Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2007 Kpss Calisma Ekonomisi Online Test

Okuma Süresi:13 Dakika, 50 Saniye

2007 Kpss Calisma Ekonomisi Online Test

 

2007 Kpss Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Test Çöz

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş yerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan birlikte sorumludur.  Bir iş yerinde; 
I. birleşme, 
II. satım,  
III. tür değişmesi 
şeklindeki devir türlerinin hangilerinde bu birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücretle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşveren işçinin kendisine kasten zarar vermesi durumunda dahi zararını işçinin ücretinden mahsup edemez.
b) Sözleşmede nakden kararlaştırılan ücret işçiye hiçbir şekilde parasal değeri olan malla ifa edilemez.
c) Ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ücreti mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
d) İşçi, zamanında ödenmeyen ücreti için işvereninden mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında faiz talep edebilir.
e) İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş yerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren işveren, çalışma konusunu en geç ne kadar süre içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 
a) 1 hafta
b) 15 gün
c) 1 ay
d) 45 gün
e) 4 ay

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan işçiyi gözetme borcu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) İş ve sosyal güvenlik mevzuatında, sigortalı veya hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kanunu ile sağlanan haklar dışında kalan zararlarını işverenlerden isteyip isteyemeyecekleri konusunda bir düzenleme yer almamaktadır
b) İşverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı davranışlarından kaynaklanan sorumluluğu, yalnızca işçinin uğradığı maddi zarara ilişkin olarak gerçekleşebilir.
c) Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan ve işverenin gözetim borcuna aykırı davranışı sebebiyle kaza geçiren işçinin uğradığı zararın tümünü işveren karşılamak zorundadır.
d) Meslek hastalığı sonucu ölen işçinin desteğinden yoksun kalan yakınları, sözleşmeye aykırılık nedenine dayalı olarak işverenden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.
e) Kendisi ile geçici iş ilişkisi kurulan geçici işveren, işçiyi gözetme borcundan işverenle birlikte sorumludur.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi işverene, iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı vermez?
a) İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması
b) İşçinin haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü işe gelmemesi
c) İşçinin işverenden izin almaksızın 1 ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi
d) İşçinin haklı bir sebebe dayanmaksızın 1 ay içerisinde 3 iş günü işe gelmemesi
e) İşçinin, iş yerinin malı olan makineleri 10 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara uğratması

Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı hesabında esas alınan ücrete dahildir? 
a) Fazla çalışma ücret
b) Yıllık izin ücreti
c) Çalışılan hafta tatili karşılığı alınan ücret
d) Sözleşmede belirlenen çocuk ve aile zammı
e) Ulusal bayram ücreti

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, yetki itirazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a) Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge çalışma müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde yetki itirazı Ankara’daki iş mahkemesine yapılır.
b) İşletme toplu iş sözleşmesi için itiraz, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılır.
c) Mahkemeye yapılan yetki itirazı, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur.
d) Kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin % 10’unu temsil edemeyen sendika yetki itirazında bulunamaz.
e) Üye sayılarının tespitinde maddi hata iddiasıyla yapılan yetki itirazlarında mahkemenin verdiği karar kesin değildir, temyiz edilebilir.

Grev ve lokavtın hizmet akitlerine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Yasal bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme nedeniyle bir işçinin iş akdi feshedilemez
b) İşveren grev sebebiyle akdi ilişkileri askıda kalan işçilerin grevin başlamasından önce işleyen ücretlerini ödemek zorunda değildir
c) Yasal lokavta uğramış olan işçilerin iş akitlerinden doğan hak ve borçları lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır.
d) Grev süresince iş akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez
e) Grevde geçen süre işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybetmiş olanlar sürekli iş göremez sayılır? 
a) % 10
b) % 20
c) % 33
d) % 40
e) % 50

BAĞ-KUR hangi yılda kurulmuştur?  
a) 1946
b) 1950
c) 1965
d) 1971
e) 1982

Sosyal güvenlik sisteminin bireylere sağladığı karşılıkların bireylerin ödediği primlerden daha büyük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi etkilenmez?
a) Bireyin tüketimi
b) Bireyin tasarrufu
c) Bireyin emek arzı
d) Bireyin boş zamanı
e) Bireyin sektörel istihdam tercihi

Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası fonunun giderleri arasında yer almaz? 
a) Hastalık sigortası primleri
b) Analık sigortası primleri
c) İş kazası primleri
d) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri
e) İşsizlik ödeneği

Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım yöntemini uygulayan gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenlik sistemi krizine yol açan temel etmenlerden biri değildir?
a) Kurumsal yapı yetersizlikleri
b) Cömert sosyal yardım uygulamaları
c) Yaşam beklentisinin yükselmesi
d) İşsizlik ve sosyal dışlanmada artış
e) Doğum oranlarının düşmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırma çabalarında öncelikli bir neden değildir?
a) Sistemin finansal açıklarının artması
b) Kurumsal yapıda standart yokluğu
c) Kayıt dışı istihdamın yaygınlığı
d) Cinsiyet ayrımcılığının varlığı
e) Tüm nüfusun sosyal güvenlik kapsamında olmayışı

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik sistemlerinin finansman krizini aşmada, gider azaltıcı önlemler arasında yer almaz? 
a) Emeklilik yaşının yükseltilmesi
b) Prim oranlarının artırılması
c) Aylık bağlama oranlarının düşürülmesi
d) Emeklilik ödemelerine hak kazanma koşullarının zorlaştırılması
e) Sağlık giderlerine sigortalının katkı payının artırılması

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun analık sigortası düzenlemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Analık sigortası primi işçi ve işveren tarafından ortak ödenir.
b) Sigortalı kadın, analık hali nedeniyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilebilir
c) Sigortalı kadının yardımlardan yararlanabilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün analık sigortası priminin ödenmiş olması şarttır.
d) Geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi çoğul gebelik durumunda artırılır.
e) Sigortalı kadına çocuğunun ölü doğmaması şartıyla emzirme yardımı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik programlarından beklenen yararlardan biri değildir?
a) Kamu harcamalarını azaltması
b) İşletme kapsamında iş gücünün sürekliliğini sağlaması
c) Gelirin yeniden dağılımını sağlaması
d) Sermaye birikimine katkıda bulunması
e) Emeklilik döneminde kamu emeklilik programlarına göre daha yüksek gelir sağlaması

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik sistemi yoluyla gelirin yeniden dağıtılmasında adaletin sağlanmasına katkıda bulunur? 
a) Sistemden sağlanan karşılıkların, çalışılan dönemdeki gelir ile orantılı olması
b) Prime esas tavan ve taban kazanç arasındaki açığın daralması
c) Prim yükünün yansıtılması
d) Karşılıkların belirlenmesinde, sigortalıların bazı öznel durumlarının dikkate alınması
e) Sigorta primlerinin vergi matrahından indirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi iş gücü talebinin ücret esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? 
a) İş gücünün ürettiği nihai ürün talebinin fiyat esnekliği
b) İş gücünün diğer üretim faktörleri ile ikame esnekliği
c) Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği
d) İş gücünün toplam maliyet içindeki payı
e) İşe başlama maliyetlerinin büyüklüğü

Çalışma yaşamında fonksiyonel esneklik tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Firmaların ekonomik ve teknik koşullara bağlı olarak iş gücü miktarını kolayca ve hızla belirleyebilmeleri
b) İş gücünün firma içinde değişik işleri yapabilme yeteneğine kavuşması ve insan kaynakları yönetiminin önem kazanması
c) Belirli süreli iş kontratlarının belirsiz süreli iş kontratlarının yerini alması
d) İşverenin iş gücü maliyetini istediği gibi belirleme olanağına sahip olması
e) Geleneksel çalışma biçimleri dışında atipik istihdam biçimlerinin uygulanması

Aşağıdakilerden hangisi ücret dışı bir maliyet unsuru değildir? 
a) Çocuk yardımı
b) Kira yardımı
c) Fazla mesai ödemesi
d) Sağlık sigortası primleri
e) Emeklilik primleri

Aşağıdakilerden hangisi rekabetci iş gücü piyasalarında ücret farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaz? 
a) Çalışma ortamındaki farklılıklar
b) Asgari ücret uygulaması
c) İstihdamın sürekli veya geçici olması
d) İşin taşıdığı risk
e) İşin gerektirdiği eğitim düzeyi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’ de 2006 yılında kadın ve erkek iş gücüne katılma oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a) Kadın: 51,4
Erkek: 60,8
b) Kadın: 41,2
Erkek: 55,3
c) Kadın: 30,5
Erkek: 69,3
d) Kadın: 24,9
Erkek: 71,5
e) Kadın: 18,7
Erkek: 79,6

Aşağıdakilerden hangisi faal nüfus içinde yer alır?
a) İşsizler
b) Ev kadınları
c) Öğrenciler
d) İrat sahipleri
e) Emekliler

Keynes’e göre istihdam seviyesini aşağıdakilerden hangisi belirler? 
a) Efektif mal talebi
b) Toplam mal talebi
c) Toplam mal arzı
d) Reel ücret
e) Parasal ücret

İşsizliğin tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Herhangi bir işte çalışmıyor olmak
b) İşe başlamaya hazır olmak
c) İş aramakta olma
d) Çalışma çağında olmak
e) Çalıştığı halde yeni bir iş aramak

Aşağıdakilerden hangisi gelirler politikasının amaçlarından biri değildir? 
a) Tam istihdam düzeyine yaklaşıldığında nihai olarak maliyet baskısından kaynaklanan enflasyonu önlemek
b) Toplam gelirin bölüşüm sürecine etki ederek bu bölüşümün enflasyona ve işsizliğe neden olmasını önlemek
c) Farklı gelir gruplarının gelir artış taleplerini uzlaştırıcı bir rol üstlenmek
d) Gerçek ücretin tam esnekliğini sağlamak
e) Makro düzeyde etkili ücret pazarlığının sosyal diyalog yoluyla yapılmasını sağlamak

1980’lerden bu yana, Avrupa Birliği ülkelerine aşağıdaki amaçlardan hangisiyle gitmek isteyenlere göçü önleme gerekçesiyle izin verilmemektedir? 
a) Aile birleşmesi kapsamında aile üyelerine katılmak
b) Vasıfsız beden işlerinde çalışmak
c) İltica başvurusunda bulunmak
d) Yüksek vasıflı işlerde çalışmak
e) Yükseköğrenim görmek

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politika metinlerinden biri değildir?
a) Versay Barış Antlaşması (1919)
b) Filadelfiya Bildirgesi (1944)
c) Roma Antlaşması (1957)
d) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966)
e) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966)

1900-1945 yıllarında yaygın olan üretim modeli ve bu modelin ortaya çıktığı kabul edilen ülke aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Esnek uzmanlaşma – Japonya
b) Yalın üretim modeli – İngilter
c) Esnek üretim sistemleri modeli – Almanya
d) Kitlesel seri üretim modeli – ABD
e) Toplam kalite yönetimi modeli – İtalya

Türkiye’de sendikaların üye sayısı ve etkinlik yoğunluğu dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi sendikal hareketlenme dönemlerinden biri değildir? 
a) 1946-1947
b) 1961-1970
c) 1971-1980
d) 1989-1991
e) 1998-2000

Nüfus ve sosyal politika ilişkisi açısından, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Nüfusun nitelikleri iş gücü verimliliğine yansır
b) Nüfusun yapısal özellikleri iş kollarının belirlenmesi açısından önemlidir.
c) Nüfus, iş gücüne katılma oranı üzerinde etkilidir.
d) Nüfus, toplam iş gücü arzına bağlı uzun dönemli ekonomik politikaların oluşturulmasında etkilidir.
e) Nüfus özellikle eğitim, sağlık, barınma ve ulaştırma yatırımlarını etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İstihdam Stratejisi’nin hedeflerinden biri değildir? 
a) İşletmelerin işten çıkarma ve işe alma politikalarını tam istihdam stratejisiyle uyumlu hale getirmelerinin sağlanması
b) Tam istihdama yönelim stratejisinde iş gücü piyasasının serbestleştirilmesi
c) Daha fazla sayıda kişinin iş gücü piyasasına girmesinin ve piyasada kalmasının sağlanmas
d) İnsan sermayesine daha fazla ve daha etkin yatırım yapılması
e) İyi yönetişim yoluyla istihdam politikalarına ilişkin reformların gerçekleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi işçi ile işveren arasında toplu pazarlığın konusu değildir? 
a) İşletmenin rekabet stratejisi
b) Ücret ve ücretlendirme yöntemleri
c) İşletmenin fiziki çalışma koşulları
d) Çalışma yöntemleri
e) Toplu iş sözleşmesinin kapsamı

Aşağıdaki sendikal yaklaşımlardan hangisi karşısında verilen kişi ile birlikte anılır?
a) Anarko Sendikalizm – G. Sorel
b) Genel Grev – S. Gomper
c) Hıristiyan Sendikacılık – P. J. Proudho
d) Marksist Leninist Sendikacılık – A. De Mun
e) Tarafsız Sendikal Eylem – A. Bebel

Sosyal politika alanında sosyal taraf olarak kabul edilenlere yönetişim yaklaşımının eklemiş olduğu yeni grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplu pazarlık sürecinde yer alan hükûmet temsilcileri
b) Farklı iş kollarında etkinlik gösteren işçi sendikaları konfederasyonları
c) İşçi ve işveren sendikaları dışında kalan sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları
d) İşveren sendikaları konfederasyonu
e) Kamu sektöründe memur ya da işçi statüsünde çalışanların sendikaları

Çalışma yaşamını yapısal değişkenlerle açıklamaya çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Emile Durkheim
b) Max Weber
c) Adam Smith
d) Karl Marx
e) Anthony Giddens

Çalışan sınıfın artan refah karşısında kendisinin orta sınıfa ait olduğunu hissetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılmaktadır?
a) Proleterleşme
b) Yabancılaşma
c) Pasifleşme
d) Politikleşme
e) Burjuvazileşme

Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin üretim süreci boyunca her çalışana görev olarak paylaştırılmasına ne ad verilir? 
a) Eşgüdüm
b) İş bölümü
c) İş analizi
d) Yönetim
e) İş doyumu

Kişinin yapmayı bildiği bir işi, kendisini izleyen başka kişilerin var olduğu ortamlarda yalnız başınayken yaptığından daha iyi ve gayretli olarak yapması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Sosyal öğrenme
b) Sosyal rol
c) Sosyal hızlandırma
d) İçselleştirme
e) Özdeşim kurma

———-Schlüssel———-

(d) 

(a) 

(c) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(b) 

(a) 

(d) 

(e) 

(c) 

(a) 

(d) 

(b) 

(a) 

(c) 

(d) 

(e) 

(b) 

(c) 

(b) 

(d) 

(a) 

(a) 

(e) 

(d) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(b) 

(a) 

(a) 

(a) 

(c) 

(d) 

(e) 

(b) 

(c) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: