Deutsch

Schwache Regelmassige Konjugation

Okuma Süresi:8 Dakika, 51 Saniye

Şimdiki Zamanda Düzenli Zayıf Fiil Çekimleri

Düzenli Zayıf Çekimi

Fiiller ekten “Endung” ve kökten “Stamm”  oluşurlar. Kişi çekim ekleri fiil kökünden sonra gelir.  Fiillin mastar hali “Infinitiv” ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

INFINITIV/MASTARVEBSTAMM/FİİL KÖKÜENDUNG/EK
hörenhör-en
sagensag-en
sammelnsammel-n
Mastar/Fiil Kökü

Almanca’da çekimleri bakımından üç çeşit fiil vardır. Fiiller kök halleri baz alınarak fiil halleri ekleri getirilir ve buna göre de zayıf, kuvvetli  ve karışık çekim olarak gruplanır. adlandırılır.  Fiilin çekimleri en iyi fiil kökleri baz alınarak öğrenilir.

Düzenli fiillerde fiil kökündeki sesli harfte değişiklik meydana gelmez. Fiil çekim ekleri fiil kökünden sonra özneye göre sırasıyla su ekler “-e, -st, -t, -en, -t, -en”  gelir.

IfinitivVerbstammichduer,sie,eswirihrsie/Sie
lebenlebleb-eleb-stleb-tleb-enleb-tleb-en
wohnen wohnwohn-e wohn-st wohn-t wohn-en wohn -t wohn-en
hören hörhör-e hör-st hör-t hör-en hör-t hör-en
suchen suchsuch-e such-st such-t such-en such-t such-en
zeigen zeig zeig-e zeig-st zeig-t zeig-en zeig-t zeig-en
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
Şimdiki Zaman Düzenli Zayıf Fiil Çekimleri Tablo

Sie” aldığı çekim bakımından çoğul şahısların çekimine benzediği için o grupta gösterilmiştir. Büyük yazılan “Sie” yani siz nezaket ve tekildir.

Lebst du in Münschen? Münih’te mi yaşıyorsun?

Wohnen Sie in London? Londra’da mı oturuyorsunuz?

Er hört gerne Musik. O müzik dinlemeyi sever. (severek dinler)

Wir suchen ein Haus mit Garten. Bahçeli bir ev arıyoruz

Ihr lernt Deutsch und Englisch. Siz İngilizce ve Almanca öğreniyorsunuz.

-e zur Hilfe/Yardımcı ünlü -e

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci “du” ve üçüncü tekil  „er,sie,es„ ve ikinci çoğul şahıs „ihr“ çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“  getirilir

InfinitivVerbstammichduer,sie,eswirihrsie/Sie
schneid schneid schneide schneide-st schneide-t schneid-en schneide-t schneid-en
arbeit arbeit arbeite arbeite-st arbeite-t arbeit-en arbeite-t arbeit-en
öffnen öffn öffne öffn e-st öffne-t öffn-en öffne-t öffn -en
atm atm atme atme-st atme-t atm-en atme-t atm-en
Verben auf
“-d,-t; -m,-n“
Endung e est et -en et -en
Konjugation -e zur Hilfe

Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens’te çalışıyor)

Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)

Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)

Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor)

Uyarı: Eğer “-n ve -m” sesinden önce “-r” var ise bu kural geçersizdir. 

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
lernen lern lerne lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
lärmenrmlärmelärm-stlärm-t lärm-enlärm-tlärm-en
wenn vor dem “m,n” “r” stehtEndung e -st -t -en -t -en
Uyarı

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca “ihr” de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben “raten ve laden” fiilinin çekimine.

InfinitivVerbstammichduer sie eswirihrsie/Sie
ladenladlade läd-st läd-t lad-en lad-etlad-en
ratenratrate rät-st rät rat-en rat-et rat-en
Verben mit Vokalwechsel a-ä
Fiilde Ses değişikliği var ise

Ich lade mein Handy. Cep telefonumu şarj ediyorum.

Konjugation –s İkinci Tekil Şahıs Çekiminde „s” düşmesi

Fill kökünde  „-s, -ss,-ß; -x,-z“  ikinci şahıs  „du„  fiil çekiminde çekim ekindeki   “(s)” sesi düşer. 

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
schließenschließ schließ e schließ -t schließ -t schließ -en schließ -t schließ -en
lassenlasslasselass-tläss-t lass-en lass-tlass -en
reisenreisreisereis-treis-t reis-en reis-treis-en
mixenmixmixemix-tmix-t mix-en mix-tmix-en
tanzen tanz tanze tanz -t tainz-t tainz -en tainz-t tainz-en
Verben aufb
s,ss, ß,x,z
„du„ (s) weg
Endung e -t -t -en -t -en

Sie schließen die Tür. Siz kapıyı kitliyorsunuz

Wir tanzen gerne. Biz dans etmeyi severiz (severek dans ediyoruz)

Wann reisst ihr in diesen Sommerferien. Bu yaz tatilinde ne zaman seyehat ediyorsunuz!

-e Wegfall /-e Düşmesi 

Birinci Tekil Şahıs Çekiminde fiil kökündeki „e“ nin Düşmesi/

Fill son harfleri  „-ln“ bu harflerle biterse birinci şahıs  „ich„ çekimlendiğinde çekim fiil kökündeki  „-e“ sesi  düşer.

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sammeln sammelsamm(e)lesammel-stsammel-t sammel-en sammel-tsammel-en
lächelnlächel läch(e)le lächel -t lächel-t lächel-en lächel-t lächel-en
Verben auf “el”
„ich„ (e) weg
Endung e -st -t -n -t -n
Fiil Kökündeki -e düşmesi

Sammelst du Briefmarken? Mektup pulu mu biriktiriyorsun? (koleksiyon)

Schwache Regelmäßige Verben im Perfekt Plusquamperfekt Futur

Perfekte  Plusquamperfekte Futur 2 de fiil çekimlerinde fiil kökünden önce “ge-“ fiil kökünden sonra“-t” eki getirilir. Yine şimdiki zamanda olduğu gibi fiil kökünün son harflerinde “d,t,m,n” var ise başa ge- sona -et getirilir.

Infinitiv/MastarVerbstammPartizip Perfekt
hörenhörgehört
sagensaggesagt
fragenfraggefragt
lachenlachgelacht
folgenfolggefolgt
Perfekt Plusquamperfekt Futur II Düzenli Zayıf Fiiller

Perfekt  ve Plusquamperfekt’e” geçmiş zaman ve “Futur II’ da” kullanılır. Imperfekt ise “Präteritum’da” kullanılır.

Fill kökünün son harfleri “d,t,m,n” bitiyor ise Perfekt’e  Plusquamperfekte Futur II fiil kökünden önce “ge-“ fiil kökünden sonra“-et” eki getirilir.

Hat sie gestern Musik gehört. Dün musik dinledin mi?

Ich habe meine Mutter nach der Grösse der Welt gefragt? Anneme dünyanın büyüklüğünü sordum.

Was hattet ihr gesagt? Ne demiştiniz?

Der Schüler wird nach drei Tagen die Hausgaben gemacht haben. Öğrenci üç gün sonra ödevi bitirmiş olacak

Infinitiv/MastarVerbstammPartizip Perfekt
arbeitenarbeit gearbeit-et
zeichnenzeichngezeichn-et
Perfekt Plusquamperfekt Futur II Düzenli Zayıf Fiiller

Schwache Konjugation im Imperativ

Emir cümleleri fiil cümlerinde ikinci tekil  ve ikinci çoğul şahıs  „duihr“ nezaket  „Sie“ ile kullanılabilir. Emir cümleleri bir yasak, kullanım talimatı, rica, yönerge, tavsiye, uyarı ve sesleniş bildirir.

InfinitivduihrSie
machenmach _mach-tmach -en Sie
anfanganfang _ …anfang-t …anfang -en Sie … an
kommenkomm _ komm-t komm -en Sie
gehengeh _ geh -t geh -en Sşe
Emir Kipinde Düzenli Zayıf Fiiller

Mach das Fenster zu!(Einzelperson)

Mach-t die Tür zu! (Mehrere Person)

Mach-en Sie das Fenster zu! (höffliche Form,)

Mach bitte das Fenster zu!

Machen Sie bitte die Tür zu!

Macht euch bitte ordentlich!

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!       

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

Schwache Konjugation im Konjunktiv I

Konjunktiv I Präsens Gegenwart

Konjunktiv I Präsens kökünden türetilmiştir ve dört  zamanda kurulabilir. Şimdiki zamanda „Gegenwart“ ,geçmiş zamanda „Vergangenheit“ gelecek zamanda „Zukunft und Vollendete Zukunft“

Konjunktiv I dolaylı anlatım başkasından duyulan bir olayın ya da durumun aktarılmasıdır. Konjunktiv I Präsens kökünden üretilmiştir ve fiil köküne „Verbstamm“ ekler „Konjunktiv-Endung: -e, -est, -e,-en,-et,-en.

Konjunktiv I  düzenli fiillerde birinci tekil şahıs; birinci ve üçüncü çoğul sahışların  ve nezaket olan „Sie“ çekimlerindeki ekler Präsens’deki çekim ekleriyle aynı olduğundan çakışma ortaya çıkar. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

SubjektEndungPräsensKonjunktiv I
ich-e*sag-esag-e*
du-estsag-stsag-est
er,sie,es-esag-tsag-e
wir-en*sag-ensag-en*
ihr-etsag-tsag-et
sie/Sie-en*sag-ensag-en*
Präsens ve Konjunktiv 1 Karşılaştırmalı

Çakışan fiiller kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir.

Doch gleichzeitig warnte ein Polizeisprecher: „Die chemische Reaktion in einem der Tanks halte an.“

Es sei möglich, dass es noch bis zum Donnerstagmorgen zu weiteren Gasaustritten komme.”

“sagen”  fiilinin şimdiki zamandaki çekimi ve Konjunktiv I deki çekimi bazı kişi zamirlerinde Präsens aynıdır. Çakışan fiil kökleri kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir. Yerine kullanılacak Konjunktiv II halleri mavi ile gösterilmiştir. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

e zur Hilfe

Sonu d,t;m,n ile biten fiillerde filin şimdiki zamandaki çekimi ile Konjunktiv I deki çekiminde bir çok kişi zamirindeki çekimle aynıdır. Bu fillerin Präteritum çekimindeki çakışmalara da dikkat etmek gerekir.

SubjektEndungPräsensPräteritumKonjunktiv I
ich-e*streit-eschrittstreit-e*schritte
du-eststreit-estschritt-eststreit-est*würdest
er,sie,es-estreit-etschrittstreit-e
wir-en*streit-enschritt -enstreit-en*würden
ihr-etstreit-etschritt-etstreit-et* würdet
sie/Sie-en*streit-enschritt-enstreit-en*würden

* “würden” Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır ve “streiten” fiilinin Präteritum hali ile Konjunktiv I yerine kullanılan Konjunktiv II halinde de çakışma söz konusudur. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

Der Präsident teilt mit “Das Covid19 verbreite sich weiter.

“Es komme zu weiteren Coranaverbreitung.

Die Ärzte behaupten  “Sie würde die Kranken heilen”

sie heilen: Konjunktiv 1 Yerine Konjuntiv 2                                       

Schwache Konjugation im Konjunktiv 2

Konjunktiv II Präsens Gegenwart

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Şimdiki zamanda çekimlenmiş fiilin Konjunktiv 2 hali kullanıllır. Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjektleistenmachen
ichleistete*würdenmachte* würden
duleistete-st*würdenmachte-st*würden
er,sie,esleistete*würdenmachte*würden
wirleistete-n*würdenmachte-n*würden
ihrleistete-t*würdenmachte-t*würden
sie/Sieleistete-n*würdenmachte-n*würden

Ich rauche viel. Würde ich bloß mit Rauchen aufhören. (Çok sigara içiyorum. Keşke sigara içmeyi bıraksam)

Er will reisen. Würde er doch reisen! Keşke seyehat etse. (Seyehat etmek istiyorum, keşke seyehat etsem!)

Er würde Fremdensprache lernen. (Yaban dil öğrensem)

Ich würde im Ausland studireen! Keşke seyehat etse. (Yurt dışında öğrenim görsem)

Bu cümlelere keşke anlamına gelen anlamı güçlendiren “bloß doch nur” gibi sözcükler bulunur.
Wenn ich Sprache lernen würde,würde ich den Doktoranden machen (Yabancı dil öğrenirsem,doktora yaparım)

Yukarıdaki cümlelerde reisen ve aufhören vs düzenli olduğundan yerine “würden” kullanılır. 2 Cümlede de   eylem (sigara bırakma ve seyehat etme vs.) gerçekleşmemiş vuku bulmamıştır.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: