Read Time:14 Minute, 23 Second

uluslararasi iliskiler 1 donem 2 sinav

uluslararasi iliskiler 1 donem 2 sinav

 

10. SINIF ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1. DÖNEM 2. YAZILI

1-1961 Viyana Sözleşmesinin 3. Maddesinde yer alan diplomatik misyonların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Temsil etmek

B)Vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak

C)Müzakerelerde bulunmak

D)Sözleşme yapmak

E)Bilgi toplamak

 

2-Fotoğrafta ön sırada olmak, arabulucu olmak uzaya füze ve uydu göndermek gibi örnekleri  verilen yöntemler aşağıdaki terimlerden  hangisi ile ilgilidir?

A)Saygınlık    B)Refah     C)Özerklik    D)Güvenlik        E)Güç

 

3-Diplomatik müzakerelerde başvurulan yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?

A)İkna     B)Vaat     C)Rüşvet     D)Tehdit     E)Oldubitti

 

4-I-Askeri yardımlar

    II-Ekonomik yardımlar

    III-Teknik Yardımlar

    IV-İnsani yardım

Yukarıda verilen yardım çeşitlerinden hangileri dış yardım esaslarını oluşturur?

A)I-III     B)I-II-IV    C) II-IV      D)I-II-III-IV      E)I-III-IV

 

5-İmparatorluk sistemi adı da verilen uluslararası siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir)

A)Tek kutuplu sistem   B)Güç dengesi sistemi    C)İki Kutuplu sistem    

D) Çok kutuplu sistem    E)Bloksuz sistem

 

6-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasında yer almaz?

A)Savaşa karar vermek    B)Türk silahlı kuvvetlerinin kullanımına izin vermek    C)Uluslararası antlaşmaları onaylamak     D)Hükümete güven oyu vermek    E)Başbakanı atamak

 

7-.  Aşağıdakilerden hangisi diplomasi türleri arasında yer almaz? 

A) İkili diplomasi   B) Çoklu diplomasi     C) Konferans diplomasisi                                                                 D) Parlamenter diplomasi           E) Savaş diplomasisi

 

8-Uluslararası örgüt kavramı, en geniş anlamıyla, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, ticari amaç taşımayan ve birden çok devleti ilgilendiren fakat devlet niteliği taşımayan her türlü birleşmedir. Bu tanım doğrultusunda aşağıdaki örgütlerden hangisi uluslararası örgüt olarak değerlendirilemez?

A) Afrika Birliği    B) SEATO    C)TOBB       D) NATO          E) ASEAN

 

9-   Hükümet dışı örgütler, hükümetler arası bir antlaşma ile kurulmayan her örgütlenme biçimini içermektedir.

Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdaki uluslar arası örgütlerden hangisi hükümet dışı örgüt olarak değerlendirilemez?

A) Uluslararası Hukukçular Komisyonu   B) Uluslararası Basın Enstitüsü                                                          C) Kızılhaç Uluslararası Komitesi             D) Uluslararası Para Fonu         E) Uluslararası Af Örgütü

 

10-Uluslararsı ekonomik yaptırımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)Boykot-Grev-Ambargo    B)Boykot-Ambargo-Abluka   C)Abluka-Grev-Boykot

 D)Ambargo-Müzakere-Grev                        E)Boykot-Seferberlik-Ambargo

 

11-   Atatürk “Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakiki işlerde hissiyata bakılmaz.” demiştir. Bu görüşe göre Atatürk devletlerin dış politikalarını,

I. Barışı koruma

II. Gerçekçi olma

III. Yayılmacı emeller taşıma

anlayışlarından hangilerine dayandırmaları gereği üzerinde durmuştur?  

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III  

 

12- Uluslararası İlişkilerde dış politikanın

I.Bütün devletler tarafından üzerinde anlaşılan kurallarının bulunmaması

II. Çatışmayı önleyecek veya cezalandıracak etkili bir uluslararası üst otoritenin olmaması

III. Uluslararası çıkar gruplarının her olaya menfaatleri doğrultusunda yaklaşması.

Durumlarından hangileri uluslararası bir yaptırım gücünün oluşturulamamasında etkili olmuştur?

  A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III   D)II ve III      E) I, II ve III

 

13-Aşağıda verilen örgütlerden hangisi ekonomik amaçlı değildir?

A)Mimarlar Odası    B)İTO    C)TOBB    D)İSO     E)DİSK

 

14-      I-WHO         II-UNESCO      III-BAB    IV-ILO

Yukarıda verilen örgütlerden hangisi veya hangileri sosyal amaçlı örgütledir?

A)II-III    B)I-II-III    C)I-II-IV      D)III-IV    E)III

 

15-Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde üniter yapı özelliği görülmez?

A)Türkiye    B)Japonya    C)İtalya      D)ABD      E)Fransa

 

16-Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevleri arasında yer almaz?

A)Hükümeti seçmek    B)Kanunları yayınlamak    C)Büyükelçi atamak 

D)Kabineyi  onaylamak      E)Bakanlar kuruluna başkanlık etmek

 

17-Aşağıdakilerden hangisi ulusal güç unsurları arasında yer almaz?

A)Askeri güç    B)Siyasi güç    C)Coğrafi güç     D)Ekonomik güç    E)Nüfus

 

18-Yarıbaşkanlık sistemini aşağıdaki ülkelerden hangsi uygulamaktadır?

A)Fransa     B)Türkiye      C)Almanya       D)İtalya       E)Yunanistan

 

19-YÖK başkanı kim tarafından seçilmektedir?

A)Başbakan        B)Milli Eğitim Bakanı       C)İç İşleri Bakanı     D)Cumhurbaşkanı      E)TBMM

 

20-İsteklerin karşı tarafa zorla kabul ettirilmesi için başvurulan eyleme ne ad verilir?

A)Siyaset          B)Diplomasi        C)Hukuk      D)Savaş       E)Bürokrasi

 

 

HER SORU 5 PUANDIR

           Ders Öğret.                                                                                                                   Ders Öğret.

 

10. SINIF ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1. DÖNEM 2. YAZILI

1-1961 Viyana Sözleşmesinin 3. Maddesinde yer alan diplomatik misyonların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Temsil etmek

B)Vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak

C)Müzakerelerde bulunmak

D)Sözleşme yapmak

E)Bilgi toplamak

 

2-Fotoğrafta ön sırada olmak, arabulucu olmak uzaya füze ve uydu göndermek gibi örnekleri  verilen yöntemler aşağıdaki terimlerden  hangisi ile ilgilidir?

A)Saygınlık    B)Refah     C)Özerklik    D)Güvenlik        E)Güç

 

3-Diplomatik müzakerelerde başvurulan yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?

A)İkna     B)Vaat     C)Rüşvet     D)Tehdit     E)Oldubitti

 

4-I-Askeri yardımlar

    II-Ekonomik yardımlar

    III-Teknik Yardımlar

    IV-İnsani yardım

Yukarıda verilen yardım çeşitlerinden hangileri dış yardım esaslarını oluşturur?

A)I-III     B)I-II-IV    C) II-IV      D)I-II-III-IV      E)I-III-IV

 

5-İmparatorluk sistemi adı da verilen uluslararası siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir)

A)Tek kutuplu sistem   B)Güç dengesi sistemi    C)İki Kutuplu sistem    

D) Çok kutuplu sistem    E)Bloksuz sistem

 

6-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasında yer almaz?

A)Savaşa karar vermek    B)Türk silahlı kuvvetlerinin kullanımına izin vermek    C)Uluslararası antlaşmaları onaylamak     D)Hükümete güven oyu vermek    E)Başbakanı atamak

 

7-.  Aşağıdakilerden hangisi diplomasi türleri arasında yer almaz? 

A) İkili diplomasi   B) Çoklu diplomasi     C) Konferans diplomasisi  D) Parlamenter diplomasi           E) Savaş diplomasisi

 

8-Uluslararası örgüt kavramı, en geniş anlamıyla, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, ticari amaç taşımayan ve birden çok devleti ilgilendiren fakat devlet niteliği taşımayan her türlü birleşmedir. Bu tanım doğrultusunda aşağıdaki örgütlerden hangisi uluslararası örgüt olarak değerlendirilemez?

A) Afrika Birliği    B) SEATO    C)TOBB       D) NATO          E) ASEAN

 

9-   Hükümet dışı örgütler, hükümetler arası bir antlaşma ile kurulmayan her örgütlenme biçimini içermektedir.

Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdaki uluslar arası örgütlerden hangisi hükümet dışı örgüt olarak değerlendirilemez?

A) Uluslararası Hukukçular Komisyonu   B) Uluslararası Basın EnstitüsüC) Kızılhaç Uluslararası Komitesi             D) Uluslararası Para Fonu E) Uluslararası Af Örgütü

 

10-Uluslararsı ekonomik yaptırımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)Boykot-Grev-Ambargo    B)Boykot-Ambargo-AblukaC)Abluka-Grev-Boykot

 D)Ambargo-Müzakere-Grev                        E)Boykot-Seferberlik-Ambargo

11-   Atatürk “Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakiki işlerde hissiyata bakılmaz.” demiştir. Bu görüşe göre Atatürk devletlerin dış politikalarını,

I. Barışı koruma

II. Gerçekçi olma

III. Yayılmacı emeller taşıma

anlayışlarından hangilerine dayandırmaları gereği üzerinde durmuştur?  

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III  

 

12- Uluslararası İlişkilerde dış politikanın

I.Bütün devletler tarafından üzerinde anlaşılan kurallarının bulunmaması

II. Çatışmayı önleyecek veya cezalandıracak etkili bir uluslararası üst otoritenin olmaması

III. Uluslararası çıkar gruplarının her olaya menfaatleri doğrultusunda yaklaşması.

Durumlarından hangileri uluslararası bir yaptırım gücünün oluşturulamamasında etkili olmuştur?

  A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III   D)II ve III      E) I, II ve III

 

13-Aşağıda verilen örgütlerden hangisi ekonomik amaçlı değildir?

A)Mimarlar Odası    B)İTO    C)TOBB    D)İSO     E)DİSK

 

14-      I-WHO         II-UNESCO      III-BAB    IV-ILO

Yukarıda verilen örgütlerden hangisi veya hangileri sosyal amaçlı örgütledir?

A)II-III    B)I-II-III    C)I-II-IV      D)III-IV    E)III

 

15-Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde üniter yapı özelliği görülmez?

A)Türkiye    B)Japonya    C)İtalya      D)ABD      E)Fransa

 

16-Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevleri arasında yer almaz?

A)Hükümeti seçmek    B)Kanunları yayınlamak    C)Büyükelçi atamak 

D)Kabineyi  onaylamak      E)Bakanlar kuruluna başkanlık etmek

 

17-Aşağıdakilerden hangisi ulusal güç unsurları arasında yer almaz?

A)Askeri güç    B)Siyasi güç    C)Coğrafi güç     D)Ekonomik güç    E)Nüfus

 

18-Yarıbaşkanlık sistemini aşağıdaki ülkelerden hangsi uygulamaktadır?

A)Fransa     B)Türkiye      C)Almanya       D)İtalya       E)Yunanistan

 

19-YÖK başkanı kim tarafından seçilmektedir?

A)Başbakan        B)Milli Eğitim Bakanı       C)İç İşleri Bakanı     D)Cumhurbaşkanı      E)TBMM

 

20-İsteklerin karşı tarafa zorla kabul ettirilmesi için başvurulan eyleme ne ad verilir?

A)Siyaset          B)Diplomasi        C)Hukuk      D)Savaş       E)Bürokrasi

 

HER SORU 5 PUANDIR

           Ders Öğret.                                                                                                                   Ders Öğret.

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın