Ucretsiz Egitim Sitesi 2012 Ugys Ortak Konular Online Test - Eegitimim
Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2012 Ugys Ortak Konular Online Test

Okuma Süresi:12 Dakika, 47 Saniye

2012 Ugys Ortak Konular Online Alistirma

2012 Ugys Ortak Konular Online Alistirma

1. 1982 Anayasası’na göre, idarenin esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
b) Kural olarak idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
c) İdari işlemlere karşı açılacak davalarda yargı yetkisi yerindelik denetimi şeklinde kullanılır.
d) İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür.
e) İdari işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Üyelerinin bir kısmı TBMM tarafından seçilir.
b) Cumhurbaşkanının üyelerden bir kısmını seçme hakkı vardır.
c) Kanunların Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.
d) Yirmi iki asıl, on iki yedek üyeden kurulur.
e) Bakanlar Kurulu üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

3. İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) TBMM Başkanlığı
b) Cumhurbaşkanlığı
c) Başbakanlık
d) İçişleri Bakanlığı
e) Millî İstihbarat Teşkilatı

4. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

5. 1982 Anayasası’na göre, toplu olarak işlenen suçlarda, yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, en çok hangi süre içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?
a) 24 saat
b) 48 saat
c) 3 gün
d) 4 gün
e) 5 gün

6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti üyesi olabilir?
a) Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
b) TBMM’de memur olarak çalışan kişi
c) Kara Kuvvetleri Komutanı
d) Tevfik Fikret Lisesi son sınıf öğrencisi
e) Gazi Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi

7. I. Para basılmasına karar vermek
II. Savaş ilanına karar vermek
III. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
IV. Genel ve özel af ilanına karar vermek
V. Kanun hükmünde kararname çıkarmak
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
a) Yalnız II
b) Yalnız IV
c) Yalnız V
d) I ve II
e) II ve III

8. Aşağıdaki kongrelerden hangisi, Amasya Genelgesi’nde yapılan çağrı üzerine toplanmıştır?
a) Erzurum
b) Sivas
c) Alaşehir
d) Balıkesir
e) Edirne

9. TBMM’nin açılmasına,
I. Amasya Görüşmelerinin yapılması,
II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi,
III. Mebuslar Meclisinin dağıtılması
gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

10. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, TBMM
Hükûmeti,
I. Moskova,
II. Kars,
III. Ankara
antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin 2. Dönem çalışmalarından biri değildir?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
c) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
d) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
e) Halifeliğin kaldırılması

12. Aşağıdakilerin hangisiyle, Türk karasularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceği kabul edilmiştir?
a) Teşvik-i Sanayi Kanunu
b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c) Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
d) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
e) Kabotaj Kanunu

13. Atatürk’ün, Onuncu Yıl Nutku’nu bitirdiği “Ne mutlu Türküm diyene!” sözüyle, aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı savunulabilir?
a) Milliyetçilik
b) Devletçilik
c) İnkılapçılık
d) Cumhuriyetçilik
e) Laiklik

14. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Cumhurbaşkanı
b) İçişleri Bakanı
c) Başbakan
d) Millî Savunma Bakanı
e) Genelkurmay Başkanı

15. Yeni Türk Devleti’nde ilk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?
a) 1920
b) 1921
c) 1922
d) 1923
e) 1925

16. 1982 Anayasası’nın ilgili maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle aşağıdaki bakanlıklardan hangisi, Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasına dâhil edilmiştir?
a) Maliye
b) İçişleri
c) Dışişleri
d) Adalet
e) Millî Savunma

17. 1982 Anayasası ve ilgili kanunlar çerçevesinde, millî güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Bakanlar Kurulu
b) TBMM
c) İçişleri Bakanlığı
d) Maliye Bakanlığı
e) Genelkurmay Başkanlığı

18. Aşağıdakilerden hangisi bir mahallî idare değildir?
a) Trabzon İl Özel İdaresi
b) Namık Kemal Mahallesi
c) Ankara Büyükşehir Belediyesi
d) Peyniryemez Köyü
e) Üsküdar Belediyesi

19. Bakan yardımcıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) En fazla 2 yıl görev yaparlar.
b) En az 1 yıl görev yaparlar.
c) En fazla hükûmetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yaparlar.
d) Hükûmetin görev süresi dolmadan görevden alınamazlar.
e) Bakan yardımcıları, görevlerin yerine getirilmesinden Bakanlar Kuruluna karşı sorumludurlar.

20. Üniversitelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Üniversitenin organları; rektör, senato ve üniversite yönetim kuruludur.
b) Üniversitenin idari teşkilatının başı genel sekreterdir.
c) Üniversitelerde genel sekreter, rektöre karşı sorumludur.
d) Üniversiteler Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur.
e) Üniversiteler kamu tüzel kişiliğine sahiptir.

21. I. Yükseköğretim Kurulu
II. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
III. Üniversitelerarası Kurul
IV. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Yukarıdakilerden hangileri, yükseköğretim üst kuruluşları arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve IV

22. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten verilen sağlık izninin süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 15 gün
b) 20 gün
c) 
d) 1,5 ay
e) 2 ay

23. Aşağıdakilerden hangisi, memurların başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilmeleri için gereken şartlardan biri değildir?
a) Geçici süreli görevlendirmenin memurların görevleriyle ilgili olması
b) Geçici görevlendirilecek memurun muvafakati
c) Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü
d) Memurun çalıştığı kurumun izni
e) Memurun en az on yıllık kıdeminin bulunması

24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, üstün başarı belgesi aşağıdakilerden hangisine verilir? 
a) Bir yıl içerisinde iki defa başarı belgesi alanlara
b) İki yıl üst üste olumlu sicil alanlara
c) Üç defa başarı belgesi alanlara
d) Hizmette beş yılını dolduran tüm memurlara
e) Emekliliğine kadar herhangi bir disiplin cezası almamış olanlara

25. Devlet memurlarına ilişkin yasaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilemezler.
b) Grev yapamazlar.
c) Tacir olamazlar.
d) Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça açıklayamazlar.
e) Komandit şirkette komanditer ortak olamazlar.

26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurunun erkek çocuğu için verilen aile yardımı ödeneği kural olarak çocuk kaç yaşını dolduruncaya kadar ödenir?
a) 15
b) 18
c) 21
d) 25
e) 28

27. Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili asgari bilgilerin verildiği temel eğitim süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 5 günden az, 2 aydan çok olamaz.
b) 10 günden az, 2 aydan çok olamaz.
c) 10 günden az, 3 aydan çok olamaz.
d) 30 günden az, 2 aydan çok olamaz.
e) 50 günden az, 3 aydan çok olamaz.

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.
b) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır.
c) Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını durdurur.
d) Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması hâli, ayrıca disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz.
e) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ödenen paraya ne ad verilir?
a) Aylık
b) Gündelik
c) Sözleşme ücreti
d) Ödül
e) Fazla çalışma ücreti

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bu ödenek yalnızca kadına verilir.
b) Bu ödenek yalnızca kocaya verilir.
c) Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir.
d) Bu ödenek 1/4 oranında kadına, 3/4 oranında erkeğe verilir.
e) Bu ödenek her iki eşe de 1/2 oranında ayrı ayrı verilir.

31. Türkçede; birden fazla heceden oluşan sözcüklerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri, sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak b, c, d, g, ğ’ye dönüşür.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren durum vardır?
a) Neredeyse bütün kazancını kitaba harcıyormuş.
b) Çıkmadan önce, masadaki bütün kitapları topladık.
c) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken evden çıkıp gitti.
d) Ablasının küçük gelen kıyafetlerini ona giydirmişler.
e) Kapıyı açmadan önce “Kim o?”, diye seslenmemi söyledi.

32. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklendirmez?
a) nasıl
b) niçin
c) cumartesi
d) kaynana
e) başbakan

33. Yazışma kurallarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara rapor denir
b) Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmî veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir.
c) Yasaların uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı türüne tüzük denir.
d) Öz geçmişte ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, ilgi alanları, varsa akademik unvan ve yayınlar belirtilir.
e) Tutanağın en belirgin özelliği, bilirkişiler tarafından tutulması, kısa süreli yazılar olması yani toplantı ya da olay anında hazırlanması ve hiçbir şekilde kişisel görüş ya da yorum içermemesidir.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Konuyu görüşmek için başhekimin odasına gittiler.
b) Araştırma yapılacak bölgelere ulaşım havayoluyla sağlanacak.
c) Bize birkaç soru sorduktan sonra odadan çıktı.
d) İncelenmesi tamamlanan yayınlar basımevine gönderildi.
e) Kentin güneydoğusunda kentsel dönüşüm projesi uygulamaya geçirildi.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere, ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
a) Buranın böyle huzur verici olmasını kuş cıvıltıları, dere çağıltısı ( ) neşeli çocuk sesleri sağlar.
b) İyi gün de insanlar içindir ( ) kötü gün de.
c) Kadın ( ) sesleri duyunca heyecanla yerinden fırladı,kapıya koştu.
d) Masa, sandalye hazırlanmış ( ) çocuklar, gençler kapının önünde sıraya girmişti.
e) Yukarı çıkmış, aşağı inmiş ( ) bütün evlerin kapısını çalmış ama kimsecikleri bulamamış.

36. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, boş kadrolara en geç hangi süre içerisinde atanırlar?
a) Sınavdan itibaren 3 ay
b) Sınavdan itibaren 5 ay
c) Sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 1 ay
d) Sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 3 ay
e) Sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 5 ay

37. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Başkanı, aşağıdakilerden hangisinin katıldığı sınavda görev alabilir?
a) Eşi
b) Birinci derece kan hısmı
c) Üçüncü derece kan hısmı
d) Birinci derece kayın hısmı
e) Üçüncü derece kayın hısmı

38. I. Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 5 iş günü içinde yapılır.
II. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 5 iş günü içinde incelenir.
III. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Devlet Personel Başkanlığına itiraz edilebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

39. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yılda en fazla kaç defa yapılır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

40. Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulu aşağıdaki çoğunluklardan
hangisiyle toplanır?
a) Üye tam sayısının 1/3’ü
b) Üye tam sayısının 1/2'si
c) Üye tam sayısının 2/3’ü
d) Üye tam sayısının 3/4’ü
e) Üye tam sayısı

———-Schlüssel———-

1. (c) 
2. (d) 
3. (a) 
4. (c) 
5. (d) 
6. (e) 
7. (c) 
8. (b) 
9. (e) 
10. (d) 
11. (a) 
12. (e) 
13. (a) 
14. (c) 
15. (b) 
16. (d) 
17. (a) 
18. (b) 
19. (c) 
20. (d) 
21. (d) 
22. (c) 
23. (e) 
24. (c) 
25. (e) 
26. (d) 
27. (b) 
28. (c) 
29. (a) 
30. (b) 
31. (a) 
32. (e) 
33. (c) 
34. (b) 
35. (d) 
36. (d) 
37. (e) 
38. (d) 
39. (b) 
40. (e) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: