Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2006 Kpss Maliye Online Test

Okuma Süresi:15 Dakika, 29 Saniye

2006 Kpss Maliye Online Test

2006 Kpss Maliye Online Test

1. Modern maliyecilerin vergi tanımını Klasik maliyecilerin vergi tanımından ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Vergilerin gerektiğinde ekonomik ve sosyal hayata müdahale amacıyla alınması
b) Verginin kamu gücüne değil gönüllülük esasına dayanması
c) Vergilerin temel kamu gelirlerinden sayılmaması
d) Verginin parasal bir yükümlülük olması
e) Vergilerin karşılıksız olması

2. Pigou ve Dalton sosyal refahın kamu harcamaları yoluyla maksimize edilmesi için aşağıdakilerden hangisinin sağlanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir?
a) Vergilemenin neden olduğu marjinal oy kaybının, vergilerin harcanmasıyla sağlanan marjinal oy kazancına eşit olması
b) Vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcanmasının yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin eşitlenmesi
c) Kamu harcamalarının sağladığı marjinal sosyal faydanın, vergilerin neden olduğu marjinal oy kaybına eşitlenmes
d) Vergilemenin neden olduğu marjinal sosyal fayda kaybının maksimize edilmesi
e) Vergilemenin yarattığı sosyal refah ile vergilemenin olmaması halinde elde edilecek olan sosyal refah arasındaki farkın minimize edilmesi

3. Kamu kesiminde üretilecek mal ve hizmetlerin belirlenmesinde siyasal karar sürecinin devreye girmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireylerin seçmen olarak daha güçlü olması
b) Kamusal mal ve hizmetlere olan talebin, siyasal süreçte daha kolay ortaya konması
c) Kamusal mal ve hizmetlerin doğaları gereği piyasada üretilememesi
d) Piyasada üretilecek kamusal mal ve hizmetlerin daha düşük kalitede olma riski
e) Bireylerin kamusal mallara olan taleplerini açıklamak istememeleri

4. 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen ve kapitalist ekonomilerin karma ekonomiye dönüşmesini sağlayan sosyal refah devleti anlayışı ile birlikte kamu ekonomisinde ortaya çıkan temel dönüşüm aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Piyasa ekonomisinin tümden terk edilerek kumanda ekonomisine yöneliş
b) Devletin sadece kolektif ihtiyaçların değil, özel ihtiyaçların da karşılanmasına yönelmes
c) Ücretlerin piyasada değil kamusal kararlarla belirlenmesi
d) Devletin özel ihtiyaçların karşılanmasından çekilerek sadece kolektif ihtiyaçların karşılanmasına yönelmesi
e) Bu gelişme devletin faaliyetlerinde herhangi bir dönüşüme yol açmamış, sadece kamu harcamalarının azalmasına neden olmuştur.

5. Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirlere bir örnek değildir?
a) Avukatların barolara ödedikleri aidatlar
b) Tüccar ve sanayicilerin mesleki kuruluşlara ödedikleri aidatlar
c) Çalışanlardan yapılan sigorta primi kesintileri
d) Bir gayrimenkul tapuda tescil edilirken yapılan ödeme
e) İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primi

6. Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
b) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
c) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
d) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı karşılığında alınır.
e) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.

7. Verginin gelir etkisi ne demektir? 
a) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesi
b) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi
c) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi
d) Vergi oranlarındaki artış sonucunda meydana gelen kamu gelirlerindeki artışın bütçe açıkları üzerindeki olumlu etkisi
e) Vergilerde düşüş olurken kamu harcamalarının da azaltılarak dengenin sağlanması

8. Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.
b) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.
c) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantı olması gerekir.
d) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı halde, sadece farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
e) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.

9. Vergilerin karşılıksız olması ne demektir? 
a) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağlamaması
b) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması ve karşılığında herhangi bir hizmet sunma zorunluluğunun olmaması
c) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmaması
d) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet sunmaması
e) Devletin vergi karşılığında kamusal mal ve hizmet sunsa bile, bunu gönüllü olarak yapması

10. Aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı fonların özelliklerinden biri değildir? 
a) Yasal dayanağının olması
b) Belirli bir kaynağının olması
c) Belirli bir amaca tahsis edilmiş olması
d) Paranın amaca yönelik olarak kolayca kullanılması
e) Bütçe ve hesap sonuçlarının TBMM denetimi dışında olması

11. Aşağıdakilerden hangisi R. Musgrave’in kamu harcamalarına ilişkin saptamalarından biridir?
a) Merkezi ve yerel yönetim harcamalarının milli gelire oranı sürekli artmaktadır.
b) Kamu harcamalarının milli gelire oranı merkezi hükümette sürekli artarken, yerel yönetimlerde azalmaktadır.
c) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarının milli gelire oranı sürekli artmaktadır.
d) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarının milli gelire oranı istikrarlı bir seyir izlemektedir
e) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarının milli gelire oranı zaman içerisinde düşmektedir.

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında gerçek artışa neden olan sosyal gelişmelerden biri değildir?
a) Kentleşme ile beraber altyapı hizmetlerine olan talebin artması
b) Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi ile sosyal güvenlik hizmetinin devlet tarafından karşılanmaya başlanması
c) Sanayileşme ile beraber ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümünde devletin müdahale etmek zorunda kalması
d) Saf kamusal mal ve hizmetlerin, artan nüfus ile doğrudan bir ilişki içinde olması
e) Kentleşme hızının artmasıyla emniyet hizmetlerine olan ihtiyacın artması

13. Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Belirli bir yaşın altındaki bireylere verilmemesi
b) Kişilerin özel durumunu dikkate almaması
c) Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi
d) Sadece eğitim harcamalarını kapsaması
e) Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı hedeflemesi

14. Kamu kesiminde maliyet-fayda analizi yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? 
a) Kamu harcamalarının sosyal faydası ile sosyal maliyeti
b) Vergilerin sosyal maliyeti ile sosyal faydası
c) Kamu harcamalarının sosyal maliyeti ile satın alınan malların sosyal faydası
d) Vergilerin sosyal maliyeti ile satın alınan mal ve hizmetlerin sosyal maliyeti
e) Kamu harcamalarının sosyal maliyeti ile vergilerin sosyal faydası

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında geçerli bir evrensel sınırın saptanamamasında rol oynayan etkenlerden biri değildir? 
a) Ülkelerin devlete bakış açıları
b) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları ve tepkileri
c) Özel sektörün üretim yapısı
d) Ülkelerin karşılaştıkları olağanüstü koşullar
e) Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri

16. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir? 
a) Kamulaştırma
b) Borç faizi ödemeleri
c) Sosyal transferler
d) Kurumlara katılma payları
e) Memur maaşları

17. Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçlarından biri değildir?
a) Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması
b) Devletin uzun dönem borç yükünün artması
c) Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama sağlaması
d) Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planına bağlama olanağı kazanması
e) Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlik doğması ve yeni borçlanmaların zorlaşması

18. Devlet tahvilinin primli ihraç edilmesi ne demektir?
a) Başabaşın altında satılan bir tahvile belirli dönemlerde kupon ödemesi yapılması
b) Nominal değeri üzerinden ihraç edilen bir tahvilin yabancı para cinsinden itfa edilmesi
c) Nominal değerle ihraç edilen bir tahvile itfa tarihinde ek bir ödeme yapılması
d) Nominal değeri üzerinden ihraç edilen bir tahvilin enflasyon oranına endekslenmesi
e) Başabaşın altında ihraç edilen bir tahvile, itfa tarihinde nominal değer üzerinden ödeme yapılması

19. Zorlayıcı borçlanmalarda devlet zor kullandığı halde, bunların “borç” sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Vergiye benzediği halde yasada borçlanma olarak tanımlanması
b) Devletin zor kullanarak sözleşmeye vergi değil, borç ibaresi eklemesi
c) Siyasal iradenin eğilimine bağlı olarak ödenip ödenmemesinin kesin olmaması
d) Zora dayanmasının ötesinde vade ve faiz oranının belirsiz olması
e) Zora dayansa da devletin anapara ve faizi ödeme sorumluluğundan vazgeçmemesi

20. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların olumsuz etkileri arasında yer almaz?
a) Dış borçların itfa edilmesinin ödemeler dengesinde fazla yaratarak enflasyona neden olması
b) Dış borçla sağlanan gelirin belirli bir plan çerçevesinde kullanılmaması halinde, uzun dönemde ekonomi üzerinde yük oluşturması
c) Dışa bağımlılığın artmasıyla beraber yabancı sermaye egemenliğinin artması
d) Ülke içinde israf riski yaratması
e) Yeterli ithalat için kullanılmayan dış borçların enflasyonist etki yaratması

21. Aşağıdakilerden hangisi istisnai borç yönetimi işlemlerinden biridir? 
a) Devlet tahvillerinin ikincil piyasada özel kişilere satılması
b) Devletin birincil piyasada tahvil satması
c) Devlet borçlarının amortismanı
d) Borçların itfa edilmesi
e) Devlet borçlarının konsolidasyonu

22. Yıllık enflasyon oranı %25’ken nominal değeri 100 YTL olan bir tahvilin başabaşın altında bir fiyatla 80 YTL’ye %4 yıllık faiz ile ihraç edilmesi halinde gerçek faiz oranı yüzde kaçtır? 
a) 4
b) 5
c) 25
d) 29
e) 30

23. Bütçe yasa tasarısının Bütçe Komisyonunda görüşülmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Görüşmeler Maliye Bakanının bir konuşması ile açılır.
b) Görüşmeler, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükümet temsilcilerine açıktır.
c) Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri toplantılara katılarak değişiklik önergesi verebilirler ve oy kullanabilirler.
d) Komisyon, kaynağını göstermek koşuluyla ödenek artışı yapabilir.
e) Komisyonda iktidar partisi ya da partilerine ait üye sayısı, muhalefet partilerinin üye sayısından fazladır.

24. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin uygulanma aşamasında ödenekleri serbest bırakma yetkisine sahiptir? 
a) Başbakanlık
b) Maliye Bakanlığı
c) Sayıştay
d) Hazineden sorumlu Devlet Bakanı
e) Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı

25. Cumhurbaşkanının aşağıdaki kanunlardan hangisini veto etme yetkisi yoktur?
a) Af kanunu
b) Vergi kanunu
c) Olağanüstü hâl kanunu
d) Bütçe kanunu
e) Seçim kanunu

26. Aşağıdakilerden hangisi bütçe hesaplarının kapatılmasında kullanılan egzersiz yönteminin sakıncalarından biri değildir? 
a) Hesapların birbirine karışmasına yol açması
b) Savurganlığa neden olması
c) Bütçe denetimini, kapatma süresi ölçüsünde geciktirmesi
d) Bütçenin yıllık olma ilkesine ters düşmesi
e) Ödenekten fazla harcama yapılmasına neden olması

27. Sayıştay bütçe üzerindeki denetimini aşağıdakilerden hangisi adına yapar? 
a) TBMM
b) İktidar partisi
c) Anayasa Mahkemesi
d) Cumhurbaşkanlığı
e) Maliye Bakanlığı

28. Gelir bütçesinin tahmininde kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Önceden belirlenmiş herhangi bir kurala bağlı olunmadan kamu gelirlerinin öngörülmesi, serbest tahmin yöntemidir.
b) İlgili mali yılda yapılacak harcamalar kadar vergi geliri öngörülmesi, otomatik tahmindir.
c) Bir önceki mali yılda gerçekleşen gelir rakamlarının sonraki mali yıl için esas alınması, otomatik tahmindir
d) Otomatik tahminin bir yolu, ilgili yılda toplanacak gelirler için geçmiş yıllarda gerçekleşen kamu gelirlerinin ortalamasının esas alınmasıdır.
e) Geçmiş yıllardan gelen deneyimlerle ekonomik gelişmeler dikkate alınarak ilgili mali yıl için gelir tahmini, serbest tahmin yönteminin bir yoludur.

29. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalardan biri değildir?
a) Enflasyonist dönemde talebi kontrol etmek için artırılan dolaylı vergilerin, gelir dağılımını düşük gelirli kesim aleyhine bozması
b) Devlet borçlarını azaltmayı amaçlayan borç idaresinin ekonomik kalkınmayı engellemesi
c) Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesi amacıyla uygulanan sıkı maliye politikasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması
d) Deflasyonist dönemde talep artırıcı maliye politikalarının işsizliği azaltması
e) Durgunluk döneminde açıkla finanse edilen kamu yatırım harcamalarının dışlama etkisiyle özel yatırım harcamalarını azaltması

30. Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıklarına ilişkin Ricardian yaklaşımın temel düşüncesidir? 
a) Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edildiğinden, özel kesimin servetinde net artış sağlar.
b) Bütçe açıkları, devletin borç yükünü artırarak özel kesim tüketim harcamalarının artışına neden olur.
c) Kişiler gelecekte ödeyecekleri vergiler için tasarruf yaptıklarından borçlanma etkisizdir
d) Bütçe açıkları dolayısıyla ortaya çıkan genişletici etki özel kesim yatırımlarını teşvik ederek ekonomiyi canlandırır.
e) Borçlanma ile özel sektörde meydana gelen kaynak daralması dışlama etkisi yaratır.

31. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede uygulanabilecek bütçe politikalarının sonuçlarından biri değildir?
a) Bütçe gelirleri veri iken giderlerin azaltılmasının enflasyonu düşürücü etki yaratması
b) Bütçe giderleri veri iken gelirlerin artırılmasının enflasyonu düşürücü etki yaratması
c) Bütçenin denk bağlanarak enflasyonla mücadelede etkili olması
d) Talep enflasyonu yüksek iken talep daraltıcı politikaların enflasyonun kontrol edilmesinde daha etkili olması
e) Sadece konsolide bütçede sağlanacak bir mali disiplinin enflasyonla mücadelede yetersiz olması

32. I. Devletin cari ve yatırım harcamalarını açıkla finanse etmesi 
II. Kredi politikasından kaynaklanan parasal şişkinlik 
III. Ülkeye daha fazla turist gelmesi 
IV. Dış ticaret haddinin ülke aleyhine dönmesi Yukarıdakilerden hangileri toplam talep fazlasına neden olur?
a) Yalnız III
b) Yalnız IV
c) I ve IV
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

33. Durgunluk döneminde telafi edici harcamaların “pump-priming” kuramına göre yapılması ne demektir? 
a) Ekonomiye yeterli para aktarılmasıyla artan tüketim ve yatırım harcamalarının çarpan ve hızlandıran etkisiyle ekonomik canlanmayı sağlaması
b) Kamu harcamalarının mali disiplin içerisinde tutularak karşılığı olmayan hiçbir harcamanın yapılmaması
c) Kamu harcamalarının sadece yatırıma yönlendirilmesi ve tüketim harcamalarından kaçınılması
d) Toplam harcamaların artırılması, ancak tüketim harcamalarına ağırlık verilerek ekonomik canlanmanın sağlanması
e) Kamu harcamalarının bileşiminde transfer harcamalarına ağırlık verilmesi

34. Aşağıdakilerden hangisi, kişisel gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? 
a) Kişisel gelir vergisinin genel olması, her çeşit gelir ve kazancı vergilendirmesi
b) Vergi tarifesinin dik artan oranlı olması
c) Verginin götürü usulle tarh edilmemesi
d) Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir dilimlerinde yer alması
e) Verginin kaynakta kesme usulüne göre tahsil edilmesi

35. I. Hesap uzmanları 
II. Yoklama memurları 
III. Vergi dairesi müdürleri 
IV. Vergi denetmenleri 
Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler? 
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

36. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanmaz? 
a) Kurumlar vergisi
b) Gelir vergisi
c) Emlak vergisi
d) Motorlu taşıtlar vergisi
e) Taşıt alım vergisi

37. Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında beyan etmemiştir. Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar? 
a) 01.01.2008
b) 31.12.2008
c) 01.01.2009
d) 31.12.2009
e) 31.12.2010

38. I. Kamu idare ve müesseseleri 
II. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden çiftçiler 
III. İş ortaklıkları 
IV. Yatırım fonu yönetenler 
Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmaya mecburdur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

39. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?
a) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
b) Teşebbüs sahibinin eşine ve çocuklarına ödenen aylıklar
c) Para cezaları
d) Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler
e) Vergi cezaları

40. I. Zirai kazanç 
II. Ücret 
III. Gayrimenkul sermaye iradı 
Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanmaktadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

———-Anahtar———-

1. (a) 
2. (b) 
3. (e) 
4. (b) 
5. (d) 
6. (c) 
7. (a) 
8. (d) 
9. (c) 
10. (e) 
11. (d) 
12. (d) 
13. (b) 
14. (a) 
15. (c) 
16. (e) 
17. (a) 
18. (c) 
19. (e) 
20. (a) 
21. (e) 
22. (b) 
23. (c) 
24. (b) 
25. (d) 
26. (e) 
27. (a) 
28. (b) 
29. (d) 
30. (c) 
31. (c) 
32. (d) 
33. (a) 
34. (d) 
35. (c) 
36. (c) 
37. (b) 
38. (e) 
39. (d) 
40. (e) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: