Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2016 Kpss Isletme Online Test

Okuma Süresi:8 Dakika, 19 Saniye

2016 Kpss Isletme Online Test

Kpss 2016 İşletme Testi Çöz

 1. İki işletme arasında gerçekleşen e-ticaret türü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
  a) B2C
  b) B2B
  c) C2C
  d) C2B
  e) G2C

   

 2. Temel özellikleri;
  • işletmenin uzun vadeli kararlarıyla ilgili olması,
  • işletmenin kontrol edemediği dış çevreyi de göz önünde tutması,
  • işletmenin ana amaçlarını belirlemesi
  şeklinde tarif edilen plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Stratejik plan
  b) Yönetsel plan
  c) Faaliyet planı
  d) Operasyonel plan
  e) İşletme planı

 3. I. İç büyüme
  II. Yatay büyüme
  III. Dikey büyüme
  IV. Çeşitlendirerek büyüme
  Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin büyüme şekilleri arasında yer alır?
  a) I, II ve III
  b) I, II ve IV
  c) I, III ve IV
  d) II, III ve IV
  e) I, II, III ve IV

 4. Yöneticinin, yöneticilik yaptığı örgütün gelecekteki konumu ve görünümüyle ilgili hayaline ne ad verilir?
  a) Çağdaş yönetim anlayışı
  b) Toplam kalite anlayışı
  c) Misyon
  d) Empati
  e) Vizyon

 5. Aşağıdakilerden hangisi Taylorizmin ilkeleri arasında yer almaz?
  a) Bilimsellik
  b) Koordinasyon
  c) Maksimum verim
  d) Kişisellik
  e) Eğitim

 6. Rowe Modeline göre; çevresel belirsizliğin durgun, pazar çekiciliğinin az ve işletmenin rekabet durumunun zayıf olduğu, buna karşın işletmenin finansal açıdan güçlü olduğu bir durumda aşağıdaki stratejilerden hangisi uygulanmalıdır?
  a) Agresif strateji
  b) Çekilme stratejisi
  c) Durağan strateji
  d) Rekabetçi strateji
  e) Karma strateji

 7. Zaman dokunduğu her şeyi aşındırır ve eskimeye maruz bırakır. Olguların, organizmaların ve sair şeylerin her biri sahip olduğu enerjiyi zamanla kaybeder. Organizasyonların ve diğer sistemlerin de zamanla enerjileri tükenir, faaliyetleri bozulur, denge hâli kaybolur, karışıklıklar, aksaklıklar belirir ve faaliyetler için sona yaklaşılır.
  Bu parça, yönetim literatürüyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
  a) Girdi-çıktı ilişkisi
  b) Dinamik denge
  c) Negatif entropi
  d) Entropi
  e) Kararsız denge hâli

 8. Örgütleme, amaca ulaştıracak temel faaliyetlerin düzenlenerek organizasyon yapısının oluşturulmasıyla ilgili bir dizi faaliyeti kapsar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, işletme bazında örgütlenme sürecinin faaliyetlerinden biri değildir?
  a) Amaca uygun hangi işlerin yapılacağını belirlemek
  b) İşleri mantıklı bir şekilde gruplandırmak
  c) İş gruplarını kademeler itibarıyla ayrıştırmak ve buna göre pozisyonları belirlemek
  d) Kaynaklara ve pazara ulaşım açısından en uygun kuruluş yerini belirlemek
  e) Pozisyonlara getirilecek iş görenleri seçmek ve atamak

 9. Bir iletişim sürecinde, verilen mesajın bir süre sonra kaynağın kişisel özelliklerinden ayrışarak hatırlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  a) Uyku etkisi
  b) Normatif etki
  c) Ayla etkisi
  d) Sosyal etki
  e) Sonralık etkisi

 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iletişimde bireyler arası engellerden biri değildir?
  a) Algılama engelleri
  b) Kişilik uyumluluğu
  c) Dil güçlükleri
  d) Gönderici inanılırlığının zayıflığı
  e) Mesajların eklenerek iletilmesi

 11. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin alanına giren belli başlı faaliyet veya işlevlerden biri değildir?
  a) Çalışanların seçimi ve işe yerleştirilmesi
  b) Çalışanlara ek gelir sağlayacak işlerin planlanması
  c) Performans değerlendirme
  d) Ücret ve maaş yönetimi
  e) Sanayi ilişkileri ve iş gören sağlığı

 12. Aşağıdakilerden hangisi proje risklerinin belirlenmesi sürecinde faydalanılabilecek araç veya tekniklerden biri değildir?
  a) Uzman görüşü
  b) Varsayım analizi
  c) ABC analizi
  d) Beyin fırtınası
  e) Süreç akış şemaları

 13. Yalın üretimde 5S adı verilen bir yöntemle üretim ortamının temizlik ve düzeninin sağlanması amaçlanır.
  Aşağıdakilerden hangisi 5S’nin adımlarından biri değildir?
  a) Sırala
  b) Doğrula
  c) Temizle
  d) Sınıflandır
  e) Standartlaştır

 14. Bir fabrika veya depo yerinin seçiminde kullanılabilecek sayısal yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, üretim tesisinden veya depodan ürün gönderilecek tüketim merkezlerinin yerleri ile gönderilecek ürün miktarları ve taşıma maliyetleri dikkate alınır. Toplam taşımayı en aza indirecek X ve Y koordinatları belirlenir, her bir merkezden gerçekleştirilmesi planlanan taşıma miktarları dikkate alınır.
  Bu parçada bahsedilen yer seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Başa baş analizi
  b) Ağırlık merkezi yöntemi
  c) Puanlama yöntemi
  d) Doğrusal programlama yöntemi
  e) Simülasyon yöntemi

 15. Yalnız bir servis sağlayıcısı olan bir kuyruk sisteminde, geliş hızı ve servis hızının % 10 artması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
  a) Servis sağlayıcının kullanım düzeyinin azalmasına
  b) Kuyruktaki ortalama müşteri sayısının artmasına
  c) Sistemdeki ortalama müşteri sayısının aynı kalmasına
  d) Kuyrukta bekleme süresinin aynı kalmasına
  e) Sistemde bekleme süresinin artmasına

 16. Üretim sistemlerinde stok maliyetleri hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi direkt olarak kullanılmaz?
  a) Sipariş maliyeti
  b) Hazırlık maliyeti
  c) Elde bulundurma maliyeti
  d) Elde bulundurmama maliyeti
  e) Birim üretim maliyeti

 17. I. Ham madde
  II. İş gücü
  III. Ekipman
  Malzeme ihtiyaç planlaması sistemiyle planlaması yapılan üretim unsurları yukarıdakilerden hangileridir?
  a) Yalnız I
  b) Yalnız II
  c) Yalnız III
  d) I ve II
  e) I ve III

 18. Bir mamul; A, B, C ve D olmak üzere dört ardışık işlem sonunda imal edilmektedir. Prosesi oluşturan işlemler sırasıyla 6, 8, 12 ve 4 dakika sürmektedir. Her iş istasyonunda M1, M2, M3 ve M4 makinelerinden biri ve birer işçi çalışmaktadır.
  Buna göre, üretim hattının saatlik kapasitesi kaç birimdir?
  a) 2
  b) 5
  c) 10
  d) 12
  e) 15

 19. Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?
  a) Demografik çevre
  b) Ekonomik çevre
  c) Sosyal ve kültürel çevre
  d) Politik ve hukuki çevre
  e) Tüketici çevresi

 20. Tüketiciler tüketim süreci içerisinde farklı roller üstlenirler. Sinemaya gitmek isteyen bir tüketici, sinema eleştirmeninin yorumlarını okuyarak gideceği filme karar vermektedir.
  Bu örnekte sinema eleştirmeni aşağıdaki tüketici rollerinden hangisini temsil etmektedir?
  a) Başlatıcı
  b) Etkileyici
  c) Kullanıcı
  d) Satın alıcı
  e) Karar verici

 21. Sınırlı kaynakları olan ve rakiplerin çok olmadığı bir alana yönelerek hastanelerde çalışan hemşireler için forma üreten küçük bir konfeksiyon işletmesi, aşağıdakilerden hangisine yönelik çalışmaktadır?
  a) Farklılaştırılmamış pazarlama
  b) Gerilla pazarlama
  c) Niş pazarlama
  d) Mikro pazarlama
  e) Farklılaştırılmış pazarlama

 22. • Malın talebinde artış olur.
  • Satış gelirleri hızla artar.
  • Rakiplerin pazara girişleri başlar.
  Bu gelişmeler, ürün yaşam eğrisinin hangi safhasında gerçekleşir?
  a) Giriş
  b) Büyüme
  c) Olgunluk
  d) Gerileme
  e) Ürün geliştirme

 23. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin fiyat farklılaştırması yapamayacağı bir unsurdur?
  a) Tüketici esası
  b) Ürün esası
  c) İmaj esası
  d) Yer esası
  e) Pazar esası

 24. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bütçesi belirlenirken kullanılan metotlardan biri değildir?
  a) Değer yaratma metodu
  b) Katlanılabilir miktar metodu
  c) Rakiplerin harcamalarını esas alma metodu
  d) Amaç-görev metodu
  e) Satış yüzdesi metodu

 25. Bir önceki yıl 25 milyon TL’si peşin olmak üzere 265 milyon TL’lik satış yapmış olan bir şirkette, alacakların ortalama tahsil süresi 36 gün ve dönem başı ticari alacaklar tutarı 27 milyon TL ise dönem sonu tahsili beklenen alacak miktarı kaç milyon TL’dir? (Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.)
  a) 21
  b) 24
  c) 25
  d) 26,5
  e) 29

 26. Türkiye’de faaliyet gösteren piyasalar örgütlenmiş ve örgütlenmemiş finansal piyasalar şeklinde iki ana bölüme ayrılır. Örgütlenmiş piyasalar da kendi arasında bölümlere ayrılabilir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki örgütlenmiş piyasalar arasında yer almaz? 
  a) Pay piyasası
  b) Gelişen işletmeler piyasası
  c) Vadeli işlemler ve opsiyon piyasası
  d) TL piyasası
  e) Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası

 27. Enflasyon oranının % 8,65 olduğu bir ortamda reel faiz oranı % 12,5 ise nominal faiz oranı % kaçtır?
  a) 24,60
  b) 23,21
  c) 22,23
  d) 21,40
  e) 20,52

 28. Yılda 10 TL sabit temettü vaat eden 100 TL nominal değerli bir imtiyazlı hisse senedinin birim ihraç maliyeti % 2 ise sermaye maliyeti % kaçtır?
  a) 9
  b) 9,8
  c) 10
  d) 10,2
  e) 91,8

 29. Yatırımcıların risk ve getiri tercihleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilere kayıtsızlık eğrileri adı verilir.
  Kayıtsızlık eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde yer alan tüm portföyler, yatırımcılarına eşit şekilde fayda sağlar.
  b) Kayıtsızlık eğrileri birbirlerini kesmez.
  c) Yatırımcılar daha kuzeybatıdaki kayıtsızlık eğrisinde yer alan bir portföyü diğerlerine göre daha fazla tercih eder.
  d) Yatırımcının gerçekte sonsuz sayıda kayıtsızlık eğrisi vardır.
  e) Kayıtsızlık eğrileri iç bükeydir.

 30. Aşağıdakilerden hangisi, Miller ve Modigliani tarafından geliştirilen Sermaye Yapısı Teorisinin temel dayanaklarından biridir?
  a) Hisse senedi opsiyonu
  b) Ev yapımı borçlanma
  c) Pazar portföyü
  d) Pazar anomalisi
  e) Swap

———-Schlüssel———-

 1. (b) 
 2. (a) 
 3. (e) 
 4. (e) 
 5. (d) 
 6. (c) 
 7. (d) 
 8. (d) 
 9. (a) 
 10. (b) 
 11. (b) 
 12. (c) 
 13. (b) 
 14. (b) 
 15. (c) 
 16. (e) 
 17. (a) 
 18. (b) 
 19. (e) 
 20. (b) 
 21. (c) 
 22. (b) 
 23. (e) 
 24. (a) 
 25. (a) 
 26. (d) 
 27. (c) 
 28. (d) 
 29. (e) 
 30. (b) 
   

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: