12 sinif sosyoloji 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:6 Dakika, 42 Saniye

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 12.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI INAV SORULARIDIR.

S-1–) Aşağıdakilerden hangileri toplumsal kurumlar için söylendiğinde Doğru olur? I- Kurumların iç yapıları vardır II-Ortak ihtiyaçların karşılanması için oluşmuşlardır. III-Tüm toplumlarda olduğundan evrenseldir IV-Kurumlardaki değişim hızları aynıdır. V-Bazı kurumlar işlevlerinin bir kısmını diğer kurumlara devrederler. A) I-II B) I-III C) I-II-IV D) II-IV E) I-II-III-V

S-2- Bireyin içinde bulunduğu toplumun üyesi olması ,topluma ait kuralları davranış kalıplarını öğrenmesi sürecidir. Tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir.? A)Sosyal ilişki B)Sosyal olgu C)Sosyalleşme D)Sosyal olay E)Sosyal hareket

S-3-Bir toplumda üstün tutulan değerlere ne ad verilir.? A)Sosyal norm B)Anahtar statü C)Sosyal statü D)Sosyal kategori E)Egemen değer

4-) Eğitim ,aile , din gibi toplumsal kurumlar insanların örgütlü yaşam sürdürdükleri her yerde vardır. Biline ilk kültürlerden günümüze bu kurumlar varlıklarını devam ettirmiştir. Bu parçada toplumsal kurumların hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Evrenselliği B)Değişebilir liği C) İhtiyaçtan doğduğu D) Karşılıklı etkileşimleri E)Toplumların gelişimlerini sağladığı

5-) Aile toplumsal kurumların temelini oluşturan yapı taşıdır. Bu yapının sahip olduğu bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir? A) Ailenin işlevi zamanla değişir. B) Ailedeki yapılar durağan değildir. C)Aile birincil grup özelliklerine sahiptir. D) Aile üyelerinin kan bağı zorunluluğu yoktur. E) Ailede rol ve statü dağılımı vardır.

6-)Evlilik türleri eşin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi eş sayısına göre olan evlilik türü değildir? A) Ekzogami B) Poliandri C) Polijini D) Monogami E) Poligami

7-) Bir evlilikte alınması gereken bir kararda , son sözü kadının erkek kardeşleri, dayısı yada amcası söylüyorsa ,bu aile türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ataerkil B) Maderşahi C) Neolokal D) Paderşahi E) Modern aile

8-)I. Biyolojik işlev II.Sosyal işlev III.Psikolojik işlev IV. Ekonomik işlev V. Bütünleştirici işlev Gibi işlevlerin hangileri aileye aittir? A) II-IV-V B) I-II-IV C) I-II-III-IV D) I-II-IV E) II-III-IV

9-) Amacına ulaşamamış evliliğin hukuken sona ermesine boşanma denir.Boşanmanın neden ve sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Cana kast B) Akıl hastalığı C) Çocukta ruh dengesinin bozulması D) Eşini küçük düşürücü davranışlarda bulunma E) Çocuk sayısının fazla olması

10-) Eski çağlardan edinilmiş bilgilerin, günümüz sanayi toplumlarına öncülük etmesi ile bilimlerin sayısının artması, buna paralel olarak üretim alanları çeşitlenmiş bu durum ise iş bölümünü beraberinde getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun günümüz sanayi toplumlarındaki işlevlerinden değildir? A) Bilgi birikimini aktarması B) Toplumun her kesimini etkilemesi C) Çeşitli alanlarda eğitimli iş gücü hazırlaması D) Eski çağdaki bilgilerin aynen kullanılması. E) Bireyle arasında iletişimi geliştirmesi.

11-) -Kar amacı güdülmez… —Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak asıl amaçtır. -– Üretim araçları toplumun ortak malıdır. —Ekonomi serbest piyasa koşulları altında işler. Yukarıdaki özelliklerin hangileri sosyal ekonomik düzene aittir? A)I-II B)I-III-IV C)I-II-III D) II-IV E) I-II-III-IV

12-) Üretim sürecinde rol oynayan üretim unsurlarının , üretimden sonra elde edilen değerlerden pay almalarına bölüşüm denir. Aşağıdakilerden hangisi üretimden pay alan bu öğelerden biri değildir? A) Emek B) Doğa C) Girişimci D) Tüketim E) Sermaye

13-) Milli para değerinin döviz yada altın karşısında değerinin düşürülmesi aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir? A) Enflasyon B) Deflasyon C) Devalüasyon D) Revalüasyon E) Emisyon

14-) I- Bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak II-Vatandaşın sağlık, eğitim, gibi sorunlarıyla ilgilenmek. III- diğer toplumsal kurumların işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak. IV- Kamu düzenin korumak. V- Güvenliği sağlamak için komşu devletlerle savaşmak. Gibi işlevlerin hangileri devlete aittir? A) I-III-V B)II-III-IV C) I-II-IV D) I-II-III-IV E) I-II-III-IV-V

15-) Geleneksel aile yapısında miras bölünmesinin önüne geçmek için ve akraba ilişkileri daha güçlensin diye amca çocukları birbirleriyle evlendirilir.Bu evlilik türü hangi kavramla isimlendirilir? A)Egzogami B) Monogami C) Poligami D) Polijini E) Endogami

16-) Siyasal otoritenin etkisinden uzak, demokratik rejimlerde görülen ,devlet kurumları dışında örgütlenen ,üyelerinin haklarını savuna görece özgürlüğe sahip bireylerden meydana gelmiş olan yapıdır. Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Meşruiyet B) İktidar C) Hükümet D) Sivil toplum E)Devlet

17-) Aşağıdakilerden hangisi manevi kültürün unsurlarından değildir? A) Ahlak kuralları B)Tarihi geçmiş C) Bilimsel gelişmeler D)Gelenekler E) İbadet şekilleri

18-) Türk toplumunda ; karşılamalarda , düğünlerde ve bayramlarda kurban kesmek çok doğal karşılanır , hatta yapılmaz ise ayıplama söz konusu olur. Kimi toplumlarda ise bunların yapılması kınama nedeni olmaktadır. Yukarıdaki durumu kültürün hangi özelliği en iyi açıklamaktadır? A) Öğelerinin bir birini etkilemesi B) Toplumlara göre değişiklilik göstermesi. C) Süreklilik göstermesi. D) İhtiyaç karşılaması E) Diğer kültürlerden etkilenmesi

19-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir? A) İhracatın artması B) Sabit gelirlilerin zarar görmesi C) Borçluların karlı çıkması D) Gelir dağılımının bozulması E) İthalatın artması

20-) Devlet yönetiminde din adamları sınıfının egemen olduğu toplumsal ve din kurallarının iş gördüğü yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)Teokrasi B) Monarşi C)Aristokrasi D)Olgigarşi E)Demokrasi

21)Ailelerin “Anaerkil”, “Ataerkil” ve “modern” aile olarak sınıflandırılmasında hangi ölçüt kullanılmıştır? A)Ailenin kararlarının alınış biçimi B)Aile üyeleri arasındaki işbölümü C)Ailedeki eş sayısı D)Ailenin sahip olduğu çocuk sayısı E)Ailenin yerleşim yeri 22)Poligami adını verdiğimiz çok evlilikler genelde toplumda kadın ya da erkek nüfus dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun gibi endogami dediğimiz yakın akraba evlilikleri,mirasın bölünmesi,ailenin dışarıya açılmaması gibi zorunluluklar sonucu doğmuştur. Buradaki örneklere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A)Evlenme şekilleri daha çok eşin seçildiği yere göre belirlenir. B)Aile ve evlilik kurumları toplumdan topluma değişir. C)Evlilik şekillerinin farklı olmasının temelinde toplumun gereksinimleri vardır. D)Aile diğer toplumsal kurumların kaynağını oluşturur. E)Aile neslin devamını sağlar. 23)Bir toplumda kadın ya da erkek nüfusun dengesinin bozulması sonucu, erkek ya da

kadın için birden fazla evlilik yapma durumu ortaya çıkabilir. Burada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Endogami B)Egzogami C)Poligami D)Patrilokal E)Levirat 24) -Kağıt, barut ve matbaayı Çinliler bulmuş, ancak İngilizler ve Almanların geliştirmesi ile bunlar bütün dünyaya yayılmıştır. -buharlı makineler, tren ve otomobiller ilk defa İngiltere’de bulunmuş ve bütün dünyaya buradan yayılmıştır. Bu iki örneği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Kültürel şok B)Kültürel gecikme C)Kültürel çözülme D)Kültürel yaklaşma E)Külltürel yayılma 25)Kaplumbağa çorbası bir Fransız için ziyafetin görkemli girişini oluştururken, bir Türk bunu soğuk bir şaka olarak algılar. Domuz pirzolasını zevkle yiyen bir Alman karşısında Türk’ün pek de ağzı sulanmaz, hatta yüzü değişir. Kurbağa bacağını iştahla ısıran bir İtalyanın karşısında Türk şaşkınlıkla tiksinme tepkisi gösterebilir. Burada sözü edilen durumlar aşağıdakilerden hangisine örnektir? A)Kültürel çözülme B)Kültürel değişme C)Kültürel gelişme D)Kültürel farklılk E)Kültürel çatışma 26)Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından hemen sonra yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta,aile yapısında gerçekleştirilen devrimlerle kültürel yaşamda önemli değişmeler sağlanmış ve toplum yeni bir kültürel yapıya kavuşmuştur.Buna göre toplumun yeni bir kültürel yapıya kavuşturulması aşağıdakilerden hangisinde değişikliklerle sağlanmıştır? A)Toplumsal kurumlar B)Toplumsal roller C)Toplumsal statüler D) Toplumsal dayanışma E)Toplumsal işbölümü 27)Paranın icadıyla birlikte,sebze karşılığında meyve,hayvan karşılığında ev,içki karşılığında deri almak isteyen birini bulma sorunu ortadan kalkmış olur. Burada paranın toplumsal yaşamdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmektedir? A)Tüketimi teşvik etmek B)Gereksinimleri çeşitlendirmek C)İşbölümünü kolaylaştırma D)Üretimi düzenleme E)Alışverişte kolaylık sağlama 28)Otomobil üreten bir fabrikada,çeşitli görevler farklı işçiler tarafından yerine getirilmektedir. Örneğin,arabanın kaportasını birleştiren, kaportayı boyayan, motoru arabaya yerleştiren,elektrik işlerini yapan ve koltukları yerlerine takan hep farklı işçilerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A)Tam istihdam B)gizli işsizlik C)Kalite kontrolü D)İşbölümü E)Otomasyon 29) -Çelik üretmek için kullanılan demir cevheri -Binaları süslemek için çıkarılan mermer -Bir termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömür Buradaki özellikleri ekonomide ifade eden kavram hangisidir? A)Hammadde B)Emek C)Sermaye D)Bölüşüm E)Ücret 30)Ekonomik mal; elde edilmesi için emek,para gerektiren ve değişime konu olan mallardır? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mallara örnek olarak verilemez? A)Araba B)Gazete C)Kar taneleri D)Elektrik E)-Otobüs

NOT BAREMİ :1-20 arası sorular 4 puan 21-30 arası sorular 2 puandır. Başarılar dileriz. Felsefe Zümre

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: