Deutsch

Almanca Sifatlar Onadlar

Okuma Süresi:18 Dakika, 35 Saniye

Almanca Sifatlar Onadlar Adjektive Eigenschaftswort

Almanca'da sıfatlara "Adjektiv ya da Eigenschaftswort" denir. Sıfatlar isimleri nitelik ve belirtir. İsmin önünde yer alarak ismi durum,biçim sayı,renk vs niteler ve belirtir.Sıfatlara birkaç örnek verelim.
schön, türkisch, unglücklich, arbeitlos,einwandfrei,ungeachtet

Sıfatlar, sıfat tamlamaları "Attribut" oluşturur.
das gute Essen, heftiger Sturm.

Cümlede bir fiil ile birlikte yüklem görevini "Prädikativ" üstlenirler.
Das Essen ist lecker.
Der Spotler ist fitt.
Der Spitzer ist stumpf
Das Messer ist scharf

Sıfatlar derecelendirilirler "Steigerung".

schön-schöner-am schönsten.
groß-größer, am größten
gut-besser– am besten

Das Messer ist scharf
Das andere Messer ist schärfer
Dieses Messer ist am schärfsten

 

Sıfatlar adlaşmış sıfat olarak isimleştirilebilir.
das Schöne, der Alte, die Kranke

Sayı, sıra sayı kesir sayı gibi sıfatlar da vardır.
Kardinalzahlen: ein,zwei,drei
Ordinalzahhlen: erste, zweite, dritte
Bruchzahlen:drittel,viertel,fünftel
Multifikation: zweifach, dreimal.

Adjektiv/Positiv Antonym (Zıt/olumsuz anlam) Türkçesi
alt neu/jung eski yaşlı / yeni genç
arm reich fakir /zengin
ärgerlich erfreulich sinir bozucu sevindirici
hart weich sert yumuşak
hässlich schön çirkin güzel
hell dunkel açık aydınlık / koyu karanlık
hunrig satt aç / tok
bekannt fremd tanıdık  / yabancı
billig teuer ucuz / pahalı
breit schmal geniş / ince
bunt farblos renkli / renksiz
kalt warm soğuk / sıcak
klein groß kücük / büyük
klug dumm kurnaz / aptal
krank gesund hasta / sağlıklı
kurz lang kısa / uzun
dick dünn kalın şişman / ince zayıf
langsam schnell yavaş / hızlı
laut leise/still sesli / sesiz
leer voll boş / dolu
leicht schwer hafif kolay / ağır zor
locker fest  
mutig feige cesaretli / korkak
lustig traurig komik üzücü
müde wach yorgun / uyanık kendinde
nah entfernt yakın / uzak
nas trocken ıslak / kuru
offen verschlossen açık / kapalı
rau glatt düz
richtig falsch doğru / yanlış 
rund eckig yuvarlak / köşeli 
tief flach derin / düz
süß sauer tatlı / ekşi
stump spitz kör açılmamış / sivri
stark schwach güçlü / zayıf
schwer leicht einfach ağır zor hafif kolay
sauber schmutzig temiz / kirli
gut schlech iyi / kötü

Sıfatlar çekimlenebilirler "Deklination des Adjektivs"

 

Almanca Sifatlarin Derecelendirmesi

Steigerung der Adjektive

Almanca'da sıfatlar derecelendirilir,
billig=ucuz
billiger=daha ucuz
am billigsten= en ucuz

Deutsch   Türkiisch
Positiv Grundstufe dünn zayıf
Komparativ Höherstufe dünner daha zayıf
Superlativ Höchststufe dünnste en zayıf
Elativ absoluter Superlativ dünnste en zayıf …

 

Positiv

Sıfatın derecelendirlmemiş temel halidir. Sıfatın yalin hali çekim eki almaz.

Positiv
Stamm Grad Kasus
Stamm ___ ____

Der Baum ist hoch.
Das Zimmer ist dunkel
Die Küche ist breit

Sıfatlar da isim çekim ekleri alabilirler.
Er hat schönen Wagen

Sıfatın temel halline "so, ebenso,gleich, genauso,zweimal,halbAdjektiv +wie" getirilerek  karşılaştırma yapılır. Karşılaştırılan iki kelimenin eşitliğini ifade eder.

Gleichheit,Eşitlik

Der Baum ist nich so hoch wie der Turm
Das Theater genauso gut wie der Film

Folgesätze,Sonuç Cümleleri
Er ist so hunrig, dass er zwei Teller Nudeln essen kann
Er ist müde, so dass er von dem Bett nicht aufstehen kann

Komparativ

Sıfatın ikinci dereceden derecelendirilmesidir. Sıfatın ikinci derece ile iki sıfattan birinin üstün olduğunu gösterir. İkinci dereceden derecelendirilmiş üstünlük bildiren halidir. İki özellik karşılaştırılır.

Komparativ
Stamm Grad Kasus
Stamm -er  

Regelmäßig
Düzenli sıfatlarda  ikinci derecelendirme sıfata „–er“ eki getirilerek kurulur.

Adjektiv -er

Grundfor Komparativ Endung
ärgerlich ärgerlicher Adjektiv + -er
billig billiger
dünn dünner
durstig durstiger
aktiv aktiver

Wegfall,-e Sesinin Düşmesi

Nadiren ses düşmesi gerçekleşir . „el“ biten sıfatların ikinci dereceden derecelendirirken „-e“ seslisi düşer.

Grundform Komparativ
dunkel dunkler
flexibel flexibler
edel edler
sensibel sensible

Unregelmäßig

Ancak bazı sıfatların derecelendirmesinde sıfat kökündeki seslide değişme "Umlaut" gerçekleşir ve „–er“ eki alır. Sıfattaki  „a,u,au, o“ sesleri „ä, ü, ö, äu“  dönüşür.

Grundform Komparativ Vokalwechsel
gesund gesünder u wird zu ü +er
jung jünger
kurz kürzer
groß größer o wird zu ö +er 
oft öfter
alt älter a wird zu ä +er  
arm ärmer
hart härter
kalt kälter
krank kränker
nah näher
scharf schärfer
schwach schwächer

 

Dewin ist größer als Philip (1,60 cm)

Mein  Onkel ist älter als mein Vater

Die Schwester ist klüger als ihre Geschwister

 

Bu tür derecelendirmede sıfatın temel hali ile ikinci dereceden derecelendirilmiş hali tamamen farklıdır. Bu tip derecelendirilmiş sıfatların sayısı oldukça azdır.

Grundform Komparativ
gern lieber
viel mehr
gut besser

 

Karşılaştırma Cümlelerinde,Vergleichsätze
Sıfatın ikinci derecesi  ve "als, " sözcüğüyle karşılaştırma yapılır.

Der Kühlschrank ist höher als breit,

Komparativ tamlama şeklinde ek alarak ismin tüm hallerinde kullanılabilir. Sıfatların çekimleriyle aynıdır.

Ich brauche einen billigeren Computer.
Er möchte eine längere Reise machen
Er hat schöneren Wagen

Karşılaştırma anlamı güçlendirmek için sıfatlerın önüne "mehr,weniger, ehe" sözcükeride getirilebilir

mehr+Afjektivals,
weniger +Adjektiv als ,
eher +Adjetiv als
anders 
als
Adjektiv denn (je)

Er ist weniger klug als sein Bruder.
Der Film war anders als wir erwartet haben

 

Vergleichsätze,Karşılaştırma Cümleleri

Er ist zu dumm, als dass er dieses Problem lösen könnte
Er ist zu schlau, als könnte sie daran glauben

 

Superlativ
Sıfatın en yüksek derecelendirilmiş halidir.

Komparativ
am  Stamm Grad Kasus
Stamm -sten -en

Genel olarak sıfata "-sten" eki getirilerek yapılır.

Regelmäßig

Ücüncü derecelenderden derecelendirilmiş sıfatlara denir. Bu en üst derecedir.  

„Superlativ“  sıfat köküne  „–sten“ eki getirilerek kurulur.

am Adjektiv-sten

 

Grundform Superlativ
durtig am durstigsten
eilig am eiligsten
einfach am einfachsten
eng am engsten
faul am faulsten
flach am flachsten

 

Philip ist groß (1,50 cm)

Dewin ist größer als Philip  (1,60 cm)

Alex ist am größten  (1,70 cm)

Antalya ist  am schönsten 

Eylül  ist am klügsten ausgezeichnet

Ezgi ist am bravsten

 

-e Erweiterung

Sıfat  kökünün sonunda „d, t, s,sk,ss, ß, x, z,-haft,-los“  biten sözcüklerde  „–sten“ ekinden önce araya „–e“ yardımcı ses girer.

am Adjektiv-esten

Grundform Superlativ  Adjektiv auf
bekannt bekanteste d, t, s,sk,ss, ß, x, z,-haft,-los
rund rundeste  
ratlos ratloseste  
zaghaft zaghafteste  
ungewiss ungewisseste  
stolz stolzeste  
ß süßeste  
brükst brükseste  
komplex komplexeste  

Tek heceli, birden fazla heceli sıfatın üzerinde "-sch" ve ya iki ünlü ile bitiyor ise iki şekilde "-sten ya da -esten" kullanılır.

Grundform Superlativ
frisch frischste
frischeste
rasch raschste
rascheste
treu treuste
treueste
genau genauste
genaueste

 

Umlaut

Grundform Superlativ Umlaut
gesund am gesündesten u wird zu ü 
jung am jüngsten
kurz am kürzesten
groß am größten o wird zu ö  
alt am ältesten a wird zu ä   
arm am ärmsten
hart am härtesten
kalt am kältesten
scharf am schärfsten

 

Unregelmäßig

Grundform Komparativ Superlativ
gern lieber am liebsten
viel mehr am meisten
gut besser am besten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten

 

Antalya ist eine der schönsten Städte der Türkei

Eylül ist einer der klügsten Schüler

Ezgi  ist eines der bravsten Kinder in der Schule

Antalya ist die schönste Stadt  von allen

Ahmet ist die klügste Schülerin von allen

Ezgi ist das bravste  Kind von allen

Antalya ist die allerschönste Stadt der

Eylül ist die allerklügste Schülerin

Ezgi  ist das allerbravste  Kind

 

Positiv Komparativ Superlativ   Endung/Wechsel
aktiv aktiver am aktivsten der, die, das aktivste -er/- (e)sten
ärgerlich ärgerlicher am ärgerlichsten der, die, das  ärgerlichste  
billig billiger am billigsten der, die, das  billigste  
böse böser am bösesten der, die, das  böseste  
dünn dünner am dünnsten der, die, das dünnste  
durtig durstiger am durstigsten der, die, das  durstigste  
eilig eiliger am eiligsten der, die, das  eiligste  
einfach einfacher am einfachsten der, die, das einfachste  
eng enger am engsten der, die, das  engste  
faul fauler am faulsten der, die, das faulste  
flach flacher am flachsten der, die, das flachste  
fleißig fleißiger am fleißigsten der, die, das fleißigste  
feundlich freundlicher am freundlichsten der, die, das freundlichste  
froh froher am frohsten der, die, das frohste  
furchtbar fruchbarer am furchbarsten der, die, das furchbarste  
geduldig geduldiger am geduldigsten der, die, das geduldigste  
gefährlich gefährlicher am gefährlichsten der, die, das gefährlichste  
geizig geiziger am geizigsten der, die, das geizigste  
klar klarer am klarsten der, die, das klarste  
klein kleiner am kleinsten der, die, das kleinste  
lang länger am längsten der, die, das  längste  
langsam langsamer am langsamsten der, die, das langsamste  
lieb lieber am liebsten der, die, das  liebste  
locker lockerer am lockersten der, die, das  lockerste  
lockig lockiger am lockigsten der, die, das  lockigste  
lustig lustiger am lustigsten der, die, das  lustigste  
modern moderner am modernsten der, die, das  modernste  
mutig mutiger am mutigsten der, die, das mutigste  
neugierig neugieriger am neugierigsten der, die, das  neugierigste  
oval ovaler am ovalsten der, die, das ovalste  
reich reicher am reichsten der, die, das reichste  
riesig riesiger am riesigsten der, die, das  riesigste  
ruhig ruhiger am ruhigsten der, die, das ruhigste  
schick schicker am schicksten der, die, das  schickste  
schlank schlanker am schlanksten der, die, das schlankste  
schmal schmaler am schmalsten der, die, das  schmalste  
schmutzig schmutziger am schmutzigsten der, die, das  schmutzigste  
schnell schneller am schnellsten der, die, das  schnellste  
schöner schöner am schönsten der, die, das schönste  
schwer schwerer am schwersten der, die, das schwerste  
steif steifer am steifsten der, die, das steifste  
streng strenger am strengsten der, die, das strengste  
teuer teurer am teuersten der, die, das teuerste  
tief tiefer am tiefsten der, die, das tiefste  
traurig trauriger am traurigsten der, die, das traurigste  
trocken trockener am trockensten der, die, das trockenste  
tüchtig tüchtiger am tüchtigsten der, die, das  tüchtigste  
vernünftig vernünftiger am vernünftigsten der, die, das  vernünftigste  
vorsichtig vorsichtiger am vorsichtigsten der, die, das  vorsichtigste  
weich weicher am weichsten der, die, das  weichste  
zornig zorniger am zornigsten der, die, das  zornigste  
herrlich herrlicher am herrlichsten der, die, das herrlichste  
höflich höflicher am höflichsten der, die, das höflichste  
hunrig hunriger am hunrigsten der, die, das  hunrigste  
hübsch hübscher am hübschsten der, die, das  hübschste  
sauber sauberer am saubersten der, die, das  sauberste  
hässlich hässlicher am hässlichsten der, die, das  hässlichste  
hell heller am hellsten der, die, das  hellste  
gern lieber am liebsten der, die, das  liebste  
viel mehr am meisten der, die, das  meiste  
gut besser am besten der, die, das beste  
hoch höher am höchsten der, die, das höchste  
bekannt bekannter am bekantesten der, die, das bekanteste  
berühmt berühmter am berühmtesten der, die, das  berühmteste  
breit breiter am breitesten der, die, das  breiteste  
bunt bunter am buntesten der, die, das  bunteste  
fest fester am festesten der, die, das festeste  
feucht feuchter am feuchtesten der, die, das feuchteste  
fest fester am festesten der, die, das  festeste  
gestreift gestreifter am gestreiftesten der, die, das  gestreifteste  
glatt glatter am glattesten der, die, das  glatteste  
kariert karierter am kariertesten der, die, das karierteste  
korrekt korrekter am korrektesten der, die, das korrekteste  
laut lauter am lautesten der, die, das lauteste  
leicht leichter am leichtesten der, die, das  leichteste  
leise leiser am leisesten der, die, das  leiseste  
müde müder am müdesten der, die, das  müdeste  
nass nasser am nassesten der, die, das  nasseste  
nett netter am nettesten der, die, das  netteste  
platt platter am plattesten der, die, das  platteste  
rund runder am rundesten der, die, das  rundeste  
schlecht schlechter am schlechtesten der, die, das  schlechteste  
schmerzhaft schmerzhafter am schmerzhaftesten der, die, das schmerzhafteste  
spät später am spätesten der, die, das späteste  
spitz spitzer am spitzesten der, die, das spitzeste  
stolz stolzer am stolzesten der, die, das stolzeste  
süß süßer am süßesten der, die, das süßeste  
weit weiter am weitesten der, die, das weiteste  
zufrieden zufriedener am zufriedensten der, die, das zufriedenste  
klug klüger am klügsten der, die, das klügste  
gesund gesünder am gesündesten der, die, das  gesündeste  
jung jünger am jüngsten der, die, das jüngste  
kurz kürzer am kürzesten der, die, das  kürzeste  
groß größer am größesten der, die, das größeste  
oft öfter am öftersten der, die, das  öfterste  
alt älter am ältesten der, die, das  älteste  
arm ärmer am ärmsten der, die, das ärmste  
alt älter am ältesten der, die, das älteste  
hart härter am härtesten der, die, das  härteste  
kalt kälter am kältesten der, die, das kälteste  
krank kränker am kränksten der, die, das  kränkste  
nah näher am nähersten der, die, das näherste  
scharf schärfer am schärfsten der, die, das schärfste  
schwach schwächer am schwächsten der, die, das schwächste  
stark stärker am stärksten der, die, das  stärkste  
warm wärmer am wärmsten der, die, das  wärmste  
dunkel dunkler am dunklsten der, die, das dunkelste  
flexibel flexibler am flexiblsten der, die, das  flexiblste  
sensibel sensibler am sensiblsten der, die, das  sensiblste  

 

Elativ "Absolute Superlativ"
Elativ, süperlativ şeklinin değişik bir kullanımıdır. Burada karşılaştırma amacı güdülmez ve zarf görevinde kullanılırlar.

Ich tue bestens

Pass gefälligst auf!.

Versuche doch möglichts,morgen pünktlich zu kommen

Meine liebste Mama.

Mit freundlichsten Grüßen

 

Deklination der Adjektive

Adjektivdeklnation mit bestimten Artikeln,Sıfatların Belirli Artikelle Çekimlenmesi

Sıfatlar bir sözcükle birleşerek çekimlenirler. Belirli Artikel ile çekimi aşağıdaki gibidir. Anahtar kural belirli Artikel tek başlarına nasıl çekimlenyorsa burda aynı çekimlenir ve Artikel değişime uğradığında sıfaf "-en" eki alır ve artikel değişime uğramadıysa "-e" eki alır. Yani sıfat ya "-en", ya da "-e" eki alır.

 Fall Feminin Maskulin Neutrum Plural
Nominativ die schöne Frau der gute Mann das bravKind die guten Männer
Akkusativ die schöne Frau den guten Mann das brave Kind die guten Männer
Dativ der schönen Frau dem guten Mann dem braven Kind den guten Männern
Genitiv der schönen Frau des guten Mannes des braven Kindes der guten Männer

Nominativ

İsmin yalın halinde ismin çoğul hali hariç sıfatların hepsi "-e" eki alır. Belirli Artikel'in çekimi tek başına çekimlenmiş halleriyle aynıdır. Artikel değiştiğinde sıfat "-en" eki alır. 

Das kleine Kind spielt mit dem Handy (das Kind)
Der fleißige Junge macht seine Hausaufgaben (der Junge)
Die junge Frau möchte heute Abend ausgehen. (die Frau)
Die kleinen Kinder spielen im Gaten .(Plural die Kinder)

Akkusativ

Nominativten tek farkı Artikeli der olan sözcüklerdedir. Yani maskulin de sıfat "-en" eki alır.

Der Lehrer beobachten den begabten Schüler (der Schüler)
Die Besitzerin vermitet das alte Haus (das Haus)
Der Kunde möchte die heiße Suppe haben (die Suppe)
Die Schüler lösen die einfachen Aufagaben (Plural die Aufgaben)

Dativ

Die Zuhörer folgen dem interessanten Vortrag (der Vortrag).
Der Erfolg gibt dem hyperaktiven Kind den Mut.(das Kind)
Der Zooarbeiter schenkt der verletzten Taube ihre Freiheit. (die Taube)  
Der Leiter bietet den erfolgreichen Schülern den Preis an (Plural die Schüler)

Schwache Flexion.

Fall Singular (Tekil) Plural (Çoğul)
Maskulin Feminin Neutral Maskul/Feminin/Neutral
Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus
Nominativ der Stamm  -e die Stamm  -e das Stamm  -e die

Stamm

-en
Akkusativ den -en die -e das -e die -en
Dativ dem -en der -en dem -en den -en
Genitiv des -en der -en des -en der -en

 

Adjektivdeklnation mit unbestimmten Artikeln

Fall  Feminin Maskulin Neutral Plural
Nominativ  eine schöne Frau ein guter Mann ein braves Kind gute Männer
Akkusativ  eine schöne Frau einen guten Mann ein braves Kind gute Männer
Dativ  einer schönen Frau einem guten Mann einem braven Kind guten Männern
Genitiv  einer schönen Frau eines guten Mannes eines braven Kindes guter Männer

 

Nominativ

Ein verletztes Tier liegt hilflos auf dem Boden (das Tier)
Ein großer Hund hat gestern Stundenlang gespielt (der Hund)
Eine alte Kollegin macht zur Zeit ihre Diplomarbeit (die Kollegin)
Hilfsbereite Töchter kümmern sich um ihre Geschwischter. (Plural Töchter)

 

Akkusativ

Ein junger Mann liest ein interessantes Buch (das Buch)
Ein reicher Mann hat sich einen teuren Wagen geleistet (der Wagen)
Ein netter Freund von mir möchte eine längere Reise machen (die Reise)
Wilde Löwen jagen schutzlose Tiere (Plural Tiere)

 

Dativ

Eine braune Hose passt nicht zu einem dunkelschwarzen Hemd (das Hemd)
Ein feundlicher Hausbesitzer bietet ein leckeres Essen einem willkommenen Gast an. (der Gast)
Beste Ärzte versuchen  einer chronischen Krankheit vorzubeugen. (die Krankheit)
Ein guter Nachbar lauscht  dumpfen Geräuschen aus dem Zimmer (Plural Geräusche)

Gemischte Flexion

 Fall Singular (Tekil) Plural (Çoğul)
Maskulin Feminin Neutral M/F/ N
Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus
Nominativ ein  Stamm -er eine  Stamm -e ein  Stamm -es ——  Stamm -e
Akkusativ einen -en eine -e ein -es —— -e
Dativ einem -en einer -en einem -en ___ -en
Genitiv eines -en einer -en eines -en ___ -er

 

Adjektivdeklination ohne Artikel

Fall  Feminin Maskulin Neutrum Plural
Nominativ schöne Frau guter Mann braves Kind gute Männer
Akkuastiv schöne Frau guten Mann braves Kind gute Männer
Dativ schöner Frau gutem Mann bravem Kind guten Männern
Genitiv schöner Frau guten Mannes braven Kindes guter Männer

Nominativ

Altes Haus verkaufen wir. (das Haus)
Kaputter Fernseher ist im Zimmer (der Fernseher)
Lange Vorlesung langweilt uns (die Vorlesung)
Alte Häuser aus Holz verlocken  tausende Touristen nach Antalya (Plural die Häuser) 

Akkusativ

Marta trinkt schwarzen Tee (den Tee)
Er hat spitze Nase (die Nase)
Sie hat blondes Haar (das Haar)
Klara isst gern saftige Äpfel (Plural)

Dativ

Er schreibt den Brief mit altem Füller (dem Füller)
Bei schlechtem Wetter bleibe ich zu Hause (dem Wetter)
Wirst du junger Frau helfen (der Frau)
Nach langen Vorlesungen sind wir total müde. (Plural den Vorlesungen) 

Starke Flexion

 Fall Singular (Tekil) Plural (Çoğul)
Maskulin Feminin Neutral M/F/ N
Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus
Nominativ  Stamm  -er  Stamm  -e  Stamm  -es  Stamm  -e
Akkusativ -en -e -es -e
Dativ -em -er -em -en
Genitiv -en -er -en -er

 

Ordinalzahlen Sıra Sayıları

Almanca sıra sayıları 20 kadar -te eki getirilerek yapılır. 20 ve 20'den sonra -ste eki getirilir ancak bazıları düzensizdir ve kırmızı ile gösterilmiştir.

1.erste
2.zweite
3.dritte
1-3 Düzensiz/Unregelmäßig
4.vierte
5.fünte
6.sechste
7.siebte
8.achte
9.neunte
10.zehte
11.elfte
12.zwölfte
13.dreizehnte
14.vierzehnte
15.fünfzehnte
16.sechzehnte*
17.siebzehnte*

18.achtzehnte
19.neunzehnte
1-19 -te
1-19'a kadar -te eki
20.zwanzigste
30.dreißigste
40.vierzigste
50.fünfzigste
60-sechzigste*
70.siebzigste*
80.achtzigste
90.neunzigste
100.hunderste
ab  20 -ste
20'den sonra -ste eki

* işareti olan sıra sayılarında ses olayları vardır.

Wie heißt der fünfte Monat?

Der fünfte Monat heißt Mai.

Was ist der vierte Tag?

Der vierte Tag ist Donnerstag.

Ist der elfte Monat Dezember?

Nein, der elfte Monat ist November?

Wann hast du Geburtstag?

Ich habe am achten Dezember Geburtstag.

Wann ist der Silvester?

Der Silvester ist am einunddreißigsten Dezember.

Wann feiert man Tag der Rebuplik in der Türkei?

In der Türkei feiert man Tag der Rebuplik am neunundzwanzigsten Oktober 

Der Gedenktag für Märtyrer und Tag der Demokratie ist am fünfzehnten Juli.

Der Muttertag ist am zweiten Sonntag im Mai.

Gedenken an Atatük Jugend und Sportfest ist am neunzehnten Mai.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: