tarihe giris online test

Okuma Süresi:6 Dakika, 28 Saniye
 1. Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri’ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?
  1.   ?    Köylerin kurulması
  2.   ?    Tarih çağlarına geçilmesi
  3.   ?    Ticaret faaliyetlerinin başlaması
  4.   ?    Tarım ürünlerinin üretilmesi
  5.   ?    Yerleşik yaşama geçilmesi
 2. Tarihte kültürlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
  1.   ?    Barut
  2.   ?    Kağıt
  3.   ?    Yazı
  4.   ?    Matbaa
  5.   ?    Takvim
 3. Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yardımcı bilim dalı ile ilgi sahası doğru eşleştirilmemiştir?
  1.   ?    Epigrafya – Kitabeler bilimi
  2.   ?    Paleografya – Yazı bilimi
  3.   ?    Arkeoloji – Kazı bilimi
  4.   ?    Kronoloji – Yer bilimi
  5.   ?    Nümizmatik – Paralar bilimi
 4. I. 12 Hayvanlı Türk takvimi
  II. Celali takvim III. Rumi takvim
  IV. Hicri takvim
  Yukarıdakilerin hangilerinde güneşin hareketleri zaman olgusu olarak kabul edilmiştir?
  1.   ?    I, II ve III
  2.   ?    III ve IV
  3.   ?    Yalnız IV
  4.   ?    Yalnız III
  5.   ?    II ve IV
 5. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir?
  1.   ?    İlk yazılı kanunların yapılması
  2.   ?    Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi
  3.   ?    Paranın kullanılması
  4.   ?    Kast sisteminin uygulanması
  5.   ?    Kağıt ve matbaanın icat edilmesi
 6. Lidyalıların,
  • Paranın bulunması
  • Kral Yolu’nun yapılması
  • Başkentte serbest pazarın kurulması
  faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
  1.   ?    Mimarinin gelişmesine
  2.   ?    Şehir devletleri halinde yaşamalarına
  3.   ?    Ticaret gelirlerinin artmasına
  4.   ?    Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına
  5.   ?    Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına
 7. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması
  II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması
  III. Ahiret inancının yaygın olması
  özelliklerinden hangileri,Anadolu’da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?
  1.   ?    Yalnız III
  2.   ?    Yalnız I
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    I ve II
  5.   ?    II ve III
 8. İlkçağ’da Yunan Olimpiyatlarında tüm şehir devletlerinin bir araya gelmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
  1.   ?    Devletlerin uzun ömürlü olması
  2.   ?    Tarımın gelişmesi
  3.   ?    Ticaretin gelişmesi
  4.   ?    Özgür düşüncenin doğması
  5.   ?    Yunan kültürünün bütünlük kazanması
 9. Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından memleketin ileri gelenleri tarafından seçiliyordu.Telepinuş yaptığı anayasayla kralın kendisinden sonra tahta çıkacak prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
  Telepinuş’un bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
  1.   ?    Hitit halkının yönetime katılmasını
  2.   ?    Sınırların güvenliğinin sağlanmasını
  3.   ?    Kralın yetkilerinin kısıtlanmasını
  4.   ?    Prensler arasında taht kavgalarının durdurulmasını
  5.   ?    Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını
 10. Atatürk; “Büyük devletler kuran atalarımız,büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır.Bunu aramak, incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek,bizler için bir borçtur.” demiştir.
  Atatürk bu sözüyle,
  I. Türk tarih ve uygarlığının tanıtılması
  II. Türk tarihinin sadece başarılı dönemlerinin incelenmesi
  III. Türk tarihinin kronolojik sıraya göre anlatılması
  durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
  1.   ?    Yalnız II
  2.   ?    Yalnız I
  3.   ?    II ve III
  4.   ?    I ve II
  5.   ?    Yalnız III
 11. Mısır Uygarlığı,Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır’ın etrafının çöllerle çevrili olması diğer uygarlıklar la daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.
  Buna göre Mısır’la ilgili;
  I. Mısır uygarlığı özgün bir uygarlıktır.
  II. Saldırılara karşı doğal korunakları vardır.
  III. Hiç bir uygarlığı etkilememiştir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  1.   ?    I ve II
  2.   ?    I ve III
  3.   ?    I,II ve III
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    II ve III
 12. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihin yararlandığı bilimlerden biri değildir?
  1.   ?    Astroloji
  2.   ?    Coğrafya
  3.   ?    Arkeoloji
  4.   ?    Antropoloj
  5.   ?    Filoloji
 13. Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
  1.   ?    Aile hukukunu yapmaları
  2.   ?    Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri
  3.   ?    Pankuş Meclisi’ni kurmaları
  4.   ?    Çok tanrılı inanışları benimsemeleri
  5.   ?    Halkı sınıflara ayırmaları
 14. Tarihsel olayların incelenmesinde,
  I. Kaynak taraması yapılması
  II. Olayların günümüz koşulları göz önüne alınarak araştırılması
  III. Kaynakların karşılaştırılması
  uygulamalarından hangilerinin bilgilerin güvenirliğini artırdığı savunulabilir?
  1.   ?    Yalnız I
  2.   ?    Yalnız II
  3.   ?    I ve II
  4.   ?    I ve III
  5.   ?    I ve II
 15. Sümerlerin yazıyı icat etmeleri ve yazılı kanunlar yapmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
  1.   ?    Hukuk alanında gelişmelerin artmasına
  2.   ?    İmparatorlukların parçalanmasına
  3.   ?    Bilgi birikimi ve aktarımının kolaylaşmasına
  4.   ?    Yönetim,eğitim ve ticaret alanlarında işlerin kolaylaşmasına
  5.   ?    Aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin engellemesine
 16. İyonya’da devletin soylular tarafından yönetilmesi,
  I. Monarşi II. Oligarşi III. Teokrasi
  yönetim şekillerinden hangilerinin benimsendiğini gösterir?
  1.   ?    Yalnız II
  2.   ?    I ve II
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    II ve III
  5.   ?    Yalnız III
 17. Tarih,bir olaylar serisini değil,insanların sosyal yaşamı konu edinir. Ayrıca olaylara yön veren,tarihin akışını değiştiren önderler de tarihin ilgi alanına girer.Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur.Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil,şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.
  Yalnızca bu bilgilere bakarak,
  I. Tarih,olayların toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilenir.
  II. Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.
  III. Tarih boyunca birçok toplum zamanın şartlarına uyamadıkları için yok olmuşlardır.
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  1.   ?    Yalnız I
  2.   ?    I ve II
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    II ve III
  5.   ?    Yalnız III
 18. Tarih öncesi devirlerde köylerin kurulmasının,
  I. Mimarinin gelişmesi
  II. Toplumsal yaşamın başlaması
  III. Hukuksal düzenlemelere ihtiyacın artması
  sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
  1.   ?    Yalnız II
  2.   ?    II ve III
  3.   ?    I, II ve III
  4.   ?    Yalnız I
  5.   ?    I ve II
 19. I. Cilalı Taş Devri
  II. Tunç Devri III. Paleolitik Devir
  Yukarıdaki devirlerin hangilerinde şehir devletleri kurulmuştur?
  1.   ?    I ve II
  2.   ?    I ve III
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    Yalnız III
  5.   ?    Yalnız II
 20. İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
  I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
  II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
  III. Siyasal birliği sağlama
  amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    I ve II
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    Yalnız III
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: