „-ln,rn“ bitenlerde „-e“ ünlüsünü düşürmek mecburi değildir.

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bummeln  bummel bumm()l-e bummel-st  bummel-t bummel-n bummel-t bummel-n
handeln  handel hand()l-e handel-st handel-t handel-n handel-t handel-n
sammeln  sammel  samm()l-e  sammel-st  sammel-t sammel-n  sammel-t   sammel-n
lächeln lächel läch()l-e lächel-st lächel-t lächel-n lächel -t lächel-n
trödeln trödel tröd()l-e trödl-st trödel-t trödel-n trödel-t trödel-n
ärgern ärger ärg(e)r-e ärger-st ärger-t ärger-n ärger-t ärger-n
ändern änder änd(e)r-e änder-st änder-t änder-n änder-t änder-n

 

Das Partizip Präsens

Partizip Präsens geldiği fiile ip-erek arak anlamı katar. Fiil köküne -end eki getirilerek yapılır. Sadece fiilin sonunda -ern,-eln bitiyor ise kökteki -e düşer.

lanchen-lachend

fragen-fragend

ändern-ändernd

tadeln tadlnd

 

Schwache Regelmäßige Verben im Imperativ

Emir cümleleri ikinci tekil  ve ikinci çoğul şahıs  „duihr“ nezaket  „Sie“ ile kullanılabilir.  Emir cümleleri bir yasak, kullanım talimatı, rica, yönerge, tavsiye, uyarı ve sesleniş bildirir. Sade nezaket ifadesinde „Sie“ gösterilir. Diğerlerinde özne yer almaz.

Mach das Fenster zu!(Einzelperson)

Mach -t die Tür zu! (Mehrere Person)

Mach -en Sie das Fenster zu! (höffliche Form,)

 

Sei ruhig!      

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!                         

Lies den Text! 

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

Karşınızdaki tek kişiye „du“ emir verirken fiilin kök halinde „Stamm“ çümle başında yer alır, çoğul kişiye emir verirken „ihr“ fiil yalnızca „–t“  eki alır. Nezaket  „–en“  eki alır.

Infinitiv du ihr Sie
stellen Stell die Blumen in eine Vase Stellt die Blumen in eine Vase Stellen Sie die Blumen in eine Vase
begleiten begleite mich Begleitet mich Begleiten Sie mich
loslassen Lass mich los Lasst mich los Lassen Sie mich los
vergessen Vergiss die Vergangenheit Vergesst die Vergangenheit Vergessen Sie endlich die Vergangenheit

Emir cümlelerine „Bitte“ lütfen sözcüğü birlikte rica bildirir. Fakat rica direk olarak yöneltildiği için bunun yerine Konjunktiv II tercih edlilir.

Mach bitte das Fenster zu!

Machen Sie bitte die Tür zu!

Macht euch bitte ordentlich!

 

-e zur Hilfe

Fill kökünün son harflerinde   „-d,-t; -m,-n,  ig“ bulunuyorsa ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısta „du/ihr„ emir kipi çekimlerinde  yardımcı ses  „-e“ eki alır. 

Infinitiv du ihr Sie
reden rede redet reden Sie
zeichnen zeichne zeichnet zeichnen Sie
antworten antworte antwortet antworten Sie
entschuldigen entschuldige enschuldigt entschuldigen Sie

 

Präsens du ihr Sie
reden rede weiter redet weiter reden Sie weiter
zeichnen zeichne Landkarte zeichnet Landkarte zeichnen Sie Landkarte
antworten antworte die Frage antwortedie Frage antworten Sie die Frage
entschuldigen entschuldige dich enschuldigeuch entschuldigen Sie sich

 

 

Zusammenfassung der Imperative
  du ihr Sie
reden rede redet reden Sie
zeichnen zeichne zeichnet zeichnen Sie
antworten antworte antwortet antworten Sie
  entschuldige enschuldigt entschuldigen Sie
       

 

Schwache Regelmäßige Verben im Präteritum 

Düzenli Zayıf Fiillerde "Schwache/Unregelmäßige Verben" Fiil köküne -te eki getirilek fiilin imperfekt haline dönüşür ve bu ekten sonra özneye göre şu ekler ich –, du-(e)st  er,sie,es —  wir -(e)n ihr -(e)t sie/Sie -(e)n getirilir. ich –,  er,sie,es — öznelerine göre çekim eki almmazlar.

Infinitiv/Mastar Verbstamm Imperfekt
hören hör hörte
sagen sag sagte
fragen frag frag-te
lachen lach lach-te
folgen folg folg-te

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (dienen)

Er telefonierte viel. Çok telefon ediyordu. (telefonieren)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen.Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar.(überqueren)

Der Junge sammelte Muscheln. (sammeln) Genç midye biriktiritordu

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor.(arbeiten)

Partizip Perfekt  ve Plusquamperfekt'e" geçmiş zaman ve "Futur II' da" kullanılır. Imperfekt ise "Präteritum'da" kullanılır.

Mastar Fiil Kökü ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
hören hör hörte hörte-st hörte hörte-n hörte-t hörte-n
sagen sag sagte sagte-st sagte sagte-n sagte-t sagte-n
fragen frag fragte fragte-st fragte fragte-n fragte-t fragte-n
lachen lach lachte lachte-st lachte lachte-n lachte-t lachte-n
folgen folg folgte folgte-st folgte folgte-n folgte-t folgte-n
machen mach machte machte-st machte machte-n machte-t machte-n
Endung-Ekler -st -n -t -n

Ah machte einen Kopfstand. Baş aşağı durdu. (machen)

Pia spielte Harfe. Pia arp çalıyordu. (spielen)

Pia und ihre Freunde feierten Geburtstag. Pia ve arkadaşları doğum gğnünü kutluyordu. (feiern)

Zeigtest du ihr die Fotos? Onun fotoğraglarını gösterdi.

Organisiertet ihr eine Party? Siz bir parti organize ediyordunuz. (organisieren)

Peter kaufte neue Bücher. Peter yeni kitaplar almıştı. (kaufen)

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Am Freitag passierte etwas Komisches. Cuma günü tuhaf bir şeyller oldu. (passieren)

Eines Abends klopfte es an der Tür. Bir akşam yapı çaldı. (klopfen)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (bedienen)

Am letzten Samstag feierte Anna ihren Geburtstag. Geçen cumartesi Annna doğum gününü kutladı. (feiern)

Die Mutter erzählte jede Nacht den Kindern eine Geschichte. Anne her gece çocuklarına bir hikaye anlatıyordu.(erzählen)

Klaus wohnte in Köln und hatte eine Tante in Hamburg. Klaus Köln'de oturu ve Hamburg'da bir teyzesi vardı. (wohnen)

Er suchte sein Geld überall, in der Hosentasche, in der Geldtasche. Parasını cebinde cüzdanında her yerde aradı. (suchen)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen. Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar. (überqueren)

Ancak bazı ses olayları gerçekleşir. Ancak bazı düzenli fiillerde fiilin kökünün son harfleri d,t,m,n  kimi zaman du er,sie,es ve ihr çekim eklerinden önce -e getirilir.

Mastar d,n,m,t ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
ordnen ordnete ordnete ordnete-st ordnete ordnete-n ordnete-t ordnete-n
atmen atmete atmete atmete-st atmete atmete-n atmete-t atmete-n
arbeiten arbeitete arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteteen
reden redete redete redete-st redete redete-n redete-t redete-n

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor. (arbeiten)

Beide Male retteten die Mädchen ihn. Her iki defasında kız onu kurtardı. (retten)

Der Prinz heiratete einen schönen Frau. Prens güzel bir kadınla evlendi. (heiraten)

Viele Menschen warteten noch im Wartezimmer auf die Behandlung. İnsanlar hala bekleme odasında muayene olmayı bekliyordu. (warteten)

Fiil kökünün son harflerinde d,t,m,n ver ise -te ekinden fiil köküne önce ünlü -e getirilir. -e eki zaman ekinden olan-te den önce gelir.

Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir -ihr sie/Sie
leiden litt litt litt(e)-st litt litt-en littet litt-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
Endun-Ek ei-ie est -en et -en

 

 

Schwache unregelmäßige Verben im Konjunktiv 1

Präsens Gegenwart

Konjunktiv I Präsens kökünden türetilmiştir ve dört  zamanda kurulubilir. Konjunktiv I Präsens kökünden üretilmiştir ve fiil köküne „Verbstamm“ ekler „Konjunktiv-Endung: -e, -est, -e,-en,-et,-en. 

Konjunktiv I  düzenli fiillerde birinci tekil şahıs; birinci ve üçüncü çoğul sahışların  ve nezaket olan „Sie“ çekimlerindeki ekler Präsens’deki çekim ekleriyle aynı olduğundan çakışma ortaya çıkar. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

Schwache Regelmäßige Verben

Subjekt Endung Präsens Konjunktiv I
ich -e* sag-e sag-e*
du -est sag -st sag-est
er,sie,es -e sag-t sag-e
wir -en* sag -en sag-en*
ihr -et sag-t sag -et
sie/Sie -en* sag-en sag-en*

Çakışan fiiller kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir.

Doch gleichzeitig warnte ein Polizeisprecher: „Die chemische Reaktion in einem der Tanks halte an.“

Es sei möglich, dass es noch bis zum Donnerstagmorgen zu weiteren Gasaustritten komme.”

"sagen"  fiilinin şimdiki zamandaki çekimi ve Konjunktiv I deki çekimi bazı şimdiki kişi zamirlerinde aynıdır. Çakışan fiil kökleri kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir. Yerine kullanılacak Konjunktiv II halleri mavi ile gösterilmiştir. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

 

-e zur Hilfe

Sonu d,t;m,n ile biten fiillerde filin şimdiki zamandaki çekimi ile Konjunktiv I deki çekiminde bir çok kişi zamirindeki çekimle aynıdır. Bu fillerin Präteritum çekimindeki çakışmalara da dikkat etmek gerekir.

Subjekt Endung Präsens Präteritum Konjunktiv I
ich -e* streit-e schritt   streit -e*schritte
du -est streite-st  schritt e-st streite-st*würdest
er,sie,es -e streite-t schritt  streit-e
wir -en* streit -en schritt -en  streit-en* würden 
ihr -et streite-t schritt e -t streit e-t*  würdet 
sie/Sie -en* streit-en schritt -en streit-en* würden 

* "würden" Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır ve "streiten" fiilinin Präteritum hali ile Konjunktiv I yerine kullanılan Konjunktiv II halinde de çakışma söz konusudur. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

Der Präsident teilt mit "Das Covid19 verbreite sich weiter.

Es komme zu weiteren Coranaverbreitung.

Die Ärzte behaupten  "Sie würde die Kranken heilen"
sie heilen: Konjunktiv 1 Yerine Konjuntiv 2                                       

 

Schwache unregelmäßige Verben im Konjunktiv 2

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir.zaman vardır.

Konjunktiv II Gegenwart

Schwache Verben

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Şimdiki zamanda çekimlenmiş fiilin Konjunktiv 2 hali kullanıllır. Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjekt leisten machen
ich  leistete*würden  machte* würden  
du leistete-st*würden machte-st* würden 
er,sie,es leistete*würden machte * würden 
wir leistete-n*würden machte-n* würden 
ihr leistete-t*würden machte -t* würden 
sie/Sie leistete-n*würden machte -n* würden 

Ich rauche viel. Würde ich bloß mit Rauchen aufhören. (Çok sigara içiyorum. Keşke sigara içmeyi bıraksam)

Er will reisen. Würde er doch reisen! Keşke seyehat etse. (Seyehat etmek istiyorum, keşke seyehat etsem!)

Er würde Fremdensprache lernen. (Yaban dil öğrensem)

Ich würde im Ausland studireen! Keşke seyehat etse. (Yurt dışında öğrenim görsem)

Bu cümlelere keşke anlamına gelen anlamı güçlendiren "bloß doch nur" gibi sözcükler bulunur.

Wenn ich Sprache lernen würde,würde ich den Doktoranden machen (Yabancı dil öğrenirsem,doktora yaparım)

Yukarıdaki cümlelerde reisen ve aufhören vs düzenli olduğundan yerine "würden" kullanılır. 2 Cümlede de   eylem (sigara bırakma ve seyehat etme vs.) gerçekleşmemiş vuku bulmamıştır.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: