Ucretsiz Egitim Sitesi 2019 Ydus Online Test - Eegitimim
Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2019 Ydus Online Test

Okuma Süresi:16 Dakika, 27 Saniye

2019 Ydus Online Test

2019 Ydus Online Alistirma

1. Aşağıdakilerden hangisi pararektal alanın sınırlarını oluşturan yapılardan biri değildir?
a) İnternal iliak damarlar
b) Pubik ramus
c) Rektum
d) Sakrum
e) Kardinal ligament

2. Altmış bir yaşındaki hasta vajenden dışarı doğru çıkan kitle nedeniyle başvuruyor. Herhangi bir üriner
inkontinans ve defekasyon problemi olmadığı öğrenilen hastanın jinekolojik muayenesinde enterosel varlığı ve beraberinde hafif derecede uterin prolapsus saptanıyor. İlave bulgu tespit edilmiyor.
Hastadaki semptomların en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Levator ani disfonksiyonu
b) Uterosakral ligament zayıflaması
c) Arkus tendineus fasya pelvis zayıflaması
d) Puboservikal fasya hasarı
e) Paravajinal defekt

3. G4P3 olan 32 haftalık gebe karın ağrısı ile başvuruyor. Düzensiz uterin kontraksiyonları olan hastada fizik muayene ve tetkikler sonucunda akut apandisit saptanması üzerine operasyona alınıyor. Operasyondan sonra fetal kardiyotokografide fetal kalp atım hızı paterni şekildeki gibi bulunuyor.
<img src="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/2020/03/2019-Ydus-Kadin-Hastaliklari-Soru-26.jpg" alt="???" title="???" width="???" height="???"></img>
Operasyonda kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu kalp atım paterninin en olası nedenidir?

a) Meperidin
b) Steroid
c) Parasetamol
d) Sefalosporin
e) Magnezyum sülfat

4. Endometrial adenokarsinom nedeniyle evreleme cerrahisi yapılan hastanın patoloji raporunda; 
 Uterusta 4 cm boyutunda derin miyometrial invazyonu olan endometrioid tip adenokarsinom,
 Peritoneal yıkama sitolojisinde malign hücreler,
 Üç adet pelvik ve bir adet paraaortik lenf nodunda metastaz,
 Omentumda 5 mm çaplı metastatik bir lezyon belirtiliyor.
Bu hastanın FIGO evresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) IIIB
b) IIIC1
c) IIIC2
d) IVA
e) IVB

5. Myoma uteri nedeniyle total abdominal histerektomi ve bilateral salpenjektomi yapılan 38 yaşındaki hastanın postoperatif patolojik incelemesinde, servikal stromada 3 mm derinliğe ulaşan skuamöz hücreli kanser tespit ediliyor. Lenfovasküler boşluk tutulumu negatif olarak
raporlanıyor.
Bu aşamada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygundur?
a) Bilateral ooforektomi ve pelvik lenf nodu diseksiyonu
b) pelvik lenf nodu diseksiyonu
c) Bilateral ooforektomi, radikal parametrektomi ve3 kür platin bazlı kemoterapi
d) Brakiterapi ve eksternal beam pelvik radyoterapi
e) Ek tedavi olmadan takip

6. On sekiz yaşında, son âdet tarihine göre 21 haftalık ilk gebeliği olan kadın rutin fetal anatomik tarama için başvuruyor. Ultrasonografide mikroftalmi, sindaktili ve renal agenezi saptanıyor. Ayrıca fetal akciğerlerin hiperekojen ve normalden büyük olduğu görülüyor.
Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Walker-Warburg sendromu
b) CHARGE sendromu
c) Fraser sendromu
d) Trizomi 13
e) Fryns sendromu

7. FIGO sınıflamasına göre tip 1 leiomiyomların lokalizasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tamamı uterin kavitenin içindedir.
b) %50’den fazlası uterin kavitenin içindedir.
c) %50’den azı uterin kavitenin içindedir.
d) Tamamı uterus duvarının içindedir.
e) Tamamı uterusun dışındadır.

8. Aşağıdaki amenore nedenlerinin hangisinde, hem serum gonadotropin hem de serum testosteron düzeyleri normalden yüksektir?
a) Aromataz eksikliği
b) Komplet androjen insensitivite sendromu
c) Sheehan sendromu
d) 17α-hidroksilaz ve 17,20-liyaz eksikliği
e) Konjenital lipoid adrenal hiperplazi

9. Hafta sonu pikniğe giden altı kişi, eve döndükten yaklaşık 40 saat sonra ishal şikâyetiyle acil servise başvuruyor. Hastaların hepsinin piknikte tavuk yediği ve yaygın karın ağrısı, 8-10 kez ishal (üç hastada kanlı ishal) ve subfebril ateş yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Beş hastada ishal şikâyetleri bir hafta kadar sürüyor. Bir hastanın şikâyetleri devam ediyor ve iki hafta sonrasında, her iki ayak bileği ile sağ diz ekleminde yaklaşık bir hafta süren eklem ağrısı ve şişlik şikâyetleri oluyor.
Bu tabloya yol açabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Norovirus
b) Bacillus cereus
c) Staphylococcus aureus
d) Clostridium perfringens
e) Campylobacter jejuni

10. On sekiz yaşındaki erkek hasta, spor aktivitesi sırasında nefes darlığı ve hafif göğüs ağrısı şikâyetiyle başvuruyor. Soygeçmişinde ailede erken yaşta ani kardiyak ölüm öyküsü olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde sternum sol kenarı boyunca duyulan, boyuna yayılım göstermeyen 3/6 şiddetinde sistolik üfürüm saptanıyor. Üfürümün hafif tempolu bir yürüme ile şiddetlendiği ve karotis nabzının çift tepeli olduğu belirleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pulmoner valvüler darlık
b) Restriktif kardiyomiyopati
c) İleri aort valvüler yetmezliği
d) Dilate kardiyomiyopati
e) Hipertrofik kardiyomiyopati

11. Kırk yaşındaki erkek hasta şiddetli biliyer pankreatit tablosuyla yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Öyküsünden 6 aydır Graves hastalığı tanısıyla metimazol tedavisi aldığı ve bu tedavi altında ötiroid olduğu öğreniliyor. Pankreatit nedeniyle oral alımı durduruluyor ve ERCP yapılıyor. Hastanın izleminde 39 °C ateş, taşikardi, atrial fibrilasyon ve şuur bulanıklığı gelişiyor. Laboratuvar tetkiklerinde; TSH düzeyinin baskılanmış olduğu, serbest T3 ve serbest T4 düzeylerinin yüksek olduğu görülüyor.
Bu hasta için aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi uygun değildir?
a) Propranolol
b) Hidrokortizon
c) Asetilsalisilik asit
d) Propiltiourasil
e) Soğuk uygulama

12. Elli yaşındaki kadın hasta hâlsizlik ve çabuk yorulma yakınmalarıyla başvuruyor. Tam kan sayımında lökosit 3.500/mm3, nötrofil 1.000/mm3, hemoglobin 6 g/dL, ortalama eritrosit hacmi 110 fL ve trombosit 400.000/mm3 bulunuyor; nütrisyonel anemi saptanmıyor. Kemik iliği biyopsisinde blast oranı %5’ten az bulunuyor. Kemik iliği sitogenetik ve FISH değerlendirmesinde 5q delesyonu saptanıyor. Serum eritropoietin düzeyi 550 U/L ölçülüyor. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gereksinimi olan bu hasta için en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lenalidomid
b) Azasitidin
c) Desitabin
d) Rekombinant eritropoietin
e) Granülosit koloni uyarıcı faktör

13. Yirmi yaşındaki kadın hastaya serebral ven trombozu tanısı konuluyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 8 g/dL ve MCV 108 fL bulunuyor, laktat dehidrogenaz ve indirekt bilirübin düzeyleri yüksek saptanıyor. Akım sitometri ile eritrositlerde CD55 ve CD59 kaybı gösteriliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otoimmün hemolitik anemi
b) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
c) Orak hücreli anemi
d) Trombotik trombositopenik purpura
e) Dissemine intravasküler koagülasyon

14. İnsanda 12q24 kromozomal bölgesinde mevalonat kinaz geninde oluşan bir mutasyon sonucu ortaya çıkan ve mevalonat kinaz defekti saptanan otoinflamatuvar hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperimmünoglobulin D sendromu (HIDS)
b) TNF reseptör ilişkili periyodik ateş sendromu (TRAPS)
c) Muckle Wells sendromu (MWS)
d) Hiperimmünoglobulin E sendromu
e) Hiperimmünoglobulin M sendromu

15. I. Kriyoglobulinemik vaskülit
II. Henoch-Schönlein purpurası
III. Granülomatöz polianjiit
IV. Mikroskobik polianjiit
V. Postenfeksiyöz glomerülonefrit
Aşağıdakilerin hangisinde kompleman düzeylerinin düşük bulunması en olası iki hastalık birlikte verilmiştir?
a) II ve III
b) I ve II
c) IV ve V
d) I ve V
e) III ve IV

16. Yirmi beş yaşındaki bir erkek hasta sokakta bilinci kapalı bir şekilde bulunuyor ve 112 ekipleri tarafından acil servise getiriliyor. Fizik muayenede solunum depresyonu, bradikardi ve miyotik pupiller saptanıyor.
Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle uygulanmalıdır?

a) Nalokson
b) Tramadol
c) Fentanil
d) Metadon
e) Buprenorfin

17. Aşağıdakilerden hangisinin hidrostatik basınç artışıyla ilişkili pulmoner ödeme neden olması en az olasıdır?
a) Akut sol ventrikül yetmezliği
b) Hacim yüklenmesi
c) Torasik lenfatik yetmezlik
d) Kronik konjestif kalp yetmezliği
e) Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu

18. Otuz yaşındaki erkek hasta, böbrek nakli sonrası birinci aydaki kontrolünde nakil böbrek lojunda şişlikten şikâyet ediyor. Serum kreatinin seviyesinin 1,0 mg/dL’den 1,5 mg/dL’ye yükseldiği, ultrasonografide nakil böbrek komşuluğunda 4 cm çapında sıvı kolleksiyonu ve üreterde hafif bir dilatasyon tespit ediliyor. Alınan örnek seröz özellikte olup kreatinin değerinin kandaki ile aynı olduğu saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lenfosel
b) Perirenal apse
c) Üreter anastomoz yerinde divertikül
d) İdrar kaçağı
e) Perirenal hematom

19. Bilinen bir hastalığı olmayan 38 yaşındaki kadın hasta; hâlsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma ve kilo kaybı nedeniyle başvuruyor. Başka bir şikâyeti olmayan hastanın muayene ve tetkiklerinde hipotansiyon (sistolik kan basıncı: 95 mmHg), hiperpigmentasyon, hiponatremi ve hiperkalemi saptanıyor. Hastada başka patolojik bulgu saptanmıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Primer hiperaldosteronizm
b) Sekonder adrenal yetmezlik
c) Konjenital adrenal hiperplazi
d) Addison hastalığı
e) Cushing sendromu

20. Kırk üç yaşındaki kadın hasta; son iki haftadır olan anal bölgede aralıklı ağrı, kaşıntı ve bazen kanlı bazen ise mukoid olan persistan akıntı şikâyetleriyle başvuruyor. Öyküsünden, yaklaşık bir ay önce anal bölgede şiddetli ağrı ve şişlik atağı olduğu öğreniliyor. Anal inspeksiyonda anodermin yaklaşık 1 cm sağ lateralinde akıntılı bir orifis görünümü izleniyor. Rektal tuşede ek bulgu gözlenmiyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tromboze eksternal hemoroidal hastalık
b) Edinsel immün yetmezlik sendromu
c) Perianal fistül
d) Hidradenitis suppurativa
e) Crohn hastalığı

21. Kırk yaşındaki erkek hasta, sağ kasıkta şişlik ve ağrı nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden; iki gün önce ortaya çıkan şişliğin hiç kaybolmadığı, ağrının giderek arttığı ve sürekli hâle geldiği, hastanın bir gündür gaz çıkarmadığı öğreniliyor. Muayenesinde inguinal bölgedeki şişliğin hafif kızarık ve hassas olduğu tespit ediliyor ve bağırsak sesleri metalik olarak duyuluyor. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı yüksek bulunuyor ve vücut sıcaklığı 38,2 °C olarak saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnguinal lenfadenit
b) Strangüle inguinal herni
c) Femoral arter anevrizması
d) İnkarsere inguinal herni
e) Testis torsiyonu

22. Sağ alt ekstremitesinde istirahat ağrısı, sağ ayak 4 ve 5. parmaklarında siyahlaşma olan 36 yaşındaki sigara kullanan erkek hastada dorsalis pedis ve posterior tibial arter nabızları alınamıyor. Sistemik muayenesi normal ve laboratuvar testleri normal sınırlarda değerlendiriliyor.
Bu hastada öncelikli olarak aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?

 

a) Poliarteritis nodosa
b) Tromboanjiitis obliterans
c) Kawasaki hastalığı
d) Dev hücreli arterit
e) Behçet hastalığı

23. Bupivakaine bağlı, resüsitasyona dirençli kardiyak toksisitede aşağıdakilerden hangisinin tercih edilmesi diğerlerine göre daha uygundur?
a) Metilen mavisi
b) Lipid solüsyonu
c) Antikolinerjik ajanlar
d) %8,25 dekstroz solüsyonu
e) Jelatin solüsyonu

24. Kırk beş yaşındaki erkek hasta; epigastrik ağrı, şişkinlik ve kilo kaybı yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden, son 5 ayda 81 kg’den 72 kg’ye düştüğü öğreniliyor. Fizik muayenesinde hafif solukluk dışında belirgin patoloji saptanmıyor. Üst gastrointestinal endoskopisinde prepilorik antrumda, modifiye Johnson sınıflamasına göre tip 4 mide ülseri görülüyor ve buradan biyopsi alınıyor. Biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucunda müsinöz adenokarsinom tanısı konuluyor. Hastanın klinik evrelemesi amacıyla bilgisayarlı toraks ve abdomen tomografileri çekiliyor. Tümörün TNM sınıflamasına göre T2N0= Evre IB olduğuna karar veriliyor.
Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin öncelikle uygulanması en uygundur?
a) Radyoterapi
b) Radikal total gastrektomi
c) Radikal proksimal gastrektomi
d) Radikal distal subtotal gastrektomi
e) Kemoterapi

25. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi konotrunkal kalp anomalisi tespit edilmesi durumunda ayırıcı tanıda düşünülmelidir?
a) Velokardiyofasiyal-DiGeorge sendromu
b) Smith-Magenis sendromu
c) Prader-Willi sendromu
d) Angelman sendromu
e) Beckwith-Wiedemann sendromu

26. Von Willebrand hastalığı tıp 1 tanısıyla izlenen çocukta aşağıdaki kanamaların hangisinde oral veya intravenöz traneksamik asit kullanılması önerilmez?
a) Burun kanaması
b) Tonsillektomi sonrası sızıntı şeklinde kanama
c) Diş çekimi sonrası kanama
d) Hematüri
e) Hematokezya

27. Sekiz aylık erkek hasta, bir ayda 15-20 kez olan kol ve bacaklarında katlanma, sıçrama şeklindeki nöbetler nedeniyle hastaneye getiriliyor.öğrenilen hastanın fizik muayenesinde, gövdesinde beş adet depigmente makül görülüyor ve EEG’de hipsaritmi saptanıyor.
Bu hastadaki en olası tanıda öncelikli kullanılacak antiepileptik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fenobarbital
b) Valproat
c) Vigabatrin
d) Klonazepam
e) Lamotrijin

28. Yenidoğan bebeklerin gebelik yaşlarına göre hastalıkları değişiklik gösterebilmektedir. Günümüzde prematüre ve term ayrımına ek olarak "erken term" terimi kullanılmaktadır.
Aşağıdaki hafta olarak verilen hangi gebelik yaş aralığı için erken term tanımı kullanılır?
a) 36-37 6/7
b) 37-37 6/7
c) 37-386/7
d) 36 6/7 -38
e) 37-38

29. İki yaşındaki erkek bebek son bir yıl içinde sık tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile getiriliyor. Fizik
muayenesinde tremor ve hafif mental retardasyon, laboratuvar değerlerinde ısrarlı ürik asit düşüklüğü, lenfopeni ve anemi saptanıyor. Dolaşımda bulunan natural killer hücreleri artmış bulunuyor.
Bu hastada aşağıdaki doğumsal metabolik hastalıklardan öncelikle hangisi düşünülmelidir?

a) Mevalonat kinaz eksikliği
b) Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği
c) Glikojen depo tip I b
d) Molibden kofaktör eksikliği
e) Lesch-Nyhan sendromu

30. Esansiyel hipertansiyon tanısı ile takip edilen 14 yaşındaki erkek hastanın bir haftadır ilaçlarını almadığı, son 24 saatte bulantı ve bulanık görme yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede mental konfüzyon ve ajitasyon fark ediliyor. Sistemik arteriyel kan basıncının yaş, cinsiyet ve boya göre 99. persentil değerinden 5 mmHg daha yüksek olduğu saptanıyor. Kan biyokimyası, idrar incelemesi, kardiyak ve santral sinir sistemi görüntüleme bulguları normal tespit ediliyor.
Bu hastada ilk 8-12 saatte ortalama arter basıncını azaltma üst sınırı ne olmalıdır?
a) %5
b) %10
c) %15
d) %25
e) %40

31. Beş yaşındaki kız çocuk olaydan sonra bir daha görülmeyen bir sokak kedisi tarafından kanatırcasına tırmalanıyor.
İlk kez böyle bir olaya maruz kalan bu çocuğa yaklaşım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kuduz profilaksisi yapılmasına gerek yoktur.
b) Tek doz kuduz immünoglobulin uygulanmalıdır, kuduz aşısına gerek yoktur.
c) Birinci ve üçüncü günlerde kuduz aşısı yapılmalıdır, kuduz immünoglobulinine gerek yoktur.
d) Birinci, üçüncü, yedinci ve 14. günlerde kuduz aşısı yapılmalıdır, kuduz immünoglobulinine gerek yoktur.
e) Hastaya tek doz kuduz immünoglobulini ile birlikte Birinci, üçüncü, yedinci ve 14. günlerde kuduz aşısı yapılmalıdır.

32. Aşağıdaki aşı çiftlerinden hangisi eş zamanlı yapılmadığında aralarında dört hafta süre bırakılarak uygulanmalıdır?
a) İnaktif polio ve kızamık
b) Kızamık ve suçiçeği
c) İnaktif polio ve suçiçeği
d) Hepatit A ve Hepatit B
e) Hepatit B ve suçiçeği

33. Kafa travması sonrası subdural hematom gelişen 45 yaşındaki erkek hasta, hematom boşaltılması nedeni ile genel anestezi altında operasyona alınıyor. Operasyon devam ederken önce ventriküler fibrilasyon, hemen ardından da asistoli gelişiyor. 
2015 Avrupa Resüsitasyon Kılavuzu’na göre, bu hastanın ilaç tedavisinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) İntravenöz 1 mg adrenalin
b) İntravenöz 6 mg adenozin
c) İntravenöz 1 mg atropin
d) İntravenöz 600 mg amiodaron
e) İntravenöz 10 mL %10’luk CaCl

34. Lateral femoral kutanöz siniri aşağıdakilerin hangisinden köken alır?
a) L2-L3
b) L1-L2
c) L3-L4, S-1
d) L3-L4
e) L5-S1

35. Her iki kolunun bütününde, ön gövdenin tümünde ve her iki bacağın tüm ön yüzünde ikinci-üçüncü derece yanıkları olan ve 70 kg ağırlığındaki bir erişkine, Parkland protokolüne göre, ilk 24 saat içinde kaç mL sıvı infüzyonu yapılmalıdır?
a) 2.400
b) 7.560
c) 10.820
d) 15.120
e) 20.218

36. Bir hastada septik şok varlığını tanımlayan veriler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Sepsisli hastada sıvı resüsitasyonuna rağmen OAB >80 mmHg olabilmesi için vazopressör gereksinimi ve hidrokortizonun 400 mg/gün kullanımı
b) Sepsisli hastada sıvı resüsitasyonuna rağmen OAB >75 mmHg olabilmesi için vazopressör gereksinimi ve serum laktat düzeyinin <2 mmol/dL olması
c) Sepsisli hastada sıvı resüsitasyonuna rağmen OAB >65 mmHg olabilmesi için vazopressör gereksinimi ve serum laktat düzeyinin >2 mmol/dL olması
d) Sepsisli hastada sıvı resüsitasyonuna rağmen OAB >65 mmHg olabilmesi için vazopressör gereksinimi ve hidrokortizonun 600 mg/gün kullanımı
e) Serum laktat düzeyi <2 mmol/dL olması ve hidrokortizonun 600 mg/gün kullanımı

37. Akut travma sonrası yoğun bakıma kabul edilen genç bir hasta, sözel uyarıya anlaşılmaz bir sesle yanıt veriyor, ağrılı uyaran ile gözünü açıyor ve lokalizasyon sağlayabiliyor.
Glasgow koma skalasına göre bu hastanın skoruaşağıdakilerden hangisidir?
a) 10
b) 9
c) 8
d) 7
e) 6

38. On-pump kardiyopulmoner by-pass cerrahisine alınan bir hastaya heparinizasyon amacıyla 400 U/kg heparin verilmesine karşın yeterli antikoagülasyon sağlanamıyor. Ek doz heparin yapıldıktan sonra da ACT <350 saniye olarak saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi ilk olarak düşünülür?
a) Antitrombin III eksikliği
b) Heparine bağlı trombosit artışı
c) Aprotinin eksikliği
d) Fibrinojen eksikliği
e) Trombosit eksikliği

39. Okülokardiyak refleksin afferent yolunu oluşturan sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nervus abducens
b) Nervus vagus
c) Nervus trigeminus
d) Nervus glossopharyngeus
e) Nervus facialis

40. Amerikan Anestezi Derneği’nin hastaların fiziksel durum sınıflamasına göre, çoklu organ yetmezliğinde, kafa travmasına bağlı hayatı tehdit eden ciddi epidural kanaması olan ve acil ameliyat edilmemesi durumunda ölecek olan hastanın premedikasyon formundaki ASA skoru nedir?
a) ASA 4
b) ASA 4E
c) ASA 5E
d) ASA 6
e) ASA 6E

———-Schlüssel———-

1. (b) 
2. (b) 
3. (a) 
4. (e) 
5. (e) 
6. (c) 
7. (b) 
8. (a) 
9. (e) 
10. (e) 
11. (c) 
12. (a) 
13. (b) 
14. (a) 
15. (d) 
16. (a) 
17. (e) 
18. (a) 
19. (d) 
20. (c) 
21. (b) 
22. (b) 
23. (b) 
24. (d) 
25. (a) 
26. (d) 
27. (c) 
28. (c) 
29. (b) 
30. (d) 
31. (e) 
32. (b) 
33. (a) 
34. (a) 
35. (d) 
36. (c) 
37. (b) 
38. (a) 
39. (c) 
40. (c) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: