Read Time:7 Minute, 51 Second

tarihe giris online test

Tarih Giriş Online Test

Soruları cevaplara tıklayarak ya da şeceneklerden secerek cevaplayınız!

Doğru cevabı tıklayarak seçiniz ya da giriniz!

Soruları tek tek göster

Tarihsel olayların incelenmesinde,
I. Kaynak taraması yapılması
II. Olayların günümüz koşulları göz önüne alınarak araştırılması
III. Kaynakların karşılaştırılması
uygulamalarından hangilerinin bilgilerin güvenirliğini artırdığı savunulabilir?

  ?    I ve II

  ?    Yalnız I

  ?    I ve II

  ?    Yalnız II

  ?    I ve III

İlkçağ'da Yunan Olimpiyatlarında tüm şehir devletlerinin bir araya gelmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

  ?    Yunan kültürünün bütünlük kazanması

  ?    Tarımın gelişmesi

  ?    Özgür düşüncenin doğması

  ?    Ticaretin gelişmesi

  ?    Devletlerin uzun ömürlü olması

Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

  ?    Aile hukukunu yapmaları

  ?    Pankuş Meclisi'ni kurmaları

  ?    Halkı sınıflara ayırmaları

  ?    Çok tanrılı inanışları benimsemeleri

  ?    Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri

Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yardımcı bilim dalı ile ilgi sahası doğru eşleştirilmemiştir?

  ?    Nümizmatik – Paralar bilimi

  ?    Paleografya – Yazı bilimi

  ?    Epigrafya – Kitabeler bilimi

  ?    Arkeoloji – Kazı bilimi

  ?    Kronoloji – Yer bilimi

Sümerlerin yazıyı icat etmeleri ve yazılı kanunlar yapmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

  ?    İmparatorlukların parçalanmasına

  ?    Hukuk alanında gelişmelerin artmasına

  ?    Bilgi birikimi ve aktarımının kolaylaşmasına

  ?    Yönetim,eğitim ve ticaret alanlarında işlerin kolaylaşmasına

  ?    Aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin engellemesine

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihin yararlandığı bilimlerden biri değildir?

  ?    Astroloji

  ?    Filoloji

  ?    Arkeoloji

  ?    Antropoloj

  ?    Coğrafya

Lidyalıların,
• Paranın bulunması
• Kral Yolu'nun yapılması
• Başkentte serbest pazarın kurulması
faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

  ?    Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına

  ?    Şehir devletleri halinde yaşamalarına

  ?    Mimarinin gelişmesine

  ?    Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına

  ?    Ticaret gelirlerinin artmasına

Tarih,bir olaylar serisini değil,insanların sosyal yaşamı konu edinir. Ayrıca olaylara yön veren,tarihin akışını değiştiren önderler de tarihin ilgi alanına girer.Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur.Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil,şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak,
I. Tarih,olayların toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilenir.
II. Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.
III. Tarih boyunca birçok toplum zamanın şartlarına uyamadıkları için yok olmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

  ?    Yalnız II

  ?    Yalnız I

  ?    I ve II

  ?    Yalnız III

  ?    II ve III

I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması
II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması
III. Ahiret inancının yaygın olması
özelliklerinden hangileri,Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?

  ?    Yalnız I

  ?    Yalnız II

  ?    I ve II

  ?    II ve III

  ?    Yalnız III

İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama 
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?

  ?    Yalnız III

  ?    II ve III

  ?    Yalnız II

  ?    I ve II

  ?    Yalnız I

Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir?

  ?    Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi

  ?    Kağıt ve matbaanın icat edilmesi

  ?    Kast sisteminin uygulanması

  ?    İlk yazılı kanunların yapılması

  ?    Paranın kullanılması

Atatürk; "Büyük devletler kuran atalarımız,büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır.Bunu aramak, incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek,bizler için bir borçtur." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Türk tarih ve uygarlığının tanıtılması
II. Türk tarihinin sadece başarılı dönemlerinin incelenmesi 
III. Türk tarihinin kronolojik sıraya göre anlatılması
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

  ?    I ve II

  ?    Yalnız I

  ?    Yalnız II

  ?    Yalnız III

  ?    II ve III

Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından memleketin ileri gelenleri tarafından seçiliyordu.Telepinuş yaptığı anayasayla kralın kendisinden sonra tahta çıkacak prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Telepinuş'un bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

  ?    Hitit halkının yönetime katılmasını

  ?    Sınırların güvenliğinin sağlanmasını

  ?    Prensler arasında taht kavgalarının durdurulmasını

  ?    Kralın yetkilerinin kısıtlanmasını

  ?    Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını

Tarih öncesi devirlerde köylerin kurulmasının,
I. Mimarinin gelişmesi
II. Toplumsal yaşamın başlaması
III. Hukuksal düzenlemelere ihtiyacın artması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  ?    II ve III

  ?    Yalnız II

  ?    I ve II

  ?    I, II ve III

  ?    Yalnız I

Mısır Uygarlığı,Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır'ın etrafının çöllerle çevrili olması diğer uygarlıklar la daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.
Buna göre Mısır'la ilgili;
I. Mısır uygarlığı özgün bir uygarlıktır.
II. Saldırılara karşı doğal korunakları vardır.
III. Hiç bir uygarlığı etkilememiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  ?    II ve III

  ?    I ve II

  ?    Yalnız II

  ?    I ve III

  ?    I,II ve III

Tarihte kültürlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

  ?    Barut

  ?    Takvim

  ?    Kağıt

  ?    Matbaa

  ?    Yazı

Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?

  ?    Tarih çağlarına geçilmesi

  ?    Yerleşik yaşama geçilmesi

  ?    Köylerin kurulması

  ?    Tarım ürünlerinin üretilmesi

  ?    Ticaret faaliyetlerinin başlaması

I. Cilalı Taş Devri 
II. Tunç Devri III. Paleolitik Devir
Yukarıdaki devirlerin hangilerinde şehir devletleri kurulmuştur?

  ?    Yalnız II

  ?    I ve III

  ?    I ve II

  ?    Yalnız III

  ?    Yalnız I

I. 12 Hayvanlı Türk takvimi
II. Celali takvim III. Rumi takvim
IV. Hicri takvim
Yukarıdakilerin hangilerinde güneşin hareketleri zaman olgusu olarak kabul edilmiştir?

  ?    II ve IV

  ?    III ve IV

  ?    Yalnız III

  ?    I, II ve III

  ?    Yalnız IV

İyonya'da devletin soylular tarafından yönetilmesi,
I. Monarşi II. Oligarşi III. Teokrasi
yönetim şekillerinden hangilerinin benimsendiğini gösterir?

  ?    Yalnız III

  ?    II ve III

  ?    Yalnız II

  ?    Yalnız I

  ?    I ve II

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın