Ucretsiz Egitim Sitesi Schwache regelmassige Konjugation Verben Zayif Duzensiz Fiil Cekimi Video - Eegitimim
Deutsch

Schwache regelmassige Konjugation Verben Zayif Duzensiz Fiil Cekimi Video

Okuma Süresi:18 Dakika, 33 Saniye

Schwache regelmassige Konjugation Verben Zayif Duzensiz Fiil Cekimi Video

1- schwache regelmäßige Verben Konjugation Düzenli Zayıf Fiil Çekimi

Fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm"  oluşurlar. Kişi çekim ekleri fiil kökünden sonra gelir.  Fiillin mastar hali "Infinitiv" ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/ Fiil Kökü Endung/Ek
hören hör -en
sagen sag -en
lächeln lächel -n
sammeln sammel -n

Almanca'da çekimleri bakımından üç çeşit fiil vardır. Fiiller kök halleri baz alınarak fiil halleri ekleri getirilir ve buna göre de zayıf, kuvvetli  ve karışık çekim olarak gruplanır. adlandırılır.  Fiilin çekimleri en iyi fiil kökleri baz alınarak öğrenilir.

1- schwache regelmäßige Verben Konjugation /Zayıf Düzenli Fiil Çekimleri

2- starke unregelmäßige Verben / Kuvvetli Düzensiz Fiil Çekimleri

3- gemischte Verben Kongutaion / Karışık Fiil Çekimleri

 

1- schwache regelmäßige Verben Konjugation /Zayıf Düzenli Fiil Çekimleri

Düzenli fiillerde fiil kökündeki sesli harfte değişiklik meydana gelmez. Fiil çekim ekleri fiil kökünden sonra özneye göre sırasıyla su ekler "-e, -st, -t, -en, -t, -en"  gelir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
leben leb leb-e leb-st leb-t leb-en    leb-t leb-en
wohnen wohn wohn-e    wohn-st  wohn-t    wohn-en    wohn-t     wohn-en   
sagen sag sag-e sag-st sag-t sag-en sag-t sag-en
hören hör hör-e hör-st hör-t hör-en hör-t hör-en
suchen such such-e suchst such-t such-en such-t such-en
zeigen zeig zeig-e zeig-st zeig-t zeig-en zeig-t zeig-en
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
Konjugation – Endung -e -st -t -en -t -en

*"Sie" aldığı çekim bakımından çoğul şahısların çekimine benzediği için o grupta gösterilmiştir. Büyük yazılan "Sie" yani siz nezaket ve tekildir.

Besonderheit/Sodeform

A) -e zur Hilfe/Yardımcı ünlü -e

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci "du"ve üçüncü tekil  er,sie,es ve ikinci çoğul şahıs ihr çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“ gilir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
 Maskulin Feminin Neutral
arbeiten arbeit arbeit-e arbeite-st arbeite-t arbeit-en  arbeite-t  arbeit-en
reden red red-e  rede-st rede-t   red-en    rede-t   red-en  
schneiden schneid schneid-e schneide-st schneide-t schneid-en schneide-t schneid-en
öffnen öffn öffn-e öffne-st öffne-t öffn-en öffne-t öffn-en
rechnen rechn rechn-e rechne-st rechne-t rechn-en rechne-t rechn-en
trocknen trockn trockn-e trockne-st trockne-t trockn-en trockne-t trockn-en
atmen atm atm-e atme-st atme-t atm-en atme-t atm-en
Konjugation – Endung -e est et -en et -en 

 

Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens'te çalışıyor)

Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)

Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)

Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor)

Uyarı: Eğer "-n ve -m" sesinden önce "-r" var ise bu kural geçersizdir. 

 

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
lärmen rm lärm-e lärm-st lärm-t lärm-en lärm-t lärm-en
Endung -e -st -t -en -t -en

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca "ihr" de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben "raten ve werden" fiilinin çekimine.

 

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
laden lad lad-e läd( )st lad( )-t lad-en lade-t lad-en
raten rat​ rat-e rät( )-st rät( )-t rat-en rate-t rat-en
Endung -e ( )-st ( )-t -en -t -en

 

B)  Konjugation –s  İkinci Tekil Şahıs Çekiminde  „s” düşmesi

Fill kökünde  „-s, -ss,-ß; -x,-z“  ikinci şahıs  „du„  fiil çekiminde çekim ekindeki   “(s)” sesi düşer. 

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
schließen  schließ schließ-e  schließ()t  schließ-t schließ-en  schließ-t   schließ-en
grüßen grüß grüß-e grüß()t grüß-t grüß-en grüß-t grüß-en
reißen reiß reiß-e reiß()t reiß-t reiß-en reiß-t reiß-en
lassen lass lass-e läss()t läss-t lass-en lass-t lass-en
reisen reis reis-e reis()t reis-t reis-en reis-t reis-en
tanzen tanz tanz-e tanz()t tanz-t tanz-en tanz-t tanz-en
stürzen stürz stürz-e stürz()t stürz-t stürz-en stürz-t stürz-en
faxen fax fax-e fax()t fax-t fax-en fax-t fax-en
mixen mix mix-e mix()t mix-t mix-en mix-t mix-e

 

C) – e Wegfall /-e Düşmesi 

Birinci Tekil Şahıs Çekiminde fiil kökündeki „e“ nin Düşmesi/

Fill son harfleri  „-ln“ bu harflerle biterse birinci şahıs  „ich„ çekimlendiğinde çekim fiil kökündeki  „-e“ sesi  düşer 

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sammeln  sammel  samm()l -e  sammel-st  sammel -t sammel -n  sammel-t   sammel-n
lächeln lächel läch()l-e lächel-st lächel-t lächel-n lächel -t lächel-n

2- starke unregelmäßige Verben / Kuvvetli Düzensiz Fiil Çekimleri

Vokalwechsel

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es "çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
backen back  back-e bäck-st bäck-t   back-en back-t  back-en
blasen blas blas-e bläs-st bläs-t blas -en blas-t  blas -en
beraten berat berat-e berät-st berät() berat -en berate -t berat -en
empfangen empfang empfang-e empfängst empfäng-t empfang-en empfangt empfang-en
fahren fahr fahr-e fähr-st fähr-t fahr-en fahr-t fahr-en
fallen fall fall-e fäll-st fäll-t fall-en fall-t fall-en
fangen fang fang-e fäng-st fäng-t fang-en fang-t fang-en
graben grab grab-e grä b-st gräb-t grab-en grab-t grab-en
laden lad lad-e läd-st läd-t lad-en lade-t lad-en
lassen lass lass-e läss-()t läss-t lass-en lass-t lass-en
raten rat rat-e rät-st rät() rat -en rate -t rat -en
schlafen schlaf schlaf-e schläf-st schläf-t schlaf-en schlaf  -t schlaf -en
tragen trag trag-e träg-st träg-t trag-en trag  -t trag -en
waschen wasch wasch-e wäsch-st wäsch-t wasch-en wasch  -t wasch -en
wachsen wachs wachs-e wächs-()t wächs-t wachs-en wachs wachs -en
laufen lauf lauf-e läuf-st läuf-t lauf-en lauf-t lauf-en
saufen sauf sauf-e säuf-st säuf-t sauf-en sauf-t sauf-en
stoßen stoß stoß-e stöß-st stöß-t stoß-en stoß-t stoß-en

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse istisnai durumlar hariç çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"

 

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es" çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. 

e = i

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bergen berg  berg-e birg  -st birg  -t  berg -en berg -t  berg -en
bersten berst berst-e birst() birst() berst -en berste-t  berst-en
brechen brech brech-e brich-st brich-t brech-en brech-t brech-en
dreschen  dresch dresch-e drisch-st drisch-t dresch-en dresch-t dresch-en
erschrecken  erschreck erschreck-e erschrick-st erschrick-t erschreck-en erschreck-t erschreck-en
essen ess  ess-e iss-()t iss-t ess-en ess-t ess-en
fechten fecht fecht-e ficht-st ficht() fecht-en fechte-t fecht-en
fechten flecht flecht -e flicht -st flicht() flecht -en flechte-t flecht -en
geben geb geb-e gib-st gib-t geb-en geb-t geb-en
gelten gelt gelt-e gilt -st gilt() gelt-en gelte-t gelt-en
helfen helf helf-e hilf-st hilf-t helf-en helf-t helf-en
messen mess mess-e miss-()t miss-t mess-en mess-t mess-en
nehmen nehm nehm-e nimm -st nimm-t nehm-en nehm-t nehm-en
schelten schelt schelt-e schilt-st schilt() schelt-en schelte-t schelt-en
schmelzen schmelz schmelz-e schmilz-()t schmilz-t schmelz -en schmelz-t  schmelz -en
schwellen schwell schwell-e schwill-st schwill-t schwell-en schwell-t schwell-en
sprechen sprech sprech-e sprich-st sprich-t sprech-en sprech-t sprech-en
stechen stech stech-e stich-st stich-t stech-en stech-t stech-en
sterben sterb sterb-e stirb-st stirb-t sterb-en sterb-t sterb-en
treffen treff treff-e triff-st triff-t treff-en treff-t treff-en
treten tret tret-e tritt-st trit-t tret-en trete-t tret-en
verderben verderb verderb-e verdirb-st verdirb-t verderb-en verderb-t verderb-en
vergessen vergess vergess-e vergiss-()t vergiss-t vergess-en vergess-t vergess-en
werben werb werb-e wib-st wirb-t werb-en werb-t werb-en
werfen werf werf-e wirf-st wirf-t werf-en werf-t werf-en
    -e -st -t -en -t -en

 e=ie

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befehlen befehl befehl-e befiehl-st befiehl-t  befehl-en befehl-t befehl-en
empfehlen empfehl empfehl-e empfiehl-st empfiehl-t empfehl-en empfehl-t  empfehl-en
geschehen* gescheh     *gesch ie h-t      
lesen les les-e lies-()t lies-t les-en les-t les-en
sehen seh seh-e sieh-st sieh-t seh-en seh-t seh-en
stehlen stehl stehl-e stiehl-st stiehl-t stehl-en stehl-t stehl-en

* Bazı fiiler yanlızca üçüncü tekil şahısta kullanılır.

"sein, haben, werden" als Vollverb

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sein sei bin  bist ist    sind  seid  sind
werden werd werde wirst wird werden werdet werden 

 

1- Schwache (Regelmäßige) Verben /Zayıf (Düzenli ) Fiiller

Zayıf  ya da düzenli fiillerin çekiminde Partizip Perfekt'e fiil kökünden önce "ge-" fiil kökünden sonuna "-t" eki getirilir. ve Imperfekt'e ise kökteki seslide „Stamvokalwechsel“  ses değişikliği  meydana gelir.

Infinitiv/Mastar Verbstamm Imperfekt Partizip Perfekt
hören hör hörte ge-hör-t
sagen sag sagte ge-sag-t
fragen frag frag-te ge-frag-t
lachen lach lach-te ge-lach-t
folgen folg folg-te ge-folg-t

Partizip Perfekt  ve Plusquamperfekt'e" geçmiş zaman ve "Futur II' da" kullanılır. Imperfekt ise "Präteritum'da" kullanılır.

2- Starke (unregelmäßige)  Verben/ Kuvvetli (düzensiz) Fiiller

Kuvvetli fiile Imperfek'te fiil kökündeki seslide değişiklik olur.  Perfekt'e ise genelikle ses değişimi meydana gelir ve fiil kökünün başına "ge-" sonuna ise "-en" eki alır. 

Infinitiv/Mastar Verbstamm 2. 3. Persom  Imperfekt Partizip Perfekt
kommen komm   kam ge-komm-en
geben geb gibt gab ge-geb-en
lesen les liest las ge-les-en
treten tret tritt trat ge-tret-en
sehen seh sieht sah ge-seh-en
reiten reit reitest/reitet ratt ge-ritt-en
schneiden schneid   schnitt ge– schnitt-en
bleiben leihen   blieb ge-blieb-en
schreiben schreib   schrieb ge-schrieb-en
leihen leih   lieh ge-lieh-en
finden find   fand ge-fund-en
singen sing   sang ge-sung-en
trinken trink   trank ge-trunk-en
fließen fließ   floss ge-floss-en
riechen riech   roch ge-roch-en
schließ schieß   schloss ge-schloss-en
fliegen flieg   flog ge-flog-en
bieten biet   bot ge-bot-en
ziehen zieh   zog ge-zog-en
helfen helf hilft half ge-holf-en
sterben sterb stirbt starb ge-storb-en
werfen werf wirft warf ge-worf-en
brechen brech bricht brach ge-broch-en
sprechen sprech spricht sprach ge-sproch-en
treffen treff trifft traf ge-troff-en
fechten fecht ficht focht ge-flocht-en
schwellen schwell schwillt schwoll ge-schwoll-en
schmelzen schmelz schmilzt schmolz ge-schmolz-en
schwimmen schwimm   schwamm ge-schwomm-en
spinnen spinn   spann ge-sponn-en
sinnen sinn   sann ge-sonn-en
fahren fahr fährt fuhr ge-fahr-en
laden lad lädt lud ge-lad-en
tragen trag trägt trug ge-trag-en
schlafen schlaf schläft schlief ge-schlaf-en
lassen lass lässt ließ ge-lass-en
fallen fall fällt fiel ge-fall-en
stehlen stehl stiehlt stahl ge-stohl-en
lügen lüg   log ge-log-en
trügen trüg   trog ge-trog-en
*gären *gär   *gor *ge-gor-en
*wägen *wäg   *wog *ge-wog-en
glimmen glimm   glomm ge-glomm-en
klimmen klimm   klomm ge-klomm-en
fangen fang   fing ge-fang-en
laufen lauf läuft lief ge-lauf-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir.

"sein, haben, werden"

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

Infinitiv Verbstamm Imperfekt Partizip Perfekt
sein sei war ge-wes-en
werden werd wurde ge-word-en
haben hab hatte ge-hab-t

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

 Gemischte Verben/Mischverben/ Karışık Fiiller

Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir.

Partizip Perfekt halinde ise hen fiil başına "ge-" fiil kökü sonuna "-t" eki getirilir hem de kökteki seslide değişiklik olur.  Bu iki yönü ile hem kuvvetli hem de zayıf fiilere benzerlik gösterir. Bu nedenle karışık fiil olarak adalandırılırlar.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/Fiil Kökü 3. Person Imperfekt Partizip Perfekt
brennen brenn   brann-te ge-brann-t
bringen bring   brach-te ge-brach-t
denken denk   dach-te ge-dach-t
kennen kenn   kann-te ge-kann-t
nennen nenn   nann-te ge-nann-t
wissen wiss weiß wuss-te ge-wuss-t
*senden send   sand-te ge-sand-t
*wenden wend   wand-te ge-wand-t

* Bu fiillerin bazıları hem karışık çekime uygun hemde zayıf çekime uygun iki değişik şekilde kullanılır bir kullanımı geçişli iken diger kullanımları geçişsizdir.

sendete, wendete

Modalverben/Tarz Fiilleri

Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir.

Partizip Perfekt halinde ise hen fiil başına "ge-" fiil kökü sonuna "-t" eki getirilir hem de kökteki seslide değişiklik olur.  Bu iki yönü ile hem kuvvetli hem de zayıf fiilere benzerlik gösterir. Bu nedenle karışık fiil olarak adalandırılırlar.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/Fiil Kökü 1. und 3. Person Imperfekt Partizip Perfekt
dürfen dürf darf durf-te ge-durf-t
können könn kann konn-te ge-konn-t
müssen müss muss muss-te ge-muss-t
mögen mög mag moch-te ge-moch-t
*sollen *soll soll *soll-te *ge-soll-t
*wollen *woll will *woll-te *ge-woll-t

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: