meb

2006 oks sorulari cevaplari

Okuma Süresi:5 Dakika, 7 Saniye

2006 oks sorulari cevaplari

2006 oks sorulari ve cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

1. “Söylenmek” sözcü9ü aAa9%dakilerin hangi-sinde, “Bilgisayar, reklamlarda söylendi9i gibiucuz de9il.” cümlesindeki anlam%yla kulla-

n%lm%At%r?

A) Yapt%9%m kötülü9ü anlay%nca bana söylendi.

B) Bugün tarlalarda ilaçlama yap%laca9% söy-lendi.

C) Bir kere söylenmeye baAlad% m% susmazd%.

D) Senin, çocu9a neden söylendi9ini ö9renmekistiyorum.

 

14. Yeni Aiir, eski Aiirin büyük heyecanlar%n%n,önemli konular%n%n yan% baA%nda yer alan küçük, s%radan olaylar% ve s%radan insanlar% anlatmak-tayd%. Ama yeni Aiir yay%l%p pek çok kimse tara-f%ndan tutulunca iA de9iAti. Genç okuryazarlar hatta bu iAle u9raAanlar sand%lar ki Aiir yaln%z olaylar%n geliAigüzel bir dille anlat%lmas%yla oluAur. Böylece bu basitlik Aiirin tarifi oldu.

Paragrafta aAa9%dakilerin hangisinden yak%n%l- mam%At%r?

A) Yeni Aiirin yanl%A anlaA%lmas%ndan

B) Yeni Aiirin s%radan olaylar% anlatmas%ndan

C) Genç okuryazarlar%n Aiire yaklaA%mlar%ndan

D) Yeni Aiirin dilindeki özensizlikten

 

15. Füruzan’%n hikâyelerindeki en belirgin özellik, hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahraman-lar%n sözlerinden çok görünüAleriyle, davran%A-lar%yla, tutkular%yla, vazgeçemedikleri al%Akanl%k- lar%yla haf%zalarda capcanl% kalmalar%d%r.

Parçada as%l anlat%lmak istenen aAa9%dakilerden hangisidir?

A) Kahramanlar%n hikâyelerde baAar%l% bir biçim-de yans%t%ld%9%

B) Füruzan’%n iyi bir hikâye yazar% oldu9u

C) Hikâyelerdeki kahramanlar%n belirgin özellik-lere sahip oldu9u

D) Füruzan’%n hikâyelerindeki kahramanlar%n sevildi9i

 

16. “Ben kendimi Aair sanarak de9il, Aair olman%n gere9ine inanarak ve Aiirin gere9ini yerine getir- mek için bu alanda s%k% ve düzenli bir çal%Ama yürütülebilece9ini kabul ederek iAe baAlad%m.” diyen bir kiAi için aAa9%dakilerden hangisi söylenemez?

A) nand%9% Aeylerin peAinden gitti9i

B) Sorumluluk sahibi oldu9u

C) Disiplinli çal%Amaya karar verdi9i

D) BaAar%l% bir Aair oldu9u

– Sadece kendine hayr%dokunan%n, kimseye  hayr%yoktur. 2- Kartal%n be9enmedi9ini kargalar paylaA%r. 3- Kendini be9enmek, insan%n yarad%l%A%nda vard%r. 4- Yaln%z kendini düAünen adam, yumurtas%n% piAirmek için komAusunun evini yakar. 
 Yukar%daki sözlerden hangileri birbiriyle yak%n anlaml%d%r? 
 
A) 1 – 2 B)  2- 3 C) 3 – 4 D) 1 – 4 
 
11. AAa9%daki cümlelerin hangisinde “gerçekte olmay%p öyle san%lan bir durum” söz konusudur? 
 
A) K%z%da annesi gibi güzel resimler çiziyor. B) AhAap ev, bana, temelinden sallan%yor gibi geldi. C) GüneA,bulutlar%n aras%ndan ç%kacak gibi oldu. D) Paras%pulu yokmuAgibi eski püskü Aeyler giyiyor. 
 
12. AAa9%daki cümlelerin hangisinde deyim aç%klamas%yla verilmemiAtir?

A) Eline geçen bütün kitaplar%gözden geçirdi; ama arad%9%n%bulamad%.

B) Ben bu kanepeleri vermeye raz%y%m; zaten onlar%gözden ç%kard%m.

C) nsan sokulgan ve sevimli, yani cana yak%n olursa, elbette sevilir.

D) Birisi ötekine, o da baAkas%na söyleyince söz, a9%zdan a9%za yay%ld%.

13. çimden hep iyilik geliyor YaAad%9%m%z dünyay%seviyorum Kin tutmak benim harc%m de9il Çekti9im bütün  %k%nt%lar%unuttum Paras%z pulsuzum ne ç%kar Gelecek güzel günlere inan%yorum  Necati CUMALI   Dizelerden Aairle ilgili olarak aAa9%dakilerin hangisi ç%kar%lamaz?
A) Kendisiyle bar%A%koldu9u B) Umutlu oldu9u C) PiAman oldu9u D) Aç%kyürekli oldu9u

 

Yavuz Sultan Selim’in M%s%r Seferi sonucunda Kutsal Emanetler stanbul’a getirildi. Hicaz emiri Mekke ve Medine’nin anahtarlar%n% Osmanl%lara teslim etti. Baharat Yolunun denetimi Osmanl%-lar%n eline geçti. Ayr%ca M%s%r ve Suriye, Osmanl% topraklar%na kat%ld%.

Bu bilgilere göre aAa9%daki yarg%lardan hangi-sine ulaA%lamaz?

 1. Osmanl% Devleti’nin gelir kaynaklar% artm%At%r.
 2. Osmanl% s%n%rlar% geniAlemiAtir.
 3. Osmanl% Devleti slam dünyas%n%n lideri olma konumuna yükselmiAtir.
 4. Uzun süren savaAlar Osmanl% ordusunu zay%flatm%At%r.

 

Osmanl% Devleti’nde 17. yüzy%ldan itibaren eyaletlerde ve taAra teAkilat%nda kendi baA%na hareket eden ve halk üzerinde bask% kurmaya çal%Aan devlet memurlar% ortaya ç%kmaya baAla-m%At%r.

Bu duruma en çok aAa9%dakilerden hangisi yol açm%At%r?

 1. E9itim sisteminin bozulmas%
 2. Merkezi otoritenin zay%flamas%
 3. T%mar sisteminin bozulmas%
 4. SavaAlar%n uzun sürmesi

 

Tanzimat Ferman%’na göre;

• Bütün vatandaAlar%n can ve mal güvenli9i devlet taraf%ndan sa9lanacakt%.

• Mahkemeler halka aç%k olacak ve hiç kimse yarg%lanmadan cezaland%r%lmayacakt%.

Bu bilgiler %A%9%nda aAa9%daki yarg%lardan hangisine ulaA%labilir?

 1. Kanun üstünlü9ü ilkesi benimsenmiAtir.
 2. Vergiler, kiAilerin kazanc%na göre al%nacakt%r.
 3. Halk%n yönetime kat%lmas% sa9lanm%At%r.
 4. Toplumun tüm kesimlerine siyasi haklar verilmiAtir.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: