Ogrenci Secme ve Yerlestirme Merkezi

2007 Kpss Tarih Online Test

Okuma Süresi:10 Dakika, 12 Saniye
 1. Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara’ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletlerinin,
  I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
  II. Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının korunması,
  III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi
  konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir?
  1.   ?    Yalnız III
  2.   ?    I, II ve III
  3.   ?    I ve III
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    Yalnız I
 2. I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
  II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
  III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
  Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    I ve II
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    Yalnız III
  5.   ?    Yalnız I
 3. Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?
  1.   ?    Makedonya
  2.   ?    Bulgaristan
  3.   ?    Yugoslavya
  4.   ?    Arnavutluk
  5.   ?    Yunanistan
 4. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır.
  Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?
  1.   ?    Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
  2.   ?    Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
  3.   ?    Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına
  4.   ?    Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
  5.   ?    Türkiye içindeki Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına
 5. Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döne- minde başlamıştır?
  1.   ?    III. Murat
  2.   ?    II. Mehmet
  3.   ?    III. Ahmet
  4.   ?    IV. Murat
  5.   ?    III. Selim
 6. I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi
  II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
  III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
  Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?
  1.   ?    Yalnız I
  2.   ?    I ve II
  3.   ?    Yalnız III
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    II ve III
 7. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir?
  1.   ?    Nev’i
  2.   ?    Nef’i
  3.   ?    Fuzuli
  4.   ?    Bâki
  5.   ?    Nedim
 8. Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının,
  I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi,
  II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
  III. medreselerin kapatılması
  gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    I ve II
  3.   ?    Yalnız III
  4.   ?    Yalnız I
  5.   ?    Yalnız II
 9. I. Samanoğulları
  II. Karamanoğulları
  III. Büyük Selçuklular
  Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    Yalnız II
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    I ve II
  5.   ?    Yalnız III
 10. Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsamındadır?
  1.   ?    Kıbrıs Adası’nın İngilizlere bırakılması
  2.   ?    Hatay’ın Türk topraklarına katılması
  3.   ?    Boğazların denetiminin Türkiye’ye bırakılması
  4.   ?    Türk karasularında ticaret yapma hakkının Türk tüccarlara ait olması
  5.   ?    Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak Hükümetine bırakılması
 11. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisin- de anlaşmaya varamamıştır?
  1.   ?    Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlen- mesi
  2.   ?    Seçimlerin en kısa sürede yapılması
  3.   ?    Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi
  4.   ?    Barışın en kısa zamanda sağlanması
  5.   ?    Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
 12. Türkiye’de,
  I. sanayi planının yapılması,
  II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
  III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin kurulması
  gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
  1.   ?    I, II ve III
  2.   ?    Yalnız I
  3.   ?    Yalnız III
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    I ve II
 13. Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangi- sidir?çıkarılmıştır.
  Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
  I. dışa bağımlılığın azaltılması,
  II. yerli üretimin desteklenmesi,
  III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
  durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir?
  1.   ?    Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa’dan çıkarıl- ması
  2.   ?    Medreselerin kapatılması
  3.   ?    Yabancı okul açılmasının izne bağlı olması
  4.   ?    Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkarılması
  5.   ?    Harf inkılabının yapılması
 14. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?
  1.   ?    Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması
  2.   ?    Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması
  3.   ?    Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması
  4.   ?    İstanbul Hükümetinin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi
  5.   ?    Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkar- lara ters olması
 15. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya’yı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?
  1.   ?    Balkan Savaşları
  2.   ?    I. Dünya Savaşı
  3.   ?    Kurtuluş Savaşı
  4.   ?    Trablusgarp Savaşı
  5.   ?    1877–78 Osmanlı Rus Savaşı
 16. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
  I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
  II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
  III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    III, I, II
  2.   ?    II, I, III
  3.   ?    I, II, III
  4.   ?    II, III, I
  5.   ?    III, II, I
 17. I. Ekonomide liberalizmi savunması
  II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
  III. Başkanlığını Kâzım Karabekir’in yapması
  Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?
  1.   ?    Yalnız I
  2.   ?    Yalnız II
  3.   ?    Yalnız III
  4.   ?    II ve III
  5.   ?    I, II ve III
 18. • Menemen Olayı’nın bastırılması,
  • Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatı ması
  gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
  1.   ?    Cumhuriyetçilik
  2.   ?    Milliyetçilik
  3.   ?    Devletçilik
  4.   ?    Halkçılık
  5.   ?    Laiklik
 19. 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılmıştır.
  Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
  I. dışa bağımlılığın azaltılması,
  II. yerli üretimin desteklenmesi,
  III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
  durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir?
  1.   ?    Yalnız III
  2.   ?    Yalnız II
  3.   ?    I ve II
  4.   ?    I, II ve III
  5.   ?    Yalnız I
 20. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
  1.   ?    Tekâlif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülükler) çıkarılması
  2.   ?    Kafkas sınırının kesinleşmesi
  3.   ?    Sakarya Savaşı’nın kazanılması
  4.   ?    Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın yapılması
  5.   ?    TBMM’nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi
 21. Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?
  1.   ?    Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayımilliye Komu- tanlığına atanması
  2.   ?    İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’yla Amasya’da görüşülmesi
  3.   ?    Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas Kongresi’ne de katılması
  4.   ?    Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
  5.   ?    Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi
 22. İslamiyetten önce Türklerin,
  I. tarımda sulama kanalları yapma,
  II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
  III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
  uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?
  1.   ?    I ve II
  2.   ?    Yalnız I
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    II ve III
  5.   ?    Yalnız III
 23. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    Saliyane
  2.   ?    İltizam
  3.   ?    Devşirme
  4.   ?    Dirlik
  5.   ?    Vakıf
 24. TBMM’nin açılmasından sonra,
  I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
  II. Kuvayımilliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığınca karşılanması,
  III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Başkanlığına bağlanması
  gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?
  1.   ?    Yalnız I
  2.   ?    II ve III
  3.   ?    I ve II
  4.   ?    Yalnız II
  5.   ?    Yalnız III
 25. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
  1.   ?    Osmanlı parasının değer kaybetmesi
  2.   ?    Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması
  3.   ?    Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Avrupa’dan Osmanlı ülkesine girmesi
  4.   ?    Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelere yabancı kalması
  5.   ?    Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının öne- mini kaybetmesi
 26. I. Azınlık okulları
  II. Millet mektepleri
  III. Yabancı okullar
  Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?
  1.   ?    I ve II
  2.   ?    Yalnız II
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    I, II ve III
  5.   ?    Yalnız III
 27. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?
  1.   ?    Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasının önlenmesi
  2.   ?    II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
  3.   ?    Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması
  4.   ?    Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması
  5.   ?    Osmanlı hanedanının üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi
 28. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  1.   ?    TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması
  2.   ?    Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
  3.   ?    Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
  4.   ?    Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
  5.   ?    Saltanatın kaldırılması
 29. I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
  II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
  III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatlatılması
  Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türkiye’nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    Yalnız III
  3.   ?    Yalnız II
  4.   ?    I ve II
  5.   ?    Yalnız I
 30. Aşağıdakilerden hangisinin,
  • dinî duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlenmesi
  amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?
  1.   ?    Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  2.   ?    Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması
  3.   ?    Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması
  4.   ?    Halifeliğin kaldırılması
  5.   ?    Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: