Read Time:8 Minute, 31 Second

uluslararasi iliskiler 1 donem 2 yazili cevapli

 

Uluslararası İlişkiler Dersi  1.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

1.   Uluslararası İlişkilerde dış politikanın

I.Bütün devletler tarafından üzerinde anlaşılan kurallarının bulunmaması

II. Çatışmayı önleyecek veya cezalandıracak etkili bir uluslararası üst otoritenin olmaması

III. Uluslararası çıkar gruplarının her olaya menfaatleri doğrultusunda yaklaşması.

Durumlarından hangileri uluslararası bir yaptırım gücünün oluşturulamamasında etkili olmuştur?

  A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III  D)II ve III     E) I, II ve III

 

2.  İki savaş arası dönemde (1919-1939) yeni bir savaşı engelleme ve barışı sürdürme amacı ile idealizm teorisi öne çıkarılmaya çalışılmıştır.

Liberal teoriyi de içinde barındıran bu görüş aşağıdaki devlet adamlarının hangisi ile yükselişe geçmiştir?

A ) Wilson    B) Stalin   C) Lenin     D) Mussolini    E) Hitler  

 

 3.  II. Dünya Savaşı’ndan itibaren uygulama alanı bulan realizm teorisi, aşağıdakilerden hangisini temel uluslar arası aktör olarak görmüştür?

A) Devleti      B) Çokuluslu şirketleriC) Uluslar arası çevre örgütleriniD) İnsan hakları   örgütlerini           E) Uluslar arası örgütleri

 

4.  Uluslar arası ilişkilerde barış siyasetini uygulamak isteyen bir devletin takip edeceği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İçişlerine karışılmasına engel olmak B) Bağımsızlığa saygı duyulmasını sağlamak

C) Hiçbir devletin iç işlerine karışmamakD) Sınırların genişletilmesini sağlamak

E) Barış yanlısı ittifaklara üye olmak  

 

5.   I. Henry Kisinger

      II. OlafPalme

     III. Mustafa Kemal

Yukarıdakilerden hangileri uluslar arası ilişkilerde popülaritesi olan aktörler arasında yer alır?  

A ) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II     D) II ve III     E) I,II ve III

 

6.      I. Avrupa Birliği

        II. Birleşmiş Milletler

       III. Milletler Cemiyeti

Yukarıdaki oluşumlardan hangilerinin uluslararası sorunların çözümüne katkı sağlamak için kurulduğu söylenebilir?  

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III     D) II ve III        E) I,II ve III  

 

7.     I. Devletler

       II. Uluslararası popülaritesi olan kişiler

      III. Sivil toplum kuruluşları

Yukarıdaki aktörlerden hangilerinin uluslararası ilişkilerin şekillenmesinde belirleyici olduğu ileri sürülebilir?  

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) I ve III    E) I,II ve III  

 

8.  İlkçağlarda Ön Asya devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin aydınlatılmasında,

I. Devletlerin birbiri ile yaptıkları antlaşmalar

II. Ülke hükümdarlarının birbirlerine yazdıkları siyasi mektuplar

III. Kültepe Asur kolonisinden çıkan yazılı tabletler

gibi gelişmelerden hangileri doğrudan diplomasi alanındaki belgeleri arasında yer almıştır?

A ) Yalnız I    B) Yalnız II   C) I ve II   D) I ve III        E) II ve III

9.   Roma imparatorluğunun görevlendirdiği elçilerin sahip olduğu,

   I. Hitabet sanatında uzmanlaşma

  II. Senato tarafından göreve atanma ve senatoya rapor sunma

  III. Yönergelerini senatodan alma, yönergelerin dışına çıkamama

özelliklerinden hangileri yetkilerinde sınırsız olmadıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız III     C) I ve II     D) II ve III       E) I, II ve III  

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi diplomasi türleri arasında yer almaz?

A) İkili diplomasi  B) Çoklu diplomasi    C) Konferans diplomasisiD) Parlamenter diplomasi          

E) Savaş diplomasisi

 

 

11.   Atatürk “Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakiki işlerde hissiyata bakılmaz.” demiştir. Bu görüşe göre Atatürk devletlerin dış politikalarını,

I. Barışı koruma

II. Gerçekçi olma

III. Yayılmacı emeller taşıma

anlayışlarından hangilerine dayandırmaları gereği üzerinde durmuştur?  

A) Yalnız I      B) Yalnız II    C) Yalnız III      D) I ve II       E) I, II ve III 

 

12.     1930′lu yıllarda İtalya ve Almanya’nın saldırgan bir siyasete yönelmeleri dünya barışını tehlikeye düşürmüştür.

Bu durumu engellemek amacıyla,

I. Milletler Cemiyeti

II. NATO

III. Birleşmiş Milletler

kurumlarından hangilerinin mücadele ettiği ileri sürülebilir?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) I ve II        D) I ve III          E) II ve III

 

13.    Uluslararası örgüt kavramı, en geniş anlamıyla, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, ticari amaç taşımayan ve birden çok devleti ilgilendiren fakat devlet niteliği taşımayan her türlü birleşmedir. Bu tanım doğrultusunda aşağıdaki örgütlerden hangisi uluslararası örgüt olarak değerlendirilemez?

A) Afrika Birliği   B) SEATO   C)TOBB      D) NATO         E) ASEAN

 

14.  Hükümet dışı örgütler, hükümetler arası bir antlaşma ile kurulmayan her örgütlenme biçimini içermektedir.

Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdaki uluslar arası örgütlerden hangisi hükümet dışı örgüt olarak değerlendirilemez?

A) Uluslararası Hukukçular KomisyonuB) Uluslararası Basın EnstitüsüC) Kızılhaç Uluslararası Komitesi            D) Uluslararası Para Fonu

E) Uluslararası Af Örgütü

 

15.    Avrupa Birliği’nin kuruluşunda yer alan Roma Antlaşması’nda bir iktisadi birleşme şekli olarak Gümrük Birliği öngörülüyordu. Roma Antlaşması’nın uzun vadedeki amacının ise Batı Avrupa ülkeleri arasında siyasal birliği gerçekleştirmek olduğu söylenebilir.

Buna göre AB’nin,

I. Ticari sınırları kaldırma.

II. Büyük ve birleşik bir Avrupa yaratma

III. Ortak politikalar oluşturma

amaçlarından hangileriyle hareket ettiği söylenebilir?  

A) Yalnız II     B) Yalnız III    C) I ve III         D) II ve III     E) I,II ve III

 

16.  ” insanoğlu ilk olarak keskin kenarlı taşları, sivriltilmiş kemikleri, sopaları silah amaçlı olarak kullandı. Sonra ok ve yay, ardından şimdiki modem topların atası sayılan mancınıklar yapıldı. XIII. yüzyılda barutun Avrupa’da tanınmasıyla ilk toplar üretilmeye başlandı. Bu gelişmeleri takiben ilk tüfekler yapıldı ve XIX. yüzyılda insanoğlu makineli tüfeği üretti,”

Bu görüş göz önüne alındığında,

I. İnsanoğlu giderek öldüren bir makineye dönüşmektedir,

II. Bilim ve tekniğin gelişimi silah teknolojisini doğrudan etkilemiştir.

III. İnsanlık her dönemde büyük bir savaşın içinde olmuştur.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız III       C) I ve II       D) I ve III        E) II ve III

 

17.  Aşağıdakilerden hangisinde G8 ülkelerine verilen isim doğru olarak ifade edilmiştir?

A)Yoksullar       B)Fakirler        C)AzgelişmişlerD)Zenginler Kulübü  E)Gelişmekte olanlar

 

18.   Aşağıdakilerden hangisi bir devletin başka bir devlete verdiği notadır?

A)Uyarı    B)Kredi notu   C)Ültimatom   D)Kısıtlama     E)Ambargo

  19.  Aşağıdakilerden hangisi Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorundur?

A)Bask sorunu    B)Kosova sorunu       C)Filistin sorunuD)Irak sorunu      E)Keşmir sorunu  

 

20  .Dünya Bankasının merkezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Cenevre    B)Washington    C)Singapur    D)Paris    E)Vatikan

 

1E 2A 3A 4D 5D 6D 7E 8D 9D 10E 11D 12C 12C 14C 15C 16C 17D 18C 19E 20B

 

 

 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın